of 12 /12
Zapraszamy na casting W maju zaczyna się druga ogólno- polska edycja Zmagań Miast, której głównym patronem medialnym jest telewizja TVN. To cykl jednodnio- wych imprez plenerowych z udziałem 13 miast z całej Polski. Wśród nich znalazł się Ciechanów, który zmie- rzy się z Ełkiem. 15 maja staniemy w szranki na własnym terenie, a 22 ma- ja na terenie przeciwnika. Zwycięzca zmagań w II etapie będzie walczyć z Płockiem. Wygrane miasto przecho- dzi do półfinału. Dwaj półfinałowi zwycięzcy wezmą udział w finale, obok Koszalina, który wygrał ubiegłoroczną, pierwszą edycję Zmagań Miast. Każda impreza będzie się składać z bloku tur- niejowego (17.00–19.30) i estradowego (19.30–24.00). W bloku turniejowym w konkurencjach sprawnościowych będą ze sobą rywalizować 5-osobowe reprezentacje miast. Ekipę Ciechanowa wyłoni casting, który odbędzie się 27 marca o godz. 11.00 na krytej pływalni. Wszystkich chętnych zapra- szamy od dziś do 26 marca do Wydziału Kultury, Oświaty i Promocji Urzędu Miasta przy ul. Rynek 6. Zawodnicy muszą spełniać następu- jące kryteria: wiek 20–40 lat, obywa- telstwo polskie, stałe zameldowanie w Ciechanowie, niekaralność, ogól- na sprawność fizyczna, umiejętność zespołowego działania, poczucie hu- moru. Naszą drużynę będą wspierać kibice, dla których Urząd Miasta zamówił już żółte koszulki i niebieskie czapeczki. E.B. W numerze: — Plan „Dolina Łydyni” uchwalony — Zbiornik niespełnionych marzeń — Przychodzi ciechanowianin do lekarza — Działania w Roku Niepełnosprawnych — Regulamin przyznawania nagród i stypendiów — Mini przewodnik po ustawie o świadczeniach rodzinnych — Prawo jazdy na nowych zasadach — Przedstawiamy organizacje pozarządowe — Civitas Christiana — Co boli Zarządy Osiedli — Skutki działania monitoringu — Podnośnik dla strażaków — Pokuśniki i marzanny — Z cyklu: Ciekawi ludzi, ciekawe miejsca — Magiczny Klub — Wspomnienie o Bolesławie Kuźmińskim — Zawody Teakwon-do o Puchar Polski Inauguracyjne spotkanie Od września ubiegłego roku w Urzędzie Miasta trwają prace nad Strategią rozwoju społeczno-gospo- darczego Ciechanowa. Jest ona nie- zbędna w długofalowym myśleniu o przyszłości miasta. To podstawa skutecznego ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej oraz konstruowania kolejnych budżetów. Zespół pracow- ników Urzędu, przy udziale przedsta- wicieli różnych instytucji miejskich opracował roboczy projekt planu strategicznego. 11 marca odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu MIESIĘCZNIK NR 3/145 MARZEC 2004 Ciepła, spokoju, radosnych chwil i dużo słońca na nadchodzące Święta Wielkanocne naszym Czytelnikom życzy Redakcja Gazety Samorządu Miasta Ciechanów Jeżeli nie tunel, to co? Takie pytanie zadałem sobie na jesieni ubiegłego roku, kiedy nie- spodziewanie zgłosił się do mnie pewien starszy wiekiem mieszkaniec Ciechanowa (nazwiska na prośbę za- interesowanego nie wymienię) i zaproponował mi obejrzenie frag- mentu tunelu prowadzącego z miasta do Zamku. Ponieważ byłem właśnie w trakcie wykopalisk archeologicznych pod bramą południową Zamku, i jako dokończenie na str. 9 Konsultacyjnego ds. Strategii, do któ- rego prezydent Waldemar Wardziński zaprosił kompetentnych i szanowanych członków naszej społeczności. W ciągu najbliższych tygodni projekt zaopiniu- ją organizacje pozarządowe oraz radni miejscy. Do radnych będzie też nale- żało ostatnie słowo — to Rada Miasta uchwali ostateczną wersję Strategii. E.B. Skład Komitetu Konsultacyjnego podajemy na str. 7 Mile spędzonych Świąt, głębokich przeżyć duchowych, wiosny i nadziei w sercu z okazji Wielkiej Nocy życzą Waldemar Wardziński Prezydent Miasta Ciechanów i Janusz Czaplicki Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Goście obejrzeli multimedialną prezentację strategicznego planu Dokąt prowadzi to przejście?

ile spdzonych wiąt · COMENIUS — komponent programu SOCRATES — stanowi wyzwanie dla ... i rada pedagogiczna szkoły oraz Klub Sportowy „Jurand” serdecznie zapraszają

Embed Size (px)

Text of ile spdzonych wiąt · COMENIUS — komponent programu SOCRATES — stanowi wyzwanie dla ... i rada...

Zapraszamy na castingW maju zaczyna si druga oglno-

polska edycja Zmaga Miast, ktrej gwnym patronem medialnym jest telewizja TVN. To cykl jednodnio-wych imprez plenerowych z udziaem 13 miast z caej Polski. Wrd nich znalaz si Ciechanw, ktry zmie-rzy si z Ekiem. 15 maja staniemy w szranki na wasnym terenie, a 22 ma-ja na terenie przeciwnika. Zwycizca zmaga w II etapie bdzie walczy z Pockiem. Wygrane miasto przecho-dzi do pfinau. Dwaj pfinaowi zwycizcy wezm udzia w finale, obok Koszalina, ktry wygra ubiegoroczn, pierwsz edycj Zmaga Miast. Kada impreza bdzie si skada z bloku tur-niejowego (17.0019.30) i estradowego (19.3024.00). W bloku turniejowym w konkurencjach sprawnociowych bd ze sob rywalizowa 5-osobowe reprezentacje miast. Ekip Ciechanowa wyoni casting, ktry odbdzie si 27 marca o godz. 11.00 na krytej pywalni. Wszystkich chtnych zapra-szamy od dzi do 26 marca do Wydziau Kultury, Owiaty i Promocji Urzdu Miasta przy ul. Rynek 6. Zawodnicy musz spenia nastpu-jce kryteria: wiek 2040 lat, obywa-telstwo polskie, stae zameldowanie w Ciechanowie, niekaralno, ogl-na sprawno fizyczna, umiejtno zespoowego dziaania, poczucie hu-moru. Nasz druyn bd wspiera kibice, dla ktrych Urzd Miasta zamwi ju te koszulki i niebieskie czapeczki.

E.B.

W numerze:

Plan Dolina ydyni uchwalony Zbiornik niespenionych marze Przychodzi ciechanowianin do lekarza Dziaania w Roku Niepenosprawnych Regulamin przyznawania nagrd i stypendiw Mini przewodnik po ustawie o wiadczeniach rodzinnych Prawo jazdy na nowych zasadach Przedstawiamy organizacje pozarzdowe Civitas Christiana Co boli Zarzdy Osiedli Skutki dziaania monitoringu Podnonik dla straakw Pokuniki i marzanny Z cyklu: Ciekawi ludzi, ciekawe miejsca Magiczny Klub Wspomnienie o Bolesawie Kumiskim Zawody Teakwon-do o Puchar Polski

Inauguracyjne spotkanieOd wrzenia ubiegego roku

w Urzdzie Miasta trwaj prace nad Strategi rozwoju spoeczno-gospo-darczego Ciechanowa. Jest ona nie-zbdna w dugofalowym myleniu o przyszoci miasta. To podstawa skutecznego ubiegania si o fundusze Unii Europejskiej oraz konstruowania kolejnych budetw. Zesp pracow-nikw Urzdu, przy udziale przedsta-wicieli rnych instytucji miejskich opracowa roboczy projekt planu strategicznego. 11 marca odbyo si inauguracyjne spotkanie Komitetu

MIESICZNIK NR 3/145 MARZEC 2004

Ciepa, spokoju, radosnych chwil

i duo soca na nadchodzce

wita Wielkanocne naszym

Czytelnikom

yczy

Redakcja Gazety Samorzdu Miasta

Ciechanw

Jeeli nietunel, to co?

Takie pytanie zadaem sobie na jesieni ubiegego roku, kiedy nie-spodziewanie zgosi si do mnie pewien starszy wiekiem mieszkaniec Ciechanowa (nazwiska na prob za-interesowanego nie wymieni) i zaproponowa mi obejrzenie frag-mentu tunelu prowadzcego z miasta do Zamku. Poniewa byem wanie w trakcie wykopalisk archeologicznych pod bram poudniow Zamku, i jako dokoczenie na str. 9

Konsultacyjnego ds. Strategii, do kt-rego prezydent Waldemar Wardziski zaprosi kompetentnych i szanowanych czonkw naszej spoecznoci. W cigu najbliszych tygodni projekt zaopiniu-j organizacje pozarzdowe oraz radni miejscy. Do radnych bdzie te nale-ao ostatnie sowo to Rada Miasta uchwali ostateczn wersj Strategii.

E.B.

Skad Komitetu Konsultacyjnego podajemy na str. 7

Mile spdzonych wit,gbokich przey

duchowych,wiosny i nadziei w sercu

z okazji Wielkiej Nocy

ycz

Waldemar WardziskiPrezydent

Miasta Ciechanw

i

Janusz CzaplickiPrzewodniczcy

Rady Miasta Ciechanw

Gocie obejrzeli multimedialn prezentacj strategicznego planu Dokt prowadzi to przejcie?

2 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwWizyta goci z zagranicy

COMENIUS komponent programu SOCRATES stanowi wyzwanie dla 350 tysicy szk w Europie i 69 milionw uczniw. Wspiera on inicjatywy majce na celu podniesienie jakoci edukacji szkolnej i promowanie wiadomoci wymia-ru europejskiego w procesach edukacyjnych. Uczestniczce w tym programie ciechanowskie Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum z Olsztyna oraz 6 szk z Austrii,

Bugarii, Estonii i Portugalii rozpoczo wspln prac nad projektem Wyobra sobie wszyscy ludzie w wiecie pokoju i zrozumienia. W dniach 2628 lutego Ciechanw goci delegacj nauczycieli z zagranicznych szk partnerskich. Byo to pierwsze, robocze spotkanie. W programie wizyty znalaza si wycieczka do Olsztyna, zwiedzanie paacu Krasiskich w Opinogrze oraz wizyta w ciecha-nowskim Ratuszu, gdzie z pedagogami spotkasi zastpca prezydenta Eugeniusz Sadowski. Agnieszka Mikoajczyk i Barbara Derbin opiekunki Szkolnego Klubu Europejczyka z Gimnazjum Nr 4 wraz z pozostaymi, zaangaowanymi w prac nad projektem nauczycielami, ju pod koniec kwietnia pojad z rewizyt do przy-jaci w Portugalii. Program w caoci finansowany jest ze rodkw unijnych.

Warsztaty ratownicze dla harcerzyW dniach 2729 lutego Harcerska Szkoa Ratownictwa, a dokadniej nowo

powstay Inspektorat Mazowiecki Harcerskiej Szkoy Ratownictwa, zorganizowa I Chorgwiane Warsztaty Ratownicze. Uczestniczyli w nich harcerze, instruktorzy oraz komendanci hufcw z terenu caej Chorgwi Mazowieckiej, m.in. reprezen-tacje Radomia, Miska Mazowieckiego, Makinii, Pocka, Przasnysza, Sokoowa Podlaskiego, Mawy, Ostroki i Ciechanowa. Gwnymi celami warsztatw byo propagowanie idei niesienia pierwszej pomocy, uaktualnienie wiedzy zdobytej wczeniej na kursach oraz zapoznanie rodowisk harcerskich, wadz miasta i szk z nowo powstaym inspektoratem. Oprcz zaj traktujcych o zmianach w doktrynie ratowniczej, udao si zorganizowa spotkanie z prawnikami oraz prze-prowadzi szkolenie z zakresu odpowiedzialnoci prawnej ratownikw i wiadkw wypadku. Oprcz zaj teoretycznych na ciechanowskim basenie doskonalono umiejtnoci z ratownictwa wodnego. Okazao si, e Ciechanw przypad do gustu harcerzom ratownikom z terenu Chorgwi Mazowieckiej i tu po zakocze-niu warsztatw wspominali co o nastpnym spotkaniu... te w Ciechanowie.

O dotacjach dla przedsibiorcw1 marca w Mazowieckiej Izbie Gospodarczej odbyo si szkolenie dla waci-

cieli ciechanowskich firm. By to efekt spotkania czonkw MIG z prezydentem W. Wardziskim, ktry obieca przedsibiorcom stay dostp do informacji, zwizanych z ubieganiem si o rodki unijne. O dotacjach dla firm procedu-rach i zasadach formuowania wnioskw mwili pracownicy Wydziau Spraw Europejskich i Strategii Rozwoju Urzdu Miasta. W spotkaniu wzili udzia przed-stawiciele 15 ciechanowskich przedsibiorstw.

Wykad profesora JedlickiegoW ramach spotka organizowanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddzia w Ciechanowie, 11 marca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej mia miej-sce wykad zatytuowany Inteligencja polska, wczoraj i dzisiaj. Poprowadzi go profesor Jerzy Jedlicki historyk, badacz, pracownik Polskiej Akademii Nauk, autor kilku publikacji m.in. Klejnot i bariery spoeczne (1968), le urodzeni, czyli o dowiadczeniu historycznym (1993) i wiat zwyrodniay (2000).

Now hal wyprbuj modzi sportowcyDwa wielkie wydarzenia szykuj si w yciu Szkoy Podstawowej Nr 4: uro-

czyste otwarcie nowej hali sportowej poczone z X Midzynarodowym Turniejem Mini Piki Rcznej Chopcw. 26 marca o godz. 9.30 w budynku szkoy rozpocz-n si uroczystoci, na ktre dyrektor szkoy Hanna Sterna zaprosia prezydenta Waldemara Wardziskiego, dyrektora delegatury Kuratorium Owiaty Hann Murawsk oraz ksidza praata Ludomira Kokosiskiego. Po czci artystycznej, o godz. 10.30 planowane jest rozpoczcie turnieju. Do sportowej rywalizacji stan: druyna gospodarzy UKS Olimpikus i zesp z Miska (Biaoru). Od 11.00 rozpoczn si gry eliminacyjne turnieju w halach SP Nr 4 i SP Nr 7. Potrwaj do 18.00. Gry finaowe zajm cay kolejny dzie. 28 marca o godz. 12.30 rozegrany zosta-nie najwaniejszy mecz, ktry wyoni zwycizc. Organizatorzy turnieju: dyrekcja i rada pedagogiczna szkoy oraz Klub Sportowy Jurand serdecznie zapraszaj mieszkacw miasta chtnych kibicowa sportowcom.

