Imunologie, očkování

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Imunologie, okovn. kolen - MEDEA. Imunologie. Studium struktury, organizace, funkce a vznamu imunitnho systmu Oblasti: - alergologie - klinick imunologie - imunogenetika - imunochemie - imunopatologie - imunofarmakologie - ndorov imunologie - transplantan imunologie. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Imunologie, okovn kolen - MEDEA

 • ImunologieStudium struktury, organizace, funkce a vznamu imunitnho systmuOblasti: - alergologie- klinick imunologie- imunogenetika- imunochemie- imunopatologie- imunofarmakologie- ndorov imunologie- transplantan imunologie

 • Imunitn systmObrana proti infekceUdren stlosti vnitnho prostedFunkce: rozpoznn cizho od vlastnhoReaktivita na ciz ltkyImunologick pamtImunologick tolerance k vlastnm tkovm antigenmZtrta tolerance autoprotiltkyImunita: vlastnosti a funkce hostitele proti vnjm initelm

 • Imunitn odpovImunogen = antigen: cizorod ltkaLymfoidn buky: lymfocyty, polymorfonuklern bb., monocytyLymfocyty: lymfoidn orgny(uzliny, slezina, thymus, GIT)T lymfocyty v thymu, de sleziny , kra lym.uzlin, podporuj a d tvorbu protiltekB lymfocyty: kostn de, GIT, syntetizuj protiltkyMakrofgy: pohlcuj mikroby z krve monocyty, ve tknch histiocyty

 • Imunitn odpovImunogen = antigen (Ag)Vlastnosti: imunogenita, antigenita, haptny, epitopy na Agen Ag: krev, ke, DC, GITT bb - cytokiny protiltky z B bb.

 • Vrozen imunitaNespecifick: pirozen obrann mechanizmy: a) fyzikln (ke, sliznice) b) fagocytoza (bl krvinky) c) komplementov systm (C1q, C3, C4) komplement = enzymyd)proteiny akutn fze Ce) NK buky (lymfocyty, aktivuj se interferony

 • Zskan imunitaSpecifickImunologick pamA) humorln produkce P proti Ag = protiinfekn, protindorov, transplantan, B lymfocyty z kostn denB) celulrn, T lymfocytyAktivn a pasivn imunita:Pasivn hotov protiltky, krtkodob, transplacentrn, mateskm mlkem

 • Humorln imunitatvorba protiltek jako odpov na imunogeny (infekce, okovn)Protiltky: srov glykoproteiny = imunoglobulnyIgG, IgA, IgM, IgD, IgEIgM, IgG v plazmIgA plazma, sekretyIgD neobjasnnoIgE alergie, parazitiFze vvoje: - primrn - IgM- sekundrn IgGVvoj imunitnho systmu do puberty, boj proti infekci

 • Imunologick laboratorn metodyDetekce P nebo AgKvantitativn nebo kvalitativnDiagnosaLbaReakce Ag s P:Imunodifuze precipizaceElektroforeza odlien protein-elektroimunodifuzeAglutinaceVazba komplementu (KF), hemolytick aktivita, virov infekceRadioimunoassay (RIA)ELISA uren P nebo Ag, navzna na pevn bziImunofluorescenn testy (IF)

 • Bunn imunitaBukami zprostedkovanT lymfocytyProdukce cytokinAktivace makrofgCytotoxick aktivita1. lymfokiny vyslaj fygocyty i agens2. aktivace makrofg3. ni msto replikace vir i ndor

 • Pecitlivlost pozdnho typuLokalizovan, kde se netvo P, kon testy (tuberkulnov)Pozitivn u imnunnch osob za 24-48 h po i.d. podanm Ag erytm, indurace, aktivace makrofg

 • Cytotoxicita a odhojen transplanttuT lymfocytyObrana proto ndorovm bb.

