105
10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

10 g

odin

a H

rvat

ske

kom

ore

inže

njer

a šu

mar

stva

i dr

vne

tehn

olog

ije

10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Page 2: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

1

10 godina

Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Zagreb, listopad 2016. godine

Page 3: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

2

10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Nakladnik: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Prilaz Gjure Deželića 63, Zagreb; [email protected]

Urednici: Silvija Zec

Tomislav Poršinsky

Tisak i grafička priprema: Novi val d.o.o., Zagreb

Naklada: 500 primjeraka

Fotografije: naslovna i stražnja stranica — Oliver Vlainić.

Ostale fotografije: Stručna služba i članovi HKIŠDT.

ISBN 978-953-59277-0-9CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne isveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000944229.

Page 4: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

3

SADRŽAJ

PREDGOVOR ................................................................................................................................. 41. Osnivanje i ustrojavanje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije........... 52. Upisi i članstvo HKIŠDT .......................................................................................................... 133. Tijela Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije ....................................... 164. Licenciranje izvoditelja šumarskih radova ........................................................................... 235. Stručni ispiti ........................................................................................................................... 276. Stručno usavršavanje ............................................................................................................ 297. Ostale aktivnosti Komore ...................................................................................................... 35PRILOZI ....................................................................................................................................... 45 A) Popis ovlaštenih inženjera šumarstva ........................................................................ 46 B) Popis ovlaštenih inženjera drvne tehnologije ........................................................... 62 C) Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/2006) ................................................................................ 63 D) Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/2006) .. 72 E) Izmjene Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 61/2007) .............................................................................. 100

Page 5: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

4

PREDGOVOR

Ove godine, kada hrvatsko šumarstvo slavi sto sedamdeset godina Hrvatskoga šumarskoga društva, sto četrdeset godina neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista te dvadeset godina Akademije šumarskih znanosti, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije obilježava desetu obljetnicu svoga postojanja.

Obljetnice su na svojevrstan način uhvaćeno vrijeme u prostoru radi očuvanja od zaborava vrijednosti do kojih nam je stalo. One su znak bliže ili dalje prošlosti, a u našem slučaju desetogodišnjega djelovanja Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Je li deset godina puno ili malo, teško je reći. Za šumare je to vrijeme jedne ophodnjice u prebornim šumama, vrijeme između dviju proreda pri regularnom gospodarenju jednodobnim sastojinama, ali i četvrtina radnoga vijeka inženjera šumarstva.

Desetu obljetnicu osnutka Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije obilježava objavljivanjem ove knjige i organiziranjem Prve konferencije ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Solaris – Šibenik, 13. do 16. listopada 2016.).

Ova knjiga, u sedam zaokruženih poglavlja, nastoji zabilježiti i nabrojiti najvrednije rezultate koje su tijekom deset godina postigli Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i njezini članovi.

U Zagrebu, 1. listopada 2016.

Tomislav Poršinsky, predsjednik

Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Page 6: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

5

1. Osnivanje i ustrojavanje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Inicijativu za osnivanje Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) dalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske, Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut te trgovačko društvo »Hrvatske šume« d.o.o. Zagreb. Svi zajedno prepoznali su potrebu očuvanja digniteta i podizanja ugleda struke udruživanjem u Komoru po ugledu na druge struke. Komora je u proteklom razdoblju opravdala svoje postojanje, a u budućnosti treba zauzeti još veću ulogu u zaštiti struke i kreiranju propisa i politika vezanih uz šumarstvo i drvnu industriju. Daljnja uspješna suradnja sa svima koji djeluju na području šumarstva i drvne tehnologije doprinijet će ostvarenju zajedničkoga cilja – boljitka šumarske i drvno tehnološke struke.

Začetak je nastanka HKIŠDT svakako vezan za poglavlje Šumarska uprava i zakonodavstvo, Nacionalne šumarske politike i strategije (NN 120/03): »Trenutačno svaka fizička ili pravna osoba može biti ugovaratelj u šumarstvu, čak i ako ne posjeduje profesionalne kvalifikacije, znanje ili stručnost. Kvaliteta i stručnost ugovaratelja u šumarstvu izravno utječe na aktivnosti u šumama i šumskom zemljištu. Mnoge države zahtijevaju da ugovaratelji u šumarstvu budu registrirane osobe ili da zatraže certifikat (licencu) o stručnosti za svoju djelatnost. Nužno je zahtijevati da ugovaratelji u šumarstvu budu registrirane osobe i da posjeduju certifikat (licencu) o stručnosti za svoju djelatnost. U cilju provedbe navedenog, a koristeći iskustva drugih struka, javlja se nužnost osnivanja šumarske komore.« Isti dokument, kao jednu od strateških aktivnosti, donosi i osnivanje šumarske komore, čiju je provedbu dvije godine kasnije osigurao Zakon o šumama (NN 140/05), i to: pojmovno u članku 5. »Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije jest samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (svojih članova), skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu«, te kroz članak 50. koji se odnosi na izvođenje šumarskih radova:

(1) Šumarske radove mogu izvoditi isključivo za te poslove registrirani i licencirani izvođači, a stručne poslove ovlašteni inženjeri.