Oglnopolski Dzie Sterylizacji ZwierztStowarzyszenie Arka 27 marca po raz pity organizuje coroczn akcj

Dzie Sterylizacji Zwierzt. Do tej pory cieszya si ona duym powodzeniem w caej Polsce, zarwno u lekarzy weterynarii jak i opiekunw czworonogw. Akcja ma na celu trosk o zdrowie naszych pupili, uwiadomienie zalet zabiegw kastracji, propagowanie odpowiedzialnej opieki i kontroli narodzin niechcianych zwierzt, zmniejszenie ich iloci w schroniskach, a co za tym idzie zmniejszenie kosztw ponoszonych na ich utrzymanie. W tym dniu niektre kliniki weterynaryjne w caym kraju zgodziy si na wykonywanie zabiegw po preferencyjnej, niszej o poow cenie. W Ciechanowie jest to Lecznica dla zwierzt AB-WET przy ul. Fabrycznej 8. Setki tysicy bezdomnych psw i kotw to w Polsce wany problem spoeczny bkaj si po ulicach miast i miasteczek, wegetuj w przepenionych schroniskach.

Narada w sprawie obrony cywilnej10 marca w sali konferencyjnej Urzdu Miasta odbya si coroczna narada

w sprawie obrony cywilnej miasta. Poruszono kwestie logistyczne, zwizane z moliwociami zakadw pracy. Prezydent Waldemar Wardziski przedstawi aktualn sytuacj spoeczno-gospodarcz Ciechanowa. Zebrani zapoznali si z instrukcj reagowania w przypadku wystpienia nadzwyczajnych zagroe. Na

spotkaniu omwione zostay nowe podstawy prawne realizowania zada kryzyso-wych. Podsumowano dziaania z zakresu obrony cywilnej podjte w 2003 roku, wyznaczono nowe zadania na rok 2004.

Pisanki, kraszanki, palmy...Centrum Kultury i Sztuki organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i modzie-

y szk podstawowych i gimnazjw. Prace w kategoriach: palma wielkanocna, pisanka, koszyk wielkanocny, naley dostarczy do 31 marca. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 2 kwietnia. Najadniejsze kompozycje trafi na wystaw w Galerii Na Piterku.

wito PukuI szwadron Szwoleerw Gwardii oraz Ciechanowski Klub Jedziecki

17 kwietnia zapraszaj na wito Puku. W programie m.in. o godz. 11.00 msza polowa, nominacje nowych szwoleerw, wrczanie odznak, o godz. 12.00 wystp Ludowego Zespou Artystycznego w strojach ksistwa, zawody jedzieckie oraz piknik.

Z ogromnym smutkiem egnamy

Prof. dr hab. Andrzeja Bartnickiego

Rektora Wyszej Szkoy Humanistycznej w Putusku i Ciechanowie

wyrazy gbokiego wspczuciaRodzinie i Bliskim

skadaj Waldemar Wardziski Janusz Czaplicki Prezydent Miasta Przewodniczcy Rady Miasta Ciechanw Ciechanw

Delegacja pedagogw w ciechanowskim Ratuszu

W spotkaniu wzili udzia przedstawiciele spek, firm, zakadw, spdzielni i przedsi-biorstw, majcych wpyw na stan obronnoci.

W dniu 16 marca 2004 roku zmar

Prof. dr hab. Andrzej Bartnicki

Rektor Wyszej Szkoy Humanistycznej w Putusku i CiechanowieWykadowcom, Studentom i Pracownikom Szkoy

serdeczne wyrazy wspczuciaskadaj

Waldemar Wardziski Janusz CzaplickiPrezydent Miasta Przewodniczcy Rady Miasta

Ciechanw Ciechanw

Po 6. latach przyjto wreszcie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dolina ydyni. Jak poinformowaa zastpca prezydenta Ewa Gadysz, do 12 stycznia 2004 r. nie wpyn w tej sprawie aden pro-test. Ostatecznie dziaki bdzie mona zabudowa do 45m w gb (ta kwestia wywoaa wczeniej kilka protestw). Za uchwaleniem planu gosowao 17 radnych, 3 wstrzymao si od gosu. Nie obyo si bez dyskusji. Wywoa j hotel, jaki potencjalnie moe powsta u zbiegu ulic 17. Stycznia i Jesio-nowej.

To dwukondygnacyjny budynek, eby jako hotel si zwrci, pokoje musiay-by by wynajmowane na godziny stwierdzi ironicznie S. agiel. eby nie okazao si potem, e na terenie Doliny ydyni, w piknym punkcie, zostanie zbudowany budynek mieszkal-ny jakiego zacnego obywatela, sklep z butami, albo agencja towarzyska. Ta dziaka jest wasnoci miasta, za cian tego obiektu jest pooona najcenniejsza cz przyrodnicza. Tam czas si zatrzyma podkreli radny. Nie zgodzi si z nim S. Kurek, ktry uwaa, e miastu s potrzebne hotele na dobrym poziomie Bdziemy w Unii Europejskiej, bd do nas przyjeda zagraniczni gocie. Nie mona kosztem przyzwoitego obiektu chroni jakie chwasty oburza si radny. Zenon Staczak przypomnia, e z tym miej-scowym planem zagospodarowania

przestrzennego Rada boryka si ju 6 lat, a decyzje przez ni podejmowane powinny by nie tylko przemylane, ale i w miar monoci szybkie. W kadym dziaaniu mona wszy podstp, ale nie tdy droga. Na takim obszarze, jaki zajmuje Ciechanw yje gdzie indziej 6070 tysicy ludzi. Powinnimy si spieszy z uchwalaniem kolejnych pla-nw. Nie powinnimy kruszy kopii o tak may kawaek, mamy przecie duo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dolina ydyni przyjty

Hotel czy chwastyterenw zielonych apelowa radny. Popar go Sawomir Walczak, ktry zauway, e kady uchwalony plan wiadczy o otwarciu miasta na inwe-storw, a hotel by tam wpisany ju od 2 lat. Taki hotel mgby uatrakcyjni pobliski Zamek, przycign turystw. Cieszybym si, gdyby znalaz si inwe-stor, skonny wybudowa obiekt na podmokym terenie, tam chyba trzeba budowa na palach radny zwrci

Wedug planu hotel mgby stan w tym miejscu

Lokalizacja zbiornika wodnego, ktry miaby suy mieszkacom Ciechanowa i potencjalnym turystom do celw rekreacyjnych od kilku lat wywouje spory wrd radnych. Pytania Regimin czy Kargoszyn, raczej nie zadaj sobie ciechanowia-nie, ktrzy latem wypoczywaj na Krubinie, kanaach, czy Podzamczu. Chodzi jednak nie tylko o to gdzie bu-dowa zbiornik, ale za co i czy w ogle warto. Dyskusja podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska nie przynio-sa rozstrzygnicia tych kwestii. Go-ciem spotkania by Stanisaw Winiew-ski, przedstawiciel Biura Studiw i Projektw Gospodarki Wodnej Rolnic-twa BIPROMEL w Warszawie, ktre w 2003 r. opracowao koncepcj pro-gramowo-przestrzenn zbiornika Re-gimin oraz przeprowadzio analiz techniczn, przyrodnicz i ekono-miczn moliwoci budowy zbiornika Kargoszyn.

Wspomniane Biuro sporzdzio m.in. zestawienie rnych parametrw obu akwenw, np. powierzchni zale-wu (Kargoszyn 47,1 ha, Regimin 88,5 ha), maksymalnej gboko zbiornika (Kargoszyn 2,27 m, Regi-min 4 m), czy przebudowy linii ener-getycznych (Kargoszyn 12,1 km,Regimin 2,5 km). Uwaga radnych

gwarancji wykorzystania wody w tych obu zbiornikach do kpieli, to inwe-stycje te stoj pod znakiem zapyta-nia. Jeeli chcemy budowa z myl o rekreacji typu wdkarstwo, kaja-ki, rowery, aglwka, to lepszy jest zbiornik Regimin, ktry ma okoo 10 km linii brzegowej, a Kargoszyn tylko 5 stwierdzi przewodniczcy Rady Miasta. Powodem, dla ktre-go chcielimy budowa zbiornik byo stworzenie terenw rekreacyjnych z prawem wejcia do wody zaar-towa. Adam Stpkowski zapropono-wa zainwestowanie w to, co mamy w zasigu rki. Czy nie uderzy si w piersi i zrezygnowa z pomysu budo-wy zbiornika, a rozpatrzy moliwoci zagospodarowania tych akwenw wod-nych, ktre na terenie Ciechanowa ju s? zapyta radny.

Kto w wietle dyskusji jest w sta-nie wyrazi opini o wyborze jednej lub drugiej lokalizacji? W odpo-wiedzi na to pytanie, zadane przez M. Stryczyskiego, zgosiy si 2 oso-by. W tej sytuacji przewodniczcy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska nie postawi wniosku o wydaniu opinii co do lokali-zacji zbiornika retencyjnego.

Ewa Blankiewicz

skoncentrowaa si na zbiorniku Kar-goszyn. Powszechnie wiadomo, e jego gwnym zwolennikiem jest radny Marcin Stryczyski. Zdaniem autorw analizy, budowa tego zbiornika reten-cyjnego nie ma uzasadnienia eko-nomicznego. Jest stosunkowo droga i tylko bardzo aktywne wykorzystanie obiektu moe sprawi, e poniesione nakady mog si zwrci w daj-cym si okreli terminie. Pomimo wysokich kosztw zdaniem autorw najlepiej byoby zbudowa oba zbior-niki, ktre stworzyyby kaskad. Na t sprzeczn konkluzj zwrci uwag M. Stryczyski. Niejasnoci nie roz-wia Stanisaw Winiewski. Zbiornik Kargoszyn by analizowany i oceniany w 1973 r. przez zesp rnych eksper-tw. Zosta wwczas skrytykowany ze wzgldu na mae efekty hydrotechnicz-ne i t lokalizacj odrzucono. Niestety ta dolina jest paska, szeroka i nie jest wcita jak w przypadku zbiornika Regimin. Musimy wykona tutaj sto-sunkowo duo robt w czaszy, z ktrej trzeba usun prawie 640 tys. m3 ziemi stwierdzi S. Winiewski. Mwi te o funkcjach gospodarczych zbiornika, w ktrym mona hodowa ryby, moe on te suy jako zbiornik przeciwpo-wodziowy. Gorzej jest z rekreacj. Kpa mo-na si w wodzie II klasy czystoci, a na

razie na tym odcinku rzeka ydynia ma III klas. Niektre funkcje zbior-nika si nawza-jem wykluczaj i jeeli bdzie-my prowadzi intensywn ho-dowl ryb, to nie uzyskamy p o d a n y c h p a r a m e t r w c z y s t o c i przyzna autor analizy. Jak Pan oce-

uwag na znaczc niedogodno miejskiej dziaki. Ryszard Sobotko z niedowierzaniem odnis si do perspektywy powstania w tym miej-scu wielogwiazdkowego hotelu. Taki obiekt wymaga hektarw, ta dziaka jest za maa powtpiewa radny. Przyzwoity hotel nie musi by wielki, wystarczy 30, 40 ek replikowa S. Kurek. Musi mie jakie walory kra-jobrazowe za oknem doda Dariusz Szczygielski. Nie moe powsta w dzielnicy przemysowej, ale w ad-nym miejscu.

Maria Kusznierewicz, kierownik Wydziau Urbanistyki i Architektury Urzdu Miasta, na prob Lecha Michalskiego przedstawia konse-kwencje nieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego Dolina ydyni. Jakiekolwiek inne przeznaczenie dziaki, dzi okrelone jako dziaalno hotelowo-gastronomiczna, bdzie wymagao zmiany planu. Przed kolejn prb jego uchwalenia bd konieczne nowe uzgodnienia zmian w planie, znowu trzeba wyoy go do wgldu miesz-kacw to wszystko pochonie sporo czasu. Stosunkiem gosw: 16 za. 3 wstrzymujce si i 1 przeciw radni odrzucili poprawk Stefana agla, dotyczc zmiany planu.

Ewa Blankiewicz

Czy warto utopi 16,5 mln?nia zasadno bu-dowy takiego zbiornika, jeli bd tam spy-wa cieki, ktre trafiaj do ydyni z gospodarstw i z pl. Czy w ogle jest wtedy moliwo wykorzystania go w celach rekre-acyjnych? za-pyta eksperta pre-zydent Waldemar Wardziski. Przy aktualnym stanie czystoci wd wykorzys tan ie rekreacyjne moe by w ograniczonym zakresie np. do eglowania, ale nigdy do kpieli. Nie jest to zbiornik, ktry posiadaby dobre wskaniki i parametry przy-zna Stanisaw Winiewski. Stanisaw Kurek wypowiedzia si dobitnie. To jest inwestycja bardzo kosztowna, a 70% kosztw to przesuwanie ziemi tam i z powrotem. Mieszkacy powie-dz, e wadowalimy tyle pienidzy, a oni nie mog si kpa. Nikt z nas, kto jest rozsdny, nie podejmie takiej decyzji, eby tam mona byo tylko rybki hodowa. Waldemar Wardziski zauway, e koszt budowy zbiorni-ka Kargoszyn oblicza si na okoo 14 mln z. 1 hektar wykupowanej ziemi eksperci szacuj na 7 tys. z. Takie s ceny na Mazowszu. Tymczasem wiemy, e dotychczasowi waciciele s skon-ni zby te grunty po 30 tys. z, a zatem koszt inwestycji zwiksza si o okoo 2,5 mln z. Zbiornik kosztowaby ju nie 14, tylko 16,5 mln z podsumo-wa prezydent. Eugeniusz Sadowski zauway, e chocia intencja zbudo-wania takiego zbiornika moe nalee do miasta, to inwestorem bdzie ten, czyje s grunty, czyli Wjtowie Gmin Regimin lub Ciechanw.

