Imperium cz2

  • View
    1.650

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fragment podręcznika Warhammer TofT_Ed 0.04

Text of Imperium cz2

PROWINCJE:Chopcze. Imperium w caoci utrzymuje jedynie to, e nasza wzajemna niech jest sabsza od niechci do wszystkich innych.- Sigismund von Sonnenschein, Prezbiter Sigmara Chocia Imperium powszechnie uwa a si za kraj zjednoczony, w rzeczywistoci jest to konfederacja na wp niepodlegych prowincji. Chocia maj ze sob wiele wsplnego, istniej midzy nimi tak e znaczne r nice. Niektre prowincje szczyc si bogat histori i wywy szaj nad inne z tego wzgldu, e stanowiy siedziby dawnych Imperatorw, natomiast inne rozpamituj krzywdy wyrzdzone przez ssiadw podczas wojen domowych, gdy starcia midzy prowincjami byy powszechne. Jeszcze inne WIELKIE HRABSTWO AVERLANDU BARONIA HOCHLANDU MIASTO-PASTWO MIDDENHEIM WIELKIE HRABSTWO MIDDENLANDU BARONIA NORDLANDU konflikty maj rda w religii; dugie wanie midzy wyznawcami Ulryka i Sigmara nadal wywouje napicia. Tarcia midzy prowincjami zwykle s wynikiem ambicji mieszkajcych w nich rodw szlacheckich, a tak e sporw zatargw oraz wani, ktre czsto dotycz wydarze z odlegej historii. Elektorzy uto samiaj dobro prowincji z wasnymi dynastycznymi pragnieniami, co prowadzi do spiskw, intryg i wojem. I tak, w XVI wieku Elektor Nordlandu wypowiedzia wojn Ostlandowi. Ostentacyjnie wspierajc roszczenia middenheimskiego Imperatora do tronu i sprzeciwiajc si sigmarytom ze wschodu, wadla Nordlandu dostrzeg okazj do zagarnicia czci zachodnich terytoriw Ostlandu. Jednak jak dotd, pomimo burzliwej polity wewntrznej kraju, w obliczu zewntrznego zagro enia prowincje byy w stanie zaniecha wzajemnych animozji i pracowa dla wsplnego dobra. WIELKIE HRABSTWO STIRLANDU WIELKA BARONIA SUDENLANDU HRABSTWO SYLVANII MIASTO-PASTWO TALABHEIM WIELKIE KSISTWO TALABECKLANDU

MIASTO-PASTWO NULN & HRABSTWO WISSENLAND LIGA OSTERMARKU WIELKIE KSISTWO OSTLANDU

WIELKIE KSISTWO REIKLANDU & WOLNE MIASTO KUPIECKIE KEMPERBAD

Imperialni obchodz pewne wito. Nazywaj je Wurstfest - wito Kiebasy. W porze niw, kade miasto lub wioska zasiada, by je i pi za bogw, kiebas Upyprowincj, Imperium i przodkw. Nawet biedni dostaj talerz kiebas. Upycha si do nich wszelkiego rodzaju zmielone plugastwo - okrawki misa rnych gatunkw, chleb, wntrznoci, kopyta, popi, a nawet glin. Im bardziej tusty i dziwniejszy smak, tym lepiej. Napychaj si tym przez cay dzie i pochaniaj ogromne iloci piwa. Jeli do wieczora nie wybuchnie samoistnie jaka bjka, trzeba j zorganizowa. Wrzeszcz i krzycz, bijc si nawzajem wszystkim, co wpadnie im w rce. Na szczcie, s tak pijani, wszye ich ciosy nie przynosz adnego efektu. wito koczy si, gdy ju wszyscy s tak oszoomieni, e trac przytomno. Oni uwaaj, e to normalne, a nawet potrzebne, by oczyci atmosfer midzy ssiadami. Myl, e te zwyczaje mwi wszystko, co trzeba wiedzie o Imperium.- Cortega del Cisto, estalijski dramatopisarz

Jak na ludzki nard, s przemylni i pracowici. Znaj warto handlu i nigdy wiadomie ci nie obra, gdy s przekonani, e mog na tobie zarobi. Gdyby cho przez kilkaset lat przestali walczy midzy sob, mogliby sta si interesujcy.- Illithuain, morski elf, z rodu kupieckiego Kruczej Gwiazdy