(2) Poslove licenciranja osoba za izvođenje šumarskih radova, provođenja stručnih ispita za ovlaštene inženjere te vođenja imenika ovlaštenih inženjera šumarstva obavlja Šumarska komora koja će se osnovati po posebnom propisu.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pojedine manje rizične šumarske radove mogu izvoditi šumoposjednici samostalno.

(4) Propis o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno donijet će ministar.

Po donošenju Zakona o šumama, tadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Petar Čobanković, imenovao je Osnivački odbor Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u kojem su bili predstavnici svih institucija, inicijatora osnivanja:

1. Herman Sušnik (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva),

2. mr. sc. Darko Beuk (»Hrvatske šume« d.o.o Zagreb),

Page 7: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

6

3. prof. dr. sc. Mladen Figurić (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu),

4. Robert Laginja (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva),

5. dr. sc. Darko Motik (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu),

6. Damir Delač (Hrvatsko šumarsko društvo),

7. Ivan Slamić (Tvin d.o.o.),

8. izv. prof. dr. sc. Jozo Franjić (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu),

9. Zoran Sabljarić (»Hrvatske šume« d.o.o Zagreb),

10. Milan Jakopović (Hrvatska gospodarska komora) i

11. Stjepan Ivezić (»Hrvatske šume« d.o.o Zagreb).

Na svojoj prvoj sjednici, održanoj 7. travnja 2006. godine, Osnivački odbor je za predsjednika izabrao mr. sc. Darka Beuka, a svoj je izostanak ispričao Ivan Slamić.

Izrađen je prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, koji je donesen 24. veljače 2006. (NN 22/06). Navedeni zakon uredio je osnivanje, temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje HKIŠDT, pri čemu treba naglasiti značenje članka 1. koji određuje stručne poslove, ali i članak 5. koji HKIŠDT određuje kao pravnu osobu sljedećih javnih ovlasti:

vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,

Page 8: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

7

daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,

utvrđuje visinu upisnine i članarine u Komoru,

utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje, u skladu s kodeksom strukovne etike,

provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere, sukladno posebnom propisu ... kojega donosi ministar nadležan za šumarstvo, lovstvo i drvnu tehnologiju,

druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore.

Često spominjana »sporna« odredba iz članka 43. Zakona o HKIŠDT (upis u Komoru temeljem 10 godina radnoga staža u struci, a koju ima većina sličnih institucija), omogućila je upis prvih 300-tinjak članova koji su sudjelovali s pravom glasa na prvoj Osnivačkoj skupštini HKIŠDT, održanoj 27. rujna 2006. godine u kino dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, nakon što su održane:

Prva (osnivačka) sjednica Razreda inženjera šumarstva, 12. lipnja 2006. godine, kojoj je prisustovalo 199 od ukupno 269 upisanih i pozvanih inženjera te pet prisutnih bez prava glasa uslijed mirovanja članstva,

Prva (osnivačka) sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije, 6. srpnja 2006. godine,

Potpisne liste nazočnih na Osnivačkoj Skupštini

Page 9: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

8

Page 10: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

9

Page 11: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

10

Na svojim sjednicama strukovnih razreda, prisutni članovi upisani u Privremeni imenik ovlaštenih inženjera izabrali su svoje predstavnike u tijelima Komore (Vijeće, Skupština, Nadzorni odbor, Predsjednik) te tijelima Razreda.

Do kraja 2006. završene su sve aktivnosti vezane za osnutak HKIŠDT te je 18. prosinca 2006. donesen Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/06), kojim je pobliže određen ustroj Komore. Osim određenih javnih ovlasti, zadaci HKIŠDT su i:

promicanje razvoja struke i skrb o stručnom usavršavanju članova,

poticanje donošenja propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore,

reagiranje struke na pripremu propisa iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,

suradnja s nadležnim institucijama i zastupanje struke u odnosu prema njima,

organizacija stručnoga usavršavanja,

zastupanje interesa svojih članova,

izdavanje pečata i iskaznice ovlaštenim inženjerima,

briga i nadzor poštivanja kodeksa strukovne etike,

osiguravanje članova Komore za štetu koja bi mogla nastati investitorima i trećim osobama i sl.

Osnivanje strukovne komore u suglasju je s pet faza nastanka neke djelatnosti, odnosno profesije kako je to definirao Harold L. Wilensky (1964):

1. ustanovljavanje stalnoga zanimanja (djelatnost se obavlja trajno i neprekidno), što potiče potrebu za

2. uspostavom obrazovnih institucija, zatim dolazi do

3. uspostave profesionalnih udruženja koja nastoje definirati temeljno područje djelovanja i uvjete za primanje u članstvo, nakon čega slijedi

4. dobivanje pravnoga priznanja i ovlasti licenciranja i na kraju

5. uspostava kodeksa etike te struktura za njegovu primjenu (npr. stegovna tijela).

