II.Vấn đáp 2( 18 câu hỏi)

Embed Size (px)

Text of II.Vấn đáp 2( 18 câu hỏi)

CU HI S MI

PAGE 351

CU HI S MI

Tin Thn Thai Thn

Hi: Tin Thn v Thoi Thn l do ng ho bin thnh, c hung ct, ha phc khc nhau. Lun nh th no?

p: Ct thn th nn ha Tin; K thn th nn ha Thoi. Php Tin Thn c ba cch:

- Vng tng tha th m tin

- Hu t i thi m tin.

- Hoc ng ho, hoc Bin ho c Khng, Ph, Xung, Hp phi i lc in lp, hp xung m tin.

Php Thoi Thn cng co ba ch:

- Vng tng hoc c Nht Nguyt, ng ho sinh ph, xem vic gn tm thi khng thoi.

- Hu t th thoi tc khc.

- Hoc ng ho hoc Bin ho gp Khng Ph xung hp i lc in b hp xung m thoi.

V d:

@ Ngy Qu Mo thng Thn xem thi Hng c qu Hng bin thnh i Qu.

on rng: Du kim Quan tinh tr Th m ng, li c ho cu ng ha Tin thn ph cng, khng nhng nm nay thi u m sang xun li u u.

Qu u thi hng. Ri sang nm Thn k tip c tin mng. Vn l do ha Tin thn. Ma thu nm nay, u lin tip, nm Thn l do xung gp hp.

@ Ngy Canh Tut thng Du. xem nm no sinh con, c qu Trun bin Tit.

on rng: Dn mc T Tn tr Th ha Tin thn, Dn mc lm Khng, ha Mo cng Khng m b Nguyt Ph. Sau n nm Dn thng Mo, th thip sinh lin tip c hai con. y l Mo mc tuy b Ph nhng c Nht hp, tc hu t i thi m dng.

@ Ngy t Su thng Mo, mt ngi xem vic cu hn, c qu Ph Hp bin T.

on rng: Ti ho tr Th ho Tn thn, c T ho T Tn ng sinh Th, nhng T ho ho T thu hhi u khc. Tt phi i ngy Ng xung T thu , y l theo php rt ci di ni . Ngy Ng li sinh hp ho Th , hn nhn tt thnh tu.

Qu n ngy Ng, cu hn c chp nhn.

C ngi hi: Gian ho Du kim Quan Qu ng h khng c tr ngi sao ?

p: Nguyt ph m ho Thoi thn tuy c cn tr nhng khng c sc.

@ Ngy Gip Thn thng Du, b lun ti nhn xem t trnh by s ra sao, c qu S bin Minh Di.

on rng: Th ho hi u khc, Quan tinh ho Thoi, T Tn ho Tin. Ni ch ba ho ny thy khng phi im tt.

Qu thng hai sang nm b bt. ng thng Mo v lc l thng T Tn xut Khng in Ph.

@ Ngy inh Mo thng Mi, xem cng danh, c ra lm quan khng, c qu ng Nhn bin Cch.

on rng: Nu ly iu T Tn ng khc Quan th sut i khng lm quan. Nhng ta on nm Thn ra lm quan. Qu nhin nm Thn c tuyn dng. L l v sao? Tut th K thn ho Thoi nn khng th khc, li hp vi Nht thn, m hp phi ch xung, tc n nm Thn vy. y l php c bnh th dng thuc.

CU HI TH MI MT

Xung v Hp

Hi: Xung m gp Hp, Hp m b xung, lm sao m on hung ct?

p: Hp l t, Xung l tn. Xung m gp Hp l trc tn sau t, trc mt sau c, trc nht sau nng. Hp m b xung th ngc li.

V d:

@ Ngy BnhThn thng Ng, xem i xa bun bn, c qu Hng bin D.

on rng: Th Du kim ho Mo mc tng xung, chnh gi l Phn Ngm. Nhng Mo mc ch c th xung nhng khng c sc khc. Th li c Nht thn sinh hp, gi l Xung trung phng Hp (Xung m c Hp). Hung g qu bin Lc Hp, li c Tut th Ti ho m ng sinh Th. y l Phn ngm m ch quay i tr li kim li.

@ Ngy Gip Thn thng Tut, xem mn tin, c qu Khn.

on rng: ng lm Khng, Hong Kim Sch c cu : Sch t gi tht vng (Tm mn th tht vng), Nay ng Tun Khng m gp qu Lc xung, vn ch khng c tt. Thng Tut hp ng sinh Th, Nht thn hp Th, y l trong Xung c Hp, trc kh sau d. i mn tt c.

Ngi xem bo: Thng trc i mn, ngi khng cho. Nay mn li khng bit c thun khng ?

p : Thng trc i mn khng c hin qu Lc xung, nay mn tt c, hin r Lc hp.

Ngi xem hi: ng vo ngy no ?

p: Mo mc Tun khng, giao tun Gip Dn xut Khng, ngy Dn li hp vi Hi thy Ti ho, tt s c.

Qu nghim.

@ Ngy Mu Tut thng Dn, xem mt tin ca c ly li c khng. Ra qu Tn bin Tng.

on rng : Qu Lc xung, Mi th Ti ho ha Ng ha hi u sinh hp, hin r tng mt m li c.

Ngi bn cnh hi: ng tr Bch H Kim Qu, Huyn V lm Ti, kh m c li.

Ta ni: ng l ngi, b Ng ha hi u khc ch, Ti ho l Dng thn, b xung m c hp. Nht thn hp Th, chn chn li c.

Ngi xem hi: Ngy no c ?

p: T ha Thanh Long l Nguyn Thn lm Khng tt c bnh. T tt phi i ngy t T l tr nht ca Nguyn thn xut Khng.

Qu nghim.

@ Ngy inh Du thng Thn,t xem hn nhn c thnh khng, c qu B.

on rng: Qu Lc Hp rt thch hp hn nhn. Nay Th b Nht thn xung, ng b Nguyt Ph, y l Hp m b xung, ni chung khng tt.

Ngi xem ni: Tui tc chuyn xem ton mnh li bo rt tt.

p: Ta xem thng thy nghim nn mi on nh vy.

Qu nhin trong thng ny t nhin mc bnh nng. Thng Mi Th, Ti u nhp M , ngi con gi b bnh cht.

@ Ngy t Mo thng Mo , xem mu s cu ti, c qu L.

on rng: Th ng tng sinh , gp qu Lc Hp, mu s vn c th thnh tu. Nhng khng nn ngy thng Mo xung ng ho Du Kim Th Ti, e tht vng vi tin ca ngi khc.

Ngi xem ni: C vit giy hn c, ngy mai ti i, h c l no khng thnh vic .

Ngy mai ngi y i, qu thnh tu. n ngy Nhm Tut, hi hn nn vic khng thnh.

ng ngy mai thnh vic, v ngy mai l Thn hp vi ng. Ngy Tut khng thnh v Th b xung, y l c hp m b xung.

@ Ngy Tn Hi thng Ng xem cn bnh ca thy, c qu Tit .on rng: Cn bnh gp qu Lc hp thng ng nghim l cht. Nay Th T ho Ti ho, Nht thn xung. l hp gp xung, lm nguy c cu.

Ngi xem hi: Nguy vo lc no, c cu ngy no.

Ta p: Kim nhp M Su, ngy Su phng nguy him. Ngy Dn xung pht ho Dng ng tt c cu.

Qu ngy Su m man, nhng n ngy Dn th lnh.

@ Ngy Mu Thn thng Dn, xem cn bnh ca anh hung hay ct, c qu Tn.

on rng: Du kim Huynh l Dng Thn, c Nht thn hp. Cn bnh khng nn c hp. May ngy mai giao tit thng Mo, tc c th lnh.

Qu nghim, y cng l hp m gp xung.

@ Ngy inh T thng Mi, xem hi hn ri, c th li thnh c khng. Ra qu Li bin L.

on rng: Qu ny Lc xung bin thnh Lc hp, thng thy ng nghim l tan ri li thnh, la m li hp. Li c Mo mc ng sinh Th u ng hn nhn nht nh s thnh.

Qu sang nm Dn thng ba thnh hn.

Cu hn ly ho Ti lm Dng Thn. Qu Lc xung bin thnh Lc hp, ho Ti li c hp vi bin ho Thn th. y l khi bi hin r s th. ng vo nm Dn , v l nm hp vi ho ng m ng. CU TH MI HAI

Sinh, M, Tuyt

Hi: T Sinh, M, Tuyt on hung ct nh th no ?

p: T Sinh, M, Tuyt c ba trng hp :

- Sinh, M, Tuyt Nht thn

- Sinh, M, Tuyt Phi ho.

- ng m bin thnh Sinh, M,Tuyt.

K thn m Trng Sinh th ha khng nh, Dng thn lm M, Tuyt c cu th khi hung. Php qui nh l th nhng linh ng do ngi on.

@ Ngy Mu Dn thng T, xem ngy no c tin, ra qu Li bin Phong.

on rng: Du kim Ti ho an tnh, ngy mai l Mo tt c.

Ngi xem hi: Huynh ng tr Th lm sao m c tin.

p: Huynh ha nhp M ti Tut nn khng th khc. Ngy mai Mo xung Dng thn an tnh , ng chng bit sao ?

Qu nghim.

@ Ngy K Mo thng Ng xem v b bnh c qu Chn bin Phong.

Mt ngi cm qu ny n hi ta rng: Qu c Thn th pht ng. Thn th Ti ho l Dng thn, ha Hi Thy l Lm Quan . on s khng cht.Nhng Thn th c T ti ngy Mo. Qu ny s on ra sao ? Hoc l theo Th m cht vo ngy Mo.

Ta p: Cn bnh gp qu Lc xung khng cht.

Li hi : Ngy no lnh ?

p: Thn th ng xung Th, Th Tut th hp vi Nht thn, tt i ngy mai l Thn xung Th l ho Ti, tt v lnh bnh.

Qu nghim.

@ Ngy Mu T thng Dn xem sinh sn c qu Bt bin Quan.

on rng: T thy T Tn ha T ha. Thy Tuyt ti T. Hm ny gi T sinh con m cht.

Trong nhng ngi chung quanh, c ngi bit Dch , hi: Thanh Long lm T Tn lm sao m on nh th?

Ta ni : xem c nghim khng .

Qu nghim.

Ngi y li hi ta: T Tn Nht thn, c Thanh Long ph ha, sao m on thn k vy.

p: Nht thn lm T Tn l ngy hm nay, gi T ny ny sinh m cht v ct thn ha Tuyt, ha Qu vy.

@ Ngy Tn Mi thng T xem con b bnh hung ct ra sao, c qu Tim bin Qun.

on rng: Thn kim T Tn tr Th ho ra Su th . Kim M ti Su, ngy Mi xung khai , li c Nht thn vi ng ho Thn th sinh . Hm nay sau gi Ng th lnh.Qu nghim.

@ Ngy Gip Dn thng Thn, xem cha ca bn b bnh, c qu Trun bin Chn.Mt ngi cm qu ny n hi ta: Thn kim ho Ph Mu l Dng Thn, Kim Tuyt ti ngay Dn phi khng ?

Ta p: Phi.

Hi: Tut th Nguyn thn ho Thn l ho Trng Sinh, sinh ph Ph Mu. y l Tuyt x phng sinh ( ni Tuyt m c sinh) phi khng ?

p: PhiLi hi: Cha ng bn bnh nng ht cch cha phi khng ?

p: Hm nay gi Ng kh thot.Ngi xem khng ni g b i.

Sau qu cht vo gi Ng.

Ngi xem lui li hi ta: Tuyt x phng sinh qu v dng chng? p: Tuyt x phng sinh thng lm nguy c cu. Nay Thn kim Tuyt ti ngy Dn, khng nn Dn sinh tr Ng ho hi u khc. Tut th sinh Kim vn l tt, nhng Tut th Nguyt ph khng c sc sinh ph. Tuy ho Trng Sinh Thn m Thn b Nht xung li Tuyt ngy Dn. V nhng c y nn on hung.

@ Ngy Bnh Thn thng Thn, xem em b bnh c qu K T bin Phong.

on rng: T thu lm Khng, Hi thu bt Khng , nn b thc m chn Khng, ly ho T thu Huynh lm Dng thn, nhp M ti Nht thn. Thn kim l Nguyn thn pht ng li c Tut th ng ngc li sinh Nguyn thn . T thu tuy nhp M nn chng qua bnh nng. Giao ngy Gip T, Dng thn xut Khng, kh Ng ho, Nguyn thn ht b thng tt lnh.

Qu nghim.

Nu cho nhp M l cht, ng X ng ch cht, Bch H ng c tang, ri ma thu ho Tut li l Mc dc st, bnh nhn ti k. Nay bnh nhn khng cht , v sao vy ?

Phm xem qu phi suy tn Dng thn, c sinh khng khc rt tt, gip K thn thng khc Dng thn l rt hung. Nghin cu php ny tng qu mt, xt k tng ho. Thin c phi thn trng linh ng xem xt , bc dch u c bnh thng.

@ Ngy Qu Su thng Thn coi con bun bn ti S ngy no tr v, c qu Tn

on rng: Thn kim T Tn phc di ho Th l Su th M kh, vn khng nn, h li M ti Nht thn, lnh lang e rng c i ho.

Hi: Gn y c tin ni n thng tm s khi hnh, nn xem c v khng ?

p: Qu ny kh on ngy v, v khi ti xem bo xem con ngoi c bnh an khng.

Li xem, c qu V Vng bin Di.

on rng : Qu trc T Tn khng hin m nhp M, qu sau ny hin m ho M. Hung g Dn mc Nht thn l chn Ph, chn Khng khng c sinh tr. Thm na Thn kim Nguyt kin Quan Qu l ho lpht ng, hai qu u cho thy iu khng may. Ngi xem ni: Hm trc nghe n thng nm Trng Giang chu b lt thuyn m cht, tin ny chnh xc, m qu tht r rng, l a m bi th thi.@ Ngy Bnh Dn thng Hi ch du xem bnh cho em chng, c qu Hm bin Kin.

on rng : Xem cho ch em ca chng ly ho Quan Qu lm Dng Thn. Nay Ng ho l Quan tinh c Trng Sinh Nht thn, b Hi thu ng khc. Li khng tt v Hi thu ho Trng Sinh Thn kim, hi u sinh, tr Thu khc Dng Thn. Bnh ny tt c