Click here to load reader

***I PROIECT DE RAPORT - · PDF filePR\924343RO.doc PE501.927v04-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ***I PROIECT DE RAPORT - · PDF filePR\924343RO.doc PE501.927v04-00 RO Unită în...

 • PR\924343RO.doc PE501.927v04-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

  2012/0011(COD)

  16.1.2013

  ***I PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  Raportor: Jan Philipp Albrecht

 • PE501.927v04-00 2/228 PR\924343RO.doc

  RO

  PR_COD_1amCom

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor tehnice în cauză.

  Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin simbolul următor: [...].

 • PR\924343RO.doc 3/228 PE501.927v04-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

  EXPUNERE DE MOTIVE.................................................................................................222

 • PE501.927v04-00 4/228 PR\924343RO.doc

  RO

 • PR\924343RO.doc 5/228 PE501.927v04-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  – având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0011),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0025/2012),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  – având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1 și avizul Comitetului Regiunilor2,

  – având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul francez, Camera Reprezentanților belgiană, Parlamentul suedez, Camera deputaților italiană și Bundesrat- ul german, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

  – având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 7 martie 2012,

  – având în vedere avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din 1 octombrie 2012,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0244/2012),

  1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod

  1 JO C 329, 31.7.2012, p.90 2 XXXX

 • PE501.927v04-00 6/228 PR\924343RO.doc

  RO

  substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul 1

  Propunere de regulament Considerentul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4) Integrarea economică și socială care rezultă din funcționarea pieței interne a condus la o creștere substanțială a fluxurilor transfrontaliere. Schimbul de date între actorii economici și sociali, publici și privați s-a intensificat în întreaga Uniune. Conform dreptului Uniunii, autoritățile naționale sunt chemate să coopereze și să facă schimb de date cu caracter personal pentru a putea să își îndeplinească atribuțiile sau să execute sarcini în numele unei autorități într-un alt stat membru.

  (4) Integrarea economică și socială care rezultă din funcționarea pieței interne a condus la o creștere substanțială a fluxurilor transfrontaliere. Schimbul de date între actorii economici și sociali, publici și privați s-a intensificat în întreaga Uniune. Conform dreptului Uniunii, autoritățile naționale sunt chemate să coopereze și să facă schimb de date cu caracter personal pentru a putea să își îndeplinească atribuțiile sau să execute sarcini în numele unei autorități într-un alt stat membru. În temeiul Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), statele membre au obligația pozitivă de a asigura o reglementare adecvată a acestor fluxuri.

  Or. en

  Justificare

  O clauză de protecție a drepturilor fundamentale pentru a se garanta că punerea în aplicare a prezentei directive nu subminează nivelurile naționale de protecție a datelor și alte drepturi fundamentale. A se vedea articolul 85a conex.

 • PR\924343RO.doc 7/228 PE501.927v04-00

  RO

  Amendamentul 2

  Propunere de regulament Considerentul 5

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (5) Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal. Amploarea schimbului și a colectării de date a crescut spectaculos. Tehnologia permite atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice fac publice la nivel mondial informații cu caracter personal. Tehnologia a transformat deopotrivă economia și viața socială și necesită facilitarea în continuare a liberei circulații a datelor în cadrul Uniunii și a transferului către țări terțe și organizații internaționale, asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

  (5) Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal. Amploarea schimbului și a colectării de date a crescut spectaculos. Tehnologia permite atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice fac publice la nivel mondial informații cu caracter personal. Tehnologia a transformat deopotrivă economia și viața socială și necesită protecții juridice îmbunătățite, care să faciliteze libera circulație a datelor în cadrul Uniunii și a transferului către țări terțe și organizații internaționale, asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

  Or. en

  Amendamentul 3

  Propunere de regulament Considerentul 6

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (6) Aceste evoluții impun construirea unui cadru solid și mai coerent în materie de protecție a datelor în Uniune, însoțit de o aplicare riguroasă a normelor, luând în considerare importanța creării unui climat de încredere care va permite economiei digitale să se dezvolte pe piața internă. Persoanele fizice ar trebui să aibă control asupra propriilor date cu caracter personal, iar securitatea juridică și practică pentru

  (6) Aceste evoluții impun construirea unui cadru solid și mai coerent în materie de protecție a datelor în Uniune, însoțit de o aplicare riguroasă a normelor, luând în considerare importanța creării unui climat de încredere care va permite economiei digitale să se dezvolte pe piața internă. Persoanele fizice ar trebui să aibă control asupra propriilor date cu caracter personal. Securita

Search related