Click here to load reader

İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü 02 Ağustos 2011 Anket Eğitimi

  • View
    42

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü 02 Ağustos 2011 Anket Eğitimi. MEMNUNİYET ANKETLERİ. MEMNUNİYET ANKETLERİ. Anket Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir. - PowerPoint PPT Presentation

Text of İl Performans ve Kalİte Koordİnatörlüğü 02 Ağustos 2011 Anket Eğitimi

Slayt 102 Austos 2011
Veriler, önceden belirlenmi insanlara bir dizi soru sorarak elde edilir.
Anket yöntemi ile çok farkl türde veri toplamak mümkündür.
nsan davranlar,
performanslar,
Bilgi düzeyleri,
Duygular vb. bunlardan sadece birkaçdr.
Ancak anketten yararl bilgiler elde edebilmek için anketin hazrlk ve uygulama sürecine özel önem gösterilmelidir. Ayrca “zaman” ve “maliyet” göz önüne alnmas gereken dier hususlardr.
MEMNUNYET ANKETLER
Ne Zaman Anket Kullanmalym?
Anket, en popüler veri toplama yöntemlerinden biri olmasna karn, ancak uygun artlar altnda kullanlmas halinde yarar salayacaktr.
Anketi, dier yöntemlere göre daha hzl, daha kolay ve/ya da daha ucuz olduu zamanlarda kullann. Bazen dier veri toplama metotlarnn kullanm daha uygun olabilir. Örnein, bir klinie giden kii saysn belirlemek için, basitçe danmadaki hasta imzalarn ya da günlük kaytlar inceleyebilirsiniz.
Bilgi daha önceden belirli bir formda bulunmuyorsa anket kullanmay düünebilirsiniz. Konu ile ilgili verilerin, arivlerde, kaytlarda ya da veritabanlarnda bulunup bulunmadna bakmak çok büyük zaman, para ve emek tasarrufu salar. Örnein, çalanlara geçen sene gördükleri kurslarn isimlerini ve tarihlerini sormadan önce, bu bilgileri elde etmek için eitim dosyalarna bakabilirsiniz.
MEMNUNYET ANKETLER
Anketin Amac
yiletirmeye açk alanlarn tespiti.
Net bir amaç olmad sürece, anket için harcanan çabalar çok farkl, bazen de birbirine zt alanlara yönelebilir. Bu da kaynaklarn ziyan olmasna, yararsz veriler elde edilmesine ve anketi hazrlayanlar ve katlanlar için hayal krklna yol açacaktr. Ayrca anket uygulamas, anketi dolduranlarn hatta anketin uygulandn örenenlerin ilgilerinin organizasyonunuza yönelmesine neden olacaktr. Bu ilgi kaçnlmaz olarak insanlarda bir takm beklentilere yol açar. Örnein çalanlarn tatmini ölçen bir anket yaptysanz, herkes sizden tatminsizlie yol açan alanlarda bir takm iyiletirmeler yapmanz bekleyecektir.
MEMNUNYET ANKETLER
Yüz yüze görümeler,
Yüz yüze görüme yöntemi kullanlarak çok detayl veriler elde edilebilir. Ancak bu yöntem özel bir eitim gerekir bu da ekstra zaman ve maliyet demektir. Ayrca ayrntl verilerin analiz ve yorumu güç olacaktr. Görümeler nispeten az sayda kiiden oluan gruplarda detayl bilgi toplamak istediinizde faydaldrlar. Yazl anketlere göre, meselelerin ve tercihlerin daha geni kapsamda kefedilmelerinde kullanlabilirler. Yazl anketler ise daha az detayl veri salamalarna ramen, ksa zamanda büyük miktarlarda veri toplanmak için uygundurlar.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Hasta ve çalan memnuniyeti kavramlar, hasta ve çalanlarn beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karlanabildiini ifade etmektedir. Ayrca hasta ve çalanlarn görü, deneyim ve geribildirimleri kurumlarn kalite çalmalarna da yol gösterici olacaktr.
Bakanlmz kurumsal performans uygulamalarn hasta ve çalan deneyimlerinden ald faydal geribildirimlerle gelitirmitir. lerleyen süreçte sistemin tüm aktörlerinin görü ve deneyimlerine bavurmaya devam edilmeli ve elde edilecek verilerden hareketle politikalarn ekillendirilmesi yolu tercih edilmelidir.
Sahadaki uygulayclardan geribildirim alnm, pilot çalmalar yaplarak anket 3’lü Likert ölçeindeki cevaplaryla daha çok uygulayc dostu hale getirilmeye çallmtr. Her ne kadar arl azaltlsa da memnuniyet anketleri kurumsal performans modeli içerisindeki yerini korumaktadr.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
01 Temmuz 2011 Öncesi;
01 Temmuz 2011 Sonras;
Hastalardan aldklar hizmet konusundaki alglarn ölçmek literatürde genel olarak kabul görmü bir uygulamadr. Ancak kar çkanlar ve uygulanmas için nedenleri ortaya koyan argümanlar da mevcuttur;
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Hasta olmak bal bana kiinin doru karar vermesine engeldir.
Hastalar salkl düünemiyor olabilirler.
Anketler, kaliteden ziyade popülerlie tevik eder.
Çok yüksek memnuniyet seviyesinde tedavi baarl olmam neye yarar?
