of 1 /1
III. dalekovod 110kV dalekovod 110kV TOMAŽIĆI dalekovod 110kV DPU POSLOVNE ZONE VINEŽ - II. faza POSLOVNA ZONA VINEŽ - I faza UPU VINEŽA 90 91 89 92 9 17 131 85 12 92a 85f 85a 17* 1* 3* B C III. IV. IV. III. LADENCI BLAŠKOVIĆI FARAGUNI MARCELJANI BOBKI 1 R 1 I1 2 I1 III. 2 R PS Županija: ISTARSKA ŽUPANIJA Općina/Grad: GRAD LABIN Istovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikom ovjerava: Predsjednik predstavničkog tijela: Pečat predstavničkog tijela: Pečat nadležnog tijela: Odgovorni voditelj: TITO KOSTI, dipl.ing.arh., ovl.arh.urb. Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: ZDRAVKO JURČEC, dipl.ing.građ. Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Javna rasprava (datum objave): Odluka o izradi trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Odluka predstavničkog tijela o donošenju Prostornog plana uređenja Naziv kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: 1:5000 ANAMARIJA LUKŠIĆ, dipl.ing.građ. Klasa: UrBroj: datum: 0 100 0,25 ha 200 'Službene novine Grada Labina' br. 10/16 od 18.kolovoza 2016. 50 1 ha Javni uvid održan: Javno izlaganje: Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) Jurcon Projekt d.o.o. Gotalovečka 4a, Zagreb (službeno glasilo): S 500 m V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LABINA PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU ENI MODRUŠAN ANA MARIJA LUKŠIĆ, dipl.ing.građ Stručni tim u izradi plana: Zdravko Jurčec, dipl.ing.građ . Tito Kosty, dipl.ing.arh. Ines Horvat Kotula, dipl.ing.arh. Gordan Maček, dipl.ing.prom. Renata Fakin, ing.građ. Jelena Luketa Knez, dipl.ing.arh. Suradnja u izradi u izradi plana: Saša Ivančić, dipl.iur. GRAĐEVINSKA PODRUČJA BLAŠKOVIĆI, FARAGUNI, TOMAŽIĆI, MARCELJANI, BOBKI, VINEŽ, LADENCI 4.5 TUMAČ ZNAKOVA granica Grada Labina izgrađeni dio građevinskog područja RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA PREDJELI S OGRANIČENJIMA U KORIŠTENJU INFRASTRUKTURNI SUSTAVI granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE GRANICE neizgrađeni dio građevinskog područja Teritorijalne i statističke granice Ostale granice granica građevinskog područja naselja planirano postojeće **sve planirane prometnice su koridori u istraživanju radijski koridor granica katastarske općine Trget granica katastarske općine Novi Labin granica katastarske općine Labin granica katastarske općine Cere RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA promet - koridor ceste** predjeli zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti* B-zona djelomične zaštite povijesnih struktura, C-kontaktna zona zaštite ekspozicije približna lokacija arheološkog lokaliteta pojedinačni zaštićeni ili evidentirani spomenici kulture*** ***oznake pojedinačnih građevina podudaraju se s oznakama na listu 3.A. 106 dalekovod 110 kV (K=Kabel) PREGLEDNA SHEMA DETALJNIH LISTOVA 11 10 9 7 3 2 5 1 8 4 6 dalekovod 110 kV (koridor u istraživanju) vodozaštitno područje III. i IV kategorije III. IV. neizgrađeno izgrađeno građevinsko područje naselja neizgrađeno neuređeno I I I neizgrađeno izgrađeno neizgrađeno neuređeno R R PS Izgradnja izvan građevinskog područja park skulptura građevinsko područje gospodarske namjene - pretežito proizvodna namjena - I1 (Vinež - I11, Labin - I12) građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene - rekreacijska namjena - R (Labin R1 i R2)

III. I1 III. dalekovod 110kV I1 IV. dalekovod 110kV

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of III. I1 III. dalekovod 110kV I1 IV. dalekovod 110kV

Page 1: III. I1 III. dalekovod 110kV I1 IV. dalekovod 110kV

III.

d

a

le

k

o

v

o

d

1

1

0

k

V

d

a

l

e

k

o

v

o

d

1

1

0

k

V

TOMAŽIĆI

d

a

le

ko

vo

d

1

1

0

kV

DPU POSLOVNE

ZONE VINEŽ - II. faza

POSLOVNA ZONA VINEŽ - I faza

UPU VINEŽA

90

91

89

92

9

17

131

85

12

92a

85f

85a

17*

1*

3*

B

C

III.

IV.

IV.

III.

LADENCI

BLAŠKOVIĆI

FARAGUNI

MARCELJANI

BOBKI

1

R

1

I1

2

I1

III.

2

R

PS

Županija: ISTARSKA ŽUPANIJA

Općina/Grad: GRAD LABIN

Istovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikom ovjerava:

Predsjednik predstavničkog tijela:Pečat predstavničkog tijela:

Pečat nadležnog tijela:

Odgovorni voditelj:

TITO KOSTI, dipl.ing.arh., ovl.arh.urb.

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

ZDRAVKO JURČEC, dipl.ing.građ.

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

Javna rasprava (datum objave):

Odluka o izradi trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Odluka predstavničkog tijela o donošenju Prostornog plana uređenja

Naziv kartografskog prikaza:

Naziv prostornog plana:

Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: 1:5000

ANAMARIJA LUKŠIĆ, dipl.ing.građ.

Klasa: UrBroj: datum:

0 100

0,25 ha

200

'Službene novine Grada Labina' br. 10/16 od 18.kolovoza 2016.

50

1 ha

Javni uvid održan:

Javno izlaganje:

Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13)

Jurcon Projekt d.o.o.

Gotalovečka 4a, Zagreb

(službeno glasilo):

S

500 m

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA LABINA

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

ENI MODRUŠAN

ANA MARIJA LUKŠIĆ, dipl.ing.građ

Stručni tim u izradi plana:

Zdravko Jurčec, dipl.ing.građ . Tito Kosty, dipl.ing.arh. Ines Horvat Kotula, dipl.ing.arh.

Gordan Maček, dipl.ing.prom. Renata Fakin, ing.građ. Jelena Luketa Knez, dipl.ing.arh.

Suradnja u izradi u izradi plana: Saša Ivančić, dipl.iur.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

BLAŠKOVIĆI, FARAGUNI, TOMAŽIĆI, MARCELJANI, BOBKI, VINEŽ, LADENCI

4.5

TUMAČ ZNAKOVA

granica Grada Labina

izgrađeni dio građevinskog područja

RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA

PREDJELI S OGRANIČENJIMA U KORIŠTENJU

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja

PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

GRANICE

neizgrađeni dio građevinskog područja

Teritorijalne i statističke granice

Ostale granice

granica građevinskog područja naselja

planiranopostojeće

**sve planirane prometnice su koridori u istraživanju

radijski koridor

granica katastarske općine Trget

granica katastarske općine Novi Labin

granica katastarske općine Labin

granica katastarske općine Cere

RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA IZVAN NASELJA

promet - koridor ceste**

predjeli zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti*

B-zona djelomične zaštite povijesnih struktura,

C-kontaktna zona zaštite ekspozicije

približna lokacija arheološkog lokaliteta

pojedinačni zaštićeni ili evidentirani spomenici kulture***

***oznake pojedinačnih građevina podudaraju se s oznakama na listu 3.A.

106

dalekovod 110 kV (K=Kabel)

PREGLEDNA SHEMA DETALJNIH LISTOVA

11

10

9

7

3

2

5

1

8

4

6

dalekovod 110 kV (koridor u istraživanju)

vodozaštitno područje III. i IV kategorije

III.

IV.

neizgrađenoizgrađeno

građevinsko područje naselja

neizgrađeno

neuređeno

I I I

neizgrađenoizgrađeno neizgrađeno

neuređeno

RR

PS

Izgradnja izvan građevinskog područja

park skulptura

građevinsko područje gospodarske namjene

- pretežito proizvodna namjena - I1 (Vinež - I11, Labin - I12)

građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene

- rekreacijska namjena - R (Labin R1 i R2)