Click here to load reader

Impuls RWM Nr. 3

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Impuls RWM is het business- en lifestylemagazine gemaakt voor, door en over mensen uit onze regio. Naast aandacht voor trends en lifestyle geven we in het blad ook een podium aan de mens achter de ondernemer. Zij geven hun stimulerende visie op ondernemerschap en laten u delen in hun betrokkenheid, creativiteit en passie voor hun vak. Met de uitgave van ons eigen zakenmagazine brengen we mensen en middelen met elkaar in contact om op die manier nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren. Zo fungeren we als 'vliegwiel' voor de lokale economie. Samen impuls geven aan de lokale economie. Dat is ons idee voor de Westelijke Mijnstreek.

Text of Impuls RWM Nr. 3

 • bUSiNeSS With pLeaSURe IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK...

  ZUIdleaSeGROEn, GROEnER,

  GROEnsT!

  FaMIlIeBedRIJF COllin TijdEn vAn cRisis duRvEn TE invEsTEREn

  bUSiNeSS With pLeaSURe

  ISOBIONICSsinAAssmAAk

  zOndER sinAAsAppEL

  alBeRt GROOtdE kunsT vAn HET

  LOsLATEn

  alBeRt GROOtdE kunsT vAn HET

  LOsLATEn

  SpeCiaL iNteReSt magaziNe VaN RabObaNk WeSteLijke mijNStReek | NUmmeR 3 | jULi 2011

 • > Hoofdredactie Marcel Limbourg

  > Redactie Tom Brennand

  Jos Cortenraad

  COLOFON

  Johan Derrez

  Peter Eberson

  > Fotografie Fanny Driessen

  > Uitgeverij

  Amigo Creative Concepts

  in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

  > Oplage 11.500 exemplaren

  > Bladmanagement Cindy Deuss

  > Verspreiding

  Controlled Circulation naar zakelijke-,

  private banking relaties en prospects

  Rabobank Westelijke Mijnstreek

  Inge Mostard

  > Vormgeving Claudia Ritzen

  Marcel Limbourg

  Bassinkade 1-3, 6211 AL Maastricht

  Henry Peters

  > Auteursrechten

  Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande

  toestemming van Rabobank Westelijke Mijnstreek

  en Amigo Creative Concepts worden gepubliceerd,

  openbaar gemaakt of verveelvoudigd

 • Categorie

  3

  Geachte relatie, beste lezer,

  Voor u ligt het derde nummer van Impuls RWM, het special interest magazine dat

  wij u wederom met gepaste trots aanbieden.

  Zoals in de vorige edities komen ook nu interessante verhalen van ondernemers

  voorbij. Ondernemers uit uiteenlopende branches. Op de cover een portret van

  Frans Coll en zijn zoon Frits. Zij vertellen over de groei van hun familiebedrijf

  dat al meer dan 100 jaar bestaat. U leest ook een interview met Albert Groot, arts,

  ondernemer en kunstverzamelaar.

  In de 4x3 estafette in deze editie komt het industrieterrein Holtum Noord aan

  bod. Met de unieke combinatie van vervoer per weg, water en spoor is dit een

  van Limburgs belangrijkste logistieke knooppunten.

  Aan het woord is ook Jacques van der Linden, algemeen directeur van Rabobank

  Westelijke Mijnstreek. Hij vertelt in een interview over zijn visie op het nieuwe

  werken en over zijn voorliefde voor de wielrensport.

  De Limburgse arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden staat aan de vooravond van

  veel veranderingen, althans volgens een hoogleraar en een aantal headhunters.

  Zij geven elk hun visie.

  Kortom: een magazine met uiteenlopende onderwerpen, vol interessante mensen.

  Rabobank Westelijke Mijnstreek heeft zich tot doel gesteld als vliegwiel voor de

  lokale economie te fungeren. Mensen en middelen met elkaar in contact brengen

  en op die manier nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren. Daar gaan we

  voor. Met als resultaat dat daarmee de leefbaarheid in onze regio verbetert.

  Samen op zoek naar mogelijkheden Dat is de gedachte, dat is het idee.

