II kolokvijum

  • View
    45

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

II kolokvijum. Priprema. II kolokvijum e se odrati 10. i 11. maj u salama ERC-a VIII, IX i XIV poglavlje Ukoliko niste na spisku za polaganje , koji se nalazi na sajtu prof. Dane Popovi, poaljite: Ime Prezime Broj indeksa Smer Na e-mail pedjam.mop @ gmail.com - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

II kolokvijum

PripremaII kolokvijum08. maj 2014.II kolokvijum e se odrati 10. i 11. maj u salama ERC-a

VIII, IX i XIV poglavlje

Ukoliko niste na spisku za polaganje, koji se nalazi na sajtu prof. Dane Popovi, poaljite:ImePrezimeBroj indeksaSmerNa e-mail pedjam.mop@gmail.com

Termin polaganja moete promeniti samo ako naete zamenu i prijavite se kod svog asistentaKao to znate...2Cena uvoznog proizvoda pre uvoenja carine iznosi 80 RSD. Zemlja je uvela kombinovanu carinu od 15% i 1,5 RSD. Kolika je vrednost 20 jedinica ovog proizvoda?

186018401870nita od navedenog nije tano

Srbija ima kombinovanu carinu od 10% i 3 RSD, na uvoz olovki iz Nemake. Ukoliko se cena olovki u Nemakoj povea za 20 RSD, kakav e to efekat imati na prihode budeta Republike Srbije, uz pretpostavku da se ne promeni uvezena koliina olovki?

prihodi e ostati istiprihodi e se poveati za 2 RSD po jednoj olovciprihodi e se poveati za 4 RSD po jednoj olovciprihodi e se poveati za 5 RSD po jednoj olovci3Relativna cena vina u stanju autarkije u Italiji iznosi 3 evra, dok cena na svetskom tritu iznosi 2 evra. Minimalna prohibitivna carina iznosi

40%50%35%nita od navedenog

Stopa efektivne zatite na uvoz automobila je 3%, dok je nominalna carina na uvoz automobila 3%. Carina na uvoz neophodnih delova za proizvodnju automobila iznosi

manje od 3%, vie od 3%4%nita od navedenog4Za razvijene zemlje poput SAD, carine na uvoz sirovina obino su:

jednake carinama na uvoz gotovih proizvodanie nego carine na uvoz gotovih proizvodavie nego carine na uvoz gotovih proizvodanajvie u odnosu na sve carine

Grafik prikazuje efekte uvoenja kvota na domae trite proizvoda Q. Ukoliko bi ministarstvo ekonomije prodavalo licence za uvoz dobra Q na aukciji koliko bi maksimalno potencijalni uvoznici zajedno bili spremni da plate?

270.000.000 $101.250.000 $82.500.000 $41.250.000 $5

U maloj otvorenoj privredi sa nesputanom spoljnom trgovinom relativna cena uvoznog automobila je 20 digitalnih kamera. Ukoliko domai proizvoai automobila kod drave izdjestvuju uvoenje carine od 100% na uvoz, relativna cena po kojoj e mala privreda razmenjivati kamere na svetskom tritu iznosie:

1 automobil = 20 digitalnih kamera1 automobil = 10 digitalnih kamera1 automobil = 40 digitalnih kameraCarina je prohibitivna, te e se mala zemlja zatvoriti

Svetska cena LCD televizora je 150$ za komad. U Srbiji industrija televizora upoljava 10.000 ljudi. Ukoliko se nametne uvozna carina od 20%, broj prodatih televizora e pasti sa 100.000 na 80.000. Koliko e iznositi troak zatite domae industrije po radnom mestu u tom sluaju?

135$, 270 $150 $nema dovoljno podataka za reenje problema6Pretpostavimo da je Srbija uvela nominalnu carinsku stopu na kompjutere od 12% i da je prosena carinska stopa na uvezene inpute koji se koriste za proizvodnju kompjutera 18%. Na bazi prethodnih podataka, stopa efektivne zatite industrije kompjutera u Srbiji:

Mora biti manja od 12%, i moe biti negativnaMoe biti manja od 12%, i ne moe biti negativnaJednaka je 6%Prelazi 30%

Koliko iznose prihodi u dravnom budetu ako Zemlja uvede ad valorem carinu od 50%, a vrednost proizvoda je 30 evra?

51060157Ukoliko na jednom tritu dobijemo sledee kotacije: 1EUR= 2 USD, 1USD = 2 CHF, koliko e EUR moi da se dobije za 1 CHF?

201/2041/4

Ukoliko je na tritu u Britaniji kurs 1 funta = 1.5 USD, na tritu u Americi kurs 1 USD = 6 juana , a na tritu u Nemakoj 1 funta=10 juana, onda e pod uticajem arbitrae:

u Nemakoj juan apresirau Nemakoj juan depresirau Britaniji funta depresirau Britaniji dolar apresira8Ukoliko na jednom tritu dobijemo sledee kotacije: 1EUR= 2 USD, 1USD = 2 CHF, koliko e EUR moi da se dobije za 1 CHF?

201/2041/4

Ukoliko vae sledei kursevi : u Londonu 1$=0.7 funti, u Njujorku 170 jena = 1.3$, u Tokiju 1 funta = 200 jenaUkoliko je naa domaa valuta funta, da bi izvrili arbitrau funte prodajemo?

u Njujorkuu Tokijuu Londonu nita od navedenog9Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabakovi merama centralne banke praktino je fiksirala dinar za evro pri kursu 1=116RSD. S obzirom da e Srbija u nastavku 2014. godine i dalje beleiti platnobilansni deficit, kakav e se pritisak javiti na domau valutu?

Nijedan od ponuenih odgovoraDeflatorniDepresijacioniApresijacioni

Ukoliko je tromesena kamatna stopa u Junoj Africi je nia nego u Americi, prema nepokrivenom kamatnom paritetu, oekuje se

Pad dolaraRast dolaraDa e kurs ostati konstantanNita od navedenog10Finansijski derivat koji Vam daje pravo da kupite neku valutu u bilo kom trenutku pre dospea zove se:

evropska call opcijaevropska put opcijaamerika call opcijaamerika put opcija

Fjuerse i opcije kupuju:samo pekulantisamo hederi (hedgers)i hederi i pekulantiniti pekulanti, niti hederi

11U kojoj situaciji postoji mogunost pokrivrene kamatne arbitrae?

ako je kamatna stopa niska a devizni kurs visok ako je razlika proptnog i terminskog kursa manja ili vea od razlike u kamatama izmeu dve zemljeako postoji vremensko kanjenje u poravnanju transakcijakamatna stopa visoka a devizni kurs nizak

Pretpostavimo da japanski jen ima terminski diskont. To znai da

jen ima mali rizik deviznog kursajen jaa u odnosu na dolarsu kamatne stope u Japanu vie nego u Americikamatne stope u Japanu opadaju12Devalvacija moe da ima za razultat

rast uvozarast izvozarast ulaganja u uvozne sektorerast ulaganja u izvozno-supstitutivne sektore

U procesu poslovnog odluivanja na deviznom terminskom tritu od presudnog znaaja je procena

kursnog rizikanacionalne inflacijerazlika u stopama rasta drutvenog proizvodakretanja najvanijih makroekonomskih realnih13SRENO!14