Tijekom 2007. i 2008. godine treba istaknuti sljedeće aktivnosti:

održane su četiri sjednice Skupštine (23. 2., 9. 5., 1. 6. i 20. 9. 2007.)

održano je šest sjednica Vijeća (23. 2., 3. 5., 27. 6., 6. 9., 20. 9. i 19. 12. 2007.)

održana je jedna sjednica Nadzornoga odbora, na kojoj je izabrana predsjednica i zamjenica predsjednice (23. 2. 2007.)

održane su sjednice odbora razreda, inženjeri šumarstva 2. 5. 2007., a drvne tehnologije 3. 5. 2007., na kojima se je raspravljalo o izmjenama i dopunama Statuta HKIŠDT

izrađen je Poslovnik o radu Skupštine i Pravilnik o radu Stručne službe,

Page 12: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

11

osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi,

15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba u Komori, tajnik Komore, Silvija Zec, dipl. ing. šum., koja je izabrana na javnom natječaju, a od 13. svibnja 2008. godine zaposlena je i Maja Merc Kiš, dipl. ing. šum., na radnom mjestu stručni suradnik.

Skupština Komore donosi: 1) Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji 2) Pravilnik o stručnom usavršavanju, 3) Kodeks strukovne etike, 4) Pravilnik o počasnim članovima

Vijeće Komore donosi Cjenik za rad u tijelima Komore i Cjenik izdavanja licencija,

usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Statuta HKIŠDT, gdje se najvažnija promjena odnosila se na reviziju (smanjenje broja) stručnih smjerova, a koji je nakon suglasnosti nadležnoga Ministra, objavljen 1. lipnja 2006. (NN 61/07),

temeljem javnih ovlasti, a sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07), Komora je uredila provedbu stručnih ispita: imenovani su članovi Povjerenstva za stručne ispite, usvojen je njihov prijedlog preporučene stručne literature, imenovana su ispitna povjerenstva, održano je nekoliko sastanaka predsjednika i članova povjerenstava, određena je naknada za polaganje stručnih ispita

također temeljem javnih ovlasti, a sukladno Pravilniku o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 66/07), Komora je započela proces licenciranja izvoditelja šumarskih radova; sam postupak je uređen Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije; održane su tri sjednice povjerenstva za licenciranje izvoditelja šumarskih radova tijekom 2007. godine, na kojima je razmatrano 125 zahtjeva za izdavanje licencije, o provedenom postupku dostavljene su obavijesti, a izdano je i nekoliko rješenja

imenovana su povjerenstva Komore – sva ispitna povjerenstva, Povjerenstvo za stručne ispite, Povjerenstvo za licenciranje; Odbor za stručno usavršavanje

održane su četiri sjednice odbora za upis u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva na kojima je razmatran ukupno 133 zahtjev za upis,

održane su dvije sjednice odbora za upis u Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije na kojima je razmatrano ukupno 20 zahtjeva za upis

s danom 31. prosinca 2007. godine u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva upisan je ukupno 381 ovlašteni inženjer, a u Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije ukupno 30 ovlaštenih inženjera

izdana su i dostavljena rješenja o upisu u Imenike ovlaštenih inženjera, razvijena je i baza za praćenje i vođenje evidencije članova

Vijeće Komore je donijelo Pravilnik o iskaznici ovlaštenoga inženjera i Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja, uporabi i vraćanju pečata ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,

po izvršenim uplatama članarine izrađeni su pečati ovlaštenih inženjera (ukupno 291 pečat),

osmišljava se vizualni indentitet i izrađuje mrežna stranica (www.hkisdt.hr).

Page 13: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

12

U početku je Komora svoju djelatnost obavljala na adresi Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2. Tijekom 2009. godine realizirana je kupnja poslovnoga prostora te je Komora od rujna 2009. godine u vlastitom prostoru, na adresi Prilaz Gjure Deželića 63.

Šumarska struka Hrvatske s pravom se ponosi svojim postignućima i uspjesima, no to se nije postiglo zatvaranjem u sebe, niti prestankom učenja, istraživanja ili razmjene mišljenja nakon stjecanja diplome.

Članovi su Komore svjesni kako je krajnje vrijeme da zajedno još više radimo na zaštiti i podizanju ugleda struke. I ostali zadaci Komore, među kojima posebno cjeloživotno učenje i stručno usavršavanje, stjecanje novih znanja iz područja struke i nakon diplome, stvarnost je većine struka u našem okruženju već dugi niz godina.