Janusz Czaplicki wysnu koco-wy wniosek, e jeeli nie ma adnej

Terenw rekreacji mamy sporo choby Krubin

3 gazetaSamorzdu Miasta ciechanw

Kanay a prosz si o zagospodarowanie

4 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwCivitas Christiana Przychodzi

Narodowy Fundusz Zdrowia gwa-rantuje kademu ubezpieczonemu za-chowanie dotychczasowych upraw-nie, jakie zapewniay mu wczeniej-sze kasy chorych. Nie trzeba ponownie si zapisywa. Ubezpieczonym nadal przysuguje prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pier-wszego kontaktu), w dowolnej pla-cwce posiadajcej umow z NFZ. Ubezpieczeni maj te prawo wyboru pielgniarki i poonej podstawowej opieki zdrowotnej, mog ich zmie-nia, jednak nie czciej ni dwa razy do roku. Obowizuje wczeniejszy ustawowy zapis o dostpie do lekarza specjalisty w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Na terenie Ciechanowa funkcjonuje obecnie 6 Niepublicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej i Specjalistyczny Szpital Wojewdzki. Przedstawiamy czytelnikom wykaz wiadcze, ktre oferuj mieszkacom w ramach ubez-pieczenia.

Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej MEDICUS z siedzib przy ul. Okrzei 8 w ramach umowy z NFZ wiadczy usugi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (le-karz pierwszego kontaktu). Doroli i dzieci mog korzysta z opieki lekarza rodzinnego oraz pielgniarki i poonej rodowiskowo-rodzinnej. W placwce dziaa:

1. Poradnia dla dzieci2. Poradnia dla dorosych3. Gabinet zabiegowy z czci dia-

gnostyczn4. Punkt szczepieObie poradnie zatrudniaj 9 lekarzy.

Wszystkie wiadczenia profilaktyczne i lecznicze wykonywane s bezpatnie dla osb, ktre pisemnie wyraziy ch korzystania z usug Medicusa. W nagych stanach zagroenia zdrowia i ycia lekarze udziel pomocy osobom, ktre nie s na stae pod opiek placw-ki. Przychodnia we wasnym zakresie wykonuje badania oglne moczu,krwi (OB, morfologia, glukoza) i EKG.Pozostae badania, wchodzce w za-kres kompetencji lekarza rodzinnego, wykonywane s u wyspecjalizowanych wiadczeniodawcw. Chorzy mog rejestrowa si osobicie lub telefo-niczne (tel. 672 32 59 i 673 22 32) i umawiani s na konkretn godzin, co w znacznym stopniu usprawnia udzielanie porad oraz przyczynia si do likwidacji kolejek pod gabinetami. W ramach ubezpieczenia, po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego (nie we wszystkich poradniach jest ono wymagane) pacjenci mog korzysta ze wszystkich poradni specjalistycz-nych w caym kraju. Dla pacjentw bdcych pod opiek przychodni orga-nizowane s akcje przyj przez leka-rzy specjalistw. Raz lub dwa razy w miesicu placwka zaprasza takiego lekarza, by chorzy, na miejscu uzyska-li porad. W przychodni na bieco mona uzyska informacj o tym, jaki lekarz specjalista bdzie przyjmowa.

Placwka czynna jest w dni robocze od 7.00 do 18.00. W soboty i niedziele midzy 8.00 a 10.00 pacjenci mog skorzysta z gabinetu zabiegowego.

Przychodnia Lekarska VITA-MED mieci si przy ul. Sienkiewi-cza 71B. W ramach umowy z NFZ wiadczy usugi w zakresie podsta-wowej opieki zdrowotnej praktyki lekarskiej i pielgniarskiej. Przychodnia posiada:

1. Punkt pobra2. Gabinet szczepie3. Gabinet Promocji ZdrowiaW placwce pracuje 12 lekarzy

Katolickie Stowarzyszenie CivitasChristiana jest organizacj, ktra jednoczy wieckich katolikw wsp-tworzcych wraz z Kocioem Po-wszechnym polsk kultur katolick. Prowadzi te dziaalno chary-tatywn, kulturaln i edukacyjn. W siedzibie oddziau Stowarzyszenia przy ul. Bema 5 funkcjonuje wietlica socjoterapeutyczna wsppracujca z Biurem ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych Urzdu Miasta. Mog w niej spdza czas dzieci z terenu caego miasta, lecz najczciej przychodz te z dzielnicy Kargoszyn lub skierowane przez pedagoga z pobliskiej Szkoy Podstawowej Nr 5. Obok normalnych zaj, dziki dotacjom z Urzdu Miasta podopiecz-ni maj moliwo uczszczania na kryt pywalni. S te systematycznie doywiane.

Stowarzyszenie angauje si w po-moc rodzinom, zwaszcza wielodziet-nym, ktre znalazy si w trudnej sytuacji yciowej. Szuka ludzi dobrej woli, m.in. dajc anonse do prasy kato-lickiej. Dziki takim akcjom niejedna rodzina stana na nogi, otrzymujc konkretn pomoc od osb prywatnych i instytucji. Za porednictwem Civitas Christiana mona przekaza ubogim rodzinom niepotrzebn odzie, sprzt gospodarstwa domowego czy meble. W siedzibie Stowarzyszenia nie ma pomieszczenia, by magazynowa te

rzeczy, ale wystarczy zgosi ch ich oddania potrzebujcy sam je odbierze.

Jedyny w Ciechanowie Lokalny

Punkt Informacji dla Organizacji Pozarzdowych to take inicjatywa Civitas Christiana, a konkretniejego przewodniczcej Marii Pszcz-kowskiej-Plichty. Dla zainteresowa-

nych prowadzone s szkolenia z za-kresu obsugi komputera, planowania pracy w organizacji pozarzdowej, pracy z wolontariuszami czy zdo-bywania rodkw na dziaalno.Korzystajc z dowiadczenia Stowarzy-

szenia, ktre dziaaa od 1977 r., inne organizacje mog liczy te na doradz-two z zakresu prawa.

Dominika agiel

Dzieci si ciesz, bo zaraz wyjcie na basen

Osoby niepenosprawne potrzebuj wsparcia ze strony spoeczestwa. To wsparcie nie powinno by traktowane jako przywilej, ale jako przysugujce prawo. Ogoszenie roku 2003 Rokiem Osb Niepenosprawnych miao istotny wpyw na niwelowanie barier psycho-logicznych i spoecznych oraz wiksze zainteresowanie lokalnych wadz roz-wizywaniem problemw osb niepe-nosprawnych. W ubiegym roku Urzd Miasta dofinansowa dziaalno: Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii Amazonki (zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychologiczne, szkolenie wolontariuszek, zakup materiaw szkoleniowych, udzia w turnusach rehabilitacyjnych 5 000 z), Orodka Rehabilitacyjno-Opiekuczego dlaDzieci Niepenosprawnych Towarzy-stwa Przyjaci Dzieci (pace tera-peutw, logopedy, rehabilitantw oraz zakup materiaw dydaktycznych 10 050 z), Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepenosprawnych i Ich Rodzicw Sia Nadziei (zakup sprztu rehabilitacyjnego, zatrudnienie rehabilitantw, zakup pomocy dydak-tycznych 24 000 z), Polskiego Zwizku Niewidomych (zakup sprztu niezbdnego do codziennego funkcjonowania czonkw Zwizku 2 000 z). W czerwcu 2003 r. przy wsppracy Chrzecijaskiego Stowarzyszenia Dobroczynnoci prze-prowadzona zostaa w Ciechanowie akcja bezpatnej dystrybucji 25 wz-kw inwalidzkich. Samorzd Miasta umoliwi osobom niepenosprawnym korzystanie z bezpatnej pomocy psy-chologicznej psycholog udzieli 56 porad i konsultacji.

SportW 2003 roku Urzd Miasta wspiera

finansowo i organizacyjnie imprezy sportowe adresowane do niepeno-sprawnych dzieci i modziey. Byy to Mistrzostwa Polski w tenisie stoowym osb lekko upoledzonych umysowo,

Olimpiada Osb Niepenosprawnych, Mistrzostwa Polski w pice nonej osb upoledzonych umysowo, Zawody w podnoszeniu ciarw osb niepe-nosprawnych we Wrocawiu, gdzie wystpowa reprezentant Ciechanowa oraz Turniej Tenisa Stoowego w SP Nr 3. W sumie na dofinansowanie im-prez sportowych dla niepenospraw-nych w 2003 roku przeznaczono 3 500 z.

Kultura Urzd Miasta mia udzia w organi-

zacji Przegldu Amatorskiej Twrczoci Artystycznej Osb Niepenosprawnych ATAN w Opinogrze, wsppracowa ze rodowiskowym Domem Samo-pomocy oraz partycypowa w orga-nizacji koncertu z okazji Roku Niepenosprawnych, ktry odby si 14 maja w CKiSz. Roczny koszt dofi-nansowania dziaa z dziedziny kultury wynis 2 000 z.

EdukacjaDo pobytu i ksztacenia dzieci

niepenosprawnych przystosowane jest Integracyjne Przedszkole Nr 4 i Integracyjna Szkoa Podstawowa Nr 7. Urzd Miasta sfinansowa udzia 4 przedstawicieli Towarzystwa Walki z Kalectwem i Stowarzyszenia Sia Nadziei w Midzynarodowej Konferencji Osb Niepenosprawnych w Meudon we Francji. Pokry take koszty transportu zwizane z udzia-em niepenosprawnych mieszkacw miasta w oglnopolskich konferen-cjach (Warszawa, Ostroka, Krakw). W ramach umowy zlecenia Leszek Konopa zbiera informacje o fundu-szach na rzecz osb niepenospraw-nych, w tym celu umoliwiono mu nieodpatne korzystanie z internetu. Z inicjatywy rzecznika prezydenta sporzdzona zostaa baza danych doty-czca istniejcych na terenie miasta organizacji pozarzdowych osb niepenosprawnych, ich kompetencji, adresw, telefonw i skadu zarzdw.

Na amach Gazety Samorzdu Miasta Ciechanw na bieco publikowane byy informacje o problemach niepe-nosprawnych.

Bariery architektoniczneW ponad 300 punktach na terenie

miasta dostosowano podjazdy chodni-kowe do potrzeb osb niepenospraw-nych. TBS wykonao podjazdy w 5. blokach, a w 7. porcze na zewntrz budynkw.

Inne formy pomocyZadania na rzecz osb niepeno-

sprawnych realizowane s rwnie przez Miejski Orodek Pomocy Spoe-cznej w formie pomocy pieninej, rzeczowej i usugowej. Funkcjonuje rodowiskowy Dom Samopomocy, ktry jest orodkiem wsparcia dla 30. osb niepenosprawnych umysowo i chorych psychicznie, nie wymagaj-cych leczenia szpitalnego. Opiek 58. osobom w wieku emerytalnym zapew-nia Dzienny Dom Seniora. W 2003 roku z rnego rodzaju wiadcze sko-rzystao 487 osb niepenosprawnych i 305 osb przewlekle chorych.

Elbieta Muziska

Osoby niepenosprawne inaczej ni ludzie penosprawni patrz na otaczajc ich rzeczywisto. Czasem zamykaj si w sobie i wtedy staje si to ich najwiksz tragedi. Musz pokona wasny lk, wasn niemia-o, aby mc y zwyczajnie. Czsto powstanie inwalidztwa bywa punktem zwrotnym w yciu, pozwala zrozumie sens cierpienia i ukaza inne, oprcz zdrowia i siy, wartoci i kryteria ich oceny. Akceptacja wasnej niepeno-sprawnoci pomaga w prowadzeniu usprawniania i rehabilitacji, ktrej celem jest osignicie przez osob niepenosprawn satysfakcji z ycia, szacunku innych i przydatnoci w spo-

ROK NIEPENOSPRAWNYCH

5 gazetaSamorzdu Miasta ciechanw

(internici, specjalici medycyny ro-dzinnej, specjalici pediatrzy) i 6 pie-lgniarek. Przyjmuj pacjentw w dniuzgoszenia, a w uzasadnionych przy-padkach udzielaj obonie chorym porad w domu. W zakresie kompe-tencji lekarza rodzinnego kierowani s na niezbdne badania diagnostycz-ne. Materia do bada pobierany jest w poniedziaki, rody i pitki w godz. 7.0010.00 w Punkcie pobra. Na badania radiologiczne i USG pacjenci kierowani s do zakadw wsppracujcych z przychodni, a na konsultacje specjalistyczne do odpo-wiednich poradni specjalistycznych. W przypadkach koniecznych kie-rowani s na leczenie w szpitalu. W przychodni istnieje take Gabinet szczepie, gdzie w ra-mach ubezpieczenia pa-cjenci s szczepieni wg kalendarza szczepie bez-patnych. W Gabinecie Promocji Zdrowia specja-lista edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia udzie-la porad w zakresie m.in. szkodliwoci uzalenie, zdrowego ywienia oraz zdrowego stylu ycia.

Placwka czynna jest w dni robocze w godz. 7.0018.00. W tych godzi-nach mona si zarejestro-wa osobicie lub telefo-nicznie pod nr telefonw: 672 32 50 i 673 22 35. Take telefonicznie udzie-lane s porady lekarskie.

Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej RO-DZINA, mieci si przy ul. Straackiej 7, z fili przy ul. Sikorskiego 7. wiadczy usugi lekar-sko-pielgniarskie w zakresie podstawowej opieki zdro-wotnej. W przychodni przy ul. Straackiej 7 porad lekar-skich udziela: 3 lekarzy pediatrw, 3 lekarzy medycyny rodzinnej, 3 leka-rzy medycyny, 6 lekarzy chorb wene-rycznych, 8 pielgniarek pracuj-cych w punkcie szczepie, gabinecie zabiegowym i EKG, oraz pielgniarka i poona rodowiskowo-rodzinna. Pacjent przyjmowany jest w dniu zgo-szenia. Lekarze i pielgniarki wykonu-j badania i zabiegi w gabinetach lub w domu pacjenta. Wszyscy lekarze z przychodni maj prawo do wyda-wania skierowa do poradni specjali-stycznych w celu konsultacji, orzeka-nia o czasowej niezdolnoci do pracy lub kierowania na badania dodatkowe zgodne z wykazem bada okrelo-nych przez ministra zdrowia.

Placwka czynna jest w dni robocze w godz. 7.0018.00 lub duej. Gabinet zabiegowy czynny jest rwnie w soboty, niedziele i wita w godz. 8.009.00.

