4
Ročník XIX. V Budapešti, v nedeľu, 24. októbra 1915. Číslo 245. Predplatná cena pre Uhorsko a Rakúsko: Na celý rok . . 12 korún Na pol roka . . 8 Ma štvrť roka . . 8 . Na 1 mesiac . . 1 , Do eudzozomska: do Nemecka . . 12 mariek do Ameriky . . 4 dollare TELEFON 23—14. aedakcia, vydavatelstvo V ' expedícia : BUDAPEŠŤ, VI., Ó-TJTCAÔ. 12. Sem sa majú zasielal všetky dopisy a predplatky. Nefrankované listy a bef- menné dopisy neprijímajú sa. Rukopisy sa nevracajú. Číslo za 2 haliere Mimo dňa po nedeli a sviatfen vyohodla každý deň Hlavný rŕ-daktor: Dr ADOLF PECHANY Inserty rátala sa dla lavnej tarify a platia sa vopred Číslo za 2 haliere íh Vyzvanie ministra financií. f Finančný minister Ján Teleszky z príležitosti vypustenia úpisov tretej válečnej pôžičky s nasledovným vyzvaním obrátil sa ku krajinskému obecenstvu: Každý vie, že je ku vojne treba mnoho peňazí. Vystrojenie armády, jej zaopatrovanie stravou, kanónami, zbra- ňou a rozličnými inými válečnými pro- striedkami stojí mnoho a mnoho millionov. A marné je mnoho vojakov, daromné je oduševnenie, daromná chrabrosť týchto vojakov, marné je aj najvýtečnpjšie vede- nie armády, ked štát ku pokračovaniu vo vojne nemá dosť peňazí. pätnásty mesiac,, čo spolu s na- ším slávnym spojencom, s velkým a mohutným nemeckým národom a s ví- ťaznými Turkami, ako aj s našimi ver- nými susedmi Bulharmi proti celému nepriateľskému svetu bojujeme. Dosa- vadně výsledky nášho válečného zápasu opravdu skvelé a velké! S pýchou môžeme pohliadať na ne. Sväté hranice našej vlasti sú nedotknuté, ba daleko — vo vnútri Ruska prenasledujeme nepriateľa, Vierolomný Talian zkrvaveny uteká zpät S úbočí Tyrolska a teraz naše trestajúce rameno udre na zákernícke vražedlné Srbsko. Vojakov máme dosť. Vyzkušená šikovnosť nášho vojvodcovstva ale v dal- šom víťaznom napredovaní a aj v koneč- nom našom víťazstve môže každého uspo- kojiť. Len ešte jedno potrebuje štát, aby toto konečné víťazstvo iste a čtmskôr nastalo: peniaze, veľké peniaze. Odkiaľ ich má vziať, ked dlhá vojna môže vyčerpať peňažnú hotovosť štátu, i ked je tá akokoľvek hojná? Uhorský štát len od svojich občanov môže dostať peniaze potrebné ku vedeniu vojny. Každý už mnoho počul a mohol čítať o válečnej pôžičke, ale pôžičku štátu ešte každý ne- poskytol, alebo nie v takej miere, ako by to bol mohol urobiť. Týmto vyzvaním s najúplnejšou dôverou obraciam sa ku vlasteneckej svedomitosti občanov krajiny a aj ku ich zdravému pochopovaniu svo-, jich záujmov. Mnohí občania štátu zaiste preto zdržiavali sa dosial od poskytnutia pôžičky štátu, lebo nevedeli, že vzhľadom na štát zdar válečnej - pôžičky je nevy- hnutne potrebný ku víťaznému zakonče- niu vojny, vzhľadom na nich samých ale je poskytnutie pôžičky velmi, veľmi osožné. > Mnohí si myslia, že svoje peniaze majú na najbezpečnejšom mieste, ked ich majú v truhle. Toto ale nestojí! Najväčšia bieda čaká na nás, ba ešte i na naše deti, ba i ná vnukov našich vnukov, ked sa teraz nespoponáhľame ku pomoci štátu a naším meškaním umož- níme, aby nás nepriateľ na našej víťaznej ceste zastavil. Pomyslíme, čo by boly bodné v tomto páde schované peniaze ? Všakže nič. Toto nebezpečie odstránime len tak, ked každý celou svojou majetkovou silou prispeje ku válečnej pôžičke. Úpis válečnej pôžičky, štátna dlžobná obligácia, ktorú na uznanie pôžičky do- staneme, je práve taký istý cenný papier, ako hotové peniaze, ale medzi dvoma je ten veľký rozdiel, že doma držané hotové peniaze úroky, interes nedonášajú, kdežto válečné úpisy donášajú veľký dôchodok v úrokoch. Doma schované peniaze sú také, ako úhorom nechané zeme: nič nedoná- šajú svojmu gazdovi, ba časom aj tratia na hodnote. Oproti tomuto, ked si kúpime cenný papier, úpis válečnej pôžičky, naše peniaze sú isté a stále sa množia hojným interesom. Teraz musíme smýšľať tak, že jedna časť tohoročnej úrody neni naša, lež za vlasť bojujúcich vojakov uhorských. Keby oni takto slávne nebojovali, podkovy koni nepriateľov boly by spustošily naše siatiny a Rusi, Srbi a Taliani neboli by žali náni, ale sebe. Cenu tohoročnej úrody tedy, aspoň zčiastky, našou povinnosťou je pre- pustiť krajine ku použitiu, aby uhorské voje nielen srdcom, dušou a smelosťou, lež aj každým vojenským vystrojením boly mocnejšie, ako nepriateľ. Ked otvoríme truhlicu, v prvom rade aj sami sebe pomôžeme, lebo prídeme k dobrému obchodu a vlastne len samým sebe požičiame a potom aj voči požia- davkám štátu dokážeme sa byť hodnými | vlastencami. Hrdinské voje našej milova- nej vlasti ale dajú nám za to na zá- menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj. ¥@i@¥a vojna* Útočenie našich a nemeckých armád v Srbsku všade napreduje. — Bulhari zaujali mestá Kuma- novo a Veles. — Odrazené ruské útoky. — Tretí nezdárný všeobecný útok hlavnej sily talianskej armády na Prímorí. — Taliani utrpeli mimoriadne ťažké ztráty. Vojna proti Srbsku. Napredovanie spojencov v Srbsku. (Úradná zpráva zo srbského bojišta vy- daná 22. októbra.) Útočenie spojencov v Srbsku aj včera v š a d e gssskspsiíšlo napB*eai. Rakúsko-uhorské voje armády, ktorej velí generál Kôvess, napredujúc proti posicii Kosmaj, útokom dobily od Ralje južne vypínajúcu sa výšinu Slatina. Na oboch brehoch Moravy napredu- júce nemecké voje dosiahly od Palanky a Petrovacu severne ležiace územie. Vranja, Kumanovo a Ve- les v údolí Vardaru v moci Bulharov. Podmaršall Hôfer, námestník šéía generálneho Štábu. Nemecká úradná zpráva. Hlavný válečný státí nemecký 22. októ- bra o balkánskom bojišti vydal nasledovnú úrad- zprávu : Vo vojenskej skupine m a r š a 11 a M a c k e n s e n a armáda generála Kô- vessa vôbec prišla ku vrchovej čiare Aranjevo-Slatina. Armáda generála Gallwi- t z a postúpila po Selevac, Savanovac a Trnovcu, taktiež po územie od Ranovacu na sever. Armáda generála Bojadjeva od Knjaževacu na sever dalej postúpila napred. O ostatných časťach armády zprávy ešte nedošly. Iné časté bulharských čiat olfesa- däiw fó&smaireovo, MeBes zasaJaS^. Od Štrumice na juh Bulhari zahnali nepriateľa, za Vardar. Srbská armáda v nebezpečí. Paríž, 22. októbra. Tlač, ktorá na zá- klade telegrammov nišskýeh zpravodaj eov- prí - zvukuje vážnosť položenia a hrdinský odpor Srbov, novšie rozvinuje, že srbskú ar- mádu len rýchla pomoc môže zachráni! od katastrofy. Pre- trhnutie železničnej čiary medzi Salonikami a Nišom znamená najväčšie nebezpečie, lebo pre- káža liírovanie pre srbskú armádu. Srbi už len cez Mitrovicu majú spojenie so svojimi spojencami a možno, že o krátky čas odtnú aj túto čiaru, ktorú ostatne aj tak len za výpomocnú možno považovať. „Temps" píše, že je bezpodmienečne