Öznel duygular ölçemezsiniz.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Anket sonuçlar, dier istenen çktlarla ilikilidir.
Hastalarn çalanlardan çou zaman daha geni bak açlar vardr.
Çounlukla hastalarn durumu karar vermek için en uygundur.
Kamu hizmeti hakknda görü beyan etmek demokratik bir haktr.
Toplumun kamu hizmetine katlmnn bir örneidir.
Organizasyonel, profesyonel performans ölçmenin bir aracdr.
Organizasyonel rekabet bunun araclyla kazanlabilir.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Her ay
Her ay
Ruh ve Sinir Hastalklar
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
0-200 Yatak : 15 Kiiye
201-500 Yatak : 20 Kiiye
Her ay
Aktif Acil Hizmeti vermeyen Hastaneler
75 Yatak ve alt Hastaneler
Dal Hastaneleri
Anket Uygulanamayacak Kiiler,
Terminal dönemdeki hastalar,
Anketler mümkünse hastaya verilmemeli ve bir personel tarafndan yüz yüze görüme eklinde yaplmaldr (sorular personel tarafndan okunur ve hastann verdii cevaplar forma ilenir).
Sorular anlalmad takdirde anketi uygulayan personel, soruya örnekler vererek açabilir.
Anketler çoaltlrken üzerindeki puanlar silinmelidir.
Anketörlere mutlaka ksa süreli bir eitim verilmeli ve eitim kayt altna alnmaldr.
Anketör, hastanenin salad insan kaynaklaryla salanyorsa anketin uygulanmas srasnda çalan üniforma giymemelidir.
Anketör, ankete balamadan kendini tantmal ve hastay yönlendirecek davranlardan kaçnmaldr.
Anketör, anketin önemini anlatarak, gizlilik konusunda güvence vermelidir.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Anketörün sorularn cevaplanma süresi üzerinde kontrolü olmaldr.
Anketör, bo braklm soru bulunmamasna dikkat etmelidir.
Kalite Yönetim Birimi, anket sonuçlarnn tarafl olmamasna dikkat etmelidir.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Mart ve Eylül aylarnda
Asgari
%50
HASTANE
Ay içinde Anket Uygulanacak Asgari Kii Says 0-200 yatak
Ay içinde Anket Uygulanacak Asgari Kii Says 201-500 yatak
Ay içinde Anket Uygulanacak Asgari Kii Says 501 yatak ve üzeri
Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi
15
20
25
Her ay
Ayaktan hasta taburcu edilirken ya da hasta gözlemdeyken (hekim anket yaplabilir görüü verdii takdirde)
stisna tekil etmeyen tüm hastanelerde
15
20
25
1. dönem Mart aynda, 2. dönem ise Eylül aynda uygulanacaktr.
Tüm Hastanelerde
ADSM
Ay içinde Anket Uygulanacak Asgari Kii Says 0-20 ünit
Ay içinde Anket Uygulanacak Asgari Kii Says 21 ünit ve üzeri
Az ve Di Sal Merkezi Hasta Memnuniyet Anketi
Her ay
1. dönem Mart aynda, 2. dönem ise Eylül aynda uygulanacaktr.
Açklama: Anket uygulama zamanlarnda hekim, salk hizmetleri snf, dier (genel idare hizmetleri, teknik personel, hizmet alm personeli) personel gruplarnn asgari % 50’sine anket uygulanmaldr.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
Hastanelerde, anketlerin uygulanmasn takip etmek ve bundan doacak i ve ilemleri yürütmekle sorumludur. Görevleri;
Anketlerin uygulanmasn salamak,
Takibiyle sorumlu olmak,
Anketlerin gizliliini salamak,
Anket verilerini istatistiksel analiz programlar araclyla deerlendirmek,
Anket verileri dorultusunda mevcut sorun alanlarn belirlemek,
Tespit edilecek olumsuz durumlar için iyiletirici düzenlemeleri yönetime önermek,
stendiinde HKS deerlendirmesi esnasnda raporlar deerlendiriciyle paylamak,
Verileri, Kurumsal Kalite Sistemine aktarmak.
MEMNUNYET ANKET VE GÖRÜLER
(Anket toplam puan / kii says) * 100 / 36
Yatan Hasta Memnuniyet Katsays (YHMK)
(Anket toplam puan / kii says) * 100 / 48
Acil Servis Hasta Memnuniyet Katsays (ASHMK)
(Anket toplam puan / kii says) * 100 / 30
ADSM Hasta Memnuniyet Katsays
Çalan Memnuniyet Katsays (ÇMK)
Genel Hastane Memnuniyet Katsays
(AHMK*0,4)+(YHMK*0,4)+(ASHMK*0,2)
Dal Hastanesi Memnuniyet Katsays
AHMK
Yaplan ilemler (kararlar, tutanaklar, raporlar) bahekim tarafndan onaylanarak kayt altna alnmaldr.
Kurumlarda, hesaplanan memnuniyet katsaylar bahekim, bahekim yardmcs, hastane müdürü, bahemire ve KYD tarafndan tutanakla tespit edilmelidir.
Yatan hasta memnuniyet anketlerinde yl içinde servislere/kliniklere eit ekilde datlmasna dikkat edilmelidir.
Anket toplam puan her bir ankette üçlü Likert ölçeinde iaretlenmi puanlar toplanarak bulunur.
Anket sonuçlar ve hesaplanan katsay her ay düzenli olarak Kurumsal Kalite Sistemine girilir.
Memnuniyet katsays hesaplanarak Kurumsal Kalite Sistemine girilir.
TEEKKÜRLER