Poradnia Rodzinna PLUS, mieszczca si przy ul. Ranieckiej 4,wiadczy usugi ubezpieczonym pacjen-tom, ktrzy zoyli pisemn deklaracj o wyborze lekarza, pielgniarki rodo-wiskowej i poonej rodowiskowej. Udzielane wiadczenia to wypenianie obowikw lekarza rodzinnego:

1. badania i porady lekarskie w gabinetach lekarskich i podczas wizyt domowych,

2. odwiedziny pielgniarki rodo-wiskowo-rodzinnej i poonej w domu oraz udzielanie porad w siedzibie placwki,

3. wizyty domowe obonie chorych

oraz odwiedziny noworodkw przez lekarzy, pielgniarki i poon,

4. diagnostyka laboratoryjna,5. szczepienia ochronne w ramach

ubezpieczenia zdrowotnego,6. badania profilaktyczne i bilan-

sowe,7. zabiegi pielgniarskie (iniekcje,

kroplwki, pukanie uszu, opatrunki, zdejmowanie szww, EKG, pomiary RR, pomiary PEF),

8. edukacja z zakresu promowania zdrowego stylu ycia.

Poradnia Rodzinna Plus udziela take bezpatnych wiadcze kademu pacjentowi w stanach zagroenia zdro-wia i ycia.

Placwka czynna jest w dni robocze w godz. 7.0018.30. Pacjent moe zarejestrowa si osobicie lub telefo-nicznie pod nr tel. 672 97 87.

Poliklinika MSWiA w Ciechanowie mieci si przy ul. Mickiewicza 8. Prowadzi usugi w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dorosych (tel. 673 11 39)

2. Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci (tel. 673 11 35)

3. Specjalistyczna opieka ambula-toryjna (tel. 673 11 42; 673 11 43), w skad ktrej wchodz poradnie: okulistyczna, dermatologiczna, orto-pedyczna, chirurgiczna, otolaryngolo-giczna, urologiczna, ginekologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, reu-matologiczna, chorb puc, endokry-nologiczna, endokrynologiczno-gine-kologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego.

4. Rehabilitacja (tel. 673 11 34),w skad ktrej wchodzi: poradniarehabilitacyjna, oddzia rehabilitacji dziennej oraz zakad rehabilitacji medycznej.

5. Poradnia Medycyny Pracy (tel. 673 11 41).

6. Laboratorium (tel. 673 14 25).Placwka czynna jest w dni powsze-

dnie od 8.00 do 19.00 a w soboty od 8.00 do 12.00.

Centrum Pielgniarstwa Rodzin-nego Caritas Diecezji Pockiej, miesz-czce si przy ul. Augustiaskiej 3, wiadczy usugi dla tych, ktrzy zapisali si do tej placwki i zoyli deklaracj wyboru pielgniarki i poonej rodowi-skowo-rodzinnej. Mog oni korzysta z nastpujcych usug:

1. Pielgniarstwa rodowisko-ro-dzinnego, oferujcego opiek nad ro-dzin w sytuacji zdrowia, choroby i niesprawnoci,

2. Poonictwa rodowiskowo-ro-dzinnego, oferujcego opiek okoo-porodow oraz poonicz nad matk i dzieckiem,

3. Hospicjum Domowego, gwaran-tujce opiek ze strony zespou (piel-gniarka, lekarz, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, duchowny) nad pacjentami w terminalnym stanie cho-roby nowotworowej, przebywajcymi w swoich domach,

4. Pielgniarskiej Opieki Dugoter-minowej, gwarantujcej opiek nad

przewlekle chorymi przebywajcymi w domu, ktrzy ze wzgldu na stan zdrowia wymagaj systematycznych wiadcze pielgniarskich,

5. Gabinetu Promocji Zdrowia i Ga-binetu Zabiegowego, oferujcego pora-dnictwo i edukacj zdrowotn oraz badania profilaktyczne.

Placwka czynna jest w dni robocze w godz. 7.0019.00, w soboty niedzie-le i wita w godz. 8.0010.00 raz 16.0018.00. Nr telefonw: 673 20 19 pokj pielgniarek, 673 20 90 pokj kierownika.

Zakad Pielgniarek rodowiska Nauczania i Wychowania LIDER, mieci si przy ul. Powstacw War-szawskich 24. wiadczeniami piel-gniarskimi obejmuje uczniw szk podstawowych, gimnazjw, szk po-nadgimnazjalnych, Specjalnego Oro-dka Szkolno-Wychowawczego w Cie-chanowie i Szkoy Podstawowej w Cho-tumiu. Dziaania pielgniarskie sku-piaj si gwnie na prowadzeniu edu-kacji zdrowotnej wrd uczniw oraz wspieraniu nauczycieli i rodzicw w promowaniu zdrowia. Uczniowie maj zapewniony stay dostp do piel-gniarki szkolnej nie tylko w przypadku zego samopoczucia pielgniarki mierz cinienie krwi i temperatur, wstpnie badaj wzrok, dokonuj oglnej oceny rozwoju fizycznego dziecka. Uczniowie okrelonych klas podlegaj szczegowym badaniom pielgniarskim, tzw. testom przesiewo-wym, ktre maj na celu wykrywanie zaburze rozwoju i zdrowia.

Specjalistyczny Szpital Woje-wdzki, mieszczcy si przy ul.

Powstacw Wielkopolskich 2, udziela wiadcze zdrowotnych mieszkacom wojewdztwa mazowieckiego. Mog oni korzysta caodobowo z leczenia szpitalnego w zakresie: chirurgii ogl-nej, chirurgii dziecicej z pododdziaem rehabilitacji schorze narzdu ruchu, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziaem rehabilitacji schorze narzdu ruchu, okulistyki, laryngo-logii, chorb wewntrznych z pod-oddziaem zapewniajcym leczenie w zakresie onkologii (chemioterapia), diabetologii, hematologii, endokryno-logii, pediatrii, kardiologii z rehabilita-cj kardiologiczn, chorb zakanych, urologii, neonatologii, dializoterapii z nefrologi, opieki paliatywno-hospi-cjalnej i w zakresie opieki domowej. W stanach zagroenia ycia pacjenci wszystkich oddziaw trafiaj na

oddzia anestezjologii i in-tensywnej terapii. W nag-ych wypadkach bezpo-redniego zagroenia ycia pacjenci przyjmowani s bezporednio na oddzia ratunkowy.

Na bazie oddziaw szpitalnych wiadczone s usugi medyczne rwnie w trybie jednodniowym w zakresie: pediatrii, chi-rurgii oglnej, chirurgii dziecicej, dermatologii, urologii, okulistyki, laryn-gologii, gastroenterologii i ginekologii.

Usugi z zakresu ambu-latoryjnej opieki specja-listycznej wiadczone s w specjalnociach: chirur-gii oglnej, naczyniowej, urazowo-ortopedycznej, kardiologii, otolaryngolo-gii, audiologii, foniatrii, poonictwa i ginekologii, chorb sutka, endokry-nologii ginekologicznej, okulistyki, chorb puc i grulicy, alergologii, dia-betologii, hematologii, endokrynologii, gastroen-

terologii, chorb zakanych, neurolo-gii, dermatologii i wenerologii, zdro-wia psychicznego z poradniami: psy-chologiczn i uzalenie od alkoholu.

Opiek specjalistyczn dzieciom zapewniaj poradnie: kardiologiczna, pulmonologiczna, alergologiczna, neonatologiczna, chirurgii dziecicej, gastroentorologiczna, logopedyczna, neurologiczna, urazowo-ortopedyczna, konsultacyjna szczepie, endokrynolo-giczna, zdrowia psychicznego, psycho-logiczna i preluksacyjna.

Usugi z zakresu rehabilitacji wiad-czone s w dziennym oddziale reha-bilitacyjnym, zakadzie rehabilitacji i fizjoterapii oraz w poradniach reha-bilitacyjnych dla dorosych i dzieci.Ponadto Specjalistyczny Szpital Woje-wdzki zapewnia podstawowe i spe-cjalistyczne badania diagnostyczne wasnym oraz pozostaym pacjen-tom na podstawie umw zawartych z niepublicznymi zakadami opieki zdrowotnej, dziaajcymi na terenie powiatu ciechanowskiego i ocien-nych.

O godzinach przyjmowania poradni specjalistycznych mona dowiedzie si dzwonic na informacj pod nr 673 02 10. Pacjenci mog rejestro-wa si osobicie lub telefonicznie pod nr 672 32 71.

Dominika agiel

na podstawie materiaw dostarczonych przez powysze placwki

c iechanowianin do lekarza

6 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwUchway Rady Miasta

Ciechanw podjte na XVI sesji 26 lutego 2004 roku:

Nr 154/XVI/2004 w sprawie uchwa-lenia miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego Dolina ydyni w Ciechanowie .

Nr 155/XVI/2004 w sprawie wyra-enia woli powoania Zwizku Miast i Gmin Mazowsza i uczestniczeniaw tym zwizku Miasta Ciechanw jako jego zaoyciela.

Nr 156/XVI/2004 w sprawie uchwa-lenia regulaminu przyznawania stypen-diw i nagrd za szczeglne osignicia w dziedzinie nauki, kultury i sportu dla uczniw i studentw.

Nr 157/XVI/2004 w sprawie odmo-wy uwzgldnienia wezwania Pani Agnieszki Bukowskiej do usunicia naruszenia jej uprawnienia jako radnej Rady Miasta Ciechanw.

Uchwalenie (po 6. latach) miejsco-wego planu Dolina ydyni, wok ktrego naroso wiele kontrowersji, zmiana obowizujcej dotd ustawy z 1994 roku o zagospodarowaniu prze-strzennym oraz kultura jako element promocji Ciechanowa to tematy, na ktrych skupiy si dyskusje podczas XVI sesji Rady Miasta.

Waga planw11 lipca 2003 r. wesza w ycie usta-

wa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktra z dniem 1 stycz-nia 2004 roku uniewania wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone przed 1995 rokiem. W efekcie tak powanego roz-strzygnicia prawnego 186 hektarw

obszaru Ciechanowa jest objtych obowizujcymi planami. To jedynie 5,66% powierzchni miasta powie-dziaa zastpca prezydenta Ewa Ga-dysz. Po uchwaleniu planu Dolina ydyni oraz dwch kolejnych: Alek-sandrwka i Centrum (prace nad nimi s w kocowej fazie) procent ten zwikszyby si do 11,66. W tej sytu-acji bardzo istotn spraw dla rozwoju Ciechanowa jest rozpoczcie prac nad planami dla pozostaych czci mia-sta. Harmonogram ich sporzdzania, obejmujcy najblisze lata, zostanie przedstawiony Radzie przed projektem budetu na 2005 rok zapewnia Ewa Gadysz. W przyszorocznym budecie trzeba bdzie zarezerwowa na ten cel odpowiednie rodki. W pierwszym rz-dzie zostanie sporzdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomidzy ulicami: Pock, Kolbego i Ryckiego a do granicy miasta (wie si to z budow kolek-tora deszczowego, koniecznego dla odwodnienia osiedla Zachd). Kolejne wyzwanie to przystpienie do zmiany uchwalonego w 1999 r. studium uwa-runkowa i kierunkw zagospodaro-wania przestrzennego Ciechanowa. Jest ono nadal wane, ale zgodnie z now ustaw wymaga rozszerzenia terytorialnego (w zwizku ze zmian granic miasta) oraz tematycznego (wskazanie obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale, obszarw, na ktrych bd lokalizowane inwestycje celu publicznego oraz obiekty han-dlowe o powierzchni powyej 2000 m2). E. Gadysz zwrcia uwag, e skomplikowany proces uzgodnie w przypadku inwestycji celu publiczne-go (do takich zalicza si wikszo

miejskich zada inwestycyjnych: budowa drogi, sieci wodocigowej, kanalizacyjnej, itd.) moe trwa okoo 23 miesicy, co dodatkowo wydua cay proces. Kluczowa jest tu decyzja o ustaleniu lokalizacji.

Problemy urbanistyczneMarcin Stryczyski przedstawi

postulat Komisji Gospodarki Komu-nalnej i Ochrony rodowiska, aby nowe opracowania planw zagospodarowa-nia przestrzennego byy przedstawione Radzie Miasta przed uchwaleniem budetu na 2005 r. Zdaniem radnego najwaniejsze problemy przestrzen-ne Ciechanowa to brak parkingw w centrum miasta (komisja bdziedyskutowa o tym na kwietniowym

posiedzeniu) oraz rozbudowa cmenta-rza komunalnego. Komisja zaprotesto-waa te przeciwko decyzji starostwa dotyczcej lokalizacji nowego supermar-ketu przy ul. Armii Krajowej. Radny przywoa przykad obiektu przy ul. ciegiennego, ktry w zaoeniach mia rwnie by zespo-em pawilonw, a dzi jest tam market o duej powierzchni. Na kwietniowym posiedzeniu Komisja GKiO przeanalizuje informacj, co dzieje si z tym obiektem,

jak daleko stan faktyczny odbiega od tego, co Rada przyja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-go. Nie moe tak by, e my co uchwa-lamy, a kto sobie to dowolnie zmienia zauway radny. Zaproponowa te, eby przeznaczy na inwestycje prze-mysowe teren przy ul. Niechodzkiej, pierwotnie zarezerwowany na budow nowego cmentarza komunalnego. W wietle bada geotechnicznych gruntu ta lokalizacja nekropolii oka-zaa si nietrafna. Agnieszka Bukow-ska zwrcia uwag, e plany zago-podarowania przestrzennego mia-sta, przedstawiane mieszkacom konkretnych dzielnic, budz zawsze wiele dyskusji. Niektrzy waci-ciele nieruchomoci odwouj si, zwaszcza ci, ktrzy przez lata pozbawieni prawa wasnoci nie

mieli moliwoci inwestowania w bu-downictwo rodzinne. Radn cieszy, e miasto podjo procedur unormowa-nia i uporzdkowania terenu miasta.