¥@i@¥a vojna* - digicontent.snk.sk · nej vlasti ale dajú nám za to na zá menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj. ¥@i@¥a vojna* Útočenie našich a nemeckých armád

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¥@i@¥a vojna* - digicontent.snk.sk · nej vlasti ale dajú nám za to na zá menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj. ¥@i@¥a vojna* Útočenie našich a nemeckých armád

Ročník XIX. V Budapešti, v nedeľu, 24. októbra 1915. Číslo 245.

Predplatná cena pre Uhorsko a Rakúsko:

Na celý rok . . 12 korún Na pol roka . . 8 „ Ma štvrť roka . . 8 . Na 1 mesiac . . 1 ,

Do eudzozomska: do Nemecka . . 12 mariek do Ameriky . . 4 dollare T E L E F O N 2 3 — 1 4 .

aedakcia, vydavatelstvo • V ' expedícia :

BUDAPEŠŤ, VI., Ó-TJTCAÔ. 12. Sem sa majú zasielal všetky

dopisy a predplatky. Nefrankované listy a bef-menné dopisy neprijímajú sa.

Rukopisy sa nevracajú.

Číslo za 2 ha l ie re Mimo dňa po nedeli a sviatfen vyohodla každý deň

Hlavný rŕ-daktor: Dr ADOLF PECHANY

Inserty rátala sa dla lavnej tarify a platia sa vopred Číslo za 2 haliere

íh Vyzvanie ministra financií. f Finančný minister Ján T e l e s z k y z

príležitosti vypustenia úpisov tretej válečnej pôžičky s nasledovným vyzvaním obrátil sa ku krajinskému obecenstvu:

Každý vie, že je ku vojne treba mnoho peňazí. Vystrojenie armády, jej zaopatrovanie stravou, kanónami, zbra­ňou a rozličnými inými válečnými pro­striedkami stojí mnoho a mnoho millionov. A marné je mnoho vojakov, daromné je oduševnenie, daromná chrabrosť týchto vojakov, marné je aj najvýtečnpjšie vede­nie armády, ked štát ku pokračovaniu vo vojne nemá dosť peňazí.

Už pätnásty mesiac,, čo spolu s na­ším slávnym spojencom, s velkým a mohutným nemeckým národom a s ví­ťaznými Turkami, ako aj s našimi ver­nými susedmi Bulharmi proti celému nepriateľskému svetu bojujeme. Dosa­vadně výsledky nášho válečného zápasu sú opravdu skvelé a velké! S pýchou môžeme pohliadať na ne. Sväté hranice našej vlasti sú nedotknuté, ba daleko — vo vnútri Ruska prenasledujeme nepriateľa, Vierolomný Talian zkrvaveny uteká zpät S úbočí Tyrolska a teraz naše trestajúce rameno udre na zákernícke vražedlné Srbsko. Vojakov máme dosť. Vyzkušená šikovnosť nášho vojvodcovstva ale v dal-šom víťaznom napredovaní a aj v koneč­nom našom víťazstve môže každého uspo­kojiť. Len ešte jedno potrebuje štát, aby toto konečné víťazstvo iste a čtmskôr nastalo: peniaze, veľké peniaze.

Odkiaľ ich má vziať, ked dlhá vojna môže vyčerpať peňažnú hotovosť štátu, i ked je tá akokoľvek hojná? Uhorský štát len od svojich občanov môže dostať peniaze potrebné ku vedeniu vojny. Každý už mnoho počul a mohol čítať o válečnej pôžičke, ale pôžičku štátu ešte každý ne­poskytol, alebo nie v takej miere, ako by to bol mohol urobiť. Týmto vyzvaním s najúplnejšou dôverou obraciam sa ku vlasteneckej svedomitosti občanov krajiny a aj ku ich zdravému pochopovaniu svo-, jich záujmov. Mnohí občania štátu zaiste preto zdržiavali sa dosial od poskytnutia pôžičky štátu, lebo nevedeli, že vzhľadom na štát zdar válečnej - pôžičky je nevy­hnutne potrebný ku víťaznému zakonče­niu vojny, vzhľadom na nich samých ale je poskytnutie pôžičky velmi, veľmi osožné.

> Mnohí si myslia, že svoje peniaze majú na najbezpečnejšom mieste, k e d i c h m a j ú v t r u h l e .

Toto ale nestojí! Najväčšia bieda čaká na nás, ba ešte

i na naše deti, ba i ná vnukov našich vnukov, ked sa teraz nespoponáhľame ku pomoci štátu a naším meškaním umož­níme, aby nás nepriateľ na našej víťaznej ceste zastavil.

Pomyslíme, čo by boly bodné v tomto

páde schované peniaze ? Všakže nič. Toto nebezpečie odstránime len tak, ked každý celou svojou majetkovou silou prispeje ku válečnej pôžičke.