  Veel leesplezier!

  VOORWOORD

  Raymond Neilen | Directeur Particulieren Rabobank Westelijke Mijnstreek

  Harry Lempens | Directeur Bedrijven Rabobank Westelijke Mijnstreek

 • 56

  08

  34

  52

  04

  62

  ALBERT GROOTDE KUNST VAN HET

  LOSLATEN

  68

  42

  ZuidleaseGrOEN, GrOENEr,

  GrOENST!

  12

  18

  04

  4x3 EsTAfETTEBEDrijVENTErrEiN

  HOLTUm NOOrD

  22

  48

 • Categorie

  5

  04 | dE BEsTE ALBERT HEijn-supERmARkT vAn 2010

  ALBErT HEijN GrEVENBicHT

  06 | up-TO-dATENicE TO KNOw

  08 | REsTAuRAnT dE LindEnBOOm nEw sTyLE

  NiEUwE cULiNAirE iNSpirATiE

  12 | zuidLEAsE GrOEN, GrOENEr, GrOENST!

  18 | wijnAnds pROjEcTmAnAGEmEnT

  ONDErNEmErSBLOED STrOOmT

  wAAr HET NiET GAAN KAN

  21 | EvEnEmEnTEnAGEndA

  22 | 4x3 EsTAfETTEBEDrijVENTErrEiN HOLTUm NOOrD

  32 | TERuGBLik

  INHoudjULi 2011

  34 | cOTE dOpALEEEN mAGiScHE KUSTSTrEEK

  42 | visiE Op dE LimBuRGsE ARBEidsmARkT

  wAArOm EEN KOrEAANSE rUS iN

  LimBUrG wErKT

  48 | isOBiOnicsSiNAASSmAAK zONDEr SiNAASAppEL

  52 | dAnny kEssELszAKENDOEN mET cHiNA

  56 | jAcquEs vAn dER LindEniK ziE GrAAG ONDErNEmENDE mENSEN

  62 | fAmiLiEBEdRijf cOLLiN TijDEN VAN criSiS DUrVEN TE iNVESTErEN

  68 | ALBERT GROOTDE KUNST VAN HET LOSLATEN

  71 | AmAcuRAGOEDE N BETAALBArE zOrG

  05

 • 06

  V.l.n.r. Kelly Penders, Melanie Coenen, Chris Scheepers, Frank Scheepers, Piet Scheepers

  De beSte aLbeRt heijNVaN 2010 Ligt iN... grevenbicht

  eigenlijk is het gewoon een kwestie van de dingen goed doen, voortdurend

 • Categorie

  7

  Tekst > Johan Derrez Beeld > Henry Peters

  Hoe is het ooit begonnen? Piet: De eerste inschrijving bij de

  Kamer van Koophandel dateert van 1904. Mijn grootvader

  opende toen een kruidenierswinkeltje in Hulsberg. Nadat mijn

  ouders het daarna jarenlang hebben gerund, heb ik in 1972 de

  winkel overgenomen. Vier jaar later heb ik een tweede vesti-

  ging erbij genomen, hier in Grevenbicht, die sinds 2009 onder

  de Albert Heijn-formule valt. Nu is de vierde generatie aan

  zet. Onder begeleiding van de adviseurs van NBC/Lemaire &

  Partners hebben Chris en Frank de zaak zon twee en een half

  jaar geleden overgenomen.

  Maar u loopt nog steeds door de winkel rond? Ja, een beetje

  vervelend doen vanaf de zijkant, haha zegt Piet gekscherend.

  Nee, flauwekul natuurlijk. Ik steun mijn zonen nog altijd, voor-

  al bij de bancaire zaken. De winkel runnen, dat doen ze zelf.

  Bovendien kan ik niet stil zitten.

  En het oog van de meester ziet veel, voegt Chris toe, hij zorgt

  ervoor dat we scherp en alert blijven.

