Click here to load reader

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pag.hr ZA PROVODENJE.pdf · Kanal (plovni put) Pag - Košljun, Morske luke posebne namjene županijskog značaja Pag, Mali Zaton, Šimuni i Košljun,

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pag.hr ZA PROVODENJE.pdf · Kanal (plovni put) Pag - Košljun, Morske...

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 1

  II. ODREDBE ZA PROVOENJE

  1. UVJETI ZA ODREIVANJE NAMJENA POVRINA NA

  PODRUJU GRADA

  lanak 1. lanak 6 mijenja se i glasi

  (1) Ovaj Plan obuhvaa teritorij Grada Paga utvren lankom 18. Zakona o

  podrujima upanija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj (NN br. 10/97.i 25/03).

  (2) Prema Zakonu iz stavka 1. ovog lanka prostor Grada Paga nalazi se unutar

  Zadarske upanije te sadri slijedea naselja: Boana, Dinjika, Gorica, Koljun,

  Mikovii, Pag, Smokvica, Stara Vas, imuni, Vlaii i Vrii, ukupno 11 naselja.

  (3) Ukupni prostor Grada Paga razmatran u okviru ovog Plana ima povrinu od

  13.211 ha (132,11 km2) prema podacima Prostornog plana Zadarske upanije

  (Slubeni glasnik Zadarske upanije br. 02/01, 06/04, 02/05,17/06 i 3/10)

  lanak 2. lanak 8 mijenja se i glasi

  Prostornim planom utvrene su slijedee karakteristine prostorno-funkcionalne

  cjeline i vrijedna podruja Grada Paga:

  a) povijesno-tradicionalna urbana podruja (Pag)

  b) ruralna naselja (stari dijelovi naselja imuni, Gorica, Vrii, Stara Vasa, Dinjika,

  Mikovii, Vlaii i Smokvica)

  c) poljoprivredna podruja unutarnjih polja i okolnih panjaka

  d) razvojno atraktivni, djelomice ozelenjeni prostori junog dijela obalnog pojasa

  e) zatiena (prirodna ili urbano - spomenika) podruja ili Planom predloena

  za zatitu

  f) nepristupani, kameni i razvojno nepogodni dijelovi sjeverne obale.

  lanak 3. lanak 9 mijenja se i glasi

  Uvjeti za odreivanje namjene povrina obuhvaaju i sva ogranienja koja proizlaze

  iz potreba zatite, ureenja i koritenja posebno vrijednih podruja i graevina na

  prostoru Grada, kao to su:

  registrirane, evidentirane prirodne i krajobrazne vrijednosti, ukljuivo i podruja

  predloena ovim Planom,

  registrirana i evidentirana kulturna dobra.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 2

  U skladu sa Zakonom o prostornom ureenju i gradnji (N.N. 76./07,) odreuje se

  zatieno obalno podruje (u daljnjem tekstu ZOP) za itavi kopneni dio Grada

  Paga te pojas mora u irini od 300m.

  Ovim Planom odreuju se uvjeti i mjere za ureenje ZOP-a u svrhu njegove

  zatite, svrhovitog, odrivog i gospodarski uinkovitog koritenja.

  lanak 4.

  lanak 10 mijenja se i glasi

  (1) Ukupni prikaz koritenja i namjene povrina vezano uz razvoj i ureenje povrina

  naselja, odnosno razvoj i ureenje povrina izvan naselja, dat je u okviru

  grafikog dijela Prostornog plana u kartografskom prikazu: KORITENJE I

  NAMJENA POVRINA (mjerilo 1:25.000). Tim prikazom utvrene su mogunosti

  namjenskog koritenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar slijedeih

  namjenskih kategorija:

  (a) Povrine za razvoj i ureenje naselja:

  Izgraeni dio graevinskog podruja naselja

  Neizgraeni dio graevinskog podruja naselja

  (b) Povrine za razvoj i ureenje izvan naselja:

  Gospodarska namjena

  Povrina za iskoritavanje mineralnih sirovina (E3)

  Poslovna namjena /komunalno-servisna (K3)

  Ugostiteljsko-turistika namjena / hotel, turistiko naselje, kamp, (T1, T2, T3,)

  Sportsko-rekreacijska namjena ureene plae (R6) i ostali sportsko-rekreacijski

  sadraji (R7).

  Groblje (G).

  Povrine infrastrukturnih sustava (IS)

  (c) Povrine za razvoj i ureenje izvan naselja na kojima nije predvieno graenje:

  Poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene / vrijedno obradivo tlo (P2),

  Poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene / ostala obradiva tla (P3),

  uma iskljuivo osnovne namjene/zatitna (2)

  uma iskljuivo osnovne namjene/posebne namjene (3)

  Ostalo poljoprivredno tlo, ume i umsko zemljite (P)

  Vodene povrine (V)

  Povrine uzgajalita - marikultura (H)

  (2) Funkcionalna povezanost naselja kao i osiguranje neophodnog prometno-

  infrastrukutrnog standarda unutar Planom utvrenih povrina za razvoj i ureenje

  (unutar i izvan naselja) ostvaruje se izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojee

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 3

  prometne infrastrukture (cestovni, pomorski i zrani promet), te izgradnjom nove

  odnosno rekonstrukcijom postojee komunalne infrastrukture.

  Radi osiguranja kvalitetne funkcije ukupnog prostornog sustava Grada Paga,

  Planom su u okvirima koritenja i namjene povrina osigurani potrebni prostori i

  koridori za gradnju (ukljuivo rekonstrukciju) potrebnih cestovnih i pomorskih

  graevina te objekata zranog prometa.

  Osim osiguranja funkcionalne te prometno-infrastrukturne povezanosti prostora

  unutar granica Grada Paga, uspostavljeno je i usuglaavanje sa podrujima

  okolnih opina i gradova sa ciljem postizanja potpune usklaenosti na graninim

  podrujima susjednih jedinica lokalne samouprave.

  (3) Razmatranje prometne i komunalne infrastrukture u okviru prostorno-planskog

  dokumenta ostvaruje se u slijedeim segmentima:

  cestovni promet

  zrani promet

  pomorski promet

  pota i telekomunikacije

  elektroenergetski sustav

  koritenje voda - vodoopskrba

  odvodnja otpadnih voda.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 4

  2. UVJETI ZA UREENJE PROSTORA

  2.1. GRAEVINE OD VANOSTI ZA DRAVU I UPANIJU

  lanak 5.

  lanak 11 mijenja se i glasi

  Prostorni plan utvruje slijedea podruja i graevine od vanosti za Dravu i

  upaniju:

  (1) Podruja i graevine od vanosti za Dravu na podruju Grada Paga jesu:

  Dravne ceste D 106 i D 108 sa zahvatima djelominog premjetanja

  (zaobilaznice grada Paga, te naselja Dinjika i Mikovii), poboljanja graevno-

  tehnikih i prometnih uvjeta,

  Planirana trasa nove dravne ceste na potezu Pag - Mali Zaton, sa trajektnom /

  teretnom lukom,

  Planirana obilaznica grada Paga

  Aerodrom Pag (potencijalna zrana luka 2c/1A kategorije za meunarodni i

  lokalni promet),

  Most na potezu D 106 (Pag - Miletii),

  vodoopskrbni sustav - regionalni vodovod sjeverne Dalmacije,

  Energetski koridori magistralnih dalekovoda 110 kV,

  Energetski koridori magistralnih plinovoda,

  Zatiena kulturna dobra (ruralna naselja, tradicijska arhitektura, sakralni objekti,

  srednjevjekovni gradovi - povijesna jezgra Paga, arheoloke zone),

  Nautiki centar, Koljun, kapaciteta 500 vezova,

  Eksploatacija soli Pag,

  Graevine eksploatacije mineralnih sirovina (kamenolomi "Gorica" i "estoko")

  Elektronika komunikacijska infrastruktura i povezana oprema.

  Ugostiteljsko-turistike cjeline kapaciteta preko 1000 korisnika ("juna paka

  rivijera"),

  (2) Podruja i graevine od vanosti za Zadarsku upaniju na podruju Grada Paga:

  Novoplanirana trasa upanijske ceste na potezu Sv. Petar - Proboj - Koljun -

  Dinjika - veza upanijska cesta 6005,

  Planirani most na trasi D-108 (Pag - otok Vir),

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 5

  Izgradnja glavnih dijelova sustava odvodnje sa potrebnim ureajima na podruju

  najvee koncentracije korisnika prostora (stanovnici i turisti),

  upanijska lovita i uzgajalita divljai

  Vodoopskrbna infrastruktura sa ostvarenjem veze prema Zadru (vodoopskrbni

  sustav Zrmanje, spajanjem preko Pakog mosta i iz pravca otoka Vira) i

  poboljanje veze prema vodovodu Hrvatskog primorja,

  izgradnja sustava alternativnih energetskih i zvora (vjetroelektrane)

  Kanal (plovni put) Pag - Koljun,

  Morske luke posebne namjene upanijskog znaaja Pag, Mali Zaton, imuni i

  Koljun,

  Heliodromi na podruju grada Paga i lokalitetu Paka rebra,

  Sezonski meunarodni granini prijelazi II. kategorije utvreni kao pomorski

  (alternativno imuni ili Koljun) i zrani na podruju nove zrane luke,

  Urbane funkcije upanijskog znaaja - dom zdravlja Pag,

  Ugostiteljsko-turistike cjeline povrine 5 ha i vie

  Podruja zatienih prirodnih vrijednosti razine zatienog krajolika i posebnih

  rezervata (umski, ornitoloki).

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 6

  2.2. GRAEVINSKA PODRUJA NASELJA

  lanak 6.

  lanak 12 mijenja se i glasi

  (1) Graevinska podruja naselja (cjelina izgraenog i neizgraenog dijela naselja)

  obuhvaaju prostorno, organizaciono i funkcionalno kompaktne cjeline

  izgraenih i neizgraenih prostornih struktura sa dijelovima mjeovite namjene,

  preteite namjene i iskljuive namjene.

  (2) Razvoj i ureenje naselja u Gradu Pagu ostvaruje se samo unutar graevinskih

  podruja utvrenih Prostornim planom i prikazanih na katastarskim kartama

  listovima u mjerilu 1:5000 u okviru grafikih priloga ovog Plana.

  (3) Graevinska podruja naselja svojom povrinom osiguravaju prostor za

  zadovoljavanje sadanjih i buduih zahtjeva za graenjem, a sukladno

  postojeem i oekivanom broju stanovnika (korisnika prostora) te planiranom

  razvitku gospodarskih djelatnosti.

  (4) Izgradnja unutar graevinskih podruja naselja usmjerava se prvenstveno prema

  podrujima sa najviom razinom prometno-komunalne opremljenosti.

  (5) Prostorni plan usmjerava i daje prednost u opremanju komunalnom

  infrastrukturom ve izgraenim dijelovima, pred neizgraenim dijelom

  graevinskog podruja naselja.