Úpis válečnej pôžičky, štátna dlžobná obligácia, ktorú na uznanie pôžičky do­staneme, je práve taký istý cenný papier, ako hotové peniaze, ale medzi dvoma je ten veľký rozdiel, že doma držané hotové peniaze úroky, interes nedonášajú, kdežto válečné úpisy donášajú veľký dôchodok v úrokoch. Doma schované peniaze sú také, ako úhorom nechané zeme: nič nedoná­šajú svojmu gazdovi, ba časom aj tratia na hodnote. Oproti tomuto, ked si kúpime cenný papier, úpis válečnej pôžičky, — naše peniaze sú isté a stále sa množia hojným interesom.

Teraz musíme smýšľať tak, že jedna

časť tohoročnej úrody neni naša, lež za vlasť bojujúcich vojakov uhorských. Keby oni takto slávne nebojovali, podkovy koni nepriateľov boly by spustošily naše siatiny a Rusi, Srbi a Taliani neboli by žali náni, ale sebe. Cenu tohoročnej úrody tedy, aspoň zčiastky, našou povinnosťou je pre­pustiť krajine ku použitiu, aby uhorské voje nielen srdcom, dušou a smelosťou, lež aj každým vojenským vystrojením boly mocnejšie, ako nepriateľ.

Ked otvoríme truhlicu, v prvom rade aj sami sebe pomôžeme, lebo prídeme k dobrému obchodu a vlastne len samým sebe požičiame a potom aj voči požia­davkám štátu dokážeme sa byť hodnými

| vlastencami. Hrdinské voje našej milova­nej vlasti ale dajú nám za to na zá­menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj.

¥@i@¥a vo jna* Útočenie našich a nemeckých armád v Srbsku všade napreduje. — Bulhari zaujali mestá Kuma-novo a Veles. — Odrazené ruské útoky. — Tretí nezdárný všeobecný útok hlavnej sily talianskej armády na Prímorí. — Taliani utrpeli mimoriadne

ťažké ztráty. Vojna proti Srbsku.

Napredovanie spojencov v Srbsku. (Úradná zpráva zo srbského bojišta vy­

daná 22. októbra.) Útočenie spojencov v Srbsku aj

včera v š a d e gssskspsiíšlo napB*eai. Rakúsko-uhorské voje armády, ktorej velí generál Kôvess, napredujúc proti posicii Kosmaj, ú t o k o m d o b i l y od Ralje južne vypínajúcu sa výšinu Slatina.

Na oboch brehoch Moravy napredu­júce nemecké voje dosiahly od Palanky a Petrovacu severne ležiace územie.

V r a n j a , K u m a n o v o a Ve­l e s v ú d o l í V a r d a r u s ú v m o c i B u l h a r o v .

Podmaršall Hôfer, námestník šéía generálneho Štábu.

Nemecká úradná zpráva. Hlavný válečný státí nemecký 22. októ­

bra o balkánskom bojišti vydal nasledovnú úrad­nú zprávu :

Vo vojenskej skupine m a r š a 11 a M a c k e n s e n a armáda generála Kô-vessa vôbec prišla ku vrchovej čiare Aranjevo-Slatina.

Armáda g e n e r á l a G a l l w i -t z a postúpila po Selevac, Savanovac a Trnovcu, taktiež po územie od Ranovacu na sever.

Armáda generála B o j a d j e v a od Knjaževacu na sever dalej postúpila napred.

O ostatných časťach armády zprávy ešte nedošly.

Iné časté bulharských čiat olfesa-däiw fó&smaireovo, MeBes zasaJaS^. Od Štrumice na juh Bulhari z a h n a l i n e p r i a t e ľ a , z a V a r d a r .

Srbská armáda v nebezpečí. Paríž, 22. októbra. Tlač, ktorá na zá­

klade telegrammov nišskýeh zpravodaj eov- prí­zvukuje vážnosť položenia a hrdinský odpor Srbov, novšie rozvinuje, že s r b s k ú ar­m á d u l e n r ý c h l a p o m o c môže z a c h r á n i ! od k a t a s t r o f y . Pre­trhnutie železničnej čiary medzi Salonikami a Nišom znamená najväčšie nebezpečie, lebo pre­káža liírovanie pre srbskú armádu. Srbi už len cez Mitrovicu majú spojenie so svojimi spojencami a možno, že o krátky čas odtnú aj túto čiaru, ktorú ostatne aj tak len za výpomocnú možno považovať. „Temps" píše, že je bezpodmienečne

Page 2: ¥@i@¥a vojna* - digicontent.snk.sk · nej vlasti ale dajú nám za to na zá menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj. ¥@i@¥a vojna* Útočenie našich a nemeckých armád

2 SLOVENSKÉ N O V I N * 24. októbra 1«16.

potřebné, aby sa srbská armáda n t i a h 1 a d o j u ž n é h o S r b s k a . Treba počítat na to, že od Nisu na sever budú len boje so zadními vojanu a m e s t o N i š vy­p r á z d n i a .

Cez Srbsko niet telegrafického a železničného spojenia.

Sofia, 22. októbra. Medzi Rumunskom a Gréckom teraz už len cez Bulharsko je tele­grafické a železničné spojenie. Bezprostredné spojenie cez Srbsko zaniklo.

Srbská v láda ušla do Kraljeva. Bukurešt, 23. októbra. „Indépendance

Roumaine" oznamuje, Ze sídlo srbskej vlády preložili do Kraljeva, lebo ku Monastýru cesta už neni slobodná.

Bolharsko-srbská vojna. Bulharská úradná zpráva.

Sofia, 22. októbra. Bulharský hlavný vá­lečný stán 20. októbra vydal následovnú úradnú zprávu:

V noci na 20. októbra Srbi pokúsili sa o protiútok proti našim čatám okolp Negotinu, ale s m e i c h o d b i l i a z a p r í č i n i l i s m e im ť a ž k é z t r á t y .

V údolí Timoku naše čaty přišly na cestu Zaječar-Knjaževac (od Zaječaru na 22 kilomet­rov južne), obce Kraljevoselo, Jako vac a Jalsa-nia (na 7 kilometrov od Knjaževacu severozá­padne). V údolí bulharskej Moravy od Vranje severne a severovýchodne naše Čaty odbily po železnici ta dovezené z čerstvých čiat utvorené posily a pokračovaly v napredovaní ku severu. Vo Vranje okrem už známej koristi našli sme jednu vojenskú nemocnicu, zdravotnícky mate­riál á lieky v hodnote asi 500 000 frankov, dalej jedon desinfikujúci prístroj a 52 železnič­ných vozňov. Naši vojaci ešte i dnes nachodia v domoch skrytých srbských vojakov. V jed­nom dome našli dokaličenú mrtvolu jedného nášho jazdeckého vojaka. Srbskí vojaci ho zradne zavraždili, potom mu vykláli oči. Vo­jenský stĺp, ktorý pri Stracine zbitého nepria­teľa prenasleduje, z a u j a l K u m a n o v o. Srbi divoko u t e k a j ú k u S k o p l j u (U s k u b). Naše čaly, ktoré zaujaly rovinu Ovčie Polje, p ř i š l y k V ä r d a r U a z a u j a l y m e s t o V e l e s (Kôprôlu). Prenasledujú ku Prilepu utekajúceho nepriatela.

