of 12/12
RR\1121011RO.docx PE601.101v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0069/2017 23.3.2017 ***II RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (10729/4/2016 C8-0105/2017 2012/0267(COD)) Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Raportor: Peter Liese

***II RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂRR\1121011RO.docx PE601.101v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0069/2017 23.3.2017

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ***II RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂRR\1121011RO.docx PE601.101v02-00 RO Unită în diversitate...

 • RR\1121011RO.docx PE601.101v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Document de ședință

  A8-0069/2017

  23.3.2017

  ***II RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui

  regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele

  medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a

  Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

  (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  Raportor: Peter Liese

 • PE601.101v02-00 2/12 RR\1121011RO.docx

  RO

  PR_COD_2app

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare

  *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

  ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

  Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din

  stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele

  coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana

  din dreapta.

  În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică

  fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un

  amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin

  proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică

  actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

  Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

  Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de

  text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt

  semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin

  eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

  Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict

  tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

 • RR\1121011RO.docx 3/12 PE601.101v02-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ............. 5

  ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ ............................................................................. 6

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ ...................................................................................................... 7

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND .......................................................... 11

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND .......... 12

 • PE601.101v02-00 4/12 RR\1121011RO.docx

  RO

 • RR\1121011RO.docx 5/12 PE601.101v02-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui

  regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale

  pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE

  a Comisiei

  (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  – având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10729/4/2016 – C8-0105/2017),

  – având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie

  20131,

  – având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei

  prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0541),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii

  Europene,

  – având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate

  publică și siguranță alimentară (A8-0069/2017),

  1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

  3. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  4. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele

  Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind

  funcționarea Uniunii Europene;

  5. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat

  îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu

  Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și

  parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  1 JO C 133, 9.5.2013, p. 52. 2 Texte adoptate: P7_TA(2014)0267.

 • PE601.101v02-00 6/12 RR\1121011RO.docx

  RO

  ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

  Declarația Comisiei cu privire la dispozițiile privind furnizarea de informații și

  consilierea în domeniul testării genetice prevăzute la articolul 4 din Regulamentul

  privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

  În termen de cel mult cinci ani de la data punerii în aplicare a regulamentului și în cadrul

  revizuirii modului de funcționare a articolului 4 în conformitate cu articolul 111 din

  regulament, Comisia va prezenta un raport cu privire la experiența statelor membre în ceea ce

  privește punerea în aplicare a obligațiilor de la articolul 4 pentru furnizarea de informații și

  consiliere în contextul utilizării testelor genetice. În special, Comisia va prezenta un raport

  privind diferitele practici existente în lumina obiectivului dublu urmărit de regulament, și

  anume de a asigura un nivel ridicat de siguranță pentru pacienți și de a garanta buna

  funcționare a pieței interne.

  Declarația Comisiei cu privire la testele genetice utilizate pentru scopuri legate de stilul

  de viață și de bunăstare

  În ceea ce privește testele genetice pentru scopuri legate de bunăstare sau de stilul de viață,

  Comisia subliniază că dispozitivele fără scop medical, inclusiv cele care sunt destinate să

  mențină sau să îmbunătățească, direct sau indirect, comportamentele sănătoase, calitatea vieții

  și bunăstarea persoanelor, nu fac obiectul articolului 2 (Definiții) din Regulamentul privind

  dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Cu toate acestea, Comisia intenționează să

  monitorizeze, pe baza activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre,

  problemele specifice de siguranță care ar putea fi legate de utilizarea acestor dispozitive.

 • RR\1121011RO.docx 7/12 PE601.101v02-00

  RO

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Procedura

  La 26 septembrie 2012, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului

  European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

  (COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)).

  Parlamentul a abordat deja această chestiune în primă lectură la 22 octombrie 2013 și a

  suspendat votul final în vederea lansării de negocieri cu Consiliul. Dat fiind însă faptul că

  Consiliul nu a fost încă pregătit să poarte negocieri, Parlamentul și-a adoptat într-un final

  poziția în primă lectură la 2 aprilie 2014. Negocierile cu Consiliul nu au început decât în

  toamna lui 2015 când, la 5 octombrie 2015, Consiliul a adoptat o abordare generală în scopul

  lansării de negocieri timpurii în a doua lectură cu Parlamentul, iar acestea au fost demarate la

  13 octombrie 2015, în timpul Președinției luxemburgheze.