  (6) Graevinsko podruje prikazano na katastarskim kartama u mj. 1:5000, kao

  cjelovito podruje graenja, unutar svojih granica obuhvaa dijelove naselja,

  zateene i budue koridore prometne i komunalne infrastrukture.

  lanak 7.

  lanak 14 mijenja se i glasi

  (1) Graevinska podruja naselja iz prethodnih lanaka ovih Odredbi obuhvaaju:

  podruja iskljuivo stambene namjene predviena za gradnju stambenih zgrada

  koje mogu biti samostojee graevine, dvojne graevine ili graevine u nizu

  podruja mjeovite namjene preteito stambene (M1) u okviru kojih prevladava

  koritenje prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije uz mogunost

  smjetaja prateih sadraja uz stanovanje, koji ne zahtijevaju posebne zone i ne

  utjeu negativno na kvalitetu ivljenja u naselju,

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 7

  podruja mjeovite namjene preteito poslovne (M2) sa veinskim udjelom

  povrine poslovne namjene kompatibilne stanovanju, koja obuhvaa sadraje i

  djelatnosti, koje svojim radom ne ugroavaju ostale funkcije u objektu i na prostoru

  okolnih graevnih estica / objekata,

  (2) Unutar izgraenih i neizgraenih cjelina naselja osim stanovanja uestvuju i

  druga podruja iskljuive namjene i to:

  za javnu (drutvenu) namjenu (D1-D9), tj. za smjetaj objekata uprave, zdravstva,

  predkolskog i kolskog odgoja, objekata kulture (muzeja, knjinica drutvenih

  domova) socijalnih,vjerskih i ostalih kompatibilnih sadraja,

  prostori preteito poslovne namjene (K1, K2, K3)) za gradnju uslunih, trgovakih,

  komunalno-servisnih i ostalih komunalnih objekata,

  prostori za razvoj ugostiteljsko turistikih sadraja (T) uz uvjet da ukupna povrina takve namjene iznosi najvie 20% graevinskog podruja tog naselja, i da smjetajna graevina s pripadajuim zemljitem bude izvan postojeih javnih povrina uz obalu

  podruja portsko-rekreacijske namjene (R) namijenjene portu i rekreaciji s

  prateim kompatibilnim sadrajima,

  prostori javnih zelenih povrina za realizaciju parkova, igralita i vrtova (Z1, Z2 i

  Z3) ukljuivo zatitno zelenilo u naseljima (Z),

  U graevinskom podruju naselja unutar povrine odreene za mjeovitu namjenu

  moe se planirati pojedinana graevina za smjetaj gostiju (hotel, pansion,

  prenoite i sl.) maksimalnog kapaciteta do 50 postelja uz uvjet da smjetajna

  graevina s pripadajuim zemljitem bude izvan postojeih javnih povrina uz

  obalu

  Proraunski broj postelja za navedene graevine iznosi 2 kreveta po smjetajnoj

  jedinici.

  (4) Uvjeti za gradnju utvruju se temeljem uvjeta gradnje koji su sastavni dio ovoga

  Plana i detaljnijih uvjeta koji su sastavni dio prostorno-planskih dokumenata nie

  razine (UPU-DPU) ukoliko su obvezati za pojedine lokacije i/ili zahvate u

  prostoru, a ije granice obuhvata obuhvaaju predmetnu lokaciju i ucrtane su u

  grafike priloge ovoga Plana.

  lanak 8.

  lanak 15 se brie

  lanak 9.

  PODNASLOV se mijenja se i glasi

  2.2.1. Uvjeti za gradnju graevina stambene (S) i mjeovite namjene:preteno

  stambene (M1) i preteno poslovne (M2)

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 8

  lanak 10. lanak 16 mijenja se i glasi

  (1) U graevinskim podrujima naselja, mogu se, u skladu s Planom utvrenim

  uvjetima, graditi stambene zgrade, ali i zgrade mjeovite (preteno stambene ili

  preteno poslovne) namjene, te pomone i pratee gospodarske graevine, kao

  i manje poslovne graevine. a pod uvjetom da ne ometaju stanovanje kao

  osnovnu namjenu.

  U graevinskog podruja naselja u kojem manje od 50% postojeih graevina

  koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalite u tom naselju,

  odnosno njegovom izdvojenom dijelu u pojasu do 70 m od obalne crte ne moe se

  planirati niti se moe graditi nova pojedinana ili vie graevina osim graevina

  komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, prateih sadraja

  ugostiteljsko-turistike namjene, graevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju

  smjetaj na obali (brodogradilita, luke i sl.) te ureenje javnih povrina

  Naprijed navedeno ne odnosi se na naselja; Pag, Mikovii, Dinika, Vlaii,

  imuni i Smokvica (u kojima vie od 50% postojeih graevina koriste za stalno

  stanovanje osobe koje imaju prebivalite u tom naselju, a sve u skladu sa

  slubenim podacima dobivena od JLS)

  (2) Pomonim graevinama smatraju se: garae, spremita, ljetne kuhinje,

  drvarnice, nadstrenice i sl.

  (3) Prateim gospodarskim zgradama smatraju se:

  a) bez izvora zagaenja: staklenici, plastenici i sl.

  b) s potencijalnim izvorima zagaenja:staje, svinjci, kokoinjci, kuninjaci, uzgoj

  krznaa, pelinjaci i sl.

  (4) Malim poslovnim graevinama obuhvaaju se slijedee djelatnosti:

  a) tihe i iste djelatnosti bez opasnosti od poara i eksplozije: razliite kancelarije,

  uredi, biroi, ateljei i druge sline djelatnosti, pogoni sa istim i tihim tehnolokim

  postupcima, obrtnike, ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom), trgovake,

  uslune i sline djelatnosti;

  (5) Graevine iz stavka (3b) ovog lanka mogu se graditi i uz graevinsko podruje

  ruralnih naselja udaljenih od obalnog ruba mora min. 300 metara, samo za

  vlastite potrebe uzgoja i dranja navedenih vrsta domaih ivotinja, pri emu se

  broj domaih ivotinja ograniava odreenom Odlukom Grada Paga ili ovim

  planskim normativom koji iznosi:

  krupna stoka (goveda, konji, junad, telad i sl.) ......................................... do 5 kom.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R 9

  svinje (krmaa, tovnih, odojaka, nazimica) ............................................... do 5 kom.

  sitna stoka (koze, ovce, sl.) ................................................................... do 10 kom.

  perad i ostalo (kunii, krznai i sl.) ....................................................... do 100 kom.

  (6)Minimalna udaljenost graevina stavka (3b) ovog lanka, kapaciteta (broja stoke)

  utvrenog u stavku (7) istog lanka, od ruba graevinskog podruja naselja (izvan

  njegovog graevinskog podruja), utvrdit e se gradskom odlukom o dranju

  domaih ivotinja, ali ne manje od 50 m.

  lanak 11.

  lanak 17 se brie

  lanak 12. lanak 18 mijenja se i glasi

  (1) Graevna estica mora imati osiguran neposredan pristup na javnu prometnu

  povrinu minimalne irine 5,0 m.

  (2) U izgraenim dijelovima naselja u sluaju kada zbog zateenog stanja na terenu

  nije mogue ishoditi uvjete iz prethodnog stavka , irina prilaza moe iznositi

  minimalno 3,5 m sa maksimalnom duinom od 50 m, odnosno i vie ako su

  osigurana ugibalita na razmaku od 50m, ili 3,0 m ukoliko e funkcionirati kao

  jednosmjerna cesta.

  (3) Iznimno unutar starih jezgri i gusto izgraenih dijelova naselja mogue je ishoditi

  potrebna odobrenja za gradnju ili rekonstrukciju zgrade ukoliko je osiguran samo

  pjeaki pristup u skladu sa zateenim stanjem

  (4) U sluaju kada se graevinska estica nalazi uz spoj cesta razliitog znaaja,

  prilaz na javnu prometnu povrinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nieg

  znaaja.

  (5) Neposrednim pristupom (u skladu sa odredbama ovoga Plana) smatra se i dio

  graevne estice koji slui iskljuivo za pristup na javnu prometnu povrinu i tako

  omoguuje gradnju graevina u drugom redu.

  (6) Dio graevne estice koji slui iskljuivo za pristup na javnu prometnu povrinu

  ne moe biti ui od 3.5m i dui od 50m, s tim da njegova povrna ne ulazi u

  obraun prema kojoj se utvruju propisani uvjeti gradnje (povrina graevne

  estice, kig i kis)

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  10

  lanak 13.

  lanak 19 mijenja se i glasi

  (1) Planom sa propisuju uvjeti gradnje stambenih i viestambenih zgrada ovisno o

  vrsti graevine tipu gradnje i max. dozvoljenom broju etaa:

  za gradnju samostojeih stambenih zgrada :

  max. dozvoljena etanost graevine Po+P+Pk

  S+P+Pk

  Po+P+1+Pk

  S+P+1+Pk

  *Po+P+2+Pk

  S+P+2+Pk

  min. povrina graevne estice 300 500 700

  min. irina graevne estice 14 16 18

  max, koeficijent izgraenosti 0,3 0,3 0,3

  max, koeficijent iskoristivosti 0,9 1,2 1,4

  max, nadzemni koeficijent iskoristivosti 0,6 0,9 1

  max. visina graevine 5,5 8,5 10,5

  max. broj stanova 3 4 6

  max. nadzemna graevinska (bruto)

  povrina zgrade

  300

  600

  800

  *Samo za Pag, *

  za gradnju dvojnih stambenih zgrada:

  max. dozvoljena etanost graevine Po+ P+Pk

  S+P+Pk

  Po+P+1+Pk

  S+P+1+Pk

  *Po+P+2+Pk

  S+P+2+Pk

  min. povrina graevne estice 250 400 550

  min. irina graevne estice 13 14,5 16

  max, koeficijent izgraenosti 0,3 0,3 0,3

  max, koeficijent iskoristivosti 0,9 1,2 1,4

  max, nadzemni koeficijent iskoristivosti 0,6 0,9 1,0

  max. visina graevine 5,5 8,5 10,5

  max. broj stanova 3 3 4

  max. nadzemna graevinska (bruto)

  povrina zgrade

  200

  300

  400

  *Samo za Pag, *

  za gradnju stambenih zgrada u nizu:

  max. dozvoljena etanost graevine Po+ P+Pk

  S+P+Pk

  Po+P+1+Pk

  S+P+1+Pk

  *Po+P+2+Pk

  S+P+2+Pk

  min. povrina graevne estice 250 300 350

  min. irina graevne estice 8 10 12

  max, koeficijent izgraenosti 0,3 0,3 0,3

  max, koeficijent iskoristivosti 0,9 1,2 1,4

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  11

  max, nadzemni koeficijent iskoristivosti 0,6 0,9 1,0

  max. visina graevine 5,5 8,5 10,5

  max. broj stanova 1 2 3

  max. nadzemna graevinska (bruto)

  povrina zgrade

  200

  300

  400

  *Samo za Pag,

  za gradnju viestambenih zgrada:

  max. dozvoljena etanost graevine Po+ P+Pk

  S+P+Pk

  Po+P+1+Pk

  S+P+1+Pk

  min. povrina graevne estice 1000 1500

  min. irina graevne estice 35 35

  max, koeficijent izgraenosti 0,25 0,25

  max, koeficijent iskoristivosti 1,0 1,2

  max, nadzemni koeficijent iskoristivosti 0,6 0,9

  max. visina graevine 5,5 8,5

  max. broj stanova 8 8

  max. povrina graevne estice 4500 4500

  *Samo za Pag, *

  (2) min. irina graevne estice odreena u stavku (1) ovog lanka utvruje se na

  graevinskom pravcu

  (3) Samostojeim graevinama, u smislu ovih Odredbi smatraju se

  graevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih

  graevnih estica.