Pred Komorom su brojni izazovi. U siječnju 2014. godine stupila je na snagu Direktiva 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«). Cilj je da se ograničavajući uvjeti izostave, odnosno ukinu, ali i da se zadrži kvaliteta u pružanju usluga i obavljanju profesije. Procjenjuje se opravdanost postojanja ograničenja u pristupu i obavljanju profesije i očekivana korist koja bi se mogla postići otvaranjem tržišta olakšanim pristupom profesiji. Ograničenja, odnosno zahtjevi za pristup profesiji su opravdani kada je interes zaštititi krajnjeg primatelja usluge, odnosno potrošače, zaštita javnog dobra, kvaliteta usluge i slično (prevladavajući razlozi općeg interesa), a koristi koje se mogu ostvariti otvaranjem tržišta, odnosno olakšanim pristupom profesiji su veća ponuda usluga uz pristupačnije cijene, povećana konkurentnost i zapošljavanje većeg broja stručnjaka. Što je veća reguliranost uvjeta za pristup i obavljanje profesije, to je manja mobilnost stručnjaka, a olakšanim pristupom profesiji omogućava se stručnjacima da iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta Europske unije poput slobode prekograničnog pružanja usluga. Postoje tendencije olakšanju pristupa u obavljanju reguliranih profesija, snižavanju troškova i smanjenju broja reguliranih profesija, odnosno pronalasku alternativnih mehanizama za osiguranje kvalitete u pružanju usluga i obavljanju profesija. No, to ne smije biti na štetu zaštite ljudi i zaštite okoliša.

Page 14: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

13

2. Upisi i članstvo HKIŠDT

Prvi članovi Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije upisani su u Privremeni imenik ovlaštenih inženjera šumarstva, temeljem članka 43. Zakona o HKIŠDT:

»Pravo na upis u Komoru imaju i inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju 10 godina radnog staža u struci na poslovima određenoga stručnog smjera ako u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu podnesu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera.«

Ova je odredba bila je u primjeni dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 4. ožujka 2008. godine. Uvjeti za upis nakon ovoga razdoblja propisani su člankom 23. Zakona o HKIŠDT:

diploma biotehničkoga fakulteta u Republici Hrvatskoj i zvanje diplomiranoga inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranoga inženjera ili magistra znanosti drvne tehnologije

tri godine radnoga staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenoga stručnoga smjera.

Odbor za upis u imenik ovlaštenih inženjera šumarstva djeluje u sastavu dr. sc. Dijana Vuletić, Mladen Slunjski i mr. sc. Danko Kuric, a Odbor za upis u Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije, prof. dr. sc. Darko Motik, doc. dr. sc. Zoran Vlaović i doc. dr. sc. Goran Mihulja.

Odbor za upis u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva održao ukupno 58 sjednica, a Odbor za upis u Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije, zaključno s 1. rujna 2016., ukupno 10 sjednica.

Imenici ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije izrađeni su za sve godine od 2006. do zaključno 2013. godine, a aktivnosti oko izrade imenika za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu završene su tijekom 2014. godine (sve u jednoj knjizi, opseg upisa u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva za sve ove godine je 226, a u Imenik inženjera drvne tehnologije nema novih upisa).

Upis i ispis u strukovni razred inženjera šumarstva (stanje 20. kolovoza 2016.)

Page 15: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

14

Strukovni razred inženjera šumarstva završava 2015. godinu sa 1139 članova (najveći upisni broj je 1228, s time da su bila četiri pogrešna upisa, 17 preminulih članova, odnosno 68 ispisanih članova). Tijekom 2015. godine, 57 je novo upisanih članova sukladno članku 23. Zakona o HKIŠDT (temeljem položenoga stručnoga ispita). Članovi HKIŠDT iz redova zaposlenika Savjetodavne službe imaju status mirovanja (na zahtjev Savjetodavne službe od 9. rujna 2015. godine).

Zastupljenost ovlaštenja inženjera šumarstva po stručnim smjerovima

Upis i ispis u strukovni razred inženjera drvne tehnologije (stanje 20. kolovoza 2016.)

Strukovni razred inženjera drvne tehnologije završava 2015. godinu sa 39 članova (najveći upisni broj je 50, dva preminula člana te 9 ispisanih članova). Svi članovi ovoga strukovnog razreda, upisani su temeljem članka 43. Zakona o HKIŠDT, a od 2009. nema zahtjeva za upisom novih članova.

Page 16: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

15

Status mirovanja (sa 31. 12. 2015. godine), ima 36 ovlaštenih inženjera šumarstva i 2 ovlaštena inženjera drvne tehnologije.

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije sa 20. kolovoza 2016. godine ima ukupno 1198 članova, od čega 1159 članova (96,7 %) strukovnoga razreda inženjera šumarstva te 39 članova (3,3 %) strukovnoga razreda inženjera drvne tehnologije.

Aktualni popis ovlaštenih inženjera šumarstva te popis ovlaštenih inženjera drvne tehnologije dani su u Prilogu 1. i 2.