 • Klinick imunologieObrana proti nebo v souinnosti, kdy chyb nebo je poruena= IMUNODEFICIENCE=

  VrozenZskan (lba antimikrobiln, imunoterapie, HIV virm, bakterim, mykotickm, protozolnm a dalm onemocnnmProtiltkov a bunn imunita, fagocytoza, komplementPracuj samostatn nebo ne

 • AlergieZntliv zmny ve tknch vyvolan imunitn odezvou na AgAlergeny: odpov na P nebo bunn- asn- opodn- pozdnDg: - anyfylaktick ok- srov nemoc- Atopick choroby (rma, astma, kon)

 • AutoimunitaPoruen tolerance vi vlastnm AgReuma, myastenia gravis

 • Modulace imunitn odpovdiImunosuprese (kortikoidy, cytostatika, ozen)Okovn Imunomadultory (cytokiny, interferony, inrterleukiny, monoklonln protiltky

 • Okovn Pedpisy:Zkon . 258/2000 Sb.Vyhlky .: 537/2006 Sb., 65/2009 Sb.Provdj: zdravotnick zazenOkuje lkaZznam do okovacho kalendeZpsobilost k okovnRegistrovan okovac ltkySprvn distribuce, skladovn, manipulace, aplikace

 • OkovnVhody pro okovanho:- prevence vzniku IO- ni vskyt komplikac IO- prevence vzniku infekce v souvislosti s cestovnm- monost prevence vzniku rakoviny- eliminace rizika chronickho prbhu nemoci- pokles uvn antibiotik

 • OkovnVhody okovn pro spolenost:- peruen cirkulace pvodc infekc v populaci- eliminace vybranch infekc- kolektivn imunita (ochrana tch, kte nejsou okovan)- snen smrtnosti na IO- snen zte zdr.systmu- Pokles nklad na lbu nemoc- Kontrola vskytu infekc

 • Okovnimunita: - protiltkov celulrn1. specifick zskan a) pirozen (pasivn matesk P, aktivn postinfeknb) uml: pasivn hotov P heterologn(zvec), homologn lidsk2. nespecifick

 • OkovnPasivn imunizace:- obsahuj specifick protiltky- z lidsk nebo zvec plazmy- profylaxe i terapie infekcA) heterologn globulny: hyperimunizac zvat (kon, krvy, ovce)), purifikace, koncentrace, innost krtkodob 1-2 tdny, odbourvn, cizorod, aplikace frakcionovan, lokln reakce, okB) Homolgn: z lidsk plazmy, pomalej, 6-8 tdn, pracn, nkladn, vbr drc, inaktivace, kontrola, reakce mrn a pechodn

 • OkovnZpsoby a postupy pi okovn:- individuln pstupKontraindikaceSprvn technikaDodrovn odstup inaktivovan 2 tdny, iv 4 tdny, kon testy 1 tden, imunostimulace 7-10 dn- zachzen s okovac ltkouPo okovn 30 min. v klidu, inaktivovan 46h bez fyzick nmahy, iv 14 dn

 • OkovnPznaky po okovn:- fyziologick oekvan (lokln v mst vpichu, horeka, erytm)- nefyziologick = nedouc:Celkov anafylaktick ok, generalizovan urtika, neurologick kee, encefalitidy, encefalomyelitidyOhlen SKLOkovac kalend

 • OkovnPasivn imunizace:Aplikace hotovch protiltek1. imunn sra heterologn (tetanus, vzteklina, anaerobn myonekrozy, botulismus, antistafylokokov globuln2. imunoglobulny homologn(HBV, tetanus, vzteklina)

 • OkovnPovinn, pravideln, po razech, porann, nehojc rny, ped nktermi lebnmi vkonyTBC, Zkrt, tetanus, dviv kael, dtsk obrna, H.influenzae typu b, HBV hexavakcina (4 dvky)Spalniky, punice, zardnky (2dvky)Peokovn

 • OkovnNepovinn, doporuenChipkaKlov encefalitidaMeningokok invazivnHBV, HAVLidsk papilomavirusPneumokok Rotavirov Pi cestch do zahrani (lut zimnice, HAV, HBV, antimalarika, japonsk encefalitida, meningokok, vzteklina, tetanus, dtsk obrna, zkrt

 • OkovnTypy okovacch ltekiv atenuovanNeiv inaktivovan, usmrcen, celobunntpenSubjednotkovNa bzi toxoidPolysacharidovKunjugovanRekombinantn

 • Dkuji za pozornost