  Au urmat în total zece runde de negocieri, în urma cărora Parlamentul și Consiliul au ajuns la

  un acord politic la 25 mai 2016, în timpul Președinției neerlandeze. Textul convenit a fost

  aprobat ulterior cu o majoritate covârșitoare de către Comisia ENVI, la 15 iunie 2016. Pe baza

  aprobării comisiei, președintele acesteia i-a cerut președintelui Coreper, într-o scrisoare din 16

  iunie 2016, să recomande plenului aprobarea fără modificări a poziției în primă lectură a

  Consiliului. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă

  lectură confirmând acordul la 7 martie 2017.

  Conținut

  Protecție pentru pacienți, însă fără birocrație inutilă

  Sistemul de reglementare a dispozitivelor medicale din Europa a fost zguduit de mai multe

  scandaluri legate de dispozitive, care au exemplificat deficiențele actuale și au subliniat

  nevoia urgentă de a elimina lacunele existente ale cadrului. De pildă, pe piață exista de mai

  mulți ani un test HIV care, cu o frecvență deosebit de ridicată, indica rezultate negative false.

  Cu alte cuvinte, testul era negativ chiar dacă virusul HIV era prezent. Propunerea Comisiei și

  textul convenit ulterior pentru un nou regulament care să înlocuiască toate directivele

  existente urmăresc abordarea eficientă a acestor deficiențe, menținând și consolidând totodată

  sistemul de aprobare actual.

  Propunerea inițială a Comisiei a reprezentat un punct de pornire solid, care a fost apoi

  consolidat prin modificările aduse ulterior de Parlament și Consiliu. Noi dispoziții și structuri

  suplimentare vor acoperi lacunele și vor crește nivelul de protecție a sănătății publice și al

  siguranței, oferind în același timp norme clare în ceea ce privește rolurile și obligațiile tuturor

  actorilor care operează pe piață. Concomitent este foarte important să se evite birocrația

  inutilă. Acest lucru ar fi inacceptabil pentru un sector foarte inovator al industriei, care

  creează numeroase locuri de muncă, însă, ceea ce este chiar mai important, ar împiedica

  inovații care i-ar putea ajuta pe pacienți.

 • PE601.101v02-00 8/12 RR\1121011RO.docx

  RO

  În acest sens, raportorul dorește să scoată în evidență în special următoarele elemente ale

  textului convenit:

  Inspecțiile neanunțate

  O îmbunătățire majoră a noii legislații care trebuie subliniată este aceea că organismele

  notificate au obligația de a efectua inspecții neanunțate la locul de producție. În cazul

  dispozitivelor cu risc ridicat nu mai este suficient să se verifice doar documentele, iar

  controalele trebuie să se efectueze la fața locului. În opinia raportorului, aceasta este cea mai

  importantă îmbunătățire, care va evita scandaluri în viitor.

  Organismele notificate - mai potrivite pentru sarcina de efectuat

  Una dintre modificările majore ale vechiului sistem este consolidarea dispozițiilor privind

  desemnarea, organizarea, monitorizarea și expertiza organismelor notificate care realizează

  evaluarea conformității și certificarea tuturor dispozitivelor de pe piața Uniunii. Capitolul IV

  și anexa VII abordează toate aspectele acestor proceduri. Unele dintre dispozițiile

  suplimentare introduse de Parlament și aprobate de Consiliu sunt legate de disponibilitatea

  permanentă a personalului administrativ, tehnic și științific în număr suficient în cadrul

  organismelor notificate pentru ca acestea să își poată desfășura în mod adecvat activitățile de

  evaluare a conformității. Evaluarea în comun la desemnarea, monitorizarea continuă și

  reevaluarea anuală a organismelor notificate prin audituri la fața locului, inclusiv vizite

  neanunțate, reprezintă o altă măsură pentru asigurarea unei calități constante a expertizei și a

  respectării cerințelor legale de către toate organismele notificate din Uniune. Nu în ultimul

  rând, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile și a transparenței între toate

  organismele notificate din diferitele state membre, o nouă dispoziție inițiată de Parlament le

  impune organismelor notificate să întocmească liste ale taxelor standard percepute pentru

  procedurile de evaluare a conformității, iar aceste liste sunt făcute publice.