  Jullie hebben de Gouden Beppie gewonnen. Chris: Klopt, de

  Gouden Beppie is dus de trofee voor de beste Albert Heijn-

  supermarkt van Nederland. Via internet hebben klanten hun

  mening gegeven over zaken als service, aantrekkelijkheid van

  de winkel, klantgerichtheid en snelheid aan de kassa. De acht

  best beoordeelde winkels werden in december ook nog eens

  door de hoofddirectie beoordeeld. Frank vervolgt: Tijdens een

  bijeenkomst in Breda hoorden we dat we hadden gewonnen.

  Dat hebben we daarna uiteraard gevierd, met het hele perso-

  neel. Van het hoofdkantoor kregen we als cadeau een week-

  endje weg met zijn allen, geheel verzorgd.

  Wat is het geheim van dat succes? Door onze open overleg-

  structuur heeft iedereen invloed op hoe bepaalde zaken gere-

  geld worden, vertelt Frank, dus de ideen voor verbeteringen

  komen vanaf de werkvloer. Daarmee creren we draagvlak. Dat

  pakt heel erg positief uit. Chris: Daarnaast onderscheiden we

  ons ook met hele kleine dingen. Bijvoorbeeld het meelopen

  met de klant als die iets niet kan vinden. Of een klant spontaan

  vragen: Kunt u het vinden? Aan de kassa geldt steevast: drie

  in een rij, kassa erbij. We helpen zelfs klanten bij het inruimen

  van de boodschappentas als er veel producten van de band

  rollen. Soms lopen we zelfs even mee naar de auto. Voor ons

  vanzelfsprekende dingen, maar het wordt door de klant heel

  erg gewaardeerd. Piet: Door de historie weten wij natuurlijk

  niet anders. Vroeger stond service voorop bij de kruidenier.

  Weet je, vervolgt Frank, eigenlijk is het gewoon een kwestie

  van de dingen goed doen, voortdurend. Tot in de kleinste

  details.

  Chris: Klopt, en n ding is zeker: we gaan in 2011 weer voor

  de eerste prijs.

  07

  In februari maakte de hoofddirectie van de supermarktketen Albert Heijn bekend dat de vestiging van de familie

  Scheepers zich over 2010 de beste (reguliere) Albert Heijn-supermarkt van Nederland mag noemen. De goede

  sfeer op de werkvloer bleek doorslaggevend te zijn voor de titel. Bij de in Grevenbicht gelegen winkel werken maar

  liefst 80 mensen, die klantgerichtheid de gewoonste zaak van de wereld vinden. Aan tafel met Piet Scheepers (61)

  en zijn beide zonen Chris (37) en Frank (29), over de succesfactoren van hun bedrijf.

 • 08

  Up-tO-Datenice to know

  De inzending van Rabobank tijdens Floriade 2012 heet Earth-

  walk. Het paviljoen heeft de vorm van een halve aardbol en heeft

  een doorsnee van ongeveer 20 meter. Earthwalk geeft ongeveer

  7.000 bezoekers per dag de kans om over het dak van de wereld

  te lopen. Het wordt een niet eerder vertoonde ervaring, die uit-

  stekend past bij onze ambitie als wereldwijd leidende food &

  agribank, aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven van Rabobank

  Nederland.

  earthwalk op Floriade 2012

  Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese

  landen en banken werken aan de invoering van n Europese betaal-

  markt om het betalingsverkeer eenvoudiger en efficinter te maken.

  Die markt wordt ook wel Single Euro Payments Area genoemd, ofwel

  SEPA. Alle landen die de euro hebben ingevoerd, werken concreet

  naar deze betaalmarkt toe. Een internationaal bankrekeningnummer

  (IBAN) neemt de plaats van het Nederlandse rekeningnummer in en

  er is een nieuwe, Europese standaard voor alle betaalpassen (EMV).

  SEPA : de voordelen van n Europese betaalmarkt | Het gemak

  van betalen met de euro in de euro-landen wordt met SEPA uitgebreid

  naar het girale betalingsverkeer, zoals overschrijvingen via internet-

  bankieren en incassos. De voordelen van n Europese betaalmarkt

  op een rij:

  SEPA: vanaf wanneer? | De Europese landen en banken zijn al enkele