Kultura moe promowa CiechanwO tym, jak istotnym elementem pro-

mocji miasta jest kultura, mwi zastp-ca prezydenta Eugeniusz Sadowski. Wymieni ciechanowskie placwki kulturalne i ich osignicia. Od lat wizerunek miasta buduj dziaajce w Centrum Kultury i Sztuki: Ludowy Zesp Artystyczny Ciechanw, Ze-spoy Taca Nowoczesnego FUNNY, AMIGAS oraz Grupa Break Dance, Teatr EXODUS, Chr SINE NOMINE, Klub Dobrej Piosenki, czy organizo-wane w Galerii C wystawy polskich i zagranicznych artystw. Sztandarowe imprezy CKiSz to Midzynarodowy Festiwal Zespow Folklorystycznych KUPALNOCKA, Spotkania z Bluesem, Ciechanowska Scena Muzyczna, Cie-chanowska Scena Kabaretowa. Mu-zeum Szlachty Mazowieckiej prowa-dzi dziaalno archeologiczn, po-pularyzatorsk, wystawiennicz dwu-krotnie zostao nagrodzone w Oglno-polskim Konkursie Na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku za wy-stawy: Portret Szlachty Mazowiec-kiej oraz Pan Prezydent (ekspo-zycja powicona Ignacemu Mocic-kiemu). Muzeum organizuje wiele konferencji naukowych, odbywaj sitam finansowane przez Urzd Miasta Ciechanowskie Spotkania Muzealne spotkania ze znakomitociami, reprezentujcymi rne dziedziny y-cia. Sadowski podkreli rwnie zasugi w promowaniu miasta Pa-stwowej Szkoy Muzycznej I st. im.St. Moniuszki, bibliotek, Ciechanow-skiego Towarzystwa Naukowego, To-warzystwa Mionikw Ziemi Ciecha-nowskiej, Stowarzyszenia PracyTwrczej oraz Oddziau Ciechanow-skiego Zwizku Literatw Polskich do oglnopolskiego kalendarza s wpisane organizowane przez nich imprezy: Ciechanowska Jesie Poezji, Konkurs Poetycki O laur Opina, Oglnopolski Konkurs Plastyczny Mj Pejza. Coraz wikszym zain-teresowaniem cieszy si realizowane od 4 lat przez Urzd Miasta wido-wisko historyczne Powrt Szwo-leerw Gwardii. Wsplnie z ogl-nopolskimi sieciami telewizyjnymi i radiowymi w poprzednich latach organizowano imprezy masowe: Lato z Radiem (TVP 1), Inwazja Mocy (RMF FM), Helikopter Polsatu, Warka Strong (TVN). W tym roku Ciechanw wemie udzia w Zmaganiach Miast,transmitowanych przez TVN. Zastp-ca prezydenta omwi te wsp-prac z naszymi miastami partner-skimi: francuskim Meudon, nie-mieckim Haldensleben, ukraiskim Chmielnickim oraz sowackim Brez-

XVI Sesja Rady Miasta

W krgu zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko Rady Miasta Ciechanw

13 gosami, bez gosw sprzeciwu czy wstrzymujcych si, radni popar-li protest w sprawie wydania przez Starost pozwolenia na budow przy ulicy Armii Krajowej kompleksu pawi-lonw, z ktrych jeden ma powierzchni ponad 4000 m2. Zdaniem Waldemara Wardziskiego decyzja ta zostaa wyda-na z naruszeniem prawa, w zwizku z czym Prezydent Miasta Ciechanw wnis odwoanie do organu odwoaw-czego jakim jest wojewoda.

Stanowisko Rady, podpisane przezjej przewodniczcego Janusza Czaplic-kiego ma stanowi pomoc w dziaa-niach, zmierzajcych do zaniechania budowy wielkopowierzchniowego mar-ketu.

Zmiany w rozkadzie jazdy

W zwizku z wieloma sygnaami, by zsynchronizowa rozkad jazdy auto-busw z godzinami odjazdw i przy-jazdw pocigw, Zakad Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. od 01.04.2004 r. wprowadzi komplek-sow zmian funkcjonowania linii 0 w dni robocze. Od godz. 520 do godz. 810 (poranny szczyt przewozowy) oraz w godz. 1340 do 1700 (popoudniowy szczyt przewozowy), autobusy linii 0 w kierunku ul. 17. Stycznia lub ul. Sienkiewicza bd kursowa co 10 minut. Przez reszt dnia autobu-sy na tej linii, z wyczeniem jednej 23 minutowej i dwch 30 minutowych przerw zmianowych, bd jedzi co 15 minut. Nowe kursy linii 0 znajd si w rozkadach jazdy na przystankach komunikacji miejskiej.

Nauczyciele mianowani

15 marca w ciechanowskim Ratuszu prezydent Waldemar Wardziski wr-czy akty nadania awansu zawodo-wego na Nauczyciela Mianowanego. W obecnoci zastpcy prezydenta Eugeniusza Sadowskiego, Cezarego Chodkowskiego dyrektora Zakadu Obsugi Szk i Przedszkoli oraz dyrek-torw szk, w ktrych ucz awanso-wani nauczyciele, otrzymali je: Joanna Godlewska nauczycielka jzyka pol-skiego w Gimnazjum Nr 4, Katarzyna Olszewska matematyczka z Gim-nazjum Nr 3 oraz Marzena Falcka nauczycielka jzyka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 3.

Wagary? Nie, to tylko przerwa w obradach

Fragment uchwalonego na tej sesji miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego Dolina ydyni

7 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwInterpelacje radnych

A. Rolbiecki zapyta, czy miasto sprzedao kawaek dziaki, ktry pozwala na dojazd do terenu przy ul. Armii Krajowej, gdzie ma stan kontrowersyjny kom-pleks duych pawilonw.S. agla interesuj dalsze losy przychodni przy ul. Okrzei czy ma ona szan-se sta si wasnoci miasta. Radny podzieli si refleksj na temat kopotw lokalowych PWSZ. Przekazanie lokali uczelni odwleka si to przeszka-dza jej umocowaniu w Ciechanowie. Powan przeszkod okaza si protest nauczycieli, ktry zablokowa utworzenie zespou szk i przekazanie budynku Gimnazjum Nr 2 PWSZ. Wysza uczelnia to powany czynnik miastotwrczy. Radny dziwi si krtkowzrocznej postawie nauczycieli. Jego zdaniem oddanie Szkole pitra Gimnazjum nie jest dobrym wyjciem z sytuacji. Konkludujc, S. agiel zapyta o alternatyw tego rozwizania (inny lokal dla PWSZ) i zapropo-nowa, aby ta kwestia staa si przedmiotem obrad jednej z kolejnych sesji Rady Miasta.M. Stryczyski zastanawia si nad sformuowaniem wniosku o udzia Prezydenta Miasta Ciechanw w Spoecznej Radzie Szpitala. Chcia si te dowiedzie, czy s prowadzone jakie postpowania sdowe w sprawie przywrcenia do pracy w Urzdzie Miasta.L. Michalski przekaza prob mieszkacw ul. Kckiej o zainstalowanie tam znaku ograniczajcego prdko do 40 km/godz., gdy jest to ulica wska, pozba-wiona chodnikw.R. Sobotko przypomnia, e 2 lata temu powstao prnie dziaajce Stowarzyszenie Sia Nadziei. Jesieni ubiegego roku zostao okradzione i teraz nie poradzi sobie bez pomocy, o ktr zaapelowa radny. Wspomnia te, e Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 2 jaki czas temu wystpia z wnioskiem o nadanie imienia Wsplnoty Europejskiej. R. Sobotko podziela zdanie pedagogw, e uro-czysto ta mogaby si odby 1 maja.G. Brozdowski ponowi pytanie o ewentualne inwestowanie PKP w Ciechanowie, zwizane ze staraniami Kolei o fundusze unijne. Poprosi rwnie o informacje, jak zaawansowany jest proces scalania dziaek i jak duy teren jest ju scalony na osiedlu Pocka, w pobliu Szkoy Podstawowej Nr 7, midzy ul. Czarnieckiego i Kolbego.Z. Staczak przypomnia, e w ubiegym roku wykupiono cz ulic Biegasa, Kuny, Monte Cassino. Radny zgosi prob o usunicie drzew w pasach drogo-wych tych ulic, argumentujc, e to dobry moment na wycink teraz PUK ma jeszcze mniej pracy. Zdaniem Z. Staczaka problemy lokalowe PWSZ trzeba roz-wiza w porozumieniu ze starostwem moe wzi pod uwag budynek przy ul. Powstacw Warszawskich. Gdyby Zesp Szk Nr 1 przenie stamtd do Gimnazjum Nr 2, w dzielnicy Bloki mgby powsta campus uczelniany (PWSZ jest ju w posiadaniu pobliskich warsztatw i budynku bursy przy ul. Narutowicza red.).Z. Dbrowski zapyta, czy ul. Wieniawskiego jest jedyn nieskanalizowan na osiedlu Zachd. Mieszkacy zorganizowali si na rzecz poprawy tamtejszej infra-struktury.A. Bukowsk interesuje, na ile zmiana Regulaminu przewozw ZKM zaburzyaby finanse tej spki (chodzi o bezpatne przejazdy niepenosprawnych dzieci i ich opiekunw do Szkoy Podstawowej Nr 7). Radna zaproponowaa, aby pas pomi-dzy ul. Sienkiewicza i budkami bazarku przy PKP przeznaczy na parking ma to zwizek z opatami za wjazd na teren targowiska, wprowadzonymi od pocztku roku. A. Bukowska uwaa, e trzeba pomalowa dworzec kolejowy (cho stanowi on wasno PKP).

nem. Polega ona gwnie na spotka-niach samorzdowcw, wymianie kultu-ralnej, wsppracy szk, uczestnictwie w zawodach s p o r t o w y c h , targach, wysta-wach, wsp-pracy w zakre-sie pomocy spoecznej. Dotej pory nie udao si jedy-nie nawiza kontaktw go-spodarczych, ale s ju po-d e j m o w a n e prby w tej d z i e d z i n i e . Plany wsp-pracy w 2004 roku obej-muj: wito Starego Miasta w Haldensleben, Dni Miasta Chmiel-nicki, Dni Brezna, Targi Boonarodze-niowe w Meudon, a w Ciechanowie Forum Miast Partnerskich, Mistrzo-stwa w Pywaniu Dzieci i Modziey Miast Partnerskich oraz koncerty ch-rw z Brezna i Meudon. Urzd Miasta jako organizator kontaktw partner-skich poredniczy w nawizywaniu wsppracy rnych rodowisk: szk, instytucji kulturalnych, sportowych, organizacji spoecznych i stowarzysze twrczych poinformowa Eugenisz Sadowski. Najcenniejsze jest zapo-cztkowanie integracji midzy dziemi i modzie z zaprzyjanionych miast. To jeden z priorytetw naszej wsp-pracy.

rodki niezbyt dueCiechanowska kultura jest niedosza-

cowana uwaa Adam Stpkowski. Radny sdzi, e miasto powinno wychodzi naprzeciw innym samorz-dom w kwestii finansowania na przy-kad Zamku Ksit Mazowieckich. Tomasz Grembowicz zauway, e Zamek nie jest wykorzystany w pro-mocji Ciechanowa. Trzeba wypraco-

wa wspln strategi dotyczc tego zabytku i okolic. Syszaem o pomyle powstania Bractwa Rycerskiego do-da radny. Ryszard Sobotko podkreli, e mamy wprawdzie wizytwki mia-sta, ale nie rozreklamowane. Promocja jest przedsiwziciem niezbdnym, lecz kosztownym zaakcentowa radny. Jego zdaniem pienidze powinny si znale, choby na opisanie dziejw miasta i wydanie popularnego opra-cowania na ten temat. R. Sobotko zgodzi si z opini, e modzie nie chce uczestniczy w oficjalnej kulturze, brakuje jej na spotkaniach czy wernisaach, ale bierze udzia w lekcjach muzealnych w zeszym roku odbyo si ich a 637. Stanisaw

Ksik zaznaczy, e Ciechanw nie ma wasnych instytucji kultury (poza Miejsk Bibliotek Publiczn), ale

mieszkacy maj dostp do bogatej oferty kulturalnej. rodki przeznaczo-ne na ten dzia w miejskim budecie s, ogldnie mwic, niezbyt due 1% ubolewa radny, zarazem dyrektor ciechanowskiego Centrum Kultury i Sztuki. Wiem, e trwaj rozmowy midzy miastem i staro-stwem, eby znale rozwizanie trudnej sytuacji finansowej Centrum (jest to jednostka powiatowa red.). Stefan agiel przypomnia o roli, jak w naszym yciu kulturalnym odgrywaj biblioteki. Mwi o Klubie Mionikw Poezji, braku nowoci w niedofinanso-wanej Powiatowej Bibliotece. Radni: Czaplicki, Szczygielski, Sobotko i ja zakupilimy dla niej 7 tomw Polskiego Sownika Bibliotecznego. Brakuje jeszcze 3 (cao to 12 tomw), moe Pastwo radni kupi reszt zasuge-rowa S. agiel. Doda, e naleaoby opracowa bibliografi wojewdztwa ciechanowskiego, rdo i przewodnik po wielu informacjach.

Radni nie powinni by awnikamiPrzez duszy czas radni rozwa-

ali, czy uniemoliwienie Agnieszce Bukowskiej go-sowania na listawnikw doSdu Rejono-wego w Ciecha-nowie, na ktrejznajdowao si jej nazwisko, za-sadnie pozbawio j prawa wyboru pozostaych kan-dydatw. S. Ksikz a p r o p o n o -wa, aby Rada wyrazia z tego powodu ubo-lewanie i prze-prosia radn. Ten postulat nie zyska aprobaty. Nie zgodzili si z nim Z. Sta-czak i M. Stry-

czyski. Obaj podkrelili, e radni nie s prawnikami. Nie moemy z racji rnego interpretowania prawa wci przeprasza, a to radn, a to reszt spoeczestwa stwierdzi M. Stryczyski. D. Szczygielski przy-pomnia, e decyzj o wyczeniu radnej z gosowania miejscy rajcy podjli po wysuchaniu radcy praw-nego Danieli Nastaszyc, ktrej opinia bya dla nich wica. W mojej ocenie nie powinna Pani gosowa, radni nie powinni by awnikami. Wadza usta-wodawcza nie powinna by czona z sdownicz podsumowa t wy-mian zda przewodniczcy J. Cza-plicki.