  Laboratoarele de referință și procedura specială pentru anumite dispozitive cu risc ridicat

  Extinzând propunerea inițială a Comisiei privind un mecanism de control pentru dispozitivele

  din clasa D, acestea vor fi supuse unei verificări suplimentare a conformității de către un

  laborator de referință european. În plus, colegiuitorii au introdus o dispoziție (articolul 48)

  privind un al doilea nivel de control, o procedură specială în timpul evaluării conformității și

  înaintea certificării (secțiunea 4.9 din anexa IX), în cazul dispozitivelor inovatoare cu riscul

  cel mai ridicat - clasa D când nu sunt disponibile specificații comune pentru aceste dispozitive

  și când este și prima certificare pentru tipul specific de dispozitiv. Procedura presupune

  evaluarea independentă de către un grup de experți special la care se face referire în

  Regulamentul privind dispozitivele medicale (articolul 106). Într-un sistem descentralizat

  global de evaluare a conformității și de certificare în Europa, această nouă dispoziție

  urmărește să asigure faptul că, atunci când este vorba despre dispozitivele cu cel mai ridicat

  risc, există un nivel suplimentar de supraveghere la nivelul UE, efectuată de experți care

  reevaluează rapoartele de analiză a evaluării clinice ale organismelor notificate pentru astfel

  de dispozitive.

  Responsabilitatea producătorilor

  Având în vedere experiențele recente cu dispozitive defecte și consecințele acestora asupra

 • RR\1121011RO.docx 9/12 PE601.101v02-00

  RO

  utilizatorilor afectați, un aspect extrem de important pentru Parlament care trebuia abordat în

  noul cadru de reglementare (și care lipsea din propunerea Comisiei) a fost asigurarea de

  răspundere a producătorilor. Acesta era legat și de cazurile frecvente în care pacienții nu au

  putut accesa informațiile relevante pentru a demonstra legătura cauzală dintre defect și daună,

  astfel cum prevede Directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect. În acest scop, s-

  a ajuns la un compromis cu Consiliul în urma căruia, la articolul 10 privind obligațiile

  producătorilor, a fost adăugată o dispoziție prin care li se solicită producătorilor să se asigure

  că au luat măsuri, într-un mod care este proporțional cu clasa de risc, cu tipul de dispozitiv și

  cu dimensiunea întreprinderii, pentru a avea o acoperire financiară suficientă în cazul

  răspunderii lor potențiale în temeiul directivei menționate mai sus. În plus, au fost convenite

  norme suplimentare privind facilitarea, de către o autoritate competentă, a furnizării de

  informații persoanelor care este posibil să fi fost rănite de un dispozitiv defect.

  Investigația/evaluarea clinică - alinierea la Regulamentul privind studiile clinice

  Pornind de la dispozițiile existente din directivele actuale privind realizarea investigațiilor

  clinice pentru dispozitivele medicale (echivalentul studiilor clinice în domeniul

  medicamentelor), noul regulament stabilește dispoziții detaliate pentru întregul proces, cu

  norme și obligații clar definite aplicabile producătorilor, sponsorilor, subiecților participanți și

  autorităților relevante (capitolul VI și anexa XIII). Dat fiind faptul că Regulamentul privind

  studiile clinice a fost aprobat și adoptat înaintea regulamentului privind dispozitivele

  medicale, textul negociat a urmărit să alinieze acesta din urmă cât mai mult posibil, inclusiv

  toate dispozițiile referitoare la consimțământul în cunoștință de cauză, comitetele de etică,

  subiecții aflați în incapacitate, minori, femei însărcinate, transparență și o dispoziție pentru

  aplicarea obligatorie a procedurii de evaluare coordonate (în cazul în care investigațiile sunt

  realizate în mai mult de un stat membru) la șapte ani de la data aplicării prezentului

  regulament.