Ludzie z Imperium to pijani, zadufani w sobie gupcy, syccy si wojn i religi. Uwaaj si za lepszych z powodu swoich dzia, czarodziejw i licznej armii, ale gdyby nie ich przeklta natura zmuszajca do bezustannych walk midzy walk stwosob, nigdy by si nie nauczyli, jak trzyma wczni, nie mwic o stworzeniu tego potwornego czarnego prochu. Ich ograniczeni kapani ucz bogachopstwo, aby codziennie pio za powodzenie Imperium oraz ich bogaprzychodz czowieka Sigmara, wic gdy przychodz sieranci rekrutacyjni (a zawsze w kilkocu przychodz), mczyni zgaszaj si w pijackiej dumie, liczc na kilpoka atwych szylingw od Imperatora. Ich armie napdza nie honor lub poczucie obowizku, lecz gorzaka i pomienne przemowy. Nie obawiajcie si armat i hochlandzkich muszkietw, bowiem najwiksze spustoszenia, w penym tego sowa znaczeniu czyni zapici halabardnicy. Lud Imperium nie pryma poczucia honoru rycerskiego. Ich kupcy to zodziejscy, podstpni i prymitywni nikczemnicy, ktrzy szanuj tylko zoto. Wydaje si, e szlacheckie urodzenie liczy si w tym barbarzyskim miejscu mniej ni kilka monet. A oburzajedzenie! Nigdzie nie sposb dosta przyzwoitego wina, brandy jest oburzajco droga, a wszyscy s uzalenieni od piwa.- Sir Gilbert de Arnaud, Listy do domu.

kobieWystrzegaj si tamtejszych kupcw, unikaj szlachty i nigdy nie ufaj ich kobietom.- Ivan Karamazov, kapitan najemnikw

weTo dziwni ludzie, ci Imperialni. Nie zdysz z nimi porozmawia, a ju wegopchn ci w do kufel piwa i podadz jedzenie. Maj osobliwe poczucie gocinnoci i myl tylko o upiciu si w trupa ze swoimi gomi. W istocie, tespodziewali go samego bd spodziewali si po was. Mimo to s sprytni i przemylni. Wiele bym da, by w Tilei otworzono jedno z ich magicznych Kolegiw.- asystent dyplomaty Liguardi Millangilo. Porady dla mojego nastpcy.

O tak, jedno jest pewne. Zjedz wszystko, byle wepchnite w skrk od kiebasy.- Tobias Rumster, nizioek, kupiec

Znaj si na piciu, walce i dziaach. Mona wrd nich dobrze y, jeli zdoasz porzuci gry.- Galar Kunst, krasnoludzki mdrzec

WARHAMMER FRP - 1025

WIELKIE HRABSTWO AVERLANDU:N AZWA OFICJALNA: Wielkie Hrabstwo Averlandu WADCA: Ksi na-Elektor Ludmila von Alptraum, Wielka Hrabina Averlandu, Pani na Averheim RZD: autokracja krlewska, wspierana przez feudalnych wacicieli ziemskich STOLICA: Averheim TRADYCYJNE BARWY PROWINCJI: czer i /zoto GWNE TOWARY EKSPORTOWE: bydo, wyroby skrzane, porcelana, wino