Ewa Blankiewicz

Stanisaw Ksik

A. Bukowska stara si przekona do swojch racji prezydium Rady

Komitet Konsultacyjny ds. Strategii Rozwoju Spoeczno-Gospodarczego Ciechanowa

Komitet Konsultacyjny ds. Strategii Rozwoju Spoeczno-Gospodarczego Ciechanowa tworz: 1. Barbara Buczek dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego Oddzia Terenowy w Ciechanowie 2. Hanna Dugoszewska-Nadratowska dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 3. Hanna Garnowska-Margas wiceprezes Ciechanowskiego Oddziau Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4. ks. kanonik Eugeniusz Graczyk dziekan Dekanatu Zachd, proboszcz parafii w. Piotra 5. Bernard Grzankowski wiceprezes Towarzystwa Mionikw Ziemi Ciechanowskiej 6. Boena Kapczyska prezes Cechu Rzemios Rnych 7. ks. praat Ludomir Kokosiski proboszcz parafii w. Tekli 8. prof. Andrzej Kolasa rektor Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej 9. Janusz Kolwiski dyrektor marketingu Delitissue10. prof. Adam Koseski prorektor Wyszej Szkoy Humanistycznej w Putusku i Ciechanowie11. Mirosaw Kolakiewicz przewodniczcy Rady Nadzorczej Cedrobu, pose na Sejm RP IV kadencji12. Tomasz Kraskowski dyrektor Fundacji Gospodarczej im. K. Marcin- kowskiego13. Wojciech Marciniak prezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej14. Ryszard Marut redaktor naczelny Tygodnika Ciechanowskiego, prezes TKKF Odzia Ciechanw15. Sawomir Morawski Starosta Ciechanowski16. Marek Rogowski prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usug17. Aleksander Sopliski wiceprzewodniczcy Sejmiku Mazowieckiego, ordynator Oddziau Ginekologii Specjalistycznego Szpitala Wojewdzkiego w Ciechanowie18. Marek Szyperski dziennikarz Gazety Wyborczej19. Henryk Tomaszek prezes Fanaru20. Grzegorz Trojanowski dyrektor PKO BP Oddzia Centrum Ciechanw21. Waldemar Wardziski Prezydent Miasta Ciechanw22. Andrzej Wojdyo prezes Towarzystwa Ubezpiecze Wzajemnych, Wojewoda Ciechanowski w latach 19901993

8 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwMini przewodnik po ustawie o wiadczeniach rodzinnych

Od 1 maja 2004 roku wchodzi w ycie ustawa o wiadczeniach rodzinnych, ktra wprowadza nowe wiadczenia i wywraca do gry noga-mi dotychczasowe zasady przyznawa-nia rnych form pomocy pieninej rodzinie.

I tak: od 1 maja do zasiku rodzinne-go bdzie miaa prawo kada rodzina, w ktrej miesiczny dochd na osob w 2002 roku ( zawiadczenie z Urzdu Skarbowego) nie przekroczy 504 z netto. W rodzinie z dzieckiem niepe-nosprawnym 583 z.

Jeli rodzina nabdzie prawo do zasiku rodzinnego, moe ubiega si do niego o nastpujce dodatki:

dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka (zastpi wiad-czenie alimentacyjne ze zlikwidowane-go Funduszu Alimentacyjnego). Istotn zmian jest to, e bdzie on przysugi-wa niezalenie od tego, czy alimenty byy zasdzone czy nie i czy s wypa-cane. Dodatek w wysokoci 170 z na dziecko (250 z, jeli jest ono niepeno-sprawne) wypaca tylko gmina.

dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych. Jeli osoba samotnie wychowujca dziecko zoy wniosek o dodatek do 30 dni od utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych i jest zarejestrowana w Powiatowym Urzdzie Pracy, otrzyma wiadczenie w wysokoci 400 z mie-sicznie. Bdzie ono wypacane mak-symalnie przez 3 lata, nie duej jednak ni do ukoczenia przez dziecko 7 lat. Nie otrzymaj go jednak osoby, ktre maj ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury, renty lub wiadczenia piel-gnacyjnego. W przypadku pokrywania si obydwu dodatkw, rodzic wybiera jeden z nich.

dodatek z tytuu opieki nad dziec-kiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (zastpi obecny zasi-ek wychowawczy ). Bdzie wypacany przez okres 2 lat (3 lata, jeli urodzi si wicej ni jedno dziecko i 6 lat w przypadku dziecka niepenospraw-

nego). Wysoko tego dodatku to 400 z miesicznie. Aby jednak mie rawo do urlopu wychowawczego trzeba przepracowa nie mniej ni 6 miesicy i samemu sprawowa opiek nad dzieckiem. Dodatek ten nie bdzie wypacany tym, ktrzy maj prawo do renty, renty socjalnej lub emerytury.

dodatek z tytuu urodzenia dziecka jednorazowe wiadczenie w wysokoci 500 z na kade urodzone dziecko. Rodzic ma rok na podjcie stara o wypacenie tego dodatku. Gdy prawo do tego wiadczenia zbiegnie si z prawem z tytuu urodzenia dziec-ka finansowanego z budetu pastwa, wypacone zostanie tylko jedno wiad-czenie wybrane przez osob do niego uprawnion.

dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenospraw-nego (nowe wiadczenie).Wyniesie 50 z na dziecko do lat 5 i 70 z na dziecko uczce si w wieku od 6 do 24 lat.

dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego (nowa forma wspar-cia), wypacany bdzie raz w roku, we wrzeniu w wysokoci 90 z na dziecko uczce si w szkole podstawowej, gim-nazjalnej lub redniej

dodatek z tytuu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania (te nowo). Jeli dziecko zamieszka w bursie czy na stancji, rodzic otrzyma przez 10 miesicy 80 z.

dodatek z tytuu dojazdw do szkoy w wysokoci 40 z miesicznie przez 10 miesicy.

Wszystkie te dodatki mog przy-sugiwa, jeli nabdzie si prawo do zasiku rodzinnego. Z wnioskiem o niego mog wystpi: rodzice dziec-ka, opiekun prawny, osoba przyspo-sabiajca dziecko ( w trakcie trwania procedury), jeli faktycznie si nim opiekuje, osoba penoletnia uczca si w szkole, jeeli jest sierot albo utrzy-muje si samodzielnie z orzeczonych alimentw.

Zasiek przysuguje na dzieci do lat 18, ale jeeli si ucz do koca szko-

y, nie duej jednak ni do ukoczenia 21 lat. Na dziecko niepenosprawne, jeli si uczy do ukoczenia 24 lat, gdy ma orzeczony co najmniej umiar-kowany stopie niepenosprawnoci przed ukoczeniem 21 roku ycia.

Okres zasikowy ustalono od 1 wrzenia do 31 sierpnia. W tym roku wyjtkowo od 1 maja do 31 sierpnia 2005 roku. Wane jest to, e tylko w tym okresie zasikowym zasady i wysoko zasikw rodzinnych zosta-j bez zmian i tak: 43 z na pierw-sze i drugie dziecko, 53 z na trzecie i 66 z na kolejne. Natomiast od 1 wrzenia 2005 roku zasiek bdzie uzaleniony od wieku dziecka. Do 5 lat wyniesie 44 z, od 6 do 18 lat 56 z i od 18 lat do 21 lub 24 (dziecko niepe-nosprawne uczce si) 65 z.

Ustawa wprowadza take drugi rodzaj wiadcze zwanymi wiadcze-niami opiekuczymi.

1. zasiek pielgnacyjny. Jedyny, ktry mona bdzie otrzyma bez wzgldu na wysoko dochodu na czonka rodziny. Przysuguje niepe-nosprawnemu dziecku oraz osobie w wieku powyej 16 roku ycia z orze-czeniem o znacznym stopniu niepeno-sprawnoci. Maj do niego prawo rw-nie osoby z umiarkowanym stopniem, jeli niepenosprawno powstaa przed 21 rokiem ycia. Wysoko zasiku 142 z.

2. wiadczenie pielgnacyjne (zast-puje zasiek stay). Jest przeznaczone dla osb rezygnujcych z aktywnoci zawodowej w celu zapewnienia opieki dziecku niepenosprawnemu do uko-czenia 16 lat lub starszemu gdy ma orzeczenie o znacznym stopniu niepe-nosprawnoci. Wynosi 420 z miesicz-nie. Za osob uprawnion odprowadza si skadki na ubezpieczenie emerytal-ne i rentowe. Nabycie prawa do emery-tury, renty, renty socjalnej, wiadczenia przedemerytalnego wyklucza dalsze pobieranie wiadczenia pielgnacyj-nego.

Od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005 roku gminy przyznaj i wypacaj

wiadczenia rodzinne nastpujcym osobom: bezrobotnym oraz pobiera-jcym zasiki przedemerytalne, tym, ktrym zasiki rodzinne i pielgnacyj-ne wypaca MOPS, uprawnionym do dodatku z tytuu opieki nad dzieckiem podczas korzystania z urlopu wycho-wawczego, uprawnionym do wiad-czenia pielgnacyjnego, uprawnionym do dodatku z tytuu samotnego wycho-wywania dziecka i utraty prawa do zasiku dla bezrobotnych oraz samot-nego wychowywania dziecka, zatrud-nionym u pracodawcy zatrudniajcego nie wicej ni 4 pracownikw, osobom, ktrym ustalono prawo do renty, eme-rytury itp. po 1 maja br., otrzymujcym zasiki z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby.

Wszystkie wyej wymienione osoby mog na pocztku kwietnia zwrci si do gminy (do nowej komrki miesz-czcego si w siedzibie MOPS-u, przy ul Sienkiewicza 32d) po odpowiednie druki wnioskw i zawiadcze. Ju teraz osoby zainteresowane powinny przygotowywa potrzebne dokumenty, w zalenoci od tego o jaki dodatek do zasiku bd si ubiega (np. orze-czenie o stopniu niepenosprawnoci dziecka, postanowienie Sdu o rozwo-dzie, prawomocny wyrok Sdu o przy-sposobieniu dziecka lub toczcym si postpowaniu, zawiadczenia o nauce dziecka itp.).

Osoby pracujce u pracodawcy zatrudniajcego powyej czterech osb odpowiednie druki i informacje zdob-d w swoich miejscach pracy.

Do 1 maja mamy jeszcze troch czasu (cho niewiele) na to, aby z rnych rde dowiedzie si jak najwicej o czekajcych nas zmianach. Ustawa wprowadza wiele ogranicze i warunkw. Niektrzy poczuj si pokrzywdzeni. Jednak wprowadza take nowe wiadczenia i w niektrych przypadkach poszerza wachlarz form pomocy rodzinie. Niektrzy wiele zyskaj.

Jolanta Truszewska

Na XVI sesji Rady Miasta uchwa-lony zosta Regulamin przyznawania stypendiw i nagrd za szczeglne osignicia w dziedzinie nauki, kul-tury i sportu dla uczniw i studentw. O stypendia moga si ubiega ucznio-wie, ktrych rednia ocen w semestrze poprzedzajcym przyznanie stypen-dium przekroczya 5,6 (szkoy podsta-wowe) lub 5,0 (gimnazja), w rodzinach ktrych dochd na jednego czonka rodziny nie przekracza minimum so-cjalnego okrelonego w ustawie o po-mocy spoecznej.

Wniosek w tej sprawie skada na pimie dyrektor szkoy, do ktrejuczszcza ucze, po uzyskaniu pozy-tywnej opinii rady pedagogicznej szkoy.

Wnioski o przyznanie stypendiumnaley skada w terminie 7 dni od zakoczenia semestru poprzedzajcego okres, na ktry zostaje przyznane sty-pendium, w Zakadzie Obsugi Szk i Przedszkoli. Stypendium przyznaje si na okres jednego semestru. Wypaca si je w okresach miesicznych, z gry do dnia 10 kadego miesica.

Nagrody przyznaje si laureatom oglnopolskich olimpiad przedmio-towych, zwycizcom oglnopolskich konkursw wiedzy i artystycznych, uczniom i studentom, mieszkajcym

w Ciechanowie, ktrych osignicia naukowe bd artystyczne znalazy powszechne uznanie i przyczyniy si do promocji miasta, sportowcom, ktrzy odnieli sukcesy w zawodach o charakterze oglnopolskim i mi-dzynarodowym. Nagroda jest wiad-czeniem jednorazowym. Wniosek o jej przyznanie mog skada:

dyrektor placwki owiatowej lub instytucji naukowej, do ktrej uczszcza ucze lub student,

zarzd klubu sportowego lub stowarzyszenia,

instytucja kultury oraz stowarzy-szenia twrcze i artystyczne,

organ administracji publicznej bd jednostka przez niego nadzoro-wana.

Wnioski o przyznanie nagrody wrazz wyczerpujcym uzasadnieniem nale-y skada do 30 maja kadego roku w sekretariacie Prezydenta Miasta Cie-chanw. Nagrody bd wrczane z okazji zakoczenia roku szkolnegolub innej szczeglnej okazji, wyni-kajcej z uzasadnienia wniosku. Sty-pendia oraz nagrody przyznaje i okrela ich wysoko prezydent Ciechanowa.

Peny tekst regulaminu jest dostpny na stronie internetowej Urzdu Miasta www.um.ciechanow.pl

red.

Wprawdzie supek rtci poszed w gr, ale na powane remonty drg jest jeszcze za wczenie. Na razie jezdnie naprawia si przy pomo-cy recyklera. Metoda recyklingu, czyli przetapiania starego asfaltu z domieszk emulsji jest bardzo droga

A @

Stypendia i nagrody i czasochonna (12 m3 asfaltu powstaje w cigu 8 godzin), dlatego stosuje si j doranie, w pilnych sytuacjach, zanim rozpocznie si sezon remontowy i ruszy produkcja masy asfaltowej na gorco (ta metoda jest znacznie tasza). Przy pomocy recyklera w ostatnich dniach

atano ju ulice: Jesionow, Kolbego, Warszawsk, Zie-lon ciek, Magorzac-k, Straack, Grodzk, ciegiennego, Orylsk, Augu-stiask, Gostkowsk, Gwar-dii Ludowej i Batalionw Chopskich. Obecnie pra-cuje on na ul. Powstacw Wielkopolskich, gdzie napra-wia zatoki autobusowe i drogidojazdowe do szpitala. Na swoj kolej czekaj ju oko-lice dworca PKP.

E.B.Recykler zaata ju dziury w pobliu szpitala

Szukanie pienidzy na tomograf24 marca w sali konferencyjnej Specjalistycznego Szpitala Wojewdzkiego

odbya si prezentacja tomografu komputerowego, ktr zorganizowa spoeczny komitet powoany na rzecz zakupu tego urzdzenia. Tomograf umoliwiby szybki i bezpatny dostp do bada oraz wczesne rozpoznanie chorb nowotworowych, ukadu krenia, urazw powypadkowych, schorze neurologicznych oraz innych dolegliwoci.

red.

