Click here to load reader

I · PDF fileu BiH. Upravljanje ljudskim potencijalima Usvojen je Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH. Nače-la koja čine

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I · PDF fileu BiH. Upravljanje ljudskim potencijalima Usvojen je Okvir politike za razvoj...

 • Vijeća ministara Bosne i Hercegovine / Савјета министара Босне и Херцеговине

  I N F O

  travanj-lipanj april-juni април-јуни

  2017.

 • Koordinacija procesa evropskih integracija

  Donesena je Odluka o uspostavi tri radne grupe, i to za političke kriterije, za ekonomske kriterije i za reformu jav- ne uprave, s listom predsjedavajućih i njihovih zamjenika. Na ovaj način potpu- no je završen proces kompletiranja sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH u svjetlu pripreme odgovora na pi- tanja iz Upitnika Evropske komisije, jer je Vijeće ministara BiH ranije imenovalo 33 radne grupe osnovane u skladu s poglavlji- ma aquisa EU.

  Izbor policijskih službenika u Odbor za žalbe

  Utvrđen je Prijedlog zakona o iz- mjeni Zakona o nezavisnim i nadzor- nim tijelima policijske strukture BiH kojim se detaljnije pojašnjava izbor policijskih službenika u Odbor za žalbe policijskih službenika.

  Utvrđenim Prijedlogom zakona defini- rano je da svako policijsko tijelo BiH koje ima status upravne organizacije predlaže ministru sigurnosti BiH po dva policijska službenika za članove Odbora za žalbe, od kojih će ministar predložiti četiri poli- cijska službenika Vijeću ministara BiH na izbor i imenovanje.

  Doprinos zajedničkoj sigurnosnoj politici EU

  Vijeće ministara ocijenilo je oprav- danim učešće do 40 pripadnika Oru- žanih snaga BiH u misiji obuke EU u Centralnoafričkoj Republici, čime BiH želi doprinijeti zajedničkoj sigurnosnoj i odbrambenoj politici EU.

  Osigurati uvjete za nezavisnot RAK-a

  Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mini- starstvima i drugim tijelima uprave BiH, u cilju jasnijeg i preciznijeg definiranja nad- ležnosti Ministarstva pravde BiH u skladu s važećim propisima, kojima je propisano pružanje besplatne pravne pomoći, te pro- širene nadležnosti Upravnog inspektorata u dijelu vršenja inspekcijskog nadzora nad radom registriranih udruženja i fondaci- ja. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona se, također, osiguravaju uvjeti za političku i organizacionu nezavisnost Re- gulatorne agencije za komunikacije, a isto- vremeno ispunjava odredba iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu.

  Uvođenje 4G mreže u BiH Usvojeni su Politika sekto-

  ra elektronskih telekomunikacija BiH za period 2017. – 2021. i Ak- cioni plan za njenu realizaciju, što je ključni preduvjet za uvođenje 4G mreže i veću brzinu interneta u BiH. Cilj je BiH približiti razvije- nim zemljama svijeta te omogućiti bh. građanima bolje usluge. Razvijene telekomunikacione mreže i usluge predstav- ljaju uvjet za razvoj informacionog i društva

  znanja, što će u konačnici utjecati na daljnji ekonomski razvoj zemlje.

  Zajednička sjednica s Vladom Hrvatske Vijeće ministara BiH i Vlada

  Republike Hrvatske, na zajednič- koj sjednici u Sarajevu, dogovorili su da će sva bilateralna pitanja rje- šavati kao partneri i dobri susjedi poštujući teritorijalni integritet i suverenitet.

  Razmotreno je više od 50 tačaka dnevnog reda u cilju intenziviranja bilateralnih odnosa. U usvojenoj zajedničkoj izjavi Vlada Hrvatske je izrazila snažnu po- dršku aspiracijama BiH i njenom približava- nju euroatlantskim integracijama. Također, usaglašen je nastavak saradnje na svim pi- tanjima razmotrenim na sjednici, a naročito na pitanjima prekogranične saradnje, uklju- čujući prometno povezivanje, zaštitu okoli- ša, sigurnost i privredu. Usaglašeno je da se dodatno razmotre projekti važni za unapre- đenje privredne saradnje i daljnje infrastruk- turne povezanosti Hrvatske i BiH. Istaknuto je kako je za obje zemlje vrlo bitno da se do- datno unaprijedi trgovinska saradnja. Vijeće ministara BiH i Vlada RH su konstatirali da je pitanje postojanja reciprociteta u sticanju prava vlasništva nad nekretninama u Federa- ciji BiH i RH riješeno, čime građani Federa- cije BiH mogu sticati vlasništvo nad nekret-

  ninama u RH, kao i građani RH u Federaciji BIH, bez ograničenja.

  Nakon sjednice potpisani su Ugovor o evropskom partnerstvu, kojim dvije države afirmiraju evropske vrijednosti u bilateralnoj i regionalnoj saradnji; Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba; Sporazum o saradnji u oblasti turizma kojim se intenzivira sarad- nja u ovoj oblasti i jačaju bilateralne veze; Ugovor o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, kojim se unapređuju procedure prijema i slanja tajnih podataka BiH i Hrvatske, kao i pristupa, korištenja i njihovog čuvanja. Ta- kođer, potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti mladih, a u cilju promoviranja studij- skih posjeta delegacija mladih i stručnjaka.