Okolo Velesu naše čaty spustošily želez­nicu vardarskú, čím o d t á l y s p o j e n i e m e d z i S a l o n i k a m i a S k o p 1 j í m.

Na okolí Strumice válečné operácie pre nás sú priaznivé. Nepriatela odbili sme po Var-dar. Vrch Čepeli je v našej moci. (Toto je naj­vyšším bodom pohoria Parasi, od Strumice na juhozápad.)

Spojenie Bulharov so spojeneckými armádami.

Lugano, 23. októbra. „Corriere* píše, že teraz už nemožno velmi překazit, aby sa Bulhari so spojeneckými rakúsko-uhorskými ar­mádami nedostali do bezprostredného spojenia. Ked Dunaj držia v svojej moci na čiare med^i Rámom a Negotinom, už i majú spojenie.

Anglická fiotta bombardovala Dedeagač. Sofia, 21. októbra. (Uhorská Telegrafická

Kancellária.) Anglická flotta bombardovala De-deagač bez toho, že by bola zapríčinila značnú škodu.

Pomer Bulharska s Rumunskom a Gréckom.

Sofia, 23. októbra. Vývodiaoa bulharská osobnost vyhlásila, že pomer Bulharska s Ru­munskom a Gréckom je v každom ohlade

uspokojujúci. A n i j z j e d n e j s t r a n y n e t r e b a s a b á f n e b e z p e č i a .

Akcia štvorspolku v Macedonii. Srbsko-grécka smluva.

Genf, 23. októbra. Na návrh francúzskych parlamentárnych kruhov, aby hágsky volený súd bol povolaný rozhodnut, či je Grécko povinné splnit svoje spojenecké zaviazanosti voči Srbsku, grécka vláda dá rozhodnú odpoved, že nie. Rozhodnutie voleného súdu by teda aj tak ne­malo smyslu.

Anglioko vábi Grécko, Rusko zas Ru­munsko.

Londýn, 22. októbra. V diplomatických kruhoch nazdávajú sa, že Velká Britannia ná^ klonná je prepustiť ostrov Cyprus Grécko, ked Grécko v smysle srbsko-gréckej smluvy pojde Srbsku na pomoc. Toto nabídnutie je najlepším dôkazom, že spojenci sú hotoví obeť priniesť za to, aby Srbsku zá terajších okolností kaž­dým možným spôsobom poskytli pomoc.

Berlin, 23. októbra. „Lokalanzeiger" oznamuje: Do Londýna prišiel z Petrohradu telegramm, že Busko je ochotné prepustiť Bu-munsku celú Bessarábiu, ked sa Rumunsko pripojí ku štvorspolku.

Taliansko a macedonská expedícia. Lyon, 23. októbra. „Nouvelliste" ozna­

muje z Ríma: Ministerská rada nepristala na to, aby Taliansko do Macedonie vyslalo vojsko. Ten istý časopis oznamuje zo Salónik, že spo­jenci novších 20.000 ludí poslali do Macedonie. Jedon nemecký lietací stroj vo velkej výške pre'etel nad Sulonikami, aby vyzkúmal odvá­žanie vojska.

Vojna proti Rusku. Všetky útoky Rusov odrážame.

(Úradná zpráva ž ruského bojišta vydaná 22. októbra.)

Vo východnej Haliči panovalo ticho. Pri Novó-Alexinieci Rusi pokračovali v útokoch. Náš front pred tlakom prevaž­ných válečných síl v šírke päť kilometrov o tisíc krokov stiahli sme nazad. Všetky útoky, ktoré nepriatel proti tejto novej posicii urobil, práve tak jako vytrhnutia proti nášmu frontu od Zalošče na východ, v k r í ž n o m o h n i n a š i c h b a t-t e r i í s a r o z p a d l y .

Prudkosť bojov pri Styre sa zvýšila. Rusi v posledné dni od Čartorijska na západ medzi nemecké arakúsko-uhorské čatypó-užilím veíkej válečnej sily vrazili klin. Včera po príchode posíl urobili sme proti nim protiútok. P r i O k o n s k u s t r o c h s t r á n s m e o b k o l e s i l i n e ­p r i a t e ľ a a o d b i l i s m e h ó . Snaha nepriateľova, aby položeniu týchto svojich ohrožovaných čiat od Čartorijska severozápadne a proti Kolkom urobeným útokom pomohol, na odpore nemeckých a rakúsko uhorských čiat s a z m a r i l a . Od Kolkov južne bojujúce čaty generála grófa Herber&teina zo svojich streleckých zákop konečne u r o b i l y p r e k v a ­p u j ú c e v y t r h n u t i e p r o t i

" n e p r i a t e ľ o v i , odohnaly ho a d v o c h d ô s t o j n í k o v , t a k t i e ž 600 m u ž o v z a j a l y .

V dosial ešte neskončených bojoch

pri Kormine a Styre od 18. októbra až po dnes dovedna 15 r u s k ý c h d ô ­s t o j n í k o v a 3 8 0 ® m u ž o v s m e z a j a l i , j e d o n k a n 6 n a 8 s t r o-j o v ý c h p u š i e k s m e u k o r i-, s t i l i. ,

Nepriatel proti našim v Litvánii boV! jujúcim čatám tiež urobil viac útokov. Miestami sa dostal ku našim posíciam,' a l e ' v š e t k y ú t o k y k o n e č n e s m e o d r a z i l i . ]

PodmarbaU Hofer, námestník Šéfa generálneho Štábu.

Nemecká ú r a d n á zpráva. Hlavný válečný stán nemecký 22. októbra,

o východnom bojišti vydal nasledovnú úradnú zprávu:

Armády maršalla Eindeníurga: Pri Sadeve (od Kosian na juh) proti

našim, na úzkych priechodoch medzi ja­zerami zaujatým posíciam urobené úloky Rusov s m e o d r a z i l i . Armády maršalla bavorského hiieiafa Leopolda :

Rusi od Raranovičov severovýchodne, východne a juhovýchodne na širokom fronte útočili. O d b i l i s m e i c h . Od Raranovičov na východ počas nášho zdarného protiútoku 8 d ô s t o j n í k o v a 1040 m u ž o v s m e z a j a l i .