Page 17: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

16

3. Tijela Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Ustrojstvo Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, određeno je člancima 7. – 16. Zakona o HKIŠDT, odnosno člancima 36. – 55. Statuta HKIŠDT. Tijela Komore čine Skupština HKIŠDT, Predsjednik HKIŠDT, Vijeće HKIŠDT i Nadzorni odbor HKIŠDT, a tijela dva Strukovna razreda (inženjera šumarstva i inženjera drvne tehnologije) čine Predsjednik i Odbor strukovnoga razreda (članak 58. Statuta HKIŠDT).

Skupštinu Komore čini deset izabranih predstavnika strukovnih razreda, tako da svaki strukovni razred ima najmanje pet predstavnika, a nadležnosti su Skupštine određene člankom 10. Zakona o HKIŠDT i člankom 39. Statuta HKIŠDT. Skupština Komore, između ostaloga, donosi Statut i druge opće akte, na prijedlog Vijeća i ostale provedbene akte, donosi temeljni program rada, donosi godišnji proračun, donosi odluku o visini upisnine i članarine; donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore te raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima u okviru zadataka Komore.

Skupština Komore donosi odluku o iznosu upisnine i članarine. Prva odluka donesena je 27. rujna 2007. godine, a na svojoj 13. sjednici, održanoj 6. srpnja 2011. godine, Skupština Komore je donijela odluku kojom se mijenja iznos godišnje članarine za članove Komore sa statusom umirovljenika. Novom odlukom iz prosinca 2012. godine iznos članarine umanjen je na 750 kn za redovno članstvo, a za umirovljene članove iznosi 50 % od redovne članarine.

Članovi Skupštine Komore u mandatu 2006 – 2010.Iz razreda inženjera šumarstva: Iz razreda inženjera drvne tehnologije:

Damir Felak, dipl. ing. šum. dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl. ing. drv. ind.

Oliver Vlainić, dipl. ing. šum. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl. ing. drv. ind.

Mladen Sertić, dipl. ing. šum. Damir Bošković, dipl. ing. drv. ind.

Dalibor Bakran, dipl. ing. šum. mr. sc. Zoran Vlaović, dipl. ing. drv. teh.

dr. sc. Jozo Franjić, dipl. ing. šum. dr. sc. Hrvoje Turkulin, dipl. ing. drv. ind.

U prvom mandatu, Skupština Komore održala je 10 sjednica.

Članovi Skupštine Komore u mandatu 2010 – 2014.Iz razreda inženjera šumarstva: Iz razreda inženjera drvne tehnologije:

Damir Felak, dipl. ing. šum. dr. sc. Zoran Vlaović, dipl. ing. drv. teh.

Oliver Vlainić, dipl. ing. šum. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl. ing. drv. ind.

Dalibor Bakran, dipl. ing. šum. mr. sc. Mladen Komac, dipl. ing. drv. ind.

dr. sc. Tibor Pentek, dipl. ing. šum. Ivan Dujmović, dipl. ing. drv. ind.

Zvonko Rožić, dipl.ing.šum. Mirjana Jurki, dipl. ing. drv. ind.

U drugom mandatu, Skupština Komore održala je 10 sjednica.

Page 18: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

17

Članovi Skupštine Komore u mandatu 2014 – 2018.Iz razreda inženjera šumarstva: Iz razreda inženjera drvne tehnologije:

Oliver Vlainić, dipl. ing. šum. doc. dr. sc. Zoran Vlaović, dipl. ing. drv. teh.

prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, dipl. ing. šum. doc. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl. ing. drv. ind.

mr. sc. Mandica Dasović, dipl. ing. šum. prof. dr. sc. Ivica Grbac, dipl. ing. drv. ind.

Stjepan Blažičević, dipl. ing. šum. Andreja Čunčić Zorić, dipl. ing. drv. ind.

Damir Felak*, dipl. ing. šum. Mirjana Jurki, dipl. ing. drv. ind.

* zbog obnašanja dužnosti zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, status je u mirovanju od 20. siječnja 2016. godineU ovom mandatu, Skupština je do sada održala 5 sjednica.

Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru te odgovara za zakonitost rada Komore, a nadležnosti su Predsjednika određene člankom 13. Zakona o HKIŠDT i člankom 47. Statuta HKIŠDT. Po funkciji predsjedava Vijeću i Skupštini Komore, čije sjednice saziva i čije je odluke dužan provoditi.

Predsjednik Komore u mandatu 2006 – 2010, 2010 – 2014, te 2014 do 10. 3. 2016. godine bio je Damir Felak, dipl. ing. šum.

Na 25. sjednici Skupštine, održanoj 10. ožujka 2016. godine, zbog mirovanja statusa dosadašnjega predsjednika, Damira Felaka, Skupština HKIŠDT je iz reda svojih članova izabrala novoga predsjednika Komore, prof. dr. sc. Tomislava Poršinskoga.

