Click here to load reader

***I PROIECT DE RAPORT - filePR\1163386RO.docx PE627.916v01-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Comisia pentru cultură și educație 2018/0230(COD) 20.9.2018

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ***I PROIECT DE RAPORT - filePR\1163386RO.docx PE627.916v01-00 RO Unită în diversitate RO...

 • PR\1163386RO.docx PE627.916v01-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Comisia pentru cultură și educație

  2018/0230(COD)

  20.9.2018

  ***I PROIECT DE RAPORT

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 (COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

  Comisia pentru cultură și educație

  Raportoare: Michaela Šojdrová

  Raportoare pentru aviz (*) :

  Eleni Theocharous, Comisia pentru dezvoltare

  Deirdre Clune, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

  * Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

 • PE627.916v01-00 2/30 PR\1163386RO.docx

  RO

  PR_COD_1amCom

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

  Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din dreapta.

  În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

  Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

  Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit. Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

 • PR\1163386RO.docx 3/30 PE627.916v01-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

  EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................27

 • PE627.916v01-00 4/30 PR\1163386RO.docx

  RO

 • PR\1163386RO.docx 5/30 PE627.916v01-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 (COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  – având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0440),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4), articolul 166 alineatul (4) și articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8- 0264/2018),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  – având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din …,

  – având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …,

  – având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, avizul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare rurală (A8- 0000/2018),

  1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul 1

  Propunere de regulament Considerentul 1

 • PE627.916v01-00 6/30 PR\1163386RO.docx

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

  (1) Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dornici să contribuie printr-o abordare ascendentă complementară, exprimându- și solidaritatea în practică.

  Or. en

  Amendamentul 2

  Propunere de regulament Considerentul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4a) În contextul prezentului regulament, solidaritatea este înțeleasă ca un simț al responsabilității pe care îl are fiecare persoană față de toate celelalte și care o determină să se implice pentru realizarea binelui comun, care se exprimă prin acțiuni concrete, fără a aștepta nimic în schimb.

  Or. en

  Amendamentul 3

  Propunere de regulament Considerentul 5

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (5) Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în

  (5) Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile și relevante de a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul

 • PR\1163386RO.docx 7/30 PE627.916v01-00

  RO

  beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

  în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective ar trebui să sprijine, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

  Or. en

  Amendamentul 4

  Propunere de regulament Considerentul 9

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (9) Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul european de solidaritate va contribui, de asemenea, la cooperarea europeană care prezintă importanță pentru tineri și la acțiunile de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al acestei cooperări.

  (9) Corpul european de solidaritate oferă tinerilor noi oportunități de învățare non-formală și informală pentru a desfășura activități de voluntariat și de a efectua stagii sau activități profesionale în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și a elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate sprijină activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de consolidare a validării rezultatelor învățării. Astfel, Corpul