Armády generála Linsingena í í Od Čartorijska na západ Započatý

obkolesujúci náš protiútok sfeoaiôiB s a s o ž e l a c o m . R u s o v s m e o p ä ť z a h n a l i . P r e n a s l e d o v a n i e s a z a p o č a l o . V bojoch posledných d n í 19 d ô s t o j n í k o v a v y š e 3600 m u ž o v s a t u d o s t a l o d o n á š h o z a j a t ia, jeden kanón a 8 strojových pušiek sme ukoristili.

Včera sme oznámili, že sme utratil1

niekoľko kanónov; túto našu ztrátu za­príčinilo to, že ruské oddelenia přelomily susedné čaty a dostaly sa za chrbát nášho delostrelectva. Šesť kanónov zhynulo.

Mesto R i g a pred úplným obkolesením. Berlin, 28. októbra. „Magdeburger Zei-

tung" oznamuje: Boj okolo Rigy blíži sa ku rozhodrtutiú. PotteváC aj od mesta na východ nemecké voje přišly k rieke Dvine, Riga one­dlho ód suchu bude úplne obkolesená.

Vojna proti Taliansku. Marné útoky Talianov.

(Úradná zpráva z talianskeho bojišta vy­daná 22. októbra.)

Ako sme očakávali, včera predpo­ludním po delostreleckej príprave, ktorá t r v a l a v y š e p ä ť d e s i a t t ro-d í n, z a p o č a l s a v š e o b e c ­n ý ú t o k h l a v n e j š i l y t a ­l i a n s k e j a r m á d y proti našim posíciam na Prímorí. T e n t o ú t o k j e u ž t r e t í vo vojne, ktorá teraz už päť mesiacov trvá.

Na Krne, pri posíciach tolmeinského predmostia, zvláště na kraji doberdovskej planiny j e r o z h o r č e n ý koj. Proti opornému bodu Km urobený útok

Page 3: ¥@i@¥a vojna* - digicontent.snk.sk · nej vlasti ale dajú nám za to na zá menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj. ¥@i@¥a vojna* Útočenie našich a nemeckých armád

24. októbra 1915. SXxOVEJäS&Š NOVINY

jtalianskeho pluku mobilnej milície čí­slo 119. s m i m o r i a d n e ť a ž k ý m i z t r á t a m i n e p r i a t e ľ o v ý m i s a r o z p a t S o S . Druhy útok na tomto istom odseku v ohni našich smelých obran­ných čiat z a k r á t k y č a s s a t i e ž z m a r i l . Priestor pred našimi posíciami p o k r ý v a j ú m r t v o l y T a l i a n o v . V tolmeinskom předmostí útoky nepriateľa směrovaly hlavne na Mrzli Vrh a proti južnej časti našej obran­nej čiary. V š e t k y ú t o k y k r v a v é s m e o d r a z i l i - Kde nepriatel na jed­notlivých miestach vnikol do našich, prvý m útokom prelomených naj prednej­ších ochranných čiar, o d t i a ľ h o n a š e p r o t i ú t o k y z n o v a v y ­b i l y . Ž t r a t y T a l i a n o v s ú v e ľ m i v e ľ k é . Na Monte San Mi-chele silné nepriateľské čaty popoludní vnikly do našich streleckých úkrytov. Na­sledujúcim protiútokom s m e i c h v š a d e z p ä t z a h n a l i . K a š e p r e d o š l é p o s í o i e z n o v a s ú v n a š e j m o c i . Po viacnásobných útokoch Talianom aj na južnom susednom odseku sa podarilo vniknúť do našich streleckých zákop. A n i J e d e n z n i c h s a z p ä t n e v r á t i l - Juhozápadná časť planiny b o l a d e j i š f o m k r v a ­v é h o z á p a s u . Boje na mnohých miestach vyvinuly sä v r u č n ý z á ­p a s . N e p r i a t e ľ o v e z t r á t y t a s ú z v l á š t ě v e ľ k é .

Pominulej noci boje na doberdov-s&ej planine s nezmenenou prudkosťou trvaly dalej.

V Korutánsku na Hoch-Weissensteine (Monte Peralba), na odseku Plôcken a v Seebach-thale boly slabšie útoky, ktoré s m e o d r a z i l i .

Na tyrolskom fronte, jako dosiaľ, täk aj teraz b o l y p r u d k é d e l o s t r e ­l e c k é b o j e .

Y Dolomitoch novšie talianske útoky s a r o z p a d l y n a n a š i c h p e v -h y c h p o s í c i a c h.

PodmaršáU Hofer, námestník šéfa generálneho štábu.

Masa podmorská loď potopila ta l iansky dopravný parník .

Berlin, 23. októbra. Osobitý zprávodajca Wolffovej agende oznamuje z Athén: Jedna rakúskc-uhorská podmorská lod p o t o p i l a j e d e n t a l i a n s k y d o p r a v n ý p a r -Éffcv .

Udalosti sa západnom bojišti. Xtameoká ú r a d n á správa.

HJavný válečný stán nemecký 22. októbra é západnom bojišti vydal nasledovnú' úradnú zprávu:

Na západnom bojišti zvláštnej udalosti sa

Kwatooký front vo F r a n c ú z s k u nemožno prelomiť.

JCftbt, 23, októbra. Švajčiarske časopisy oznamuja s Londýna: Vojenskí znalci .Mor­ning Post*-u a „Times"-u ustaľujú, že teraz už prakticky sa dokázalo, že n e m e e k é č i a r y T O F r a n c ú z s k u n e m o ž n o p ř e l o ­m i t Poueváč ani Nemci nie sú vstave pre­lomil francúzske čiary, n a z á p a d n o m f r o n t e n a m e s i a c e n a s t a n e s t a-t n s q e e a n i * .

Vojna Tnrecka. Turecká ú r a d n á správa.

Hlavný válečný stán turecký 21. októbra vydal nasledovnú úradnú zprávu:

Na d a r d a n e l l s k o m f r o n t e okrem miestnej obapolnej palby nebolo žiad­nej významnej udalosti.

Na ostatných frontoch položenie je ne­zmenené. •

LITERATÚRA. „Vlasť a Svet" poučno-zábavného týž­

denníka č. 43. prináša viac zajímavých článkov, medzi ktorými je pozoruhodný článok o pénsii vdov a podpore sirôt, ktoré svojich udržova-telov vo vojne utratily. Jako obyčajne, i toto číslo prináša viac obrázkov z terajších váleč­ných časov.

„ V l a s t a S v e t * dostane každý Sen Slov vzdelávacieho spolku čo členovsků náležitost, ked za platí ročite 2 koróny. Okrem časopisu Vlast a Svet dostane každý 2 koruny doposlavěí Hen aj kalendár a spisy, ktorý medzi časom vydá.

