Ims Second Grading

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Ims Second Grading

  1/6

  Region I

  DIVISION OF CITY SCHOOLSDistrict III

  NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

  Dagupan City

  INSTRUCTIONAL MATERIALS IN HEKASI VI

  Skill: Natutukoy ang mga likas na yaman ng

  bansa.

  Date: September 2, 2015

  Skill: Naipapaliwanag ang kahalagahan ng

  pamahalaan sa mga mamamayan.

  Date: September 24, 2015

  Skill: Uri ng pamahalaan batay sa ugnayan ng

  tagapagpaganap at tagapagbatas.

  Date: !tober ", 2015

  #repare$ by:

  MICHAELA M. BERNARDO

  %ea!her &&&

  N%'D:

  ALICIA B. QUIMBOY, Ph. D.

  #SDS ( &), **i!e o* the #rin!ipal &+

  Region I

  DIVISION OF CITY SCHOOLSDistrict III

  NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

  Dagupan City

 • 7/25/2019 Ims Second Grading

  2/6

  INSTRUCTIONAL MATERIALS IN ENGLISH VI

  Skill: Use !ompoun$ senten!es !orre!tly.

  Date: September , 2015

  Skill: Using a!tion wor$s in !ompleting a

  Senten!e.

  Date: September 2-, 2015

  Skill: Using in$e*inite pronouns in senten!es.

  Date: !tober , 2015

  #repare$ by:

  MICHAELA M. BERNARDO

  %ea!her &&&

  N%'D:

  ALICIA B. QUIMBOY, Ph. D.

  #SDS ( &), **i!e o* the #rin!ipal &+

  Region I

  DIVISION OF CITY SCHOOLSDistrict III

  NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOLDagupan City

  INSTRUCTIONAL MATERIALS IN MATHEMATICS VI

  Skill: /ultiplies *ra!tions in mie$ *orm.

 • 7/25/2019 Ims Second Grading

  3/6

  Date: September 1, 2015

  Skill: &$enti*ies ratio an$ proportion.

  Date: !tober , 2015

  Skill: ea$s an$ writes $e!imals through ten

  thousan$ths.

  Date: !tober 12, 2015

  #repare$ by:

  MICHAELA M. BERNARDO

  %ea!her &&&

  N%'D:

  ALICIA B. QUIMBOY, Ph. D.

  #SDS ( &), **i!e o* the #rin!ipal &+

  Region I

  DIVISION OF CITY SCHOOLSDistrict III

  NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

  Dagupan City

  INSTRUCTIONAL MATERIALS IN HEKASI VITHIRD QUARTER

  Skill: Natutukoy ang kaibahan ng 3us

  Sanguinis at 3us Soli.

  Date: Noember 2, 2015

 • 7/25/2019 Ims Second Grading

  4/6

  Skill: Nasasabi ang mga karapatang sibil at

  pampulitika ng mamamayang #ilipino.

  Date: De!ember 1, 2015

  Skill: Nailalaha$ ang mga uri ng

  karapatang pantao.

  Date: De!ember ", 2015

  #repare$ by:

  MICHAELA M. BERNARDO

  %ea!her &&&

  N%'D:

  ALICIA B. QUIMBOY, Ph. D.

  #SDS ( &), **i!e o* the #rin!ipal &+

  Region I

  DIVISION OF CITY SCHOOLSDistrict III

  NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

  Dagupan City

  INSTRUCTIONAL MATERIALS IN ENGLISH VITHIRD QUARTER

  Skill: De!o$e meaning o* wor$s through !ontet !lues.

  Date: De!ember 2, 2015

  Skill: nalye i$eas as to what !oul$ happen net *rom a story

  rea$.

  Date: De!ember , 2015

 • 7/25/2019 Ims Second Grading

  5/6

  Skill: Use $es!riptie wor$s an$ phrases too 6 a$7e!tie

  6 to 6 erbs in senten!es.

  Date: !tober , 2015

  #repare$ by:

  MICHAELA M. BERNARDO

  %ea!her &&&

  N%'D:

  ALICIA B. QUIMBOY, Ph. D.

  #SDS ( &), **i!e o* the #rin!ipal &+

  Region I

  DIVISION OF CITY SCHOOLSDistrict III

  NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL

  Dagupan City

  INSTRUCTIONAL MATERIALS IN MATHEMATICS VITHIRD QUARTER

  Skill: /ultiply mentally $e!imals by

  0.1, 0.01 an$ 0.001.

  Date: De!ember , 2015

  Skill: Soles 28 to 98 step wor$ problems

  o* $e!imals inoling money.

  Date: De!ember 11, 2015

  Skill: Soles 28 to 98 step wor$ problems

 • 7/25/2019 Ims Second Grading

  6/6

  inoling $iision o* $e!imals.

  Date: 3anuary , 201

  #repare$ by:

  MICHAELA M. BERNARDO

  %ea!her &&&N%'D:

  ALICIA B. QUIMBOY, Ph. D.

  #SDS ( &), **i!e o* the #rin!ipal &+