  (4) Graevinama koje se izgrauju kao dvojne graevine, u smislu ovih Odredbi

  smatraju se graevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu

  susjedne graevne estice, odnosno uz susjednu graevinu min.50% duljine .

  (5) Graevinama koje se izgrauju kao niz, u smislu ovih Odredbi smatraju se

  graevine koje se svojim dvjema stranama prislanjaju na granice susjednih

  graevinih estica i uz susjedne graevine. Max. broj graevina u nizu je 5

  (6) Pod pojmom stambena zgrada ovim se Planom podrazumijevaju zgrade

  iskljuivo stambene namijene.

  (7) Pod pojmom viestambenh zgrada ovim se Planom podrazumijevaju zgrade

  iskljuivo stambene namijene sa max 8 stambene jedinice. Planom se dozvoljava gradnja viestambenih zgrada iskljuivo kao slobodno stojeih graevina

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  12

  (8) Minimalna tlocrtna brutto veliina graevine (ukljuivo svi istaci na objektu -

  balkoni, terase, stepenita i dr.) za pojedine tipove izgradnje iznosi:

  - za samostojee graevine 8,0 x 7,0 m,

  - za dvojne graevine (dio dvojnice) 6,0 x 7,0 m,

  - za graevine u nizu 5,0 x 8,0 m

  (9) Kod izgradnje dvojnih graevina ili graevina u nizu razlika visine izmeu

  susjednih graevina mogua je samo kao rezultat nagiba zemljita, pri emu se

  doputa pomak od etae (max.1,50 m).

  (10) Za stambeni objekt poljoprivrednog proizvoaa na podruju seoskih naselja,

  uz koji e se graditi i gospodarski objekti poljoprivredne proizvodnje (osim

  tovilita), dubina seoske graevinske parcele ne moe biti manja od 40 m.

  (11) Planom se dozvoljava unutar GP naselja izgradnja graevina sa mx. 10

  smjetajnih jedinica kao poslovnih graevina tipa aparthotel ili obiteljski hoteli, a

  prema sljedeim uvjetima: - osigurati minimalno 150 m2 graevne estice po smjetajnoj jedinici /

  apartmanu - 30% graevne estice treba urediti kao zelenu povrinu - min broj garano-parkiralinih mjesta na graevnoj estici isplanirati u skladu

  sa uvjetima iz toke 5 ovih Odredbi

  lanak 14. lanak 20 se brie

  lanak 15.

  lanak 21 se brie

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  13

  lanak 16.

  lanak 22 mijenja se i glasi

  Unutar ve gusto izgraenih dijelova naselja (ije e se granice utvrditi provedbenim

  dokumentom prostornog ureenja), interpolacija nove izgradnje kao i izgradnja

  zamjenskih graevina mogua je uz zadovoljenje slijedeih uvjeta:

  - minimalna veliina graevne estice iznosi najmanje 50% povrine uvjetovane

  ovim Odredbama,

  - maksimalni koeficijent izgraenosti i iskoristivosti graevne estice moe biti

  50% vei u odnosu na uvjete iz ovih Odredbi.

  minimalna irina graevne estice na mjestu regulacijskog pravca je 10 m za

  slobodnostojeu graevinu odnosno 8 za dvojnu i 6 za gradnju u nizu

  min. udaljenost graevine od bone mee je 1,0 m

  maksimalna katnost moe biti jednu etau vie u odnosu na uvjete iz ovih

  Odredbi, s tim da je max. dozvoljena visina graevine za Grad Pag 13m, a

  za ostala naselja 10 m

  Uvjeti za gradnju i/ili rekonstrukciju u staroj jezgri i gusto izgraenim dijelovima

  naselja

  lanak 17. lanak 23 mijenja se i glasi

  (1) U starim jezgrama i naslijeenim graditeljskim sklopovima Planom se

  dozvoljava rekonstrukcija postojeih zgrada, interpolacija i gradnja slobodno

  stojeih, dvojnih ili graevina u nizu na neizgraenim graevinskim parcelama.

  (2) U sluajevima rekonstrukcije Planom se dozvoljava gradnja iako nisu ispunjeni

  uvjeti minimalne povrine graevne estice, udaljenosti od susjeda ili

  koeficijenta izgraenosti, pod uvjetom da se rekonstrukcijom zadre zateeni

  gabariti graevine.

  (3) Iznimno se rekonstrukcijom iz prethodnog stavka moe dozvoliti i dogradnja

  etae ili poveanje visine graevine ukoliko se na taj nain slijedi visina

  susjednih graevina.

  (4) U sluajevima interpolacije Planom se dozvoljava izgradnja graevine iako

  nisu ispunjeni uvjeti u pogledu minimalne povrine graevinske estice

  udaljenosti od susjeda ili koeficijenta izgraenosti, pod uvjetom da se

  dozvoljenom gradnjom potuje zateeno stanje i nain gradnje susjednih

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  14

  graevina u pogledu visine vijenca, izgraenosti parcele i udaljenosti

  graevine od mee, te da se ni u kom sluaju ne pogora zateeno stanje

  odnosno kvaliteta stanovanja postojeih susjednih graevina. (5) U sluajevima gradnje slobodno stojeih, dvojnih ili graevina u nizu na

  neizgraenim graevnim esticama Planom se propisuju sljedei uvjeti:

  max. koeficijent izgraenosti graevinske parcele je 0,8

  max. koeficijent iskoristivosti graevinske parcele je 1,5

  max. koeficijent iskoristivosti nadzemnih etaa je 1,2

  max. visina je 9,0 m (6) Udaljenost graevine od susjedne mee uvjetuje se principom reciprociteta,

  tako da je Planom dozvoljena i gradnja na mei dviju parcela uz suglasnost vlasnika susjedne parcele.

  (7) Planom se zabranjuje gradnja (rekonstrukcija ili interpolacija) novih graevina

  koje volumenom bitno odskau od mjerila postojeih susjednih graevina.

  (8) Dozvoljena odstupanja mogu iznositi do 20 % poveanja volumena novih

  graevina u odnosu na zateene susjedne graevine.

  (9) Planom se zabranjuje zamjena zateenih graevina novim koje materijalom i

  oblikom ne slijede zateenu graevinu.

  lanak 18. lanak 24 mijenja se i glasi

  (1) Graevine koje e se graditi kao samostojei objekti, moraju biti udaljene

  najmanje 3 m od granice susjedne graevne estice i 5,0 m od regulacijske linije

  javne prometne povrine.

  Isti uvjeti vrijede za bone fasade dvojnih i zavrnih graevine u nizu

  (2) Dijelovi graevine (visine do P+1) mogu se iznimno, na stranoj i jednoj bonoj

  strani graditi i na udaljenosti 1 m do susjedne estice (osim prema javnoj

  povrini), a samo izuzetno i do zajednike mee, ukoliko je sa time suglasan

  vlasnik / korisnik susjedne parcele.

  (3) Viestambene graevine trebaju biti udaljene od granice susjedne graevne

  estice za pola visine objekta (H/2), ali ne manje od 5,0 m, te minimalno 10,0 m

  od regulacijske linije javne prometne povrine.

  (4) Iznimno od stavka (1) ovog lanka, u ve izgraenim dijelovima naselja, kada

  zateeno stanje na terenu to uvjetuje, graevina moe biti na manjoj udaljenosti

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  15

  od granice susjedne graevne estice (koja odgovara udaljenosti susjednog

  objekta od iste granice), ali ne manje od 1 m.

  (5) U starim jezgrama i naslijeenim graditeljskim sklopovima gdje se postojea

  susjedna izgradnja prislanja uz rubove graevne estice, mogue je novu

  izgradnju (interpolirani objekt) izgraditi do granice graevne estice i susjednog

  uz granicu prislonjenog objekta, odnosno prisloniti uz regulacijski pravac javne

  prometne povrine, formirajui zajedniki graevni pravac sa susjednim

  objektima.

  (6) Graevina svojim poloajem na graevnoj estici ne smije ugroavati okolne

  graevne estice/objekte ili javne povrine krovnim vodama ili drugim tetnim

  utjecajima, ve se ukupno zbrinjavanje oborinskih voda i drugih moguih utjecaja

  treba provesti u okviru graevne estice ili objekta.

  lanak 19.

  lanak 25 mijenja se i glasi

  (1) U sluaju iz stavka (2) i (4) lanka 21. kada je udaljenost objekta od granice

  susjedne graevne estice manja od 3,0 m, na stambenoj se graevini ne smiju

  graditi otvori prema susjednoj graevnoj estici.

  (2) Prilikom izgradnje objekta blie od 3,0 m do granice susjedne estice (ali ne blie

  od 1,0 m izvedba otvora mogua je samo uz suglasnost vlasnika / korisnika

  susjedne parcele / graevine, odnosno bez takove suglasnosti ukoliko su na

  susjednoj graevini (lociranoj na istoj ili manjoj udaljenosti od zajednike mee)

  ve izvedeni isti takvi otvori.

  (3) Otvorima iz stavka (1) ovog lanka ne smatraju se otklopni otvori sa neprozirnim

  staklom veliine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugraene staklene opeke u ravnini

  zida graevine, te fiksni ventilacijski otvori veliine do 30x30 cm.

  (4) Ventilacijski otvori iz stavka (2) ovog lanka, koji slue za ventilaciju sanitarnih,

  ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadraja sa intenzivnim

  mirisima ili prainom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovita graevine

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  16

  lanak 20.

  lanak 26 mijenja se i glasi

  (1) graevine koje e se graditi kao dvojni objekti, tako da se jednom stranom

  prislanjaju uz susjednu graevinu ili granicu graevne estice, moraju sa svojim

  drugim dijelom biti udaljeni od granice suprotne graevne estice najmanje 3 m.

  (2) graevine koja e se graditi kao objekti u nizu, bonim stranama moraju biti

  prislonjene na granice susjednih estica, a od stranje granice graevne estice

  udaljene najmanje 5 m.

  (3) U sluaju iz stavaka (1) i (2) ovog lanka, prislonjene graevine, ukljuujui i

  pomone graevine koje su svojim zidom prislonjene na granicu susjedne

  graevne estice, moraju biti odijeljene vatrootpornim zidovima.

  lanak 21.

  lanak 27 mijenja se i glasi

  (1) Krovita su u pravilu kosa, nagiba priblino 18o 35o (graevine stanovanja,

  drutvene, turistike, sportsko-rekreacijske), a pokrov treba biti uobiajen za ovo

  podneblje i krajobrazna obiljeja.