Příhlasy ohladom vstúpenia do spolku jako i vše tky dopisy, taktiež i peňažité zásielky nech sa adfessnjú takto: Redakoia časopisu „Vlani a S v e t " B u d a p e s t ,

1» Fehérvér i-út 19/a.

V Tretia válečná pôžička. Na prvom mieste podávame vyzvanie,

ktorým sa finančný minister Teleszky obracia ku krajinskému obecenstvu v záujme upisovania tretej välečnej pôžičky. Finančný minister tak, ako pri predošlých dvbch válečných pôžičkách, aj teraz sa ufá, že obecenstvo bez osohu ležiace peniaze aj teraz obráti k upisovaniu válečnej pôžičky. Bolo by potešiteľné, keby sa táto nádeja i teraz splnila, lebo bez osohu doma v truhli­ciach ležiace peniaze ňejednoho človeka môžu lákat ku zbytočnému troveniu. Toto by zvláště tí mali uvážit, ktorí následkom válečných pome­rov prišli k neobyčajne velkým zárobkom. Mnohí zvláště zpomedzi menších gazdov teraz nielen že neočakávane vysoké ceny dostávajú za svoje gazdovské výrobky, ale mnohí z nich pri priekupectve so statkom, zvláště s rožnou lichvou zarobili a do truhličiek odložili tažkó tisíce. Tito malí gazdovia tiež nech si pokladajú za svoju vlasteneckú povinnost, aby svojimi úpismi prispeli ku zdaru tretej válečnej pôžičky a to môžu urobit tým viac, lebo uloženie peňazí do úpisov vá­lečnej, pôžičky je zároveň znamenitým výnos­ným obchodom. Sesf od sta, pofažne 6'18%-ov neplatí žiaden peňažný ústav a peniaze sú isté, lebo za úpisy válečnej pôžičky garantuje štát.

Na válečnú pôžičku medzi inými novšie podpísali: Cirkevná pokladnica v obci Szepes-kacvin 600, cirkevná pokladnica v obci Szepes-kristályfalva 200, Gazdovský spolok stolice ni­trianskej 10.000, Krajinský banícky a hutnícky spolok 12.000, Uhorský všeobecný zmenkový obchod .Hermes" jedon million 500.000, Kra­jinský domov železničné vlaky sprevádzajúceho osobníctva 100000, Budapeštianska obchodná akadémia 50.000 (na všetky tri pôžičky 110.000), Franklinová spoločnosť 150.000, Peštianska knlhtlačiareú úč. sp. 100.000, Krajinský spolok obchodníkov a cestujúcich 12000, Ortodoxný izraelitský spolok Chevra Kadiša (Prešporôk) 5000, parný mlyn „Gizella" 450.000 (na všetky tri pôžičky jedon million 50.000), gróf Imrich Esterházy 50.000, sněmový vyslanec dr Ernest Csermák 10.000, vd. Benickä rod. grófka Ilona Batthyány (Cinkota) 31.000, grófka Emma Sza-páry (Nvitrabajna) 20.000, Penu iná základina grófa Michala Károlyiho 20.000, Július Bole-man 17.000, Šimon Ťolnay 100.000, Ján Sztarosztovics, farár v Szepesharaszti 1000, Vilhelm Platschek 500.000 (na všetky tři pôžič­ky jedon million), v obci Kristályfalva (st. spiš­ská) rolnička Anna Bača Zemjanek 1100, ná-denníčka Agáta Gondkovič 200, Roman Maru-šinský 100, rolnička vdova Žofia Nedoroščik 100, roľnícka Anna Gäncarčik (Szepesmátyás-falva) 2000, vdova Karola Jungenfelda (Falstin, st. spišská) 5000, dr Ignác Klein (Szepesófaiu) 5000, dr Ŕustem Vámbéry 15 000, manželka podplukovníka Richarda Hunka 12 000, Gari­baldi Pulszky 10.000. dr Gustáv Heinrich 10.000,

i- dr Franc Chorin 5000 korún aid.

OHÝRNIK. BudaptSt, 23. októbra. |

Poč&ale máme v Budapešti pošmurné a lavnej-Se. — Po krajine panovalo daždivé a chladnejšie po­časie. Krajinský meteorologický ústav popri ne-podstatnej zmene v temperature predpovedá miestami, dážd.

Spoločná ministerská p o r a d a v j Budapešti . Cieľom poradenia sa. o jednotnom sriadení záležitosti potravín v piatok ráno prišli, do Budapešti rakúsky ministerský predseda gróf Karol Sturgkb, finančný minister barón August Engel, minister vnútra barón Karol Heinold a minister orby Franc Zenker. Rakúski ministri za­viezli sa do paloty ministerského predseduíct*a y Budínskom hrade, kde sa vydržiavala spoločná mi­nisterská porada, na ktorej z členov uhorskej vlády prítomní boli: ministerský predseda gróf Tisza, minister vnútra Sándor, minister financií Te-leszky a minister orby barón Ghillány. Porada trvala za viac hodín. V noci jjakúski ministri odcestovali zpät do Viedne.

Sbierka ostrihomskej aroidiooésy v prospech invalidov. V porozumení s uhorskými katolíckymi biskuppi aj knieža-pri-mas dr JánCsernoeh nariadil v auguste, aby vo všetkých kostoloch ostrihomskej arcidiecésy za­viedli sbierku v prospech vojakov-invalidov. Vo všetkých kostoloch arcidiecésy na tento 81a-ehetný cieľ sosbieralo sa 34.000 korún.

Stolice prot i drahote. Stolice abauj-tornanská, šarišská, spišská a zemplénska a slob. kráľ. mesto. Košice vo veľkej dvorane košického mestského domu vydržiavaiy poradu v záležitosti drahoty. Porada uzavrela, že v prípise požiada vládu, aby ustálila najvyš­šiu cenu poľnohospodárskych a priemyselných článkov, zakázala vývoz a nevyhnutne po­trebné články rekvirovala. Týmto cieľom od­porúča sriadenie krajinskej organisáeie. Ďalej uzavreli, že v otázke stravovania jednotné po­riadky ustália a cieľom poshovárania Ba o vy­skytnutých otázkach mesačne vydržiaval budú v Košiciach poradu.

Inšíal lácia kalvínskeho biskupa. Po­dunajský reformátsky dištrikt v piatok inštalloval' svojho nového biskupa, budapeštianskeho farára Eleka Petriho. Na inštallácii aj evanjelická I aug. vyznania cirkev bola zastúpená.