Remonty drg

9 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwCo boli Zarzdy Osiedli

Na lutowe spotkanie z przewod-niczcymi Zarzdw Osiedli prze-wodniczcy Rady Miasta J. Czaplicki i prezydent W. Wardziski zaprosili K. Urbaskiego i K. Matuszewskiego ze Stray Miejskiej, przedstawicieli Policji komendanta M. Sobczaka,komisarzy: A. Pajewsk i P. Dombrow-skiego oraz wszystkich dzielnicowych. Przez kilka godzin ywo dyskuto-wano o porzdku i bezpieczestwie w miecie. Ciechanw jest podzielony na 9 policyjnych rejonw, obejmu-jcych 12 osiedli. Wkrtce rwnie kademu z miejskich stranikw zostanie przydzielony rewir, w ktrym bdzie odpowiada za przestrzeganie porzdku i czystoci (nowy plan pracy powstaje w zwizku ze staraniami o certyfikat jakoci ISO). Ju teraz w godzinach 14.0022.00 funkcjona-riusze Stray patroluj miasto wsplnie z policjantami ze Suby Prewencji lub dzielnicowymi. Dziki monitoringowi (bardzo chwalonemu przez komendan-ta Sobczaka i komisarz Pajewsk) str-e porzdku maj duo mniej pracy w samym centrum miasta, ale w pozosta-ych dzielnicach wci grasuj zodzie-je, a wandale bezmylnie niszcz znaki drogowe, latarnie, awki, klatki schodo-we. Wanie wandali i blokersw wszy-scy przewodniczcy Zarzdw Osiedli zgodnie uwaaj za prawdziw zmor Ciechanowa. Komisarz Dombrowski uwaa, e na poczucie bezpieczestwa

powinni pracowa wszyscy mieszka-cy. Sygnaw o popenianych przestp-stwach i wykroczeniach jest wci zbyt mao. Powany problem (mwili o tym prawie wszyscy przedstawiciele osiedli) to amanie przepisw ruchu drogowego, zwaszcza niewaciwe parkowanie i przekraczanie prdkoci moe efe-kty pracy fotoradaru ostudz nieco miej-skich rajdowcw. Pozostae bolczki naszych osiedli to awantury w pobliu nocnych sklepw, nagabywanie prze-chodniw podczas nielegalnych zbirek pienidzy, picie alkoholu w miejscach publicznych i okupowanie klatek scho-dowych przez wulgarnie, haaliwie zachowujc si modzie. Niektrych przewodniczcych Zarzdw Osiedli niepokoi, czy tak due zaangaowa-nie miejskich stranikw we wsplne patrole prewencyjne nie spowoduje, e wspomagajc Policj zaniedbaj oni swj podstawowy obowizek pilno-wanie porzdku.

Reasumujc dziaania sub, od-powiednio skoordynowane, maj si uzupenia, nie wyrcza. Stra Miejska ma pilnowa przestrzegania porzdku, policja zapewni nam bezpieczestwo, a mieszkacy powinni ich w tym wspiera. Spotkanie spuentowa Janusz Czaplicki: Najwikszy sukces osignie-cie wtedy, kiedy ciechanowianie bd widzie, e zrobilicie wszystko, co moliwe. Ewa Blankiewicz

dokoczenie ze str. 1

ywo nigdzie ladw tunelu nie napo-tkaem (a w dokumentacji archeolo-gicznej z lat wczeniejszych te nie), bardzo sceptycznie wysuchaem do nieskadnej i chaotycznej opowieci o tajemniczych piwnicach.

Ciekawo jednak wzia gr i za namow nieocenionego pana Tadzia, zaopatrzeni w silne latarki, udalimy si do centrum miasta (okolice ulicy Warszawskiej, ale bliszych danych, z wiadomych wzgldw, nie podam), gdzie na podwrku wiekowego domu kryo si niewinne zejcie do tzw. ziemnej piwniczki.

Nic interesujcego, pomylaem sobie, ale waciciel bez wahania, wawo ruszy w gb nadspodziewa-nie dugiego pomieszczenia. Ceglane, kolebkowe sklepienie, tak charaktery-styczne dla XIX-wiecznych piwnic, nagle zmienio swj charakter, prze-chodzc w niewielk nisz kamienn zastawion drewnianym regaem, z mnstwem zakurzonych soikw.

To tam powiedzia przewod-nik.

Z niemaym wysikiem, odsunli-my z panem Tadziem rega i naszym oczom ukazaa si zastawiona deskami kamienno-ceglana wnka, najwyra-niej biegnca w kierunku Zamku! Za

przyzwoleniem gospodarza, oderwali-my deski i ruszylimy w gb tunelu. Po kilkudziesiciu metrach natrafilimy na blokujce dalsz drog ceglane gru-zowisko. Cegy wykazyway wyrane cechy gotyckie! Lekkie drganie gruntu wiadczyo o tym, e jestemy w pobli-u ulicy o silnym nateniu ruchu.

Na tym eskapad przerwalimy a od naszego gospodarza dowiedzielimy si dalszego cigu tej interesujcej historii. Tunel by znany (i uywany!) jeszcze w okresie przedwojennym (dochodzi do rzeki dalej by zbyt niebezpiecz-ny i zosta zawalony). Rozpoczyna si (od strony miasta) w pobliu, dawno rozebranego kocioa w. Magorzaty. Niemiecka przebudowa centrum i p-niejsze wykopy kanalizacyjne, przer-way jego bieg, aczkolwiek po drugiej stronie ul. 17 Stycznia musi istnie jego kontynuacja! A w ktrym miejscu wnika do zamku? Wykopy archeologiczne nie objy poudniowej i wschodniej jego czci i by moe tu kryje si rozwizanie tej tajemnicy...

Na te pytania postaramy si odpo-wiedzie po zakoczeniu kolejnych etapw bada archeologicznych, kt-rych rozpoczcie przewidywane jest na 1 kwietnia 2004 r., o ile oczywicie pogoda bdzie sprzyjajca.

Marek Piotrowski

Jeeli nie tunel, to co?

30 grudnia 2003 roku monitorin-giem wizyjnym zostay objte gwne ulice Ciechanowa. Zainstalowane 4 kamery objy swoim zasigiem ulic Warszawsk, Putusk, lsk, Rynek oraz skrzyowanie Putuskiej, 17 Stycznia i Warszawskiej. By to pierwszy etap tworzenia monitoringu, ktry kosztowa miasto 125 000 z. Do 2005 roku planuje si przyczenie i uruchomienie kolejnych 16 kamer. Kada z nich to wydatek w wysokoci 20 000 z.

Wszystko wskazuje na to, e inwestycja ju przynosi spodziewane efekty. Porwnujc pod wzgldem zdarze przestpczych i wykro-cze grudzie 2003 i stycze 2004,

w rejonie centrum miasta odnotowano wyrany spadek dynamiki przestpstw. Zarwno w grudniu jak i w styczniu, najczstszym przejawem narusze-nia prawa na odcinku Warszawska - Putuska byy kradziee sklepowe, w tym rabunek na szkod sprzedaw-cw, gdzie sprawcy wykorzystujc ich nieuwag kradli midzy innymi torebki

Skutki dziaania monitoringui telefony komrkowe. W styczniu na gorcym uczynku zatrzymano wanda-la niszczcego aparat znajdujcy si w budce telefonicznej. W podobny sposb przyapano sprawcw zakca-nia porzdku publicznego przy sklepie Irena, Merkury oraz przy ul. Rynek. Ilo tego typu rozbojw znacznie zmalaa w rejonach objtych monitoringiem. adnych incydentw z udziaem modziey szkolnej nie odnotowano w okresie ferii zimowych. Na przeo-mie grudnia i stycznia dziki rejestru-jcym zdarzenia kamerom schwytano dwoje nieletnich poszukiwanych listem goczym, ktrzy zbiegli z placwek wychowawczych. Ponadto ujawnio-no dwch nietrzewych kierowcw,

a w 40 przy-padkach po-licja inter-w e n i o w a aw stosunkudo kierow-cw niewa-ciwie parku-jcych pojaz-dy. W strefie objtej moni-toringiem nie odnotowano powanych zdarze kry-minalnych. Caodobow obsug sys-temu zajmuj si przeszko-leni ludzie zatrudnieni przez Urzd Miasta. Pod-gld telewi-

zyjny odstrasza i zniechca od dziaa przestpczych. Obrotowe kamery do-kadnie zapisuj obraz, ktry w przy-padku dopuszczenia si czynu karalne-go stanowi niezbity dowd sdowy.

Katarzyna Dbrowska

W centrum monitoringu obraz przekazywany z kamer jest obserwowany przez ca dob

Dosignie dziewitego pitraStarszy Brygadier Adam Ostrowski,

komendant powiatowy Pastwowej Stray Poarnej w Ciechanowie, jest zarazem zadowolony i dumny: udao mu si zdoby straacki podno-nik wysokiego zasigu, ktry uatwi walk z ogniem w naj-t rudn ie j szych w a r u n k a c h . Rami wysigni-ka, umieszczone-go na ogromnym samochodz ie , umoliwia ope-rowanie na wyso-koci 9 pitra kierowana z kosza struga wody siga zna-cznie wyej. Cie-chanowska stra zyskaa dziki nowemu urzdzeniu ogromn si ognia.

Na razie ogromna maszyna stoi w hangarze, wypeniajc ca jego sze-roko. Kosztowaa 965 tys. zotych. Komendant Ostrowski zawar korzyst-n umow z wytwrc Bumarem Koszalin udao mu si odebra urzdzenie w ostatnie dni grudnia, dziki czemu uniknito pacenia podatku VAT. Zaoszczdzono wic bli-sko 200 tys. z. KP PSP szukuje si do uroczystego przejcia podnonika.

Bdzie to okazja do podziko-wania tym wszystkim, ktrzy pomogli nam zebra ogromn sum na zakup

urzdzanie podkrela komendant Ostrowski.

Rzeczywicie udziaowcw byowielu. Spor kwot wyasygnowaa

sama PSP, ale te dooyy si wszyst-kie samorzdy z powiatu ciechanow-skiego (dwa jeszcze nie przekazay zadeklarowanych pienidzy, ale naj-pewniej niebawem to uczyni), insty-tucje i zakady produkcyjne, a nawetosoby prywatne. Par zotych udao si uzyska z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Go-spodarki Wodnej. I udao si...

Teraz komendant Ostrowski ma-rzy o nowych zakupach, majcych usprawni dziaania ratownicze i po-prawi bezpieczestwo ratownikw.Tylko skd wzi pienidze...

Stefan agiel

Maa rzecz, a cieszy

Wyciek oleju17 marca na terenie stacji transformatorowej przy skrzyowaniu ul. Tysiclecia

i Niechodzkiej doszo do mechanicznego uszkodzenia radiatora. Wycieko 10 ton oleju, ktry skazi teren o powierzchni okoo 150 m2. Kanalizacja stacji nie jest poczona z kanalizacj miejsk, a transformator nie jest podczony do sieci ener-getycznej. Na miejsce zdarzenia stawiy si odpowiednie suby: Stra Poarna, policja, Inspektorat Ochrony rodowiska, Inspekcja Sanitarna, suby miejskich wodocigw oraz pracownicy Wydziau Zarzdzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych Urzdu Miasta. Skaony teren zosta zabezpieczony, planuje si usunicie wierzchniej warstwy ziemi.

red.

10 gazetaSamorzdu Miasta ciechanwObrzdy wiosenne celebrowane

w okresie wiosennego przesilenia sonecznego. Odgryway w kulturze chopskiej rol szczeglnie donios. Ich sensem byo rytualne rozbudze-nie ycia po martwym okresie zimy. Wstpn faz wiosennych rytuaw stanowiy zwyczaje i obrzdy zapust-ne, sprawowane u schyku zimy. W krakowskiem biegay po wsi podczas zapustw chopice grupy przebiera-cw, tzw. pokuniki, chodzi te zapust mczyzna zamaskowany, ubrany w kouch i wysok papierow czap. Pokuniki rnymi figlami rozbawiali widzw, po czym wpadali na nich niespodziewanie, bijc batami. Zapust wygasza zabawne oracje, koczce si yczeniami dobrych urodzajw.

Przybycie wiosny miao uatwi topienie lub palenie w rdpociu marzanny, kuky ludzkiej personifiku-jcej zim i mier. Zwyczaj ten ma bardzo odleg tradycj.

wito wielkiego dnia i wielkiej nocy przypadajce na pierwsz nie-dziel po rwnonocnej peni ksiyca, byo dla naszych sowiaskich przod-kw witem Matki Ziemi. Pierwszym

Wzorem lat ubiegych, 9 marca w Szkole Podstawowej Nr 6 w Cie-chanowie obchodzono Dzie Regio-nalizmu. By on powicony Wielka-nocy i towarzyszcym jej zwyczajom. Na t okazj do szkoy zaproszeni zostali liczni gocie. Etnograf Grayna Czerwiska omwia tradycje wiel-kanocne w poszczeglnych regionach

Polski. Rita Tarczyska zaprezen-towaa stroje ludowe. Wrd nich strj kronieski, podlaski, kaszubski i owicki. Reprezentanci prowadzo-nego przez ni Zespou Ludowego Ciechanw popisowo zataczyli

Pokuniki i marzanny Bliej tradycji

Konkurs ortograficzny

z jego rytuaw byo przepdzanie zimy, czyli topienie somianej kuky zwanej marzann. Odziewano j w biae pcienne szaty, na gow wka-dano cierniow koron z gazi gogu, po czym obnoszono wok wioski piewajc, wymiewajc zim i przy-zywajc wiosn. piewom towarzy-szyo trzaskanie z batw, przygrywanie na grzechotkach i innych rytualnych instrumentach oraz oglne czynienie haasu i zamieszania. Nastpnie kuk topiono albo palono. W 1420 roku Synod Poznaski nakazywa ducho-wiestwu: Nie dozwalajcie, aby w niedziel odbywa si zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiej postaci, ktr mierci nazywaj i w kauy topi, co jednak na niewiele si zdawao. Zakazy nie pomagay, pod-jto wic prb wczenia rytuau do obrzdu kocielnego na prze-omie XVII i XVIII wieku starano si zastpi go zwyczajem zrzucania

z wierzy kocielnej w rod przedwielkanocn kuky, majcej wyobraenie Judasza. Prby te si nie powiody. Starosowiaski zwyczaj z regionalnymi modyfi-kacjami zachowa si najduej w Wielkopolsce, na Podhalu i na lsku, gdzie marzannie niekiedy towarzyszy marzaniok. Unicestwieniu marzanny-zimy towarzyszyo natychmiastowe wnoszenie do wsi znaku wiosny maej jodeki, przystrojonej pisankami symbolami ycia, zwanej gaikiem lub nowym latem. W miar zaniku pierwotnego sensu obrzdowego zwyczaj ten traci stopniowo zwizek z rytuaem niszczenia marzanny i w kocu zosta wczony do obrzdowoci Wielkiego Tygodnia.