KRAINA:Naturalne granice poo onego w poudniowo-wchodniej czci Imperium Wielkiego Hrabstwa Averlandu wyznaczaj od pnocy rzeka Aver, od poudniowego-zachodu rzeka Reik, za na wschodzie rwniny zaczynaj wznosi si na spotkanie Gr Kraca wiata i Gr Czarnych. Tam, rozproszone na terenach midzy Averlandem i Ksistwami Granicznymi, znajduj si krlestwa krasnoludw. Wyznaczajca pnocn granice prowincji Rzeka Aver przepywajc przez Averland przybiera bardzo mocny, bkitny odcie, prd rzeki jest silny a woda pienista. Rzeka ma swoje rda w Czarnych Grach i nim dotrze do Averlandu przecina na p Krain Zgromadzenia. eglowna na niemal caej swej dugoci rzeka jest szlakiem komunikacyjnym, chtnie wykorzystywanym przez awanturnikw, pyncych z Nuln w kierunku zniszczonej krasnoludzkiej twierdzy Karak-Varn. W poudniowowschodniej czci Wielkiego Hrabstwa Averlandu wznosz si ruiny Trzech Wie , jak nazywaj fortec Averlandczycy. Wielu uczonych twierdzi, e forteca zostaa wzniesiona przed mileniami przez elfy, a zamknita w kamieniach magia, w cigu stuleci ulega spaczeniu i obecnie ruiny wypenia obca, pot na i wroga sia. Averland graniczy na zachodzie z pastwem-miastem Nuln i Wissenlandem, za na pnocy ze Stirlandem i Krain Zgromadzenia. W przeciwiestwie do pokrytych wielkimi lasami innych prowincji Imperium, Averland stanowi pas skpanych w socu rwnin, ktry biegnie mniej wicej z kierunku pnocno-zachodniego na poudniowo-wschodni. Averland to yzna kraina, nawadniana przez coroczne wylewy otaczajcych j wielkich rzek. W niektrych latach wody wznosz si wy ej ni zwykle, zalewajc wiele miast i osad poo onych wzdu ich biegu. Jednak Averlandczycy traktuj wiosenne powodzie jako cen, ktr trzeba paci za obfite plony. W ostatnich latach Wielka Hrabina podja rozmowy z krasnoludami z Karak Angazhar w Grach Czarnych, chcc zleci im skonstruowanie systemu zapr i grobli wzdu brzegu Grnego Reiku, co ma umo liwi zapanowanie nad jego wodami podczas sezonu powodziowego. Zarwno wadca Wissenlandu, jak i gildia in ynierw z Nuln gorco przeciwko temu zaprotestowali. Ten pierwszy obawia si, e ziemie jego prowincji ucierpi wskutek wprowadzenia takiego rozwizania, natomiast gildia in ynierw twierdzi, e to zlecenie bezwzgldnie powinno zosta wykonane przez ludzi. Intensywne karczowanie lasw i uprawa ziemi zmienia pokryt niegdy gstymi lasami i grzskimi bagnami prowincj. Imperialni budowniczowie, za pomoc pot nego systemu kanaw, osuszyli bagna, ktre zmieniy si w bogate w ryby stawy, idealnie nadajce si do wdkowania. Wielu bogatych szlachcicw posiada w granicach swoich ziem strze one przez gwardzistw stawy; a averlandzka Dzielnica Staww jest kolejnym, po Averheimie i Wuppertalu ulubionym przez szlacht rejonem prowincji. Z dala od rzek, rwniny wznosz si agodnie w kierunku geograficznego centrum prowincji, gdzie Stara Krasnoludzka Droga i trakt do Agbeiten spotykaj si w miasteczku Heideck. W gbi Averlandu przewa aj mae wioski rozsiane po rozlegych lennach osiadej szlachty. Na zachodzie i w centralnych czciach prowincji, szlachta zajmuje si gwnie hodowl synnego dugorogiego byda averlandzkiego, pdzc co roku swoje stada do portw w Averheim i Loningbruck, gdzie zwierzta s szlachtowane, a miso wysyane do innych prowincji. Chocia niektrzy arystokracji, szczeglnie z okolic Nuln, chc uchodzi za wyrafinowanych wiatowcw, co nie pozwala im osobicie prowadzi stad na targ, bardziej konserwatywne i tradycyjne rody nadal uwa aj za punkt honoru osobiste dowodzenie spdem byda. W ich opinii jest to doskonaa okazja, aby popisa si przed rywalami. Mieszkacy obu miast wiedz, e gdy w okolicy przybywaj hodowcy byda, lepiej nie wychyla nosa z miejscowych karczm, bowiem s to ludzie nader skorzy do bijatyki. W poudniowo-rodkowej i we wschodnich czciach prowincji hodowla byda ustpuje uprawom winoroli, gdy tamtejsze ziemie najbardziej ze wszystkich terenw zachodniego Averlandu nadaj si uprawy wysokiej jakoci pnczy winnych. Niektre plantacje wyciskaj grona i na miejscu produkuj wasne wino, natomiast inne transportuj owoce do pobliskich miast, a stamtd porednicy wysyaj je do miejscowych winiarni. Do sawnych i niesawnych win averlandzkich zalicza si Biae Grenzstadzkie, szczeglnie popularne i wysoko cenione w Marienburgu, oraz Rubinowe Loningbrudzkie, tanie i chtnie spo ywane przez mniej zamo nych mieszkacw Imperium, od Nuln do Carroburga. Wschodnia cz prowincji to tereny dziaalnoci handlarzy kamieniami szlachetnymi, mineraami i futrami. Wielu ludzi pracuje w kopalniach u stp Gr Czarnych i Kraca wiata, w zamian za prawo d