in dorian mode - ?· 23 23 Piano Œœœœ˙ w œœ Lento, q = 104 p legato œœœœ˙ w œœ œœœœœœ… page 1

in dorian mode - ?· 23 23 Piano Œœœœ˙ w œœ Lento, q = 104 p legato œœœœ˙ w œœ œœœœœœ…

Embed Size (px)

Text of in dorian mode - ?· 23 23 Piano Œœœœ˙ w œœ Lento, q = 104 p legato œœœœ˙ w œœ...

 • &

  &

  23

  23Piano

  w

  Lento, q = 104

  p legato

  w

  .

  &

  &

  4

  w

  .

  &

  &

  7

  .

  .

  .

  &

  &

  11

  .

  .w

  ..ww#

  In Dorian ModeBela BartokFrom: Microkosmos , No. 32

Recommended

View more >