Vijeće Komore, čine predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda, a nadležnosti su Vijeća određene člankom 11. Zakona o HKIŠDT i člancima 50. – 53. Statuta HKIŠDT.

Vijeće Komore utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Komore te predlaže odluke, zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini Komore. Vijeće brine o izvršavanju Programa rada, općih akata i odluka Skupštine te osigurava izvođenje javnih ovlasti putem odgovarajućih službi, povjerenstava i radnih skupina. Uređuje provedbu stručnih ispita, osigurava stručno usavršavanje članova te osigurava zastupanje strukovnih i socijalnih interesa članova i drugo.

Članovi Vijeća Komore u mandatu 2006 – 2010.Damir Felak, dipl. ing. šum. – predsjednik Komore

mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum. – predsjednik Razreda inženjera šumarstva

dr. sc. Andrija Bogner, dipl. ing. drv. ind. – predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije

U prvom madatu, Vijeće Komore održalo je 22 sjednice.

Članovi Vijeća Komore u mandatu 2010 – 2014.Damir Felak, dipl. ing. šum. – predsjednik Komore

dr. sc. Igor Anić, dipl. ing. šum. – predsjednik Razreda inženjera šumarstva

Damir Bošković, dipl. ing. drv. ind. – predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije

U drugom mandatu, Vijeće Komore održalo je 28 sjednica.

Page 19: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

18

Članovi Vijeća Komore u mandatu 2014 – 2018.Damir Felak, dipl. ing. šum. (do 10. ožujka 2016.), prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, dipl. ing. šum. – predsjednik Komore

prof. dr. sc. Tibor Pentek, dipl. ing. šum. – predsjednik Razreda inženjera šumarstva

prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl. ing. drv. ind. – predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije

U aktualnom mandatu, Vijeće Komore je održalo 14 sjednica (zaključno sa 30. kolovoza 2016.).

Nadzorni odbor Komore ima 5 članova, a njegova je nadležnost određena člankom 12. Zakona o HKIŠDT i člankom 55. Statuta HKIŠDT. Nadzorni odbor Komore nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata, materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Komore te nadzire rad Stručne službe Komore.

Članovi Nadzornog odbora Komore u mandatu 2006 – 2010.Mirko Kovačev, dipl. ing. šum.

Ivica Fliszar, dipl. ing. šum.

mr. sc. Željka Šikić, dipl. ing. šum. – predsjednica Nadzornoga odbora

dr.sc. Mladen Brezović, dipl. ing. drv. ind.

dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, dipl. ing. drv. ind.

U prvom mandatu Nadzorni odbor je održao 4 sjednice

Članovi Nadzornoga odbora Komore u mandatu 2010 – 2014.Mirko Kovačev, dipl .ing. šum.

Ivan Melvan, dipl. ing. šum.

mr. sc. Željka Šikić, dipl. ing. šum. – predsjednica Nadzornoga odbora

dr. sc. Mladen Brezović, dipl. ing. drv. ind.

dr. sc. Radovan Despot, dipl. ing. drv. ind. (od 19. prosinca 2013. godine prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl. ing. drv. ind.)

U drugom mandatu Nadzorni odbor je održao 4 sjednice

Članovi Nadzornog odbora Komore u mandatu 2014 – 2018.mr. sc. Marica Beljo Rečić, dipl. ing. šum. – predsjednica Nadzornoga odbora

Ivan Melvan, dipl. ing. šum.

Antun Pehaček, dipl. ing. šum.

prof. dr. sc. Mladen Brezović, dipl. ing. drv. ind.

prof. dr. sc. Vlatka Jirouš Rajković, dipl. ing. drv. ind.

U aktualnom mandatu održane su dvije sjednice.

Stegovna tijela Komore, određena su člancima 63. – 95. Statuta HKIŠDT, a čine ih:

1)Stegovni sud:Biserka Šavor, dipl. ing. šum. – predsjednica

prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl. ing. drv. ind. – zamjenik predsjednice

Đurđica List, dipl. ing. šum. – sudac

dr. sc. Gabrijel Horvat, dipl. ing. šum. – sudac

mr. sc. Ivan Grginčić, dipl. ing. šum. – sudac

Page 20: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

19

2) Viši stegovni sud:mr. sc. Petar Jurjević, dipl. ing. šum. – predsjednik

dr. sc. Josip Malnar, dipl. ing. šum. – zamjenik predsjednika

prof. dr. sc. Andrija Bogner, dipl. ing. drv. ind. – sudac

mr. sc. Ivica Milković, dipl. ing. šum. – sudac

Marina Mamić, dipl. ing. šum. – sudac

3) Stegovno vijeće:mr. sc. Marica Beljo Rečić, dipl. ing. šum. – predsjednica Stegovnoga vijeća

Dubravko Hodak, dipl. ing. šum.