Do dzi zachowa si zwyczaj topienia marzanny, cho dawno straci swj magiczny wydwik. Pierwszego dnia wiosny grupy rozemianych dzieci nios somia-ne kuky przybrane w kolorowe szmatki i bibuy, by utopi j w rzece lub stawie i tym samym

poegna zimow por. Jak dawniej towarzysz temu piewy lecz nawet najmodsi wiedz, e to tylko zabawa.

Dominika agiel

Spoeczna Szkoa Podstawowa STOw Ciechanowie organizuje Midzy-szkolny Konkurs Ortograficzny pod nazw I Ty moesz zosta mistrzem ortografii. Jest on przeznaczony dla uczniw klas I, II i III szk podstawo-wych z terenu naszego miasta. Konkurs skada si z dwch etapw. Pierwszy przeprowadza dana szkoa w wybra-nym terminie do 2 kwietnia. List 6 reprezentantw w trzech kategoriach wiekowych naley przekaza organiza-torom do 7 kwietnia. Drugi, finaowy

i zapiewali Suit kaszubsk. Przy akompaniamencie akordeonu dzieci nauczyy si gwarowej przypiew-ki. Twrcy ludowi z Kadzida na Kurpiach Czesawa Kaczyska i Beata Gowacka poprowadziy lek-cje, na ktrych opowiedziay o kulturze kurpiowskiej i wykonay z uczniami kilka rkodzie. W trakcie spotka

i wystpw na kiermaszu zorganizo-wanym w holu szkoy przez cay dzie sprzedawane byy kurpiowskie palmy, pisanki, karty witeczne, wypieki z ciasta chlebowego oraz hafty.

K.D.

Dzieci chtnie ucz si nowych robtek

etap zostanie przeprowadzony 20 kwie-tnia o godz. 10.00 w Spoecznej Szkole Podstawowej. Celem konkursu jest rozbudzanie potrzeby starannego i poprawnego pisania, wyrabianie nawyku stosowania regu ortograficz-nych oraz integracja uczniw ciecha-nowskich szk. Zwycizca otrzyma tytu Mistrza ortografii. Najlepsza szkoa zostanie nagrodzona pucharem. Patronat nad konkursem obja Gazeta Samorzdu Miasta Ciechanw.

red.

Eko-szkoaoraz ponownego wykorzystania surow-cw wtrnych.

Aby prowadzi na terenie szkoy segregacj odpadw naleao zdoby fundusze na zakup solidnych pojem-nikw. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzy wniosek dyrektora szkoy Dariusza Mosakowskiego dotyczcy dofinanso-wania zakupu pojemnikw. Ustawiono je na wszystkich kondygnacjach szko-y. Wychowawcy klas otrzymali kaset wideo i pomoce dydaktyczne z Urzdu Miasta Ciechanw i przeprowadzili w kadej klasie poczwszy od zero-wych a na szstych koczc, zajcia powicone segregacji odpadw. W SP Nr 3 kade dziecko jest zain-teresowane prowadzeniem segrega-cji. Zakupione pojemniki pozwalaj segregowa plastik, makulatur, szkoi odpady spoywcze. Na terenie przyszkolnym ustawiono due pojem-niki dostarczone przez Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania Miasta zbierajce posegregowane odpady.

red.

Edukacja ekologiczna to sposb na poprawienie jakoci naszego ycia i ycia przyszych pokole. Wszyscy chcemy y w lepszym czyciejszym rodowisku. Nauczycielka przyrody, Ewa Gronowska wraz z wicedy-rektor Anastazj Szmit opracoway Program edukacji ekologicznej ze szczeglnym uwypukleniem problemu segregacji odpadw. Program ten ma za zadanie obudzi wiadomo ekologiczn wrd dzieci SP Nr 3 w Ciechanowie. Nauczyciele przyrody postanowili naucza dzieci podstaw zrwnowaonego rozwoju, wszczepia potrzeb przestrzegania postaw eko-logicznych i ksztatowania nawykw kultury ekologicznej. Jest coraz mniej czasu, aby przekona modych ludzi do stylu ycia, ktry pozwoli przyszym poko-leniom y w warunkach natu-ralnych co najmniej nie gorszych ni dzisiejsze.

Wanym wycinkiem ekologii jest selektywna zbirka odpadw i recy-kling. Dzieci w SP Nr 3 zdobywaj i pogbiaj informacje dotyczce segregacji odpadw, ich przetwarzania

Wiosna nie tylko dlatego jest obrazem modoci,e wszystko kwitnie w penej krasie,ale i dlatego, e jest czasem nadziei.

Artur Schopenhauer

19 marca, troch wczeniej ni w caym kraju, do Gimnazjum Nr 1w Ciechanowie zawitaa wiosna. Cieplejszy powia wiatr! Zapachniao radoci, zabaw, odrodzeniem ycia. Uczniowie, pod kierunkiem Ewy Cybulskiej i Boeny Kraniewskiej, przygotowali program zatytuowany BAR bez ogrodzenia. Jak na taki program przystao, byo duo miechu, taca, piewu. Ciekawe ukady tanecz-ne opracoway ze swoimi uczennicami nauczycielki wychowania fizycznego: Renata Burkacka, Maria Gromek-Iskra i Magorzata Kaliszewska.

Projekt scenariusza napisay uczennice klasy II f. Rozpoczo si powanie od muzyki Vivaldiego i spotkania z Wiosn. Przerywnikami, w prezentacji kolejnych uczestnikw BAR-u, byy konkursy, np. na naj-lepsze wykonanie piosenki, czy te quiz audio-tele. Nie zabrako take turnieju dla nauczycieli pod hasem: Awantura o... pytanie. A pytania byy

naprawd trudne! Pedagodzy musieli wiedzie, co to jest deskorolka, ile paskw maj adidasy, ktr por roku jest wiosna. Tradycyjnie program zakoczy konkurs na najciekawsze przebranie. Nagrod dla zwycizcy ufundowa dyrektor szkoy. Puent by taniec cygaski w wykonaniu dziew-czt z II f i zaproszenie do wiosennej wdrwki.

Po co to wszystko? Gwnie po to, by pierwszy dzie wiosny nie by dniem wagarowicza. W Gimnazjum Nr 1, od pocztku istnienia tej pla-cwki, pierwszego dnia wiosny nie ma lekcji. Tego dnia odbywaj si zajcia z wychowawcami. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowuj wiosenne spotkanie na sali gimna-stycznej. To czas zabawy, to take moliwo lepszego poznania si, ktr wykorzystuj zarwno nauczyciele jak i uczniowie. Nie jest to bynajmniej dzie stracony. Szkoa ma nie tylko uczy, ale i wychowywa. Taki pomys na pierwszy dzie wiosny zrodzi si z marze, aby znale sposb na radosn i bezpieczn zabaw. Przecie wiosna (...) jest obrazem modoci, a szczli-wa modo jest umiechnita. Jarosaw Krauze

W JEDYNCE ju wiosna!

11 gazetaSamorzdu Miasta ciechanw

Gazeta Samorzdu Miasta CiechanwAdres: 06-400 Ciechanw, Rynek 6 Ratusz, tel. 673 58 02, fax 672 29 63, e-mail: [email protected]: Ewa BlankiewiczSkad i amanie: Arjadna PRINT, ul. 17-go Stycznia 13, tel./fax 672 86 65Druk: ARJADA s.c., Ciechanw, ul. Robotnicza 5, tel./fax 672 47 73Redakcja nie odpowiada za tre ogosze i materiaw nadesanych do publikacji.Anonimy wyrzucamy do kosza.

Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Magiczny Klub

Nowe zasady, nowe prawko

Ju wiosn kursy na prawo jazdy bd dwa razy dusze, wzrosn wic ich ceny. Ci, ktrzy chc si zaapa na stare zasady szkolenia maj niewiele czasu. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 roku wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie szkolenia kandydatw na kierowcw, ktre bd obowizyway od 1 kwietnia 2004 r. Orodek Szkolenia Kierowcw Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Ksztacenia w Ciechanowie podaje te najistotniejsze: minimalny czas kursu prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1 oraz T zostaje wyduony do 30 godzin teorii, nowa liczba godzin dla zaj praktycznych nie moe by mniejsza ni 20 dla kategorii A, A1 oraz 30 dla katego-rii B i B1. Wprowadzono take zajcia praktyczne poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prdkoci poruszania si powyej 70 km/h. Po zakoczeniu kursu prowadzcy szkolenie instruktor bdzie mia obowizek prze-prowadzi egzamin wewntrzny. Inaczej te bdzie wygldaa nowa karta zaj przeprowadzanych na kursie.

Trwa oglnopolska wymiana dokumentw prawa jazdy. Obowizuj ju nowe, plastikowe karty prawa jazdy. Do koca tego roku trac wano te wydane przed 30.04.1993 r. Wszyscy, ktrzy si nim posuguj, musz je wymieni do 31 grud-nia br.

Nowe prawo jazdy wykonane jest z plastiku i ma takie same wymiary jak karta kredytowa. Oprcz zdjcia s na nim dane waciciela (imi, nazwisko, adres, dat urodzenia oraz rok wydania upowanienia). Przed sfaszowaniem chroni je 15 zabezpiecze, np. fotografia umieszczona jest w taki sposb, e kada prba wyj-cia jej spod folii z hologramami koczy si dewastacj samej fotografii oraz nieod-wracalnym zniszczeniem folii ochronnej. Nowe prawo jazdy wydawane jest ka-demu wieo upieczonemu kierowcy, natomiast kady posiadacz dwukartkowego dowodu zobowizany jest do wymiany starego na nowe w okrelonym terminie. W Ciechanowie chtni mog si zgasza do Wydziau Komunikacji i Transportu mieszczcego si w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17. Stycznia 7 (tel. 672 25 20 lub 673 59 76). Aby otrzyma nowe prawo jazdy, naley przynie zdjcie, ksero starego prawa jazdy i przede wszystkim wnie opat okoo 80 z. Na dokument czeka si mniej wicej tydzie.

Jeli nie wymienimy swojego prawa jazdy w przewidzianym terminie, grozi nam bdzie grzywna i zakaz prowadzenia pojazdw.

Dominika agiel

Ciechanowscy sportowcy trenujcy sztuk walki Taekwon-do zaczli odno-si sukcesy na skal kraju. Zawodnicy z LKS Matsogi pokazali mistrzowsk klas w Pucharze Polski w Taekwon-do ITF, ktry rozegrano w Nowym Dworze

Mazowieckim w dniach 57 marca. Do sportowej walki stano 320 zawodnikw i zawodniczek z 46 klubw zrzeszonych w Polskim Zwizku Taekwond-do. Barw Ciechanowa bronili seniorzy: Piotr Szwejkowski (kat. wag. 63 kg), Pawe Szwejkowski (kat. wag. 63 kg), ukasz Biekowski (kat. wag. 80 kg) oraz junio-rzy: Kamil Falcki (kat. wag. powyej 70 kg), Maciej Kowalski (kat. wag. do 70 kg), Agnieszka Kijewska (kat. wag.

Bolesaw Kumiski-Leniowski, maturzysta I LO im. Z Krasiskiego z 1938 r., oficer artylerii I Dyw. Grenadierw Br. Ducha, pilot 663 DSA w II Korpusie WP gen. W. Andersa, podpukownik w stanie spoczynku, wybitny ciechanowianin, nie yje.

Wiadomo o tej nagej mierci 21 lutego w Birmingham w Anglii, zaskoczya licznych przyjaci i zna-jomych. Jego dugie i aktywne ycie przepenione byo mioci do ludzi, do ojczyzny, do Ciechanowa. Dawa temu wyraz uczestniczc w zjazdach koleeskich Liceum im. Z. Krasiskiego, przekazujc osobiste pamitki wojenne i darowizny m.in. do Sali Tradycji I Ciechanowskiego Plku Artylerii, do Muzeum Okrgowego i ciechanowskiego szpitala.

3 marca w Birmingham miaa miej-sce pierwsza cz pogrzebu zakoczo-na kremacj. Cz druga odbya si 13 marca w Ciechanowie. Urna z prochami, przywieziona przez onIren i syna Juliana, zostaa wystawio-na w kociele w. Piotra. Msz wit celebrowa ks. Dziekan Eugeniusz Gra-czyk i ks. kapelan por. Marek Wojnow-ski. Po poegnaniach prochy zmar-ego, w asycie kompanii honorowej1 Ciech. p.a. oraz pocztw sztanda-rowych Ciechanowskiego Obwoduwiatowego Zwizku onierzy Armii Krajowej, Zarzdu Okrgowego Zwiz-ku Kombatantw RP, Byych Winiw Politycznych oraz I Liceum Oglno-

ksztaccego im. Z. Krasiskiego w Ciechanowie, przewiezione zostay do grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym. Zmarego w imieniu dowdcy i onierzy 1 Ciech. p.a. porzegna mjr. J. Hooszkiewicz, a w imieniu Weteranw Armii Modlin z 1939 r. pk. rez. J. Pawlak. Uroczysto zakoczya salwa honorowa.

Andrzej Piotrowski

Wspomnienie o Bolesawie Kumiskim

Przy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie dziaa Magiczny Klub, w ktrym na comie-sicznych spotkaniach mionicy poezji mog posucha wierszy i zaprezen-towa wasn twrczo. Inicjatorami tej dziaalnoci s dyrektor Miejskiej Biblioteki Anna Suchodolska i redaktor Tygodnika Ciechanowskiego Stefan agiel.

W spotkaniach z poezj uczestnicz nie tylko dzieci i modzie przy-szli poeci, ale te twrcy z duym dorobkiem literackim oraz pedagodzy, opiekunowie k poetyckich, dziaa-jcych w szkoach ciechanowskich i z Koaczkowa.

cz nas serca, przyjazne sowa. czy nas Muza Erato i Wszechwiat

Nieustannie dowiadczamy nowych wyzwa

Z gbin wyobrani od nowa zapala-my lampki i sowa

Moe ten blask pozwoli oderwa si od codziennoci, zaczaruje cieki drg