  Consilierea genetică

  Aspectele legate de informare, consimțământul în cunoștință de cauză și consiliere în cazurile

  în care se recurge la teste genetice au ocupat un loc central în poziția în primă lectură a

  Parlamentului privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro. Parlamentul are

  convingerea că un set minim de norme trebuie să fixeze cadrul pentru utilizarea acestor teste.

  Consiliul s-a opus ferm poziției inițiale a Parlamentului, însă s-a ajuns la un acord în privința

  articolului 4 în care se pun bazele pentru ca persoanele supuse unui test genetic să primească

  toate informațiile relevante despre natura, semnificația și implicațiile testului genetic, inclusiv

  să aibă acces adecvat la consiliere în cazul în care testul oferă informații despre predispoziția

  genetică pentru afecțiuni și/sau boli care sunt în general considerate a fi incurabile. În lumina

  obligațiilor sale în temeiul articolului 111 și a evaluării funcționării regulamentului actual,

  Comisia va examina în special aplicarea articolului 4, astfel cum se confirmă și în declarația

  sa anexată la rezoluția legislativă.

  Vigilența și supravegherea ulterioară introducerii pe piață

  Pe lângă consolidarea procedurilor de autorizare, unul dintre pilonii esențiali ai noii propuneri

 • PE601.101v02-00 10/12 RR\1121011RO.docx

  RO

  este un sistem global îmbunătățit pentru trasabilitatea dispozitivelor, vigilență și

  supravegherea ulterioară introducerii pe piață în vederea asigurării unei monitorizări constante

  și a unei reacții rapide în cazul în care apar probleme (capitolul VII). În plus față de

  propunerea Comisiei, colegiuitorii au introdus o obligație a producătorilor ca, proporțional cu

  clasa de risc a dispozitivului, să planifice, să instituie, să efectueze documentarea, să

  implementeze, să gestioneze și să actualizeze un sistem de supraveghere ulterioară

  introducerii pe piață pentru fiecare tip de dispozitiv, cu scopul de a colecta, înregistra și

  analiza toate datele relevante asociate cu siguranța dispozitivului pe întreaga durată de viață a

  acestuia. La fel ca și în cazul medicamentelor, au fost introduse rapoarte periodice actualizate

  privind siguranța pentru clasele de risc C și D, iar acestea trebuie să fie actualizate cel puțin

  anual. Colegiuitorii obligă, de asemenea, statele membre să ia măsurile necesare pentru a

  încuraja personalul medical, utilizatorii și pacienții să raporteze la nivel național incidentele

  grave suspectate utilizând formate armonizate, precum și să le ofere posibilitatea să facă acest

  lucru.

  Recomandare

  Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a

  ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără

  modificări.

 • RR\1121011RO.docx 11/12 PE601.101v02-00

  RO

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

  Referințe 10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)

  Data primei lecturi a PE - numărul P 2.4.2014 T7-0267/2014

  Propunerea Comisiei COM(2012)0541 - C7-0317/2012

  Data anunțului în plen al primirii

  poziției în primă lectură a Consiliului

  16.3.2017

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  ENVI

  16.3.2017

  Raportori

  Data numirii

  Peter Liese

  24.10.2012

  Examinare în comisie 20.3.2017

  Data adoptării 21.3.2017

  Rezultatul votului final +:

  –:

  0:

  55

  1

  2

  Membri titulari prezenți la votul final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo

  Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa

  Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb

  Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout,

  José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan

  Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise

  Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki,

  Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina

  Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Valentinas

  Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci,

  Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle

  Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer,

  Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean,

  Damiano Zoffoli

  Membri supleanți prezenți la votul final Nikolay Barekov, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Gesine Meissner,

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul

  (2)] prezenți la votul final

  Jan Keller, Arne Lietz

  Data depunerii 23.3.2017

 • PE601.101v02-00 12/12 RR\1121011RO.docx

  RO

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  55 +

  ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils

  Torvalds

  ECR Nikolay Barekov, Ian Duncan, Julie Girling, Urszula Krupa

  EFDD Piernicola Pedicini

  GUE/NGL Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI Zoltán Balczó

  PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz,

  Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese,

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

  S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb

  Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

  1 -

  EFDD Julia Reid

  2 0

  ENF Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn

  Legendă:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri