12

Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi
Page 2: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Ikrar Integriti PDCBahawasanya kami, seluruh warga kerja Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang berikrar:-

Tidak akan sama ada / secara sendiri atau wakil / atau melalui mana-mana ejen / melakukan apa-apa kesalahan rasuah / atau sebarang bentuk penyelewengan / di bawah mana-mana peruntukan undang-undang / termasuk tetapi tidak terhad / kepada Akta / Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 / atau Kanun Keseksaan;

Tidak akan menjalankan / apa-apa amalan perniagaan / atau aktiviti-aktiviti yang memerlukan / atau menggalakkan mana-mana pekerja / wakil atau ejen untuk melakukan / sebarang bentuk kesalahan rasuah;

Akan bersama-sama dengan pelanggan / rakan kongsi perniagaan / agensi kawal selia / dan agensi penguatkuasaan undang-undang / bagi mewujudkan persekitaran perniagaan / yang bebas daripada rasuah;

Akan mendukung/ prinsip-prinsip pencegahan rasuah / badan korporat di Malaysia / dalam menjalankan perniagaan dan interaksi / dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan / dan agensi kerajaan; dan

Akan bertindak tegas / terhadap mana-mana pihak / yang melakukan perbuatan yang boleh menggugat integriti serta menjatuhkan imej syarikat.

Page 3: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Corporate Integrity Pledge (CIP)

PDC is committed to the highest standards of integrity, openness and accountability in the conduct of its business and operations.

PDC in May 2014, signed the Corporate Integrity Pledge (CIP) with MACC, as a pledge of our commitment to promoting integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

The Corporate Integrity Pledge is to promote the values of transparency, integrity and good governance besides strengthening the control mechanisms, compliance with laws and regulations.

Page 4: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Anti-Corruption Principles

Page 5: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Commitment in Integrity & Accountability

With PDC’s commitment to integrity and accountability, PDC was awarded 4-Star Rating, being the highest rating for the Accountability Index for 6 consecutive years. This Accountability Index implemented by Jabatan Audit Negara is the measurement of the quality of financial management for Government Agencies.

Page 6: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Corporate Ethics

• Honesty in performing obligations

• Make sure there are no irregularities when carrying out duties, in terms of time, power, resources

and manpower

• Creative, innovative and proactive

• Fulfill standards of service quality in line with Clients Charter

• To be well informed about the requirements of the laws and regulations or getting the facts right before making

a decision

• To be exemplary in our gratitude by serving sincerely and willing to contribute to the optimal level

Page 7: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Carta AliranDasar Pemberi Maklumat

BERHENTIYA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

BERHENTI

TIDAK

Pilihan 2

Memulakan proses Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan

Sumber Manusia

Pilihan 3

Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik,

Polis, SPRM atau agensi penguatkuasaan yang berkaitan

Pilihan 1

Tiada tindakan susulan atau surat amaran yang dikeluarkan

ARC membuat keputusan

Dakwaan tidak berasas?

Siasatan lanjut akan dijalankan apabila diminta oleh ARC?

Dakwaan tidak berasas?

Menjalankan siasatan awal untuk menyokong dakwaan

Kakitangan / Pihak Luar membuat Pendedahan Dilindungi secara bertulis kepada Pengerusi Audit Review Committee (ARC)

atau Ketua Audit Dalaman

Membincangkan hasil penemuan ARC

Penyiasatan yang dijalankan olehSumber Manusia, Kumpulan Audit

Dalaman atau pihak lain yangditentukan oleh ARC

Pilihan

Page 8: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Siapakah Pemberi Maklumat?

• Seorang pemberi maklumat boleh merupakan seorang pekerja yang mempunyai pengetahuan bahawa rakan sekerja telah terlibat dalam atau sedang menimbang untuk melanggar peraturan kerja Kumpulan, tidak beretika atau menyalahi undang-undang dan memutuskan untuk melapor

• Pendedahan maklumat bukanlah untuk menyalahgunakannya, berdendam pada atau sabotaj rakan-rakan sepekerja dan pemberi maklumat mestilah bertindak dengan niat yang baik

• Pekerja mesti bersedia untuk memberi keterangan atau menyediakan bukti mengenai apa-apa tindakan, jika perlu

• Pemberi maklumat boleh merupakan pihak luar yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Kumpulan, termasuk pelanggan, pembekal, kontraktor dan perunding

PERLINDUNGAN PENDEDAH MAKLUMAT• Kumpulan memastikan bahawa identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan melainkan jika

dikehendaki oleh undang-undang, mahkamah atau pihak berkuasa yang lain untuk mendedahkan identitinya

• Kumpulan tidak akan bertolak ansur dengan sebarang bentuk tindak balas oleh sesiapa terhadap pemberi maklumat dan tindakan disiplin akan diambil terhadap mereka yang mengancam pemberi maklumat

Sebagai usaha menggalakkan amalan tadbir urus korporat yang baik, PDC dan anak-anak syarikatnya (secara kolektif dikenali sebagai "Kumpulan") telah menyediakan satu Polisi Pendedahan Maklumat untuk memudahkan laporan aktiviti atau amalan yang melanggar peraturan kerja Kumpulan

Page 9: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Apakah Yang Harus Dilaporkan?