Željko Jularić, dipl. ing. drv. ind.

4) Stegovni tužitelj:mr. sc. Dubravko Janeš, dipl. ing. šum.

zamjenik stegovnoga tužitelja je prof. dr. sc. Josip Margaletić, dipl. ing. šum.

Članovi stegovnih tijela Komore imenovani su odlukama Vijeća (Stegovno Vijeće) i Skupštine Komore (Stegovni sud, Viši stegovni sud te stegovni tužitelj i zamjenik) dana 22. prosinca 2011. godine.

Stegovna tijela odlučuju o lakšim i težim povredama dužnosti ovlaštenoga inženjera. Povrede dužnosti i ugleda inženjera te stegovne mjere utvrđene su Statutom Komore (članci 75. i 93. Statuta), ali i Kodeksom strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije koji je izradila Stručna služba Komore, a Skupština Komore donijela 26. veljače 2009. godine. Provedba stegovnih postupaka propisana je Pravilnikom o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti, kojega je Skupština Komore donijela na sjednici održanoj 24. veljače 2011. godine.

Strukovni razredi HKIŠDT, djeluju na osnovi pravila razreda koja predlažu Vijeću Komore. Pravila strukovnih razreda uređuju ustroj i način rada strukovnih razreda, prava i obveze članova strukovnih razreda te druga pitanja u skladu sa odredbama Zakona o HKIŠDT i Statuta HKIŠDT, Kodeksa strukovne etike te drugih općih akata Komore. Pravila Razreda inženjera šumarstva donesena su 4. listopada 2010., a pravila Razreda inženjera drvne tehnologije 26. listopada 2010. uz prethodno odobrenje Vijeća HKIŠDT.

U mandatu 2006 – 2010. članovi Odbora Razreda inženjera šumarstva bili su: mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum. (predsjednik Razreda); Biserka Šavor, dipl.ing. šum. (zamjenica predsjednika Razreda); dr. sc. Tibor Pentek, dipl. ing. šum.; Vlado Curl, dipl. ing. šum.; dr. sc. Tomislav Dubravac, dipl. ing. šum.; Zoran Sabljarić, dipl. ing. šum.; mr. sc. Marica Beljo-Rečić, dipl. ing. šum. i mr.sc. Branko Belčić, dipl. ing. šum.

U mandatu 2010 – 2014. članovi Odbora Razreda inženjera šumarstva bili su: prof. dr. sc. Igor Anić, dipl. ing. šum. (predsjednik Razreda); mr. sc. Marica Beljo-Rečić (zamjenica predsjednika Razreda), dipl. ing. šum.; mr. sc. Branko Belčić, dipl. ing. šum.; dr. sc. Tomislav Dubravac, dipl. ing. šum.; mr. sc. Zdenko Bogović, dipl. ing. šum.; Ivica Đurčević, dipl. ing. šum. i mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum.

Za članove Odbora Razreda inženjera šumarstva, u aktualnom mandatu 2014 – 2018. godine, izabrani su: prof. dr. sc. Tibor Pentek, dipl. ing. šum. (predsjednik Razreda); Denis Štimac, dipl. ing. šum. (zamjenik predsjednika Razreda); Ivica Đurčević, dipl. ing. šum.; Darko Mikičić, dipl. ing. šum.; mr. sc. Branko Belčić, dipl. ing. šum.; dr. sc. Krunoslav Indir, dipl. ing. šum.; Terezija Užarević, dipl. ing. šum.

Page 21: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

20

Prema članku 59. Statuta, redovita sjednica razreda održava se svake godine, a saziva je i predsjeda joj predsjednik razreda. Na sjednicama razreda odlučuje se o svim pitanjima djelovanja i organiziranja pojedine struke. Razred inženjera šumarstva do sada je održao 4 sjednice, od kojih su 3 bile izborne. Na jedinoj sjednici Razreda, koja nije bila izborna, i koja je održana 1. prosinca 2012. godine (prisustvovalo 88 članova), potaknuta je rasprava o primjeni Europskih standarda za drvne sortimente, nakon predavanja koje su održali izv. prof. dr. sc. Željko Zečić i dr. sc. Marinko Prka.

Odbor Razreda inženjera šumarstva održao je do sada ukupno 8 sjednica (u prvom mandatu 3 sjednice, u drugom 5 sjednica, a u trećem niti jednu).

U mandatu 2006 – 2010. članovi Odbora Razreda inženjera drvne tehnologije bili su: dr. sc. Andrija Bogner, dipl. ing. drv. ind. (predsjednik Razreda); dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl. ing. drv. ind. (zamjenik predsjednika Razreda); Višnja Bošković, dipl. ing. drv. ind.; dr. sc. Mladen Brezović, dipl. ing. drv. ind.; Damjan Šantić, dipl. ing. drv. ind. i Rudolf Arh, dipl. ing. drv. ind. U mandatu, Odbor razreda je održao jednu sjednicu.