  Krovita mogu biti i kombinacija ravnih i kosih krovova uz uvijet da graevina ne

  moe imati vie od 30 % ravnog krova, osim u starim jezgrama i naslijeenim

  graditeljskim sklopovima.

  (2) Krovne plohe su crvene boje, sa pokrovom prvenstveno od kupe kanalice ili

  mediteran crijepa (obvezno u zatienim urbanim i ruralnim naseljima, u starim

  dijelovima naselja i svim turistikim zonama), kao i od drugog materijala u

  podrujima izvan zatienih urbano-ruralnih naselja: valovita salonitka (crvena),

  katelanka, tegola (crvena - smea)

  lanak 22.

  lanak 28 mijenja se i glasi

  (1) Potreban prostor za smjetaj i parkiranje vozila za utvrenu namjenu graevine

  mora se predvidjeti na samoj graevnoj estici. Ureenje ovog prostora treba

  provesti na nain da se primjenom zatitnog zelenila (hortikulturno i vrtno-

  tehniko ureenje sa sadnjom visokog i niskog zelenila) odvoji od ostalih dijelova

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  17

  graevne estice i susjedne izgradnje, a doputeno je i njegovo natkrivanje

  pergolom.

  (2) U zoni stambene (stambeno-poslovne i poslovno-stambene) izgradnje

  potrebno je na graevnoj estici osigurati najmanje jedno parkiralino mjesto po

  stambenoj jedinici u graevini uz dodatno jedno rezervno parkiralino mjesto, a u

  ostalim zonama izgradnje prema standardu utvrenom u toki 5. ovih Odredbi.

  (3) Za graevine od 8 stanova (viestambene graevine) potrebno je osigurati 1,5

  parkirno mjesto po stambenoj jedinici

  2.2.2. Uvjeti za gradnju prateih sadraja objekata uz stanovanje

  (radno-poslovne, ugostiteljsko-turistike, pomone i gospodarske

  graevine) lanak 23.

  lanak 29 mijenja se i glasi

  (1) Unutar graevinskog podruja predvienog za gradnju i razvoj naselja, u skladu

  s mjesnim uvjetima i prilikama, mogu se graditi i manje poslovne graevine sa

  sadrajima neophodnim za svakodnevni ivot (male pekarnice, prerada, dorada,

  obrada, servisi za domainstvo, opskrba, skladita i dr.) pod slijedeim uvjetima:

  djelatnost koja se obavlja, nain organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te

  potrebe prometa ne smiju ugroavati okoli, sigurnost i kvalitetu ivota na

  susjednim graevnim esticicama i u naselju;

  najmanje 20% povrine graevne estice potrebno je urediti kao zatitno zelenilo.

  Rubovi graevnih estica prema susjednim esticama moraju se izvesti kao

  vegetacijski tamponi;

  uvjeti gradnje (oblik i veliina graevine estice, max. koeficjenti izgraenosti i

  iskoristivosti graevne estice max, dozvoljena visina graevine i dr.) kao i

  veliina graevine, sukladni su uvjetima gradnje samostojeih stambenih

  graevina.

  (2) Poslovne graevine (ostalih) tehnologija koje nisu kompatibilne sa stambenom

  namjenom i koje zahtijevaju vee povrine graevnih estica od onih utvrenih za

  stambene zgrade, graditi e se u zonama gospodarske i poslovne namjene.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  18

  lanak 24. lanak 30 mijenja se i glasi

  (1) Unutar graevinskog podruja naselja Planom je dozvoljena izgradnja graevine

  mjeovite namjene (M1, M2), preteito stambene ili poslovne (turistike i

  ugostiteljsko-turistike) namjene, koje moraju biti svojim gabaritima i

  arhitektonskim oblikovanjem usklaene s okolnom izgradnjom i mjesnom

  tradicijom.

  (2) Graevine iz stavka (1) ovog lanka moraju zadovoljiti slijedee uvjete:

  minimalna povrina graevne estice u neizgraenom dijelu graevinskog

  podruja iznosi 2000 m2, dok za interpolacije u izgraene dijelove treba osigurati

  minimalnu veliinu estice od 1000 m2,

  maksimalni broj etaa u objektu moe iznositi P+2 (prizemlje i dvije etae) uz

  mogunost izvedbe podruma i potkrovlja,

  visina graevine ne smije mjeriti vie od 12,5 m i mora biti oblikovno usklaena s

  namjenom graevine;

  najmanja udaljenost graevine od mea sa susjednim graevnim esticama mora

  iznositi najmanje jednu polovicu ukupne zabatne visine graevine, ali ne manje

  od 3,0 m za poslovno-stambene, a 5,0 m za ugostiteljsko-stambeno-turistike

  objekte,

  najmanje 20% povrine graevne estice mora se hortikulturno urediti kao

  zatitno zelenilo, a rubovi prema susjednim graevnim esticama moraju se

  urediti kao odgovarajui tamponi zatitnog zelenila;

  graevna estica mora imati osiguran pristup do javne prometne povrine

  minimalne irine 5,0 m, ili indirektno pristupnim putem minimalne irine 4,0 m i

  duine do 150 m, koji je u tom sluaju dio graevne estice, ali se na rauna u

  povrinu koju je potrebno osigurati za gradnju

  izgradnja objekata predmetne gospodarske namjene uvjetuje i osiguranje

  potrebnog parkiralinog prostora prema standardu utvrenom u toki 5 ovimih

  Odredbi.

  maksimalni smjetajni kapacitet u graevinama turistike i ugostiteljsko-turistike

  namjene sa stalnim stanovanjem iznosi 50 postelja.

  lanak 25.

  lanak 32 mijenja se i glasi

  Pomone graevine na stambenim, stambeno-poslovnim i poslovno-stambenim

  graevnim esticama mogu se graditi prema slijedeim uvjetima:

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  19

  a) izvode se kao prizemnice sa tavanom bez nadozida ili sa ravnim krovom,

  b) visina ne smije biti via od 3,5 m;

  c) visina sljemena ne smije biti via od 5,5 m;

  d) najmanja udaljenost od susjednih graevnih estica moe biti 1,0 m ako se grade

  kao slobodnostojei; uz obaveznu suglasnost vlasnika/korisnika neposrednog

  susjednog zemljita/graevine,

  e) ako se grade na poluotvoren nain potrebno ih je locirati s jedne strane uz

  susjednu zgradu ili vatrobrani zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema toj

  mei, uz suglasnost susjeda koja nije presudna ako je i na susjednoj graevnoj

  estici na isti nain izgraen takav ili slian objekt,

  f) ako se grade na ugraeni nain potrebno ih je locirati s dvije strane uz meu

  susjednih graevnih estica i izvesti s vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib

  krovnih ploha nije prema tim meama, uz suglasnost kao pod tokom e;

  g) ako imaju otvore prema susjednoj graevnoj estici trebaju biti udaljeni od te

  estice najmanje 3,0 m, odnosno i na manjoj udaljenosti uz suglasnost vlasnika /

  korisnika susjedne graevne estice / graevine,

  h) ako je nagib krova prema susjednoj parceli trebaju biti udaljeni od te parcele

  najmanje 3,0 m, a krov mora imati oluke. Navedena udaljenost moe biti i manja

  (ali ne manja od 1,0 m) uz suglasnost vlasnika / korisnika susjedne parcele /

  graevine.

  lanak 26.

  lanak 33 mijenja se i glasi

  Pratee gospodarske graevine mogu se graditi u skladu sa slijedeim uvjetima:

  graevine mogu imati najvie tri etae i to : podrum, prizemlje i tavan, s time da

  se tavan moe koristiti samo za spremanje ljetine;

  visina graevine moe biti najvie 5,0 m, a ukupna visina graevine najvie 8,0

  m, s time da najvea visina krovnog nadozida bude max. 1,2 m;

  graevine moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od stambene zgrade na istoj

  parceli, odnosno 15,0 m, od stambene zgrade na susjednoj graevnoj estici;

  ako su graene od drveta te se u njima sprema sijeno i slama, najmanja

  udaljenost od susjedne graevne estice iznosi 5,0 m;

  ako se grade od vatrootpornih materijala, najmanja udaljenost od susjedne

  graevne estice moe biti min. 1,0 m;

  ako se graevine grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne graevne

  estice , ne smiju se prema toj estici graditi otvori;

  djelatnost ili postupci koji se u njima obavljaju ne smiju ugroavati okoli i kvalitetu

  ivota na susjednim graevnim esticama ;

  moraju zadovoljiti sve uvjete kojima se postie sigurnost od poara, eksplozija i

  tehnikih akcidenata;

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  20

  .

  lanak 27.

  lanak 34 mijenja se i glasi

  (1) Udaljenost pelinjaka od stambenih, stambeno-poslovnih i gospodarskih

  graevina (u kojima boravi stoka) ne moe biti manja od 20,0 m.

  (2) Pelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 10,0 m od susjedne graevne estice,

  ako su okrenuti prema toj graevnoj estici, a najmanje 5,0 m ako su okrenuti u

  suprotnom smjeru.

  (3) Udaljenost suare (graevina u kojoj se odvija proces suenja putem

  temperature - suenje mesa, suenje duhana, te suenje drugih poljoprivrednih

  proizvoda) od susjedne mee treba iznositi 3,0 m, odnosno moe biti i manja (ali

  ne ispod 1,0 m) uz suglasnost neposrednog susjeda.

  (4) Kao dvojne graevine ili graevine u nizu mogu se na zajednikom dvorinom

  pravcu graditi i gospodarske i pomone graevine pod uvjetom da su izgraene

  od vatrootpornog materijala i da su izvedeni vatrootporni zidovi, da je nagib

  krovne plohe izveden prema vlastitom dvoritu, te uz suglasnost susjeda.

  lanak 28.

  lanak 36 mijenja se i glasi

  (1) Prostor za parkiranje i smjetaj vozila treba osigurati sukladno uvjetima u toki 5.

  ovih Odredbi.

  (2) Odredba iz stavka (1) ovog lanka obvezatno se primjenjuje u postupku

  izdavanja lokacijske dozvole za novu-neizgraenu graevinsku parcelu.

  (3) U izgraenim i preteno dovrenim dijelovima GP naselja u sluaju nemogunosti

  osiguranja prostora za smjetaj vozila na graevnoj estici, isti se moe izgraditi i

  u okviru javne povrine, na nain da ne ometa njezino koritenje, te nema

  negativni utjecaj na funkciju okolnih graevina i odvijanje prometa.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  21

  lanak 29. lanak 37 mijenja se i glasi

  (1) Za graenje graevina u graevinskim podrujima uz postojee i planirane

  prometnice Prostorni plan utvruje najmanje dozvoljene udaljenosti graevine

  (graevinskog pravca) od regulacijske crte (linije).