  Ovo je bila 2. sjednica Vijeća ministara BiH i Vlade R Hrvatske nakon prve zajedničke sjednice održane 2010. godine u Splitu.

  Iz EU 47 miliona eura

  Izvoz povećan za više od 17 posto

  Srednjoročni program rada VMBiH

  Utvrđen je Prijedlog sporazuma o fi- nansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2016. godinu između EU i BiH.

  Ovaj program vrijedan je ukupno 48.473.308 eura, od čega će EU finansirati 47 miliona eura, dok će iz budžeta institucija BiH biti osigura-

  no 1.304.558,35 eura, a ostali korisnici IPA-e osigurat će 168.750,00 eura. Pro- gram aktivnosti za 2016. godinu bit će implementiran putem devet projekata iz četiri sektora: Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i osnovna prava, Kon- kurentnost i inovacije te Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

  Izvoz je u prva tri mjeseca 2017. godine po- većan za 17,39 posto i iznosio je 2,49 milijardi KM, navodi se u usvojenoj Analizi vanjskotrgo- vinske razmjene BiH za ovaj period. Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za period ja- nuar – mart 2017. godine iznosio je 6,46 milijar-

  de KM, što je povećanje za više od 816 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. U prva tri mjeseca uvezeno je robe u vrijednosti 3,98 milijardi KM, što je za 12,7 posto više nego u istom periodu 2016. godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 62,60 posto.

  Usvojen je Srednjoročni program rada za period 2018. - 2020. godina, u kojem su predstavljeni srednjoročni ciljevi (i pokaza- telji praćenja) čijim će ispunjenjem 56 insti- tucija, koje za svoj rad odgovaraju Vijeću

  ministara BiH, doprinijeti ostvarenju općih i strateških ciljeva koji su identificirani u do- kumentu „Strateški okvir za BiH“. Ovaj do- kument predstavlja osnov i za realizaciju mjera iz Reformske agende za BiH.

  2

 • Promoviranje domaće proizvodnje

  Donesena je Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Mi- nistarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inozemstvu u svrhu promocije domaće proi- zvodnje u 2017. godini. Od ukupno odobrenih 750.000 KM u svrhu promocije domaće proi- zvodnje, za podršku sajamskim i drugim ma- nifestacijama u zemlji namijenjeno je 385.000 KM, a 365.000 KM za državnu podršku sajam- skim i drugim manifestacijama u inozemstvu.

  Racionalno upravljati prirodnim resusima

  Usvojeni su Strategija za zaštitu bi- ološke raznolikosti BiH za period do 2020. godine i Akcioni plan za njeno pro- vođenje, kao ključni dokument u oblasti zaštite prirode u BiH. Usvajanjem ove strategije Vijeće ministara BiH iskazuje po- svećenost ispunjavanju svojih obaveza na međunarodnom planu i u procesu evropskih integracija radi očuvanja prirode i racional- nog upravljanja prirodnim resursima.

  Srategija daje pravce djelovanja u obla- stima upravljanja vrstama i ekosistemima, sigurnosti biološke raznovrsnosti te fer ras- podjele koristi od ekosistemskih usluga i korištenja genetskih resursa. Istovremeno, Strategija i Akcioni plan daju odgovarajuće smjernice nadležnim institucijama za pla- niranje razvoja i donošenje odluka te uspo- stavljaju indikatore za monitoring progresa u provođenju mjera i jačanju ekološke svijesti u BiH.

  Upravljanje ljudskim potencijalima

  Usvojen je Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH. Nače- la koja čine suštinu profesionalne državne službe uključuju efikasnost i transparen- tnost, nepristrasnost i neutralnost, kao i meritornost, te odgovornost. Dokument je u skladu sa Strategijom reforme jav- ne uprave, pripremljen i usaglašen kroz rad Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, kao međuvladinog radnog tijela sastavljenog od predstavnika BiH, entiteta i Brčko Distrikta, a uz podršku SIGMA programa.

  Elektronski potpis Donesena je Odluka o dopuni Tarife

  administrativnih taksi, čime se stvaraju uvjeti za rad Ureda za nadzor i akreditaci- ju u procesu upotrebe elektronskog potpi- sa i pružanja usluga u vezi s elektronskim potpisom i ovjeravanjem.

  Razvoj informacionog društva BiH

  Usvojen Migracioni profil

  Ublažavanje posljedica suše

  Program razvoja sistema zaštite i spašavanja

  Usvojena je Politika razvoja in- formacionog društva BiH za period 2017. – 2021. godine, kojom se na- glašava potreba daljnjeg i ubrzanog razvoja informaciono-komunika- cionih tehnologija (IKT) u BiH u skladu s preporukama i dokumen- tima EU, u prvom redu strategijom „Evropa 2020“ i ,,Digitalnom agen- dom za Evropu“. Glavni cilj Politike je pla- niranje aktivnosti kojima će se maksimalno iskoristiti društveni i ekonomski potencijal

  IKT, naročito interneta, a poseban segment

Search related