U mandatu 2010 – 2014. članovi Odbora Razreda inženjera drvne tehnologije bili su: Damir Bošković, dipl. ing. (predsjednik Razreda); prof. dr. sc. Andrija Bogner, dipl. ing. drv. ind. (zamjenik predsjednika Razreda); Višnja Bošković, dipl. ing.; prof. dr. sc. Mladen Brezović, dipl. ing.; Andreja Čunčić Zorić, dipl. ing.; Josip Janeš, dipl. ing. i Rudolf Arh, dipl. ing. drv. ind. U mandatu, Odbor razreda je održao jednu sjednicu.

Za članove Odbora Razreda drvne tehnologije, u aktualnom mandatu 2014 – 2018. godine, izabrani su: prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl. ing. drv. ind. (predsjednik Razreda); prof. dr. sc. Andrija Bogner, dipl. ing. drv. ind. (zamjenik predsjednika Razreda); Damir Bošković, dipl. ing. drv. ind.; prof. dr. sc. Mladen Brezović, dipl. ing. drv. ind.; prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, dipl. ing. drv. ind.; Josip Janeš, dipl. ing. drv. ind. i Ingrid Badrov, dipl. ing. drv. ind. U ovom mandatu, Odbor razreda nije održao niti jednu sjednicu.

U proteklih deset godina tri su puta provedeni izbori za tijela Komore i tijela strukovnih razreda.

Prvi su izbori provedeni na sjednicama strukovnih razreda 12. lipnja 2006. godine (Razred inženjera šumarstva) i 6. srpnja 2006. godine (Razred inženjera drvne tehnologije), a koji su rezultirali Osnivačkom skupštinom održanom 27. rujna 2016. godine.

Drugi izbori, u objedinjenom kandidacijskom postupku, provedeni su istovremeno za tijela razreda (predsjednik strukovnoga razreda, Odbor strukovnoga razreda) te tijela Komore (Skupština Komore, Predsjednik Komore, Nadzorni odbor Komore), na osnovi odluke o raspisivanju izbora Skupštine Komore od 7. rujna 2010. godine. Izbori članova tijela strukovnoga razreda te kandidata razreda za tijela Komore održavani su neposredno, tajnim glasovanjem. Sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije, održana je 26. listopada 2010. godine u prostorijama Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kada su glasovala 23 ovlaštena inženjera drvne tehnologije. Razred inženjera šumarstva, održao je sjednicu 4. studenoga 2010. godine u hotelu »Antunović«, kada je glasovalo 306 ovlaštenih inženjera šumarstva. Verifikacija mandata izabranih članova svih tijela potvrđena je na 11. sjednici Skupštine Komore, održanoj 24. studenoga 2010. godine.

Page 22: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

21

Treći izbori su također provedeni u objedinjenom kandidacijskom postupku, istovremeno za tijela razreda te tijela Komore, na osnovi odluke o raspisivanju izbora Skupštine Komore od 2. listopada 2014. godine. Izbori članova tijela strukovnoga razreda te kandidata razreda za tijela Komore održavani su neposredno, tajnim glasovanjem, po načelu jedan član jedan glas. Razred inženjera drvne tehnologije, održao je sjednicu 14. studenoga 2010. godine u u prostorijama Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kada je glasovalo 13 ovlaštenih inženjera drvne tehnologije. Razred inženjera šumarstva, održao je sjednicu 22. studenoga 2014. godine u hotelu »Antunović«, kada su glasovala 302 ovlaštena inženjera šumarstva. Verifikacija mandata izabranih članova svih tijela potvrđena je na 21. sjednici Skupštine Komore, održanoj 21. prosinca 2014. godine.

Page 23: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

22

Page 24: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

23

4. Licenciranje izvoditelja šumarskih radova

U okviru svojih javnih ovlasti HKIŠDT daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije.

Potreba licenciranja pojašnjena je u Nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji (NN 120/03), posebno u poglavlju B.) Šumarska uprava i zakonodavstvo: »Trenutačno svaka fizička ili pravna osoba može biti ugovaratelj u šumarstvu, čak i ako ne posjeduje profesionalne kvalifikacije, znanje ili stručnost. Kvaliteta i stručnost ugovaratelja u šumarstvu izravno utječe na aktivnosti u šumama i šumskom zemljištu. Mnoge države zahtijevaju da ugovaratelji u šumarstvu budu registrirane osobe ili da zatraže certifikat (licencu) o stručnosti za svoju djelatnost. Nužno je zahtijevati da ugovaratelji u šumarstvu budu registrirane osobe i da posjeduju certifikat (licencu) o stručnosti za svoju djelatnost. U cilju provedbe navedenog, a koristeći iskustva drugih struka, javlja se nužnost osnivanja šumarske komore.«

Pojmovno licenciranje je određeno u članku 5