  (2) U sluajevima rekonstrukcije (dogradnje) postojeih graevina dograeni dio ne

  smije prekoraiti graevinski pravac, ukoliko bi time bio prekren Planom

  propisan minimum.

  (3) Udaljenost graevine od koridora kategorizirane prometnice mora unutar GP

  naselja iznositi najmanje 10 m, odnosno izvan GP podruja naselja minimalno 25

  m za dravnu cestu, 15 m za upanijsku cestu te 10 m za lokalnu cestu (od ruba

  zemljinog pojasa ceste).

  (4) Iznimno od stavka (3) ovog lanka moe se unutar izgraenog dijela

  graevinskog podruja naselja kroz koja prolazi kategorizirana prometnica kada

  ista ima funkciju glavne ulice, dozvoliti i manja udaljenost graevine od ruba

  regulacijske linije takove ulice, ali ne manje od 5,0 m uz prethodnu suglasnost

  nadlenog poduzea za ceste.

  (5) Udaljenost graevine od regulacione linije nekategorizirane ceste i prometnice

  unutar naselja ne smije biti manja od:

  a) 5 m za stambene graevine sa ili bez poslovnih prostora, stambeno-poslovne

  graevine, i garae izgraene u okviru parcele,

  b) 10 m za viestambene ili viestambene-poslovne graevine,

  c) 10 m za javne i poslovne graevine,

  d) 30 m za pomone i ostale gospodarske graevine.

  e) 50 m za gospodarske graevine s izvorima zagaenja.

  Iznimno od uvjeta u stavcima (4 i 5). ovog lanka udaljenost graevine od regulacione linije prometnice unutar naselja moe biti i manja, ako se radi o izgradnji zamjenskog objekta ili interpolaciji novog objekta unutar ve formirane zgusnute strukture naselja (u sluajevima kad je graevinski pravac definiran poloajem susjednih graevina), interpolirana graevina moe se izgraditi na udaljenosti manjoj od minimuma utvrenog u prethodnim stavcima, pa ak i neposredno uz javnu prometnu povrinu (pri emu se preklapa regulacijska crta i graevinski pravac), a sve u skladu sa zateenim stanjem.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  22

  Dodaje se

  2.2.3. Uvjeti za gradnju povrina iskljuive namjene unutar naselja (ugostiteljsko-

  turistike namjena -T i poslovne namjene - K)

  lanak 30.

  lanak 39a mijenja se i glasi

  .

  (1) Na povrinama ugostiteljsko-turistike namjene (T) unutar naselja mogu se

  graditi graevine vrste hotel u skladu s sljedeim uvjetima:

  (2) maksimalni doputeni koeficijent izgraenosti graevinske estice iznosi 0,3

  - maksimalni doputeni koeficijent iskoritenosti graevinske estice iznosi 0,8

  - najvia doputena katnost iznosi P+2, a najvia doputena visina graevine

  iznosi 10 m - najmanje 40% svake graevne estice uredi kao parkovno i prirodno

  zelenilo,

  - unutar zone ugostiteljsko-turistike namijene mogu se realizirati i drugi

  kompatibilni pratei sadraji javne namjene (poslovni prostor, kultura, usluge,

  trgovine, servisi, zabava, sport-rekreacija i dr.) uz osnovnu turistiku namjenu.

  - povezivanje prostora zone ugostiteljsko-turistike namjene na javnu prometnu

  mreu ostvaruje se direktno ili spojnim putem minimalne irine 6,0 m;

  - proraunski broj kreveta za hotele iznosi 2 kreveta po smjetajnoj jedinici,

  - u sklopu graevne estice ili zone ugostiteljsko-turistike namjene treba

  realizirati najmanje 1 parkiralino mjesto po smjetajnoj jedinici

  (3)U sluajevima rekonstrukcije unutar ve izgraenih graevina, tipa hoteli,

  iznimno se dozvoljava radi podizanja kvalitete usluge izgradnja jo jednog kata uz

  uvijet da max. doputeni koeficijent izgraenosti graevinske estice bude 0,4 i max.

  doputeni koeficijent iskoritenosti graevinske estice bude 2.0.

  lanak 31.

  lanka 39b

  (1) Na povrinama poslovne namjene (K) unutar naselja mogu se graditi

  graevine uslune, trgovake, komunalno-servisne i proizvodne namjene bez tetnih

  utjecaja na okoli i stanovanje i najvee bruto razvijene povrine do 1.500,00 m2.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  23

  (2) Za gradnju graevina poslovne namjene unutar naselja odreuju se isti uvjeti

  kao i za gradnju na povrinama poslovne namjene izvan naselja, uz ogranienja iz

  stavka (1).

  2.3. IZGRAENE STRUKTURE VAN NASELJA

  lanak 32.

  lanak 41 mijenja se i glasi

  Izgraene strukture izvan cjelina izgraenih i neizgraenih dijelova naselja

  obuhvaaju:

  (1) Strukture razliite namjene iji je razvoj i ureenje obzirom na sadraje, namjenu i

  kapacitet, funkciju i potrebe prometnog pristupa predvien izvan naselja;

  (2) Graevine, koje se u skladu s vaeim zakonskim propisima mogu ili moraju

  graditi izvan graevinskog podruja, trebaju se projektirati, graditi i koristiti na

  nain da ne ometaju druga koritenja u prostoru, te da ne ugroavaju vrijednosti

  ovjekovog okolia i krajolika.

  (3) Izdvojeni graditeljski sklopovi (preteito zatieni) i izdvojene povijesne

  graevine, mogu se rekonstruirati i eventualno dograivati u skladu s posebnim

  uvjetima nadlenog tijela za zatitu spomenika kulture.

  2.3.1. Razvoj i ureenje povrina izvan naselja

  lanak 33.

  lanak 42 mijenja se i glasi

  (1) Prostornim planom utvrena su graevinska podruja izvan naselja kao ire

  lokacije smjetaja iskljuivo gospodarskih djelatnosti. (2) Obzirom na nunost racionalnog raspolaganja prostorom, te obvezu ouvanja prirodnog okolia, izgradnja i/ili urbana obnova ovih podruja iskljuive gospodarske namjene mogua je samo temeljem urbanistikih planova ureenja, a sve u skladu sa lankom 75. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (N.N. 76/07) (3) Urbanistikim planom ureenja (UPU) utvruje se nain gradnje pojedine lokacije i daje rjeenje prostornog ureenja, sve temeljem generalnih smjernica iz

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  24

  odredbi ovog Plana koje odreuju veliinu zone, izgraenost prostora i max. dozvoljeni kapacitet. (4) Izrada prostorno-planskih dokumenata nie razine iz stavka 3 ovog lanka utvruje se, ovisno o interesu Grada ili drugim podnositeljima privatne inicijative za izgradnju, Odlukom o izradi Plana, a sve u skladu sa lankom 78 Zakona o prostornom ureenju i gradnji (N.N. 76/07). (5) Granice urbanistikih planova ureenja utvrene su ovim Planom (kao planom vieg reda) i uglavnom obuhvaaju, itavo (cjelovito) podruje pojedine zone, gospodarske namjene, (6) Podruja gospodarskih djelatnosti izvan naselja mogu se realizirati samo uz prethodno osiguranje minimalnog standarda opremljenosti sa prometnom i komunalnom infrastrukturom u skladu sa drugim odredbama ovog Plana.

  (7) Izvan graevinskih podruja naselja Planom se predvia razvoj i ureenje

  odreenih lokaliteta na kopnu i moru za potrebe slijedeih zahvata u prostoru vezano

  uz odreenu namjenu:

  - proizvodna namjena (I),

  - iskoritavanje mineralnih sirovina (E),

  - poslovna namjena (K),

  - ugostiteljsko-turistika namjena (T),

  - portsko-rekreacijska namjena (R),

  - uzgajalita - marikultura (H)

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  25

  2.3.1.1. Gospodarska namjena proizvodna, preteito industrijska (I1)

  2.3.1.2. Iskoritavanje mineralnih sirovina (E3)

  lanak 34.

  lanak 44 mijenja se i glasi

  (1) Iskoritavanje nalazita kamena uz naselje Gorica zadrava se u okvirima

  postojeeg i Planom utvrenog eksploatacijskog polja veliine 12,47 ha. Osim

  iznesenog, prerada kamena na podruju Grada Paga mogua je na lokalitetu

  "estoko" u okviru povrine od 31,22 ha, samo u skladu s detaljnim programom

  eksploatacije i proizvodnje temeljem uvjeta utvrenih u okvirima ovog Plana

  Ova djelatnost u prostoru Grada Paga podreuje se ogranienjima proizalim iz

  zahtjeva prirodnih vrijednosti i zatite okolia.

  2.3.1.3. Poslovna namjena (K3)

  lanak 35.

  lanak 45 mijenja se i glasi

  (1) Podruja poslovne namjene zona luke Mali Zaton, i sanitarno odlagalite tipa

  K3 (komunalno-servisna) ) te poslovna zona Pag 1 (postojea zona unutar naselja),

  Pag 2 (planirana zona izvan naselja) i poslovna zona Proboj (planirana zona izvan

  naselja) ureuju se uz slijedee osnovne uvjete:

  predmetni lokaliteti ureuju se kao otvoreni komunalni prostori vezano uz utvrenu

  namjenu,

  ureivanje i komunalno opremanje tih prostora (ograivanje, nadzor,

  infrastruktura) treba biti usklaeno sa funkcionalnim potrebama zatite, potrebe

  primjene mjera ouvanja kvalitete okolia i zakonskim propisima vezano uz

  pojedinu djelatnost.

  unutar navedenih prostora mogue je izgraditi pratee objekte nune za realizaciju

  planirane djelatnosti i to:

  maksimalnu izgraenost tih podruja ograniava se sa 5000 m2 brutto izgraene

  povrine u okviru luke Mali Zaton (radno-poslovni prostori, skladita, trgovine neto

  trgovake povrine do 1.500 m2, ugostiteljstvo, pratei sadraji pomorskog

  putnikog i teretnog prometa i sl.) i 1000 m2 na prostoru deponije (radno-poslovni

  prostori, osoblje, garaa i servis vozila, reciklaa i dr.)

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  26

  ovi komunalno - sevisni prostori trebaju sadravati potrebne prometne povrine

  ukljuivo i prostor za krae ili due zadravanje vozila, te minimalnu infrastrukturnu

  opremljenost (voda, energija)

  pristupna cesta za navedene lokacije treba biti minimalne irine 6,0 m (za luku

  Mali Zaton 8,0 m),

  prostor deponije kao i dijelove prostora Luke Mali Zaton treba ograditi ogradom

  visine 2,0 m.

  (2) Ureenje prostora i izgradnja na prostorima poslovne (komunalno-servisne)

  namjene (K3) opisani u stavku (1) ovog lanka provodi se temeljem Studije

  utjecaja na okoli.

  (3) Na povrini poslovne zone (K) mogu se ureivati povrine i graditi sve graevine

  poslovne namjene te proizvodne graevine za proizvodnju koja u tehnolokom

  procesu nema emisija tetnih tvari u zrak, vodu ili tlo .

  lanak 36.

