of 45 /45
Presentation av Anna Lööw och Daniela Casadei Sverige Kunskapsdagen 20 november 2019, Malmö IFRS Update

IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

  • Author
    others

  • View
    14

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6...

Page 1: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

Presentation av Anna Lööw och Daniela Casadei SverigeKunskapsdagen 20 november 2019, Malmö

IFRS Update

Page 2: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

1. Nyheter inom IFRS2. IFRS 16 Leasing

2.1. Effekter av omprövningar samt modifieringar2.2. Upplysningar ÅR20192.3. Påverkan nedskrivningstester

3. ESEF och iXBRL

Agenda

2

Page 3: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

Nyheter inom IFRS• Nyheter att tillämpa i årsredovisningen 2019

• Nyheter som träder i kraft 2020 och framåt1

Page 4: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Nyheter 2019Ändring av redovisning vid rörelseförvärv

Inte skyldig att redovisa nyttjanderätt och leasingskulder för leasingavtal för vilka:

- leasingperioden slutar inom tolv månader från förvärvstidpunkten, eller- den underliggande tillgången är av lågt värde

Följdändring utifrån IFRS 16 Leasingavtal i IFRS 3 Rörelseförvärv.

4

Köparen ska redovisa nyttjanderätt och leasingskulder för leasingavtal där det förvärvade företaget är leasetagare i enlighet med IFRS 16.

Värdering

LeasingskuldNuvärdet av återstående leasingavgifter som om förvärvade leasingavtalet var nytt vid förvärvstidpunkten

NyttjanderättSamma som leasingskulden, justerad för gynnsamma eller ogynnsamma villkor jämfört med marknadsmässiga villkor.

Page 5: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

FAS 2FAS 2 - IASB påbörjat arbetet under Q3

FAS 1 - Slutförandeprocess

Nyheter 2019IASBs ED om förändringar i IAS 39 och IFRS 9 pga förändringar i referensräntor (IBOR)

Page 6: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Nyheter 2019IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig hantering

6

Unit of account

Tröskel

Värdering

Förändringar i omständigheter

Omvärdera när omständigheter förändras eller om ny information kommer fram

Använd metoden som ger den bästa bedömningen av utfallet av osäkerheten (enskilt eller sammantaget)

Upptäcktsrisk beaktas ej / bedöm om det är sannolikt att skattemyndigheten kommer att acceptera behandlingen (50 %)

Använd den metod som bäst förutser avgörande av osäkerheten: mest sannolika beloppet eller väntevärde

Page 7: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Nyheter 2019IFRS IC Agenda Decision i september 2019Presentation of liabilities or assets related to uncertain tax treatments

Varken IAS 12 eller IFRIC 23 innehåller specifika regler, därför gäller IAS 1

7

Ett företag ska presentera osäkra skatteskulder som aktuell skatteskuld (eller uppskjuten skatteskuld)

OBS 1: Det är således inte möjligt att redovisa en sådan skuld under rubriken “Övriga avsättningar” i balansräkningen, vilket har varit vanligt i Sverige fram till och med 2018

OBS 2: För osäkra skattehantering avseende andra skatter som inte omfattas av IAS 12 Inkomstskatter, exempelvis fastighetsskatt och moms, hanteras även fortsättningsvis som “Övriga avsättningar” i balansräkningen

Page 8: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Nyheter 2019ESMA Public Statements

Consideration on recognition of deferred tax assets arising from the carry-forward of unused tax losses

• Uttalande där man förklarar sin syn på hur företag bör göra bedömningar kring redovisning av uppskjutna skattefordringar hänförliga till förluster

• Behandlar särskilt två aspekter som regulatorer ofta utmanar

– Sannolikheten att framtida skattepliktiga vinster kommer att vara tillgängliga så att underskottsavdrag kan utnyttjas– Faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga vinster kommer att vara tillgängliga i situationer där

företaget har en historik av förluster i närtid

8

ESMA enforcement priorities for 2019

• IFRS 16 Leasing

• IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder

• IAS 12 Inkomstskatter (inklusive IFRIC 23)

• Områden relaterade till andra delar av årsredovisningen (icke-finansiell information och Alternativa nyckeltal/APM)

Page 9: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Nyheter 2019Räntorna på europeiska företagsobligationer och svenska bostadsobligationer dyker, konsekvenser för bokslutet 2019?