Polisi Pendedahan Maklumat ini termasuk:- Kebimbangan mengenai perakaunan Kumpulan, kawalan dalaman dan pengauditan

Penipuan atau disyaki menipu, mencuri dan perbuatan yang tidak jujur

Keuntungan akibat daripada maklumat orang dalaman

Menerima atau memberi rasuah

Salah urus dalam Kumpulan (termasuk pelanggaran berpotensi yang serius kepada kepentingan masyarakat dan alam sekitar)

Tindakan atau peninggalan yang menjejaskan kesihatan dan keselamatan pekerja Kumpulan atau orang awam

Membuat kenyataan atau ucapan yang akan menjadi fitnah atau menyebabkan gangguan kepada keharmonian kaum, gangguan seksual atau mengamalkan diskriminasi

Penyelewengan dana

Menjalankan kesalahan atau pelanggaran undang-undang

Page 10: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Pemberi maklumat boleh melaporkan dengan salah satu daripada yang berikut:• Dengan menghantar emel kepada Ketua Audit Dalaman [email protected] atau melalui surat bertulis kepada pejabat PDC • Pengerusi Jawatankuasa Semakan Audit melalui surat bertulis kepada pejabat PDC

Berikut adalah maklumat penting yang perlu disediakan:• Kejadian yang menjadi perhatian dan butir-butir yang terlibat• Nama orang dan/atau jabatan yang terlibat (termasuk pihak luar)• Tarikh anggaran/ lokasi kejadian• Sebarang dokumen atau bukti yang ada untuk menyokong perkara itu

Pemberi maklumat digalakkan untuk memberi nama-nama mereka bagi memudahkan siasatan dan maklum balas yang berikutnya. Identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan. Orang yang namanya tidak diberi, tidak digalakkan kerana ia boleh membuat siasatan sukar atau mustahil

SIAPAKAH YANG AKAN MENJALANKAN SIASATAN?Bergantung kepada jenis kebimbangan yang dibangkitkan atau maklumat yang diberikan, siasatan boleh dijalankan yang melibatkan satu orang atau lebih atau entiti:

• Jawatankuasa Kajian Audit• Juruaudit Dalaman• Juruaudit Luar, Profesional Forensik atau perunding lain yang difikirkan sesuai• Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau agensi-agensi penguatkuasa lain yang berkaitan• Komunikasi yang kerap antara pemberi maklumat dan orang yang menyiasat kebimbangan yang dibangkitkan dan maklumat yang diberikan akan ditentukan oleh sifat dan kejelasan perkara itu dilaporkan. Maklumat lanjut boleh diperoleh daripada pemberi maklumat semasa siasatan.

Bagaimana Untuk Melaporkan?

Page 11: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi

Dasar Kerajaan Negeri Pulau Pinang Membanteras Rasuah

Ini selaras dengan dasar-dasar utama Kerajaan Negeri membanteras rasuah seperti berikut yang menjadi Pulau Pinang begitu dikagumi sebagai negeri yang paling bersih dan buat kali pertama dalam sejarah Malaysia menjadi satu-satu negeri yang dipuji oleh Transparency International:-

1. Amalan Pentadbiran yang berlandaskan Prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti & Telus)

2. Menginstitusikan pengisytiharan harta secara terbuka oleh Ketua Menteri dan barisan EXCO3. Melaksanakan tender terbuka yang kompetitif 4. Tidak membenarkan ahli keluarga untuk melibatkan diri dalam kontrak Kerajaan

5. Menidakkan ADUN dan ahli pentadbiran daripada diluluskan permohonan tanah Kerajaan Negeri

6. Melindungi pemberi maklumat atau peniup wisel yang tulen 7. Mengambil tindakan ke atas pemimpin yang hidup mewah melebihi pendapatan rasminya8. Telus dalam sumbangan politik9. Tidak menerima “donation” peribadi10. Mengambil tindakan tegas ke atas pegawai yang melanggari kesemua di atas

Page 12: Ikrar Integriti PDC · Siasatan Dalaman oleh Seksyen Pembangunan Sumber Manusia Pilihan 3 Kes yang dirujuk kepada pihak luar iaitu pihak Profesional Forensik, Polis, SPRM atau agensi