  Podnaslov se mijenja se glasi:

  2.3.1.4. Ugostiteljsko-turistika namjena (T1 - hotel, T2- turistiko naselje

  T3 - kamp lanak 37.

  lanak 46 mijenja se i glasi

  Ovim Planom utvruje se veliina i kapacitet turistikih zona i to:

  naselje lokacija vrsta povrina

  (ha)

  kapacitet

  (leajevi)

  Pag Kotica T2 15,00 1500 planirana

  Pag Boana T2 5,00 250 planirana

  Pag Paka rebra 1 T2, T3 40,00 2000 planirana

  Pag Paka rebra 2

  Koprva - istok

  T2, T3 15,00 750 planirana

  imuni Paka rebra 2

  Koprva - zapad

  T2, T3 15,00 750 planirana

  Pag Paka rebra 2

  uvala Tri boka

  T2, T3 10,00 500 planirana

  Pag /

  Koljun

  Paka rebra 3 - istok T2, T3 30,00 1500 planirana

  Pag Paka rebra 3 - zapad T2, T3 50,00 3000 planirana

  Koljun Paka rebra 4 T2, T3 40,00 2000 planirana

  Koljun Bok T2 10,00 500 planirana

  Koljun Zameti T2 10,00 500 planirana

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  27

  Gorica Lue T2 5,00 250 planirana

  Gorica Maletinac T2 5,00 250 planirana

  imuni Draica T2 60,00 3000 planirana

  imuni Suha punta T3 20,00 3000 postojea

  Dinjika Moravii T2 8,00 400 planirana

  Dinjika Magai T2 2,00 100 planirana

  Vlaii unji T2 8,00 400 planirana

  Vlaii Straica T2 2,00 100 planirana

  Smokvica Konjska T2 8,00 400 planirana

  Smokvica Smokvica T2 2,00 100 planirana

  ukupno

  360,00

  20 000

  (2) U zonama T2 (turistika naselja) mogu se graditi smjetajne graevine vrste

  turistiko naselje iz skupine hoteli u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju,

  kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smjetajnih objekata iz

  skupine hoteli Ministarstva turizma, vrsta turistiko naselje, te pratee graevine

  (ugostiteljske, sportsko-rekreacijske, trgovake, zabavne i sl.).

  (3) U kampovima (autokampovima) T3 mogu se graditi graevine u skladu s

  Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smjetajnih objekata

  kampova iz skupine "kampovi i druge vrste objekata za smjetaj" Ministarstva

  turizma, te pratee graevine (ugostiteljske, sportsko-rekreacijske, trgovake,

  zabavne i sl.).

  Kampovi moraju ispunjavati elemente za kategorizaciju kampa I i II kategorije.

  (4) Za sva podruja ugostiteljsko-turistike namjene potrebno je izraditi

  urbanistike planove ureenja kojima e se odrediti i detaljnija namjena iz stavaka 2,

  3 i 4.

  Navedeni urbanistiki planovi moraju ukljuivati i pripadajue povrine ureenih plaa

  R6 te priveza i luke nautikog turizma sa kojima ine funkcionalnu cjelinu

  jedinstvenog urbanistikog koncepta.

  lanak 38.

  Podnaslov mijenja se i glasi:

  2.3.1.5. Sportsko-rekreacijska namjena R6, R7

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  28

  lanak 39. lanak 47 mijenja se i glasi

  (1) Ovim planom odreene su povrine za ureenje sportsko-rekreacijskih

  sadraja i to:

  - R6 - ureena plaa

  - R7 - ostali sportsko-rekreacijski sadraji

  (2) Uvjeti ureenja i gradnje podruja ureenih plaa (R6)

  - povrine ureenih plaa tvore funkcionalnu cjelinu s pripadajuim

  graevinskim podrujima naselja i ugostiteljsko turistikih zona.

  - na ureenu plau mora se osigurati pristup svima pod jednakim uvjetima s

  kopnene i morske strane ukljuivo i osobama s potekoama u kretanju.

  - na ureenim plaama mogu se izvoditi radovi kojima se mijenjaju prirodna

  obiljeja obale (nasipavanja, gradnja valobrana, rampa, stuba i sl.) u svrhu

  olakanog pristupa moru.

  - na ureenim plaama mogu se graditi pratei sadraji (tuevi, kabine, sanitarni

  ureaji i sl.).

  (3) Uvjeti ureenja i gradnje podruja sportsko-rekreacijske namjene (R7)

  - unutar prostora namijenjenog za ureenje sadraja sporta i rekreacije (R7)

  mogue je graditi nenatkrivena sportska igralita te pratee graevine (klupski

  prostori, ugostiteljstvo, spremita i sl.)

  - najvei doputeni koeficijent izgraenosti iznosi kig =0,1

  - graevine se mogu graditi kao prizemne, najvee visine 5 m

  - najmanje 40% povrine treba urediti kao parkovno ili prirodno zelenilo

  2.3.1.6. Groblja

  lanak 40.

  lanak 48 mijenja se i glasi

  Na podruju unutar administrativnih granica Grada Paga nalazi se groblja koja

  zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovnitva. Locirana su dijelom unutar podruja

  naselja ( imuni, Gorica, Dinjika i Vlaii). U pravilu, na lokaciji ukopita

  izgraene su pratee graevine prema Zakonu o grobljima, ukljuivo kapela i

  crkva.

  Za potrebe samog naselja Pag odreen je prostor za proirenje gradskog groblja

  u skladu sa grafikim prilogom

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  29

  2.3.2. Gradnja izvan graevinskog podruja (naselja i izvan naselja)

  lanak 41.

  lanak 49 mijenja se i glasi

  (1) Izvan graevinskih podruja mogu se planirati, rekonstruirati i graditi, u skladu s

  mjesnim uvjetima i prilikama, slijedee graevine:

  graevine, ureaji i infrastrukturni vodovi - mree (prometne, telekomunikacijske,

  energetske, vodoopskrbne, kanalizacijske i plinske infrastrukture),

  graevine za istraivanje i iskoritavanje morske soli

  graevine za iskoritavanje tehniko-graevnog kamena

  gospodarske graevine koje slue tradicionalnom stoarstvu i primarnoj

  poljoprivrednoj proizvodnji (peradarnici, pelinjaci, staje, staklenici, plastenici),

  graevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruanje ugostiteljskih i turistikih usluga u seljakom domainstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na zemljitu povrine od najmanje 3 ha i udaljeno od obalne crte najmanje 100 m, odnosno 50 m na otocima, te koja ima prizemlje (P) do 400 m2 graevinske (bruto) povrine i najvee visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2 graevinske (bruto) povrine.

  postojee graevine sakralnog i fortifikacijskog (obrambenog) obiljeja (iste ili

  drugaije namjene) u skladu sa konzervatorskom dokumentacijom,

  vidikovci sa informativno ugostiteljskim punktovima u predjelu Pakog mosta

  (Gradina Fortica), vidikovca uz serpentine dravne ceste D-106 (Gradac) u

  Pagu, lokaliteti Tri broda, Mali Zaton i estakovci i podruje Sv. Vida.

  Graevine iz stavka (1) ovog lanka trebaju se projektirati, graditi i koristiti na

  nain da ne naruavaju vrijednosti krajobraza i da ne predstavljaju opasnost po

  okoli.

  (4) Najvei doputeni turistiki kapacitet po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi

  10 postelja.

  (5) graevinu za vlastite gospodarske potrebe graevinske (bruto) povrine do 30 m2 i na poljoprivrednom zemljitu povrine vee od 1.000 m2, ako se nalazi na podruju otoka izvan 1.000 m od obalne crte,

  lanak 42.

  lanak 53 se brie

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  30

  lanak 43.

  lanak 54 mijenja se i glasi

  B. Poljoprivredne graevine

  (1) Poljoprivredne graevine mogu se graditi samo na poljoprivrednim parcelama

  ija povrina nije manja od 2.000 m2, uz maksimalno doputenu izgraenost

  parcele od 20% njezine povrine.

  (2) Na graevnim esticama vee povrine od 2000 m2, ne primjenjuje se

  ogranienje vezano uz doputenu izgraenost utvrenu stavkom (1) ovog lanka,

  ve se veliina objekta ograniava maksimalnom veliinom brutto tlocrtne

  povrine prizemlja sa 300 m2.

  (3) Pojedinane poljoprivredne graevina u pravilu se izvode kao prizemnice (visina

  5,0 m od terena do vijenca) s mogunou izvedbe podruma (ako to omoguuju

  lokalni uvjeti), te tavana kao spremita.

  (4) Oblikovanje poljoprivrednih graevina mora u pravilu biti u skladu s lokalnom

  graditeljskom tradicijom i tehnolokim zahtjevima.

  (5) Na poljoprivrednim povrinama unutar ili izvan graevinskih podruja, mogu se

  graditi staklenici, plastenici za uzgoj povra, voa i cvijea.

  C. Staklenici i plastenici

  (6) Plastenicima se smatraju montane graevine od plastine folije (PVC) koja je

  postavljena na montanoj konstrukciji od plastike, drva ili metala.

  (7) Na poljoprivrednom zemljitu mogu se postavljati pelinjaci, gljivarnici i druge

  graevine u funkciji obavljanja poljodjelskih djelatnosti.

  (9) Plastenicima se smatraju montane graevine od plastine folije (PVC) koja je

  postavljena na montanoj konstrukciji od plastike, drva ili metala.

  (10) Izgradnja staklenika i plastenika unutar ili izvan graevinskih podruja podlijee

  slijedeim uvjetima:

  - Minimalna veliina parcele

  - unutar naselja 1000 m2

  - izvan naselja 2000 m2

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  31

  - Dopustiva izgraenost parcele:

  - unutar naselja (ukljuivo ostale objekte na parceli stambeni, radno-

  posovni, pomoni i dr.) 40%

  - izvan naselja 50%

  - Udaljenost od rubova parcele

  - unutar naselja 3,0 m

  - izvan naselja 10,0 m

  - Minimalna komunalna opremljenost parcele (u naselju i izvan naselja) sastoji

  se od:

  - prometni pristup (direktan ili indirektan)

  - opskrba vodom iz javne mree ili lokalnih izvora

  - prikljuak na elektroenergetsku mreu

  - javni ili individualni sustav za evakuaciju otpadnih i oborinskih voda.

  D. Ribogojilita - marikultura

  (11) U okviru akvatorija Grada Paga Planom se omoguava postavljanje

  infrastrukture za marikulturu na est lokacija, koje su pogodne za uzgoj riba, u

  zonama udaljenim min 1000 m od lokaliteta predvienih za stambenu i drugu

  izgradnju, odnosno min 300 m od neizgraene obale. Prostor akvatorija moe se

  urediti za uzgoj, pod uvjetom da se time ne optereuje ekosustav i snizuje kvalitetu

  mora ispod uvjetovane II. kategorije.

  (12) Povrina pojedine lokacije iznosi 150x450 m (6,25 ha) sa minimalnom dubinom

  mora od 30 m.

  (13)Djelatnosti navedene pod stavkom (1) ovog lanka moraju biti temeljene na

  procjeni utjecaja na okoli, te trajno nadzirane.

  U ZOP-u se ne mogu otvarati nova ribogojilita namijenjena za uzgoju plave ribe.

  lanak 44.

  lanak 55 mijenja se i glasi

  F. Rekreacijske, , izletnike, turistiko-informativne-ugostiteljske (kao vidikovci) i

  sline graevine

  (3) Udaljenost graevine od rubova parcele iznosi minimalno 5,0 m.

  (4) Unutar objekata iz stavka (2) ovog lanka doputa se za odreene vrste i

  namjene objekata slijedea maksimalno ukupno izgraena (razvijena) btto povrina:

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  32

  - vidikovci i izletita sa ugostiteljsko-turistikim sadrajima, maksimalno 500 m2

  ukupne btto izgraene povrine (visina izgradnje P, P+1 ili 8,5 m),

  - ovi objekti ne obuhvaaju sadraje stanovanja ili smjetajnih turistikih kapaciteta.

  (5) Oblikovanje ovih objekata mora biti u potpunosti podreeno tradicionalnim

  autohtonim nainom graenja i oblikovanja objekata uz potpuno koritenje lokalnih

  materijala i oblika (kamen, kupa kanalica, kosi krov i sl.), sa uklapanjem u

  krajobrazne specifinosti predmetnog podruja.

  (6) Obavezna minimalna komunalna opremljenost prostora za izgradnju predmetnih

  objekata odreenog sadraja obuhvaa:

  Vidikovci i izletita sa ugostiteljsko-turistikim sadrajima:

  - prometni pristup preko lokalne javne ceste 5,0 m irine,

  - vodoopskrba iz javne mree ili lokalnih izvora,

  - odvodnja otpadnih voda putem lokalnog ureaja,

  - prikljuak na energetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  33

  3. UVJETI SMJETAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

  3.1. Gospodarske djelatnosti unutar podruja naselja

  3.2. Gospodarske djelatnosti izvan naselja

  lanak 45.

  lanak 56 mijenja se i glasi

  Naselja i podruja lociranja gospodarskih djelatnosti unutar naselja, njihovo

  kapacitiranje i uvjeti izgradnje opisani su u toki 2. ovih Odredbi.

  lanak 46.

  lanak 57 mijenja se i glasi

  (1) Prostornim planom utvrene su povrine za razvoj i ureenje (graevinska

  podruja) izvan naselja prvenstveno za potrebe izgradnje objekata u funkciji

  gospodarskog razvitka i to:

  a) povrine proizvodnih industrijskih i zanatsko-servisnih (I), ukljuivo poslovnih,

  uslunih, skladinih komunalnih i slinih (K) namjena;

  b) podruja namjenjena eksploataciji mineralnih sirovina namjene tipa (E), sa

  moguom prateom proizvodnom djelatnosti,

  c) povrine ugostiteljsko-turistike namjene T2, T3 s prateim sportskim,

  rekreacijskim, zabavnim, trgovakim, kulturnim i slinim sadrajima.

  (2) Smjetaj gospodarskih djelatnosti unutar graevinskih podruja za izgradnju

  graevina iz stavka (1.a) ovog lanka, pretpostavlja zadovoljenje slijedeih

  uvjeta:

  povrine proizvodne i poslovne namjene (I) i (K)

  da je predmetno podruje u konfiguracijskom oblikovanju terena kao i svojom

  veliinom pogodno za izgradnju (min. povrina parcele 2000 m2),

  dozvoljeno je graenje iskljuivo onih graevina ija djelatnost nee ugroavati

  okoli;

  sve graevine moraju biti tako graene da se sprijei izazivanje poara,

  eksplozije, ekoakcidenta;

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  34

  neophodna je potpuna komunalna opremljenost lokacije ili podruja;

  na graevnoj estici treba osigurati protupoarni put i kao prikljuak do izgraene

  javno prometne povrine (ukoliko nije locirana uz prostojeu javnu prometnu

  povrinu) minimalne irine kolnika tog prikljuka od 6,0 m

  na graevnoj estici ili uz javnu prometnu povrinu potrebno je osigurati prostor

  za parkiranje vozila;

  lokacijski poloaj, ovisno o namjeni prostora, treba imati povoljan kontakt sa

  morskim akvatorijem i osiguran pristup brodova;

  Za gradnju u poslovnoj zoni (K) maksimalni doputeni koeficijent izgraenosti

  iznosi kig=0,4 uz neogranienu bruto tlocrtnu povrinu graevine.

  graevina moe imati najvie jednu etau (P), sa visinom koja omoguava

  izvedbu unutranje galerije (maksimalna visina objekta 8,0 m);

  visina graevine od kote konano zaravnatog terena na najnioj toki uz objekt do

  vijenca krova treba biti u skladu s namjenom i funkcijom ali ne smije iznositi vie

  od 8,0 m;

  unutar graevine moe se izgraditi podrum;

  iznimno, ako to zahtijeva tehnoloki proces, dio graevine moe biti i vii od

  navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.);

  visina krovnog nadozida kod graevine sa najveim brojem etaa moe biti

  najvie 0,60 m iznad stropne konstrukcije;

  gornji rub stropne konstrukcije podruma moe biti najvie 0,5 m iznad kote

  konano ureenog terena;

  krovita mogu biti ravna, kosa ili bavasta;

  vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, i

  podrunom oblikovnom tradicijom;

  pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti to se obavljaju u

  gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te

  mjere za zatitu okolia.

  Povrine turistike namjene T2, T3

  - smjetajne graevine i pratei sadraji (otvoreni portski, rekreacijski,

  ugostiteljski, usluni, zabavni i sl.), uz mjere poboljanja komunalne infrastrukture

  i zatite okolia, trebaju biti vie kategorije te poloajem, veliinom, osobito

  visinom u skladu s obiljejem prirodnog krajolika

  - Minimalna veliina graevne estice za izgradnju pojedinanog hotela iznosi 1,00

  ha, a za izgradnju turistikog naselja i kampa 2,00 ha.

  - Najvea doputena katnost u zonama T2 iznosi P+3+PK (potkrovlje), a

  najvea doputena visina iznosi 13 m za hotele, a 9 m za apartmane, s time da

  ukupna visina ne smije biti via od 16 m za hotele, a 12 m za apartmane.

  - Najvea doputena katnost u zonama T3 iznosi P, a najvea doputena visina

  iznosi 5 m, s time da ukupna visina ne smije biti via od 8 m

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  35

  - Maksimalni doputeni koeficijent izgraenosti iznosi kig=0,3

  - Maksimalni doputeni koeficijent iskoritenosti iznosi kis=0,8

  - U turistikim zonama T2 ne smiju se graditi smjetajne graevine u podruju

  udaljenom od obalne crte manje od 100 m

  U turistikim zonama T2 u pojasu udaljenom od obalne crte manje od 100 m

  mogu se graditi nenatkriveni sportski objekti te pratee ugostiteljske graevine

  (barovi, restorani i sl.) kao prizemne graevine visine 5 m, s time da ukupna

  visina ne smije biti via od 8 m. - povrina (auto) kampa iznosi najvie 15 ha uz potivanje zateene prirodne

  vegetacije i dijelova obale,

  - U kampovima T3 smjetajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu udaljenom 25

  m od obalne crte i ne mogu se povezivati s tlom na vrsti nain.

  - U kampovima T3 pratei, sanitarni i drugi sadraji moraju biti izgraeni

  najmanje 70 m od obalne crte.

  - Unutar prostora kampa nije doputena izgradnja vrstih smjetajnih graevina

  niti betonskih platformi za smjetaj tipskih (montanih) smjetajnih jedinica.

  - U turistikim zonama mora se osigurati svakih 500 m najmanje jedan javni

  cestovno- pjeaki pristup obali.

  - Gustoa koritenja za nova ugostiteljsko-turistika podruja moe biti od 50 do

  120 kreveta/ha.

  - Najmanje 40% povrine svake graevne estice ugostiteljsko-turistike

  namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

  - Ukoliko je u sklopu turistike zone planirana izgradnja priveza, maksimalni

  doputeni broj vezova moe biti do 20% ukupnog smjetajnog kapaciteta

  turistike zone, ali ne vie od 200 vezova.

  - Za odreivanje kapaciteta ekvivalent plovilu od 12 m je jedna smjetajna

  jedinica od 3 kreveta.

  - Odvodnja otpadnih voda mora se rijeiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom

  s proiavanjem.

  4. UVJETI SMJETAJA DRUTVENIH DJELATNOSTI

  lanak 47. lanak 58 mijenja se i glasi

  (1) Prostornim planom utvruje se uvjeti za gradnji i/ili rekonstrukciju graevina

  drutvenih djelatnosti i javnih slubi, unutar izgraenih i neizgraenih dijelova

  graevinskih podruja naselja.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  36

  (2) Izvan graevinskih podruja mogua je samo sanacija, adaptacija i rekonstrukcija

  postojeih graevina i sadraja drutvenih djelatnosti.

  lanak 48. lanak 59 mijenja se i glasi

  (1) Graevine i sadraji drutvenih djelatnosti mogu se graditi pod slijedeim

  uvjetima:

  minimalna veliina graevne estice iznosi 2000 m2,

  graevna estica mora imati osiguran pristup na javno-prometnu povrinu irine

  kolnika najmanje 6,0 m i obostranog pjeakog hodnika 1,5 m u neizgraenim

  dijelovima naselja, a u ugraenom dijelu kolni ili pjeaki pristup u skladu sa

  zateenim stanjem na terenu,

  na graevnoj estici ili uz javno-prometnu povrinu treba osigurati prostor za

  parkiranje potrebnog broja vozila u skladu sa uvjetima Plana (iz toke 5);

  udaljenost graevine od rubova graevne estice iznosi minimalno 10 m, a od

  granice prema javnoj prometnoj povrini minimalno 20 m,

  udaljenost graevine: kole, djejeg vrtia i jaslica od drugih stambenih,

  stambeno-poslovnih graevina, treba biti najmanje 10,0 m, a od manjih poslovnih

  i gospodarskih graevina s izvorima zagaenja najmanje 50,0 m;

  graevine trebaju biti sigurne od poara i od elementarnih i drugih opasnosti.

  (2) Maksimalni koeficijent izgraenosti graevne estice za graevine drutvenih

  sadraja moe iznositi najvie 0,20 ili 20% povrine parcele.

  (3) Graevna estica graevine drutvenih djelatnosti treba biti ozelenjena, a

  najmanje 40% njezine povrine treba hortikulturno urediti, koristei autohtoni

  biljni materijal.

  (4) Dozvoljena etanost zgrada drutvenih djelatnosti je Po ili S + P+1 + Pk i visine

  9,0 m, pri emu visina vjerskih graevina moe biti i vea.