Zvony n a válečné ciele. Kaločská j arcibiskupská diecésa na válečné ciele ponukla j 498 zvonov rozličnej veľkosti, ktoré spolu vážia • asi 125.000 kilogrammov. Arcibiskupská diecésa vyše dvoch tretín všetkých svojich zvonov pre­pustila na válečné ciele. — Temešvárska grécko-1 katolícka cirkev jednohlasne uzavrela, že zo j svojich šiestich zvonov pät prepustí armáde, ; čím táto cirkev podala dôkaz svojho vlaste­neckého cítenia.

Cedule n a maslo. V Draždanoch po-re- í reníctvo výboru pre potravné články uzavrelo, ; aby obyvateľom mesta boly rozdané poukásky j na maslo. j

Dávajme si pozor n a zdravie, lebo je ; to náS najdrahší poklad. Mnohým tažkým chorobám ', môžeme vyhnut, ked sa začneme hned liečiť. Kto trpí ! na žalúdkové bolasti a kŕče alebo nemá dobrého appe i titu, nech hned užíva „Kalvárske aromatické kvapky'. \ 20 kvapák dostačí, aby přestaly hned všetky bolasti I a napravily žalúdok. Cena flašky 50 hal. Požtou za- : sielajú sa najmenej 4 flašky za vopred poslaný obnos ' K 2-30 franko alebo na dobierku. Ku každej zá- J seílke je priložený návod o upotrebení. Dostal u Dr Eugena FUttnera v Banskej Bystrici (Beszterezebánya). Vezmite teda dopisnicu a píšte na túto adresss ešte dnes.

Povodeň n a čiare Salóniky—Mona­stýr. Z Athén oznamujú, že na čiare Saló­niky—Monastýr následkom povodne premávka na viac miestach zasekla a že telegrafické spo­jenie Salónik s Nišom od viac dní je zastavené.

TÍBÍoi chvália všeobecne známy a obrúbený „Juno krém* mast na tvár, lebo kto ju upotrabuje istotne opeknie. Pehy, pupence a iné tvár z'spaliaee tlaky za krátky čas skapú a patrftuý dostane hladkú a sviežu tvár. Téglik „Juno krému" stojí K 1*20 & k tomu pa­triace mydlo 70 halierov. Z vidieku je na^äepšie objed­nat tak, keď vopred zašlete K 2*80, za ktorý obnos do­stanete „Juno krém" a k tomu patriace mydi^ a návod o upotrebení bez všetkých iných, poštovýoía výdavkov. Kto ale nechce zaslat peniaze vopred, t c snu i na do­bierku zasielame. Dostat u Dra Eugena Flitínera v Banskej Bystrici (Beszterezebánya). Piat* terra etíta daas na túto adressu.

Zodpovedný redaktor : Karol C&<teect&a,

Page 4: ¥@i@¥a vojna* - digicontent.snk.sk · nej vlasti ale dajú nám za to na zá menu víťazný, slávny, trváci, kvetúci pokoj. ¥@i@¥a vojna* Útočenie našich a nemeckých armád

SLOVENSKÉ NOVINY lá. októbra 1916.

cit strach varenie sa krvi do hlavy, bolenie hlavy, má-lokrvnost a zima, bolenie drieku, kŕče, zdúvanie a podobné príznaky sú zväôšanásledky porúchania zažívacích ústrojov. — Často prehltneme zdú­vajúce, ťažko ztrovitelné jedlá, prochladíme si žalúdok a zažívacie ústroje so studenými ná-pojami a zabudneme na riadne prečistenie čriev. Ked sa potom dostavujú všeljaké ne­príjemné, bolestné, kŕčovité a horúčkové prí­znaky, potrebné je porušenú činnosť zažívacích ústrojov napraviť, riadny obeh krvi a výmenu (prečistenie) látok umožniť. Dia zpráv tisícich poďakujúcich listov účinkuje pri tomto výborne silná švédska tinktúra (tinktura svedica), alebo životný essenc, alebo balsam. Uľavuje bolesti, osviežuje, uspokojuje, riadi výmenu látok z tela, prečisťuje, napomáha obeh krvi a chráni pred mnohými chorobami. Preto mala by byt stále pri ruke, lebo jej upotřebením pozbavíme sa niekoľkých hodín nepríjemnosti. Pri kŕčoch, nadutosti, grganí, bolení drieku, zlom pocite, vzrušení krvi, vracaní, pocite ošklivosti a iných následkom porušenia zažívacích ústrojov po­vstalých prípadoch je pravým dobrodením mat ju pri ruke. Poneváč napomáha trovenie jedál a tak napomáha zúžitkovanie záživných látok, tvorí súčasne aj krv a správne sostavenie krvi, je preto aj pre málokrvných a neduživých výborným prostriedkom k dosiahnutiu a regu­lovaniu správnej výživy. Mnoho cenných, krv a silu tvoriacich súčiastok našej potravy vyjde neztrovené z nášho tela, ktoré ale užitím silnej švédskej tinktúry rozpustené a lahko ztrovitelné budú. — Objednajme pravú švédsku tinktúru len od lekárnika E. V. Fellera v Siubici, Centrála č. 21. (Záhrebská stolica.) A síce 3 velké ílaše franko za 5 korún, alebo 12 malých flašiek franko len za 4 koruny.

Ž i a d a j t e zdonnt a franko mSj hlavný cenník m 4000 vy­obrazeniami o hodinách, Klatých a ntriebornýôh článkoch, hndobnýoh nástrojoch, zbraňaoh atd.

Prvá, bodln&rauta cUolaa

U S A K O N R Á D A , e. a kr . d v o r n ý d o d á v a t e ! ,

B r t t r ä. 1098 (Česko). Nikiovó kotvové hodinky E 8.80, lepilo X ISO,

rem.-hodinkyzo atarostriobomého kovu E 4.80, so ávajciatskym kotvovým strojom K 6.—. Hodinky na pamiatku vojny li 5.50, radiumové vreckové hodinky K 8.60, s budíkom K 24.50, niklový bndik K 2.90. stenové hodiny K 8.40. Za každé hodiny 8roéna písomnú záruka. Itoeposielanio na dobieiku. Žiadne nebezpečie I

Zamona dovoloná alebo peniaze zpät.

P r e maďarského a nemeckého, ďalej pre slovenského a maďarského dopiaovatefa sú uprázdnené 2 postavenia pre dámy alebo pánov s volmi zreieluým písmom v jednej kancellarii jednej ma­lej obco Hoivatska. Offerty v oboch rečiach s fotogra­fiou, odpismi svedoctiev a nárokami na plat treba poslať

E- V. Feller. Zagreb, Jurievska ul. 31. A.

obceratnu'úceho, chutného smäd hasia­ceho s malými trovami hockto si mOže shotovit. Dostat možno: anan&sovku, labliíuiou, gronadinku, malinové, hxus-I.'OVÍCU. fodormontu, pomarančové, ma-ráukn voňavú, viMovicu. — Nezdar vytvorený. — Tioto domáco nápoje v

' toto chladená a v zime sohriate miosto rumu a pálenky maino požívať. — Cena súčiastok B presným predpisom sa do-

fi'orku ň;»n!ro K 450. — Ku 5 takýmto dávkam 1 dávku zdarma pridum. — P » hospodárstva, fabriky, väcäio domác-iTasti s aivlno atd. neoconiteloé, lebo robotník sa občerstvi, fcoplje sa ed neho a jeho prioeschopnosi neklesne

J á n £S r* o l i e h, Drogéria k Anjelovi, ijBrno óm 885. (Morava).

Liámka, r h e u m a , írhanlo v údoch, bolenie v chrbte, keď aj lástrané a tvrdošijné, proti ktorému už mnoho liekov upotrebovali, hned bude vylie­čené, jestli bolavý úd natřeme

Ztoltánovon masíoa.

| Zoltánova apatieka, BndapeBt

Mast na otlaky. sa tvár a na ruky. Ztvrdnutá koSa na nohách a rukách zmizne behom 24 ho­

din pri upotrebení

„Cannabin"-u. rostou*8* ŕoíló hal., 3 flaěe franko 3 koruny.

Dostat všade alebo objednat možno u D r a E. F L E S C H A , „ l e k á r ň a kn k o r ó n e " G-YOK/14.

VZDOB VOJMI

o 5 0 percento v lacnejšia! Amerikánska Úsporná káva, velmi voňavá, výdatná a úsporná 5 kgrové vrece kávy na próbu K 12.— franko na odobierku. Va kg najfajnovSieho žaju za K 2.40, 60 kusov rozličných pekných pobladníc len K. 1.—,rozposiela:

A . S A P I R A , v ý v o z k á v v a č a j u Tiszaboggdány č. 226.

S v i a t o č n ý psm&f&ý o b l e k jasenný 20 kor., zimný 24 kor., veľkopanský 28 kor., nohavice cajchovó 3-50 kor., z čertovej kože 430 kor., silné cvernové 4-50 kor. Objednávky od 10 korán za 6

dní vybavujem. Píšte 6i o cenník.

G á b o r G u s z t á v , Kúntapolcza (Gomormegye).

Cís.

Suttner je : „ P r e č s d r á ô s t v o m " 1 a tenlo obchodný základ firmy privádza jej každoročne tisíce nových priatelov. Kto si predtým v bazároch zdanlivé lacné hodinky kúpil a potom raz jedny Suttnerovskó hodinky si zadovážil, ten bneď zbadá velký rozdiel a nikdy viac nekúpi inde, ako u solíd­nej hodinárskej fabričnej

firmy Suttner.

410 Nikel-Anker-Roskopf hodinky ... „ 712 Nikel-Anker hodinky „1K0", 15

rubínov ,- (735 Strieborné Cylinder-Remontoárky,

15 rubínov , 720 Strieborné Cylinder-Romonloárky , 776 Tula slrieborné hodinky „1K0",

15 rubínov, s dvoj, plástom n 787 Tula strieborné hdinliy, 15 rub.,

s dvojitým plastom „ , 813 Strieborné dámske hodinky, so

zlatou obrubou , 817 Strieborné dámske hodinky s

dvojitým plástom , 1548 Slrieb. náramkové hodiuky, túla a 422 Niklová retiazka, jemná , 83 Dublé-zlatá retiazka

Posielanie dobierkou alebo za vopred

slané peniaze.

K 4.10

„ 1 4 , -

„ 1 3 . -„ 9.70

„ 33.-

„ 23.-

12.—

13.— 25.—

1.75 7.50

Čís. 1450 Retiazka z bieleho kovu, trvácne krásna K 2.80

„ 1113 Náušnice, zlato na striebre „ 5.50 „ 1627 Náušnice, zlato na striebre 3.40 „ 979 Strieb. prívesok, massívny . „ „ 2,— i 366 Dublé zlatý prívesok ._ ... „ 2.— , 1149 Strieborne brošňa ... ... „ . „ y 1.50 , 149 14 karátový zlatý prsteň ... „?15.— „ 149 Ten istý z nového zlata ... ... „' »7.40

'„ 205 14 karátový zlalý prsleň ... „ -11.— „ 205 Ten istý z nového zla la .;. „ 5.50 „ 1064 Prsteň, zlalo na striebro "..; „; 2.70 „ 1673 Síricbornó náušnice ... „. —.90 , 1675 Strieborné náušnice ..... „ 1 . 3 0 „ 1164 Špendlík do kravaLy, zlato na (

striebre t „ 1.50 „ 1316 Pekné pendlové hodiny '..'. ... „ 10.50

po-Všet l íy hodinky za tvára jú sa praohupros te , sú odborne OÍCT-

lované a přesno regulované.

Vlastná dielňa na hodiny Švajčiarsku.

Vlastné preciziosné hodinky „IK0" svetochýrna známka.

my mmm môže obdržať každý odberateľ.

Bližšie v s k v o s f s i o m cenauíkiu

na požiadanie zdarma a franko.

N e h o d i a c e sa 7. a m e n í

Tisíce p c- ď B. kov a cich l íatov

dokazuje' spoľahlivosť. SLUŽOBNÉ HODINKY IDÚ

BEZVADNÉ 1 ,.Zaslané mi nrcciziosnó hodinky osvěd­čily sa aj ako služobné hodinky a idú presne. Odpoiúeal som Vás mnohým pánom z mojich známych." S úctou c. a k. slotnik-auditor Milivoj Mcsarovič,

Osijek.

K r e s ť a n s k ý s v e t o v ý v ý v o z n ý d o m

. U T T M E 1 lT L U B L A M I (UI8ACH) 915, Tento špeciálny dom pre lepšie hodiny nemá filiálky.

mumaimmwwiMiimľrzsnii-'.

Najlacnejšie a naj-šie zo všetkvcli

präcísnych hodioieli. Pre vojakov nevyhnutné hodinky.

Twla* WIESS EX., S E H ^ i T E B ä Q & S S E U/a. SJoJväôri oklad váetkýoh druhov hoiiin, s i a t y c h a s tr ieborných ól'ánkov. Od AOro^oir uoohvalue sná.my obohod. Cenník zdarma.

ľ r o s i ea n a aäreBen dobre p o z o r o v a t !

0 Z MAM í prijíma

v y d a v a t e T s t y o

„Sloveuskýdt Novín"

BUDAPEST, Vi,. O-uiesa f£.

' 21a o b s a h i n s e p t o v r e d a k c i a n e n i z o d p o v e d n á * T b ä a vydára kníhtlaíiareů účastinárska spoločnost .Európa" T Budapaáti, VL okr. Ô-«tca» IM.