• Räntor på tyska företagsobligationer är negativa vid kortare durationer på 5 år eller kortare, svagt positiva på 10 år

• Räntan på 20-åriga bostadsobligationer i Sverige har sjunkit väsentligt sedan föregående årsskifte

– 2018-12-31 2,4 %

– 2019-06-30 1,7 %

– 2019-08-31 1,3 %

• Bevaka utvecklingen och diskutera med aktuarier inför Q3 och årsbokslut

9

Page 10: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Nyheter 2019RFR 2 - Ändringar tillämpliga 2019

Ändringar pga förändringar i skatterätt:

• Ej tillåtet aktivera räntor på anläggningstillgångar, gäller framåtriktat

• Byte av princip för redovisning av räntor, problem?

– IAS 8 anger retroaktiv tillämpning

– Risk förlora rätten till räkenskapsenlig avskrivning

• Lösning:

– Frivilligt undantag i RFR 2: behöver inte tillämpa retroaktivitet vid principbyte

10

Page 11: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Nyheter som träder i kraft 2020 och framåtUppskjuten skatt vid redovisning av leasing - ED/2019/5 Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction - Proposed amendments to IAS 12Bakgrund Fråga till IFRS IC:

• Redovisning av nyttjanderättstillgång och skuld till leasegivare enligt IFRS 16, ger det upphov till redovisning av uppskjuten skatt?

• Är “initial recognition exemption” tillämpligt? Kommittén:

• Verkar vara diversity in practice• Svårt tolka ut från IAS 12 → Förändring av standarden behövs

11

Redovisning nu (diversity in practice)• Minst 3 lösningar/varianter

– Ingen uppskjuten skatt (initial recognition exemption) – Redovisning “brutto” av uppskjutna skatter (i not)– Redovisning “netto” av uppskjutna skatter

Föreslagen ändring• Redovisa uppskjuten skatt, “intital recognition”-undantag ska

inte tillämpas• Men...

– beakta om avdraget hänför sig till nyttjanderätten eller skuldens återvinning/amortering… påverkar om ngn uppskjuten skatt ska redovisas initialt och hur den redovisas senare→ Väldigt komplex analys och hantering!→ Svårbegriplig ED

Remissperiod slutade 14 november 2019

→ Finns det en uppdaterad IAS 12 klar när bokslut upprättas per 2019-12-31?

Page 12: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

12

Nya redovisningskrav som kommer att kräva ytterligare upplysningar gällande ersättning till högsta ledningen från och med 2020

Aktiebolagslagen uppdaterades i juni 2019 med bl.a. utökade krav på riktlinjer för ersättningar till VD, vice VD och styrelseledamöter. I riktlinjerna ska det förklaras hur de bidrar till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Riktlinjerna ska bl.a. Innefatta: ● en beskrivning av ersättningen, ● anställningsvillkor, ● kriterier för rörlig ersättning, ● en beskrivning av den beslutsprocess som tillämpas för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna samt vilka åtgärder som vidtas för

att undvika eller hantera intressekonflikter.

Reglerna för när styrelsen får avvika från riktlinjerna har också skärpts.

Riktlinjerna ska uppdateras om det har skett några betydande ändringar i ersättningar och villkor, dock minst vart fjärde år.

Utöver ovanstående ska en separat ersättningsrapport upprättas från och med räkenskapsåret 2020 och distribueras före årsstämman. I denna rapport ska det finns en detaljerad beskrivning av de personer som nämns ovan, och den ska även innehålla information om förändringar i ersättningarna inklusive en jämförelse av bolagets resultat, genomsnittliga ersättning till medarbetarna för minst fem år, avvikelser från riktlinjer

Nyheter som träder i kraft 2020 och framåtErsättning till ledande befattningshavare Nya rapporteringskrav

Page 13: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

13

Nya redovisningskrav som kommer att kräva ytterligare upplysningar gällande ersättning till högsta ledningen från och med 2020

Det finns ett antal frågeställningar för ledningen och styrelsen att övervaka och förbereda tex :

○ Se över nuvarande policies och riktlinjer och hur de bör anpassas för att efterleva de nya riktlinjerna ○ Se över nuvarande process för analys och beslut kring ersättningar och utvärdera eventuella tillägg och förändringar○ Påbörja datainsamling av aktuell och historisk data

Riktlinjer ska tas fram till årsstämman 2020 (eller stämman närmast efter 31 dec 2019).