  (5) Graevine drutvenih djelatnosti mogu se iznimno na podruju Gradskog

  sredita - grada Paga graditi najvie do visine od tri etae (prizemlje + dvije

  etae), a prema potrebi i sa podrumom i potkrovljem, odnosno maksimalno

  13,0 m od najnie kote ureenog terena uz objekt do vijenca objekta.

  (6) Graevine drutvenih djelatnosti moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju

  odlagati lako zapaljive ili eksplozivne tvari.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  37

  (7) U sluajevima izgradnje ili interpolacije u izgraenom dijelu graevinskog

  podruja utvruju se sljedei uvjeti:

  - minimalna povrina graevne estice od 800 m2

  - koeficijent izgraenosti do 0,8,

  - te maksimalna visina graevine (P+3) ili 16,0 m, ovisno o okolnim kontaktnim

  graevinama / graevnim esticama.

  5. UVJETI UTVRIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRINA PROMETA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

  Koridori i povrine cestovnog, zranog i pomorskog prometa

  lanak 49.

  lanak 60 mijenja se i glasi

  (1) Prostornim su planom na kartografskom prikazu: INFRASTRUKTURNI

  SUSTAVI I MREE PROMET utvrene trase, koridori i povrine za cestovni,

  zrani i pomorski promet, te potrebne pratee objekte.

  (2) Prostornim planom utvreni su koridori i graevine za dravne, upanijske,

  lokalne i nerazvrstane ceste na podruju Grada Paga.

  (3) Prostornim planom definirani su planirani koridori za potencijalno - djelomino

  izmjetanje trase dravne ceste 106 kao zaobilaznice urbanog podruja grada

  Paga (dionica Blato - Sv.Fumija), te naselja Dinjika i Mikovii.

  (4) Prostornim planom utvreni su planirani koridori za novu dravnu cestu od grada

  Paga do Luke Mali Zaton (planski koridor irine 100 m) kao i trasa nove

  upanijske ceste za pristup - povezivanje naselja - zona na junom obalnom rubu

  izmeu dravne ceste D 106 i upanijske ceste 6005 (planski koridor irine 50

  m).

  (5) Prometni koridori trasa dravnih i upanijskih cesta moraju biti tako ureeni da se

  naselja i zone izgradnje s kojima granie, zatite od nepovoljnih utjecaja (buka,

  ispuni plinovi, i sl.).

  lanak 61 mijenja se I glasi

  (1) Prostorni plan utvruje i odreuje izgradnju novih i rekonstrukcije postojeih

  cesta sa ciljem poboljanja ukupne cestovne mree te osiguranja boljeg

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  38

  prometnog povezivanja i kvalitetnijeg pristupa do pojedinanih stambenih i

  turistikih podruja.

  (2) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi utvruju se irine zatitnih pojaseva

  cesta sukladno Zakonu o javnim cestama (N.N. 180/04.),

  (3) Zatitni pojas u smislu stavka (2). ovoga lanka mjeri se od vanjskog ruba

  zemljinog pojasa sa svake strane tako da je u pravilu irok prema podacima iz tablice:

  Tip ceste irina cestovnog i zatitnog pojasa

  U naselju Van naselja

  1. Dravne ceste sa 2 trake 10+11+10 m 25+11+25 m

  2. upanijske ceste sa 2 trake 5+10+5 m 15+10+15 m

  3. Lokalne ceste sa 2 trake 5+8+5 m 10+8+10 m

  4. Nerazvrstane

  ceste sa 2 trake 3+5+3 m 5+7+5 m

  (4) U postupku ishoenja potrebnih odobrenja za gradnju objekata i instalacija na

  javnoj cesti ili unutar zatitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraiti

  uvjeti, Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o dravnoj cesti odnosno upanijske

  uprave za ceste, ako se radi o upanijskoj i lokalnoj cesti.

  (5) U postupku izdavanja lokacijske / graevne dozvole uz nerazvrstanu cestu

  (izvedenu, djelomino izvedenu ili planiranu) treba ishoditi miljenje / uvjete

  gradskog upravnog odjela za poslove prostornog ureenja.

  lanak 50.

  lanak 64 mijenja se I glasi

  (1) Utvruju se lokacije za ureenje i izgradnju luka nautikog turizma kako slijedi:

  lokacija planirana / postojea kapacitet / vezovi

  imuni planirana < 400

  Koljunski zaljev planirana < 200

  Pag - Golija planirana < 200

  (2) Utvruju se lokacije za ureenje i izgradnju morskih luka.

  - Unutar podruja morskih luka mogue je ureivati i graditi prostore za:

  - Javni promet - pristan brodske linije za javni prijevoz i tranzitni promet

  (ribarski brodovi, turistiki brodovi i dr.)

  - Komunalne vezove - vezovi za brodice lokalnog stanovnitva

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  39

  - Nautike vezove u tranzitu

  - Vezove nautikog turizma za luke navedene u stavku (1) ovog lanka

  -

  - Planom su utvrene luke otvorene za javni promet prema znaaju kako

  slijedi:

  - Luka Pag - postojea putnika luka upanijskog znaaja

  - Luka Fortica (Mikovii) - postojea putnika, planirana putnika i teretna

  luka, upanijskog znaaja

  - Luka Koljun - planirana putnika luka upanijskog znaaja

  - Luka Mali zaton - planirana putnika luka upanijskog znaaja

  - Luka imuni - postojea putnika luka lokalnog znaaja

  - Luka Dinjika - postojea putnika luka lokalnog znaaja

  - Luka Mikovii - postojea putnika luka lokalnog znaaja

  - Luka Koljun - postojea putnika luka lokalnog znaaja

  - Luka Vlaii - postojea putnika luka lokanog znaaja

  - Luka Smokvica - postojea putnika luka lokalnog znaaja

  - Luka Proboj - postojea putnika luka lokalnog znaaja

  - Planom je utvren vrni ukupni kapacitet za svaku pojedinu luku (postojeu i

  planiranu) kako slijedi:

  naselje / lokacija kapacitet / vezovi

  Pag / luka Mali Zaton 200

  Pag / luka Pag 200

  Koljun / luka Proboj 200

  Koljun / luka Koljunski zaljev 400

  Mikovii / luka Fortica 200

  imuni / luka imuni 500

  Smokvica / luka Smokvica 200

  Vlaii / luka Riina 200

  Mikovii / luka Mikovii 200

  Dinjika / luka Dinjika 200

  (3) Prostornim planom ureenja Grada Paga predviena je izgradnja plovnog kanala

  Koljun-Pag kao spojne pomorske veze "junog i unutranjeg" mora (Pakog

  zaljeva).

  (4) U skladu s Prostornim planom zadarske upanije planiran je plovni kanal kao

  dio plovnog puta Pag - Koljun.

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  40

  - Opravdanost planiranog zahvata treba dokazati odgovarajuom prometno-

  funkcionalnom studijom s osobitim osvrtom na uinke u domeni unapreenja

  prometne povezanosti i gospodarske efekte.

  - Ukoliko se zahvat pokae opravdanim studija e definirati njegove tehnike

  elemente .

  - Navedenu studiju prihvaa gradsko vijee.

  - Po prihvaenoj prometno-funkcionalnoj studiji potrebno je pokrenuti postupak

  procjene utjecaja na okoli, u sklopu koje e se sukladno Zakonu o zatiti

  prirode provesti ocjena prihvatljivosti za prirodu.

  lanak 51.

  lanak 66 mijenja se I glasi

  (1) Lokacijskom dozvolom za graevinu odreene namjene potrebno je utvrditi

  neophodan minimalni broj parkiralinih ili parkiralino-garanih mjesta za: javna,

  teretna i osobna vozila.

  (2) Parkiranje i garairanje vozila rjeavat e se na graevnim esticama unutar

  pojedinih namjena, ili dijelom u neposrednoj blizini graevne estice na javnim

  povrinama, odreenim za tu namjenu.

  (3) Gradnja parkiralino-garanih mjesta odreuje se okvirnim normativom koji se

  koristi za dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju vezano uz namjenu i

  kapacitet prostora (1000 m2 izgraene povrine odreene namjene), te uz

  primjenu prognoziranog stupnja motorizacije od 300 vozila na 1000 stanovnika.

  Tako na svakih 1000 m2 izgraene povrine (odnosno broja stambenih jedinica ili

  turistikih kreveta) nie navedene namjene objekta, potrebno je orijentaciono

  (minimalno) osigurati:

  Stambene graevine 1 mjesto/1stambena jedinica

  - Viestambene graevine 1,5 mjesto/1stambena jedinica

  Poslovni prostori uz stanovanje 20 mjesta/1000 m2

  Industrija i zanatstvo 10 mjesta/1000 m2

  kole (za nastavnike i uenike) 5 mjesta/1000 m2

  portska igralita i dvorane 50 mjesta/1000 m2

  Uredi 15 mjesta/1000 m2

  Trgovine i usluni sadraji 20 mjesta/1000 m2

  Kulturni, vjerski i drutveni sadraji 40 mjesta/1000 m2

  Lokalni centri 15 mjesta/1000 m2

  Ugostiteljstvo 20 mjesta/1000 m2

  Turistiki objekti (ovisno o kategoriji ) 20-50 mjesta/100 kreveta

 • P R O S T O R N I P L A N U R E E N J A G R A D P A G IZMJENE I DOPUNE

  D O N A T d . o . o . Z A D A R

  41

  Infrastrukturni sustavi

  Vodoopskrba

  lanak 52.

  lanak 72 mijenja se I glasi

  (1) Situaciono rjeenje mree vodoopskrbe definirano je na kartografskom prikazu

  Prostornog plana: VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA u mjerilu

  1:25.000.

  (2) Opskrba vodom otoka i Grada Paga realizira se preko regionalnog

  vodoopskrbnog sustava Hrvatskog primorja - juni ogranak (postojei sustav na

  kojemu je nuno poveanje kapaciteta) i u budunosti osiguranjem dodatnih

  koliina vode kroz povezivanje na Zadarski (Zrmanjski) regionalni vodoopskrbni

  sustav njegovim produenjem preko Pakog mosta i otoka Vira / opine

  Povljana i spajanjem na postojeu otoku voodopskrbnu mreu.

  (3) Daljnjoj izgradnji vodoopskrbnog sustava moe se pristupiti tek po osiguranju

  dostatnih koliina vode u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost

  nadlenog komunalnog poduzea.

  (4) Prostorni plan odreuje prikljuenje svih naselja i graevina (graevinska

  podruja naselja i izvan naselja) unutar granica Grada Paga na javnu lokalnu

  vodovodnu mreu, povezanu na magistralni otoki vodovod.

  (5) Lokalna vodovodna mrea, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog

  dijela mree, ukapa se najmanje 80 cm ispod povrine tla i izvodi sa

  minimalnim profilom 100 160 mm, a prema uvjetima nadlenog komunalnog

  poduzea.

  (6) Uz javne prometnice izvodi se mrea hidranata. Najvea meuudaljenost

  protupoarnih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji presjek dovodne

  prikljune cijevi iznosi 100 mm.

  (7) Pojedini ko