En separat ersättningsrapport ska upprättas och presenteras på årsstämman som hålls 2021 (eller stämman närmaste efter 31 dec 2020)

Nyheter som träder i kraft 2020 och framåtErsättning till ledande befattningshavare Nya rapporteringskrav

Page 14: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

IFRS 16 - Leasing2

Page 15: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Undersökning IFRS 16 implikationer - Large cap

15

● Utfall av övergång - Genomgång av samtliga bolag på large cap

● Sammanställning av redovisad IFRS 16 effekt på EBITDA, balansomslutning och rörelsevärde (EV)

● Viss mönster där relativ effekt är störst för mindre bolag

● Tydliga variationer mellan industrier● Stora variationer mellan bolag● Medianförändringen på

balansomslutning uppgår till 4% och rörelsevärde till 3%

Page 16: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

IFRS 16 - Leasing

2.1 Effekter av omprövningar och modifieringar2

Page 17: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Överblick på leasingflödet

17

Avtal● Bestämmer villkor● Kopplas till leverantör● Kopplas till tillgångsredovisning● Hur betalningsvillkor används i

värdering● Betalningsvillkor bestämmer om

och hur transaktioner registreras

Nyttjanderättstillgång (Tillgång)● Typ av tillgång bestämmer hur

transaktioner registreras och hur avskrivningar beräknas

Huvudbok, konsolidering, rapportering● Lease och asset transaktioner● Fakturamatchning mot betalningar● Uppskjuten skatt

Leverantörsmasterdata

Information som påverkarberäkning av tillgång och

skuld

Tillgång/skuld transaktioner

Nya avtal

Omvärdering optioner mm

Modifikation

osv.

Leasingskuld (Skuld)● Leasingbetalningar, -perioder

samt diskonteringsränta påverkar beräkningen av skulden

Betalnings- transaktioner

Page 18: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Vad är omvärdering och vad är modifiering?

OmvärderingNy bedömning utifrån villkor som ingick i ursprungliga villkor

ModifieringÄndring i omfattning eller ersättning för ett leasingavtal som inte ingick i ursprungliga villkor. Exempel

• Utökat scope– tillägg med ytterligare tillgång– förlängd leasingperioden

• Minskat scope– uppsägning av tillgång alternativt förkortning av leasingperiod.

• Ökade /minskade leasingbetalningar

18

Page 19: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Modifiering

19

Ändrar modifieringen avtalets omfattning?

Minskar avtalets omfattning Ökar avtalets omfattning

Ersättningen för leasingavtalet ökar med ett belopp som motsvarar det fristående priset för den ökade omfattningen? (inklusive eventuella

lämpliga justeringar)

Omvärdering av leasingskuldenoch

Minska det redovisade värdet av nyttjanderätten (delvis resultaträkningen)

Separat leasingkontrakt

Omvärdering av leasingskuldenoch

Justera nyttjanderättstillgången

Ja Ja

Ja

Nej

Nej

Page 20: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Modifieringsdatum

Leasingmodifieringar redovisas vid modifieringstidpunkten

20

Det datum då båda parter är överens om modifieringen

Page 21: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Exempel – modifiering med utökat scope

FörutsättningarLeasingperiod: 10 årOmfattning: 5.000 kvmÅrlig avgift: 100 000 SEKMarginell låneränta: 6 %

Leasingavgiften betalas i slutet av varje år.

1

3

• Omförhandling och modifiering i början av år 7, förlängs med 4 år till att omfatta totalt 14 år

• Samma antal kvm även fortsättningsvis

• Fortsatt 100 tkr per år i leasingavgift

• Marginell låneränta i början av år 7 uppgår till 7 %

21

Page 22: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Exempel – modifiering med utökat scope

FörutsättningarLeasingperiod: 10 årOmfattning: 5.000 kvmÅrlig avgift: 100 000 SEKMarginell låneränta: 6 %

Leasingavgiften betalas i slutet av varje år.

1

3

• Omförhandling och modifiering i början av år 7, förlängs med 4 år till att omfatta totalt 14 år

• Samma antal kvm även fortsättningsvis

• Fortsatt 100 tkr per år i leasingavgift

• Marginell låneränta i början av år 7 uppgår till 7 %

22

1. Modifieringen påverkar redovisningen per modifieringsdatum, dvs i början av år 7

2. Leasetagaren omvärderar leasingskulden i början av år 7 med beaktande av återstående kassaflöde under 8 år och ny reviderad marginell låneränta

=> modifierad leasingskuld, 597 130 SEK=> skuld innan modifiering, 346 511 SEK=> mellanskillnad, 250 619 SEK, ökar leasingskuld och motsvarande justering görs på nyttjanderätten

Page 23: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Överblick på lease modifiering

23

Start Datainsamling; modifikation finns

Ny tillgång

?

Ja

Inmatning av ny data till befintligt leasingkontrakt

Uta

nför

sys

tem

Sys

tem

Nej

JaMarknadsmässig pris?

Nej

Omvärdering, journalpost End

* Separat leasingkontrakt End

Leasing avslut

Vid minskat scope

Illustrativt exempel

Ändring i omfattning eller ersättning för ett leasingavtal som inte ingick i ursprungliga villkor. Utökat scope

- tillägg med ytterligare tillgång- förlänga leasingperioden- ökade leasingbetalningar

Minskat scope- uppsägning av tillgång

alternativt förkortning av leasingperiod

- minskade leasingbetalningar

Ny diskonteringsränta

Reviderad diskonteringsränta

* Befintligt leasingkontrakt omvärderas inte

Page 24: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Integration av riskhantering

Hur uppdateras en risk- och kontrollmatris och vad kan finnas för andra viktiga dokument?

24

Genomför riskanalys av nya/ändrade affärsprocesser

Granska process design dokumentation

Inmätning av kontroller i konfiguration dokumentation

Risk- och kontrollmatris

● Påverkas av processdesign

● Innehåller lista över kontrollaktiviteter

Utbildning och stöd

Test script

Page 25: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Fem risker att börja titta på

Alla leasingavtal har inte identifierats vid övergången och resulterar i felaktig bedömning av tillgång och skuld

Leasingavtalets detaljer, klassificering, eller bedömningar registrerade i systemet är felaktiga vilket resulterar i felaktig rapportering

Olämplig konfiguration och system integration resulterar i felaktiga beräkningar i systemen

Aktuella leasingbetalningar skiljer sig väsentligt från förväntade värden, vilket resulterar i felaktiga beräkningar

Tillgångar (ffa flyttbara) registreras inom felaktig land vilket resulterar i felaktiga skatteberäkningar

25

Glöm inte övriga processer• Identifiering av leasingavtal och

redovisningsbedömningar• Bokslut och rapportering• Skatteberäkningar

01

02

03

04

05

Page 26: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

IFRS 16 - Leasing

2.2 Upplysningar ÅR20192

Page 27: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

#PwCkunskapsdagar

Upplysningar i ÅR2019 - IFRS 16Leasetagare

27

Kvalitativa upplysningarÖvergångsinformation Kvantitativa upplysningar

Page 28: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

#PwCkunskapsdagar

Upplysningar i ÅR2019 - IFRS 16Leasetagare

28

Kvalitativa upplysningarÖvergångsinformation Kvantitativa upplysningar

Kvantitativa och kvalitativa upplysningar inkluderar bl.a:● Övergångsmetod och olika policyval

● Öppningsbalanser

● Förklaring till skillnaden mellan operationell leasing enligt ÅR 2018 och leasingskulder som redovisas enligt IFRS 16 2019-01-01 (”övergångsbrygga”)

● Vägd genomsnittlig marginell låneränta vid första tillämpningstidpunkten

Page 29: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

#PwCkunskapsdagar

Upplysningar i ÅR2019 - IFRS 16Leasetagare

29

Kvalitativa upplysningarÖvergångsinformation Kvantitativa upplysningar

Kvantitativa upplysningar inkluderar bl.a:

● Redovisade värdet för nyttjanderätter per underliggande tillgångsslag vid rapportperiodens slut

● Tillkommande nyttjanderätter

● Avskrivningsbelopp per underliggande tillgångsslag

● Räntekostnader för leasingskulder

● Kostnader för ○ korttidskontrakt ○ kontrakt för tillgångar av lågt värde samt ○ variabla leasingavgifter som inte inkluderats i

leasingsskulden

● Totalt kassautflöde avseende leasingavtal

● Löptidsanalys avseende leasingskulder

Glöm inte

● Kassaflöde avseende leasingbetalningar i förhållande till avstämning förändring finansiella skulder (IAS 7)

Glöm ej IAS 7

● Avstämning av finansiella skulder i finansieringsverksamheten

Page 30: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

#PwCkunskapsdagar

Upplysningar i ÅR2019 - IFRS 16Leasetagare

30

Kvalitativa upplysningarÖvergångsinformation Kvantitativa upplysningar

Kvalitativa upplysningar inkluderar bl.a:

● Redovisningsprinciper (IAS 1)

● Eventuella väsentliga uppskattningar och bedömningar (IAS 1)

Page 31: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

#PwCkunskapsdagar

Upplysningar i ÅR2019 - IFRS 16Leasetagare

31

Kvalitativa upplysningarÖvergångsinformation Kvantitativa upplysningar

Ytterligare kvantitativa eller kvalitativa upplysningar såsom● Framtida kassaflöden relaterat till

◦ variabla leasingavgifter

◦ förlängningsoptioner

◦ restvärdesgarantier

mm som leasetagaren inte värderat i leasingskulden

Glöm inte ● Alternativa Nyckeltal, APM

● Tydlighet vid jämförelse mot ej omräknade jämförelsetal

Page 32: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

IFRS 16 - Leasing

2.3 Nedskrivningstester2

Page 33: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Värdering och IFRS 16

33

Effekter av övergång

Balansräkning

Fritt kassaflöde

WACC

1

2

3

Sammanfattning● Implementering av IFRS 16 påverkar inte aktievärden● Dock påverkas värdering och impairmenttester av de

nya redovisningsprinciperna● Konceptuellt sett små förändringar. Viktigt att

justera/beakta förändringar av antaganden på korrekt sätt

● Tre olika huvudområden kopplat till värdering/impairmenttest påverkas direkt av IFRS 16:

1. Balansräkning2. Fritt kassaflöde3. WACC

Page 34: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

IFRS 16 - Översikt

34

Impairmenttest

Balansräkning

Fritt kassaflöde

WACC

1

2

3

Högre nettoskuldLeasingskuld

Högre b.v. operativt kapitalNyttjanderättstillgång

Högre EBITDAHögre avskrivningar

Analys av framtida kontraktFramtida leasinginvesteringar

Fördelning mellan skuld och eget kapital

Beta och jämförelsebolagEffekter av högre skuld

Relevant för test av goodwill

Relevant för test av aktier i dotterbolag

Op. leasingkostnader → Avskrivning & ränta

Endast befintliga kontrakt återspeglas i balansräkning

WACC ska baseras på marknadsmässig skuldsättning

Konsekvent skuldsättningsantagande för beta

Page 35: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Balansräkning

35

IFRS 16 och impairmenttest

Balansräkning

1 Högre nettoskuldLeasingskuld

Högre b.v. operativt kapitalNyttjanderättstillgång

Relevant för test av goodwill

Relevant för test av aktier i dotterbolag

● Balansomslutning ökar med nyttjanderättstillgång och leasingskuld● Nyttjanderättstillgång inkluderas i operativt kapital● Leasingskuld inkluderas i finansiell nettoskuld

Page 36: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Fritt kassaflöde

36

IFRS 16 och impairmenttest

Fritt kassaflöde

2 Högre EBITDAHögre avskrivningar

Analys av framtida kontraktFramtida leasinginvesteringar

Op. leasingkostnader → Avskrivning & ränta

Endast befintliga kontrakt återspeglas i balansräkning

● Fria kassaflöden (och EBITDA) ökar då operationell leasingkostnad redovisas som avskrivningar och ränta● Värderingen bör fånga upp behov av investeringar i framtida leasingkontrakt

Page 37: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

WACC

37

IFRS 16 och impairmenttest

WACC

3 Fördelning mellan skuld och eget kapital

Beta och jämförelsebolagEffekter av högre skuld

WACC ska baseras på marknadsmässig skuldsättning

Konsekvent skuldsättningsantagande för beta

● IFRS 16 innebär i sig inte någon konceptuell förändring runt WACC● Marknadsdata och inputs till WACC kommer att dock att påverkas genom att skuldsättning ökar

Page 38: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwCIFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019

Sammanfattning

38

Impairmenttest och IFRS 16

Balansräkning

Fritt kassaflöde

WACC

1

2

3

Högre nettoskuldLeasingskuld

Högre b.v. operativt kapitalNyttjanderättstillgång

Högre EBITDAHögre avskrivningar

Analys av framtida kontraktFramtida leasinginvesteringar

Fördelning mellan skuld och eget kapital

Beta och jämförelsebolagEffekter av högre skuld

Balansomslutning ökar→

Kräver högre värde av framtida kassaflöden för att undvika

impairment

Fritt kassaflöde ökar→

Högre värde

WACC minskar→

Högre värde

Page 39: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Sammanfattning IFRS 16 – tänk på:

39

• Följ upp att det finns robusta rutiner för när omvärdering (reassessment) samt modifieringar ska göras

• Följ upp att systemet hanterar detta på ett korrekt sätt - behövs manuella justeringar?

• Gå igenom upplysningskraven - identifiera hur informationen inhämtas

• Testkör impairment testerna i god tid (inklusive IFRS 16 samt exklusive IFRS 16)

IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången?

Page 40: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

ESEF och iXBRL3

Page 41: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC 41

För vem underlättar iXBRL…?

Investerare och analytiker Myndigheter Bolag

“Tillfälle att strömlinjeforma befintliga processer”

“Långsiktig kostnadsbesparing”

“Tillgång till stor mängd standardiserad data” “Möjlighet att analysera data utan manuell handpåläggning”

“Maskinläsbar data och möjlighet till jämförelser mellan bolag obehindrat av språk inom hela EU”

“Demokratisering av data” “Billigare tillgång till

data om leverantörer, kunder, konkurrenter”

Lär känna ESEF

Page 42: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC 42

Begreppen

● ESEF - European Single Electronic Format

● ESMA - Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

● XHTML - Extensible HyperText Markup Language

● XBRL - Extensible Business Reporting Language

● iXBRL - Inline XBRL

Lär känna ESEF

Page 43: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC

Elektronisk märkning

XBRL

iXBRL

XHTML

Lär känna ESEF

Page 44: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

PwC 44

Tillämpning av märkning/taggning av räkenskaper

Primära räkenskaper + obligatoriska märkningar

Blocktaggning av noter

Detaljerad taggning av noter

Konsoliderade IFRS-räkenskaper

Individuella räkenskaper i juridisk person

Obligatoriskt från 2020

Obligatoriskt från 2022

Frivilligt

Frivilligt (om medlemslandet tillhandahåller en taxonomi för klassificering)

Lär känna ESEF

Page 45: IFRS Update - PwCIFRS Update PwC IFRS 16 - Hur påverkas din verksamhet efter övergången? 6 september 2019 1. Nyheter inom IFRS 2. IFRS 16 Leasing 2.1. Effekter av omprövningar

pwc.se

Tack

Denna presentation har tagits fram endast som allmän information och/eller generell vägledning. Den utgör således inte någon professionell rådgivning. Du bör därför inte förlita dig på presentationen eller vidta några åtgärder på grundval av den utan att dessförinnan ha gjort avstämningar med en professionell rådgivare utifrån de förutsättningar som gäller i din situation. Med hänsyn härtill lämnar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) för att informationen i presentationen är korrekt och/eller fullständig för dina syften och ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB tar således inte något som helst ansvar för eventuella konsekvenser av att du väljer att förlita dig på eller agera utifrån informationen i denna presentation.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Anna Löö[email protected] 213 38 82

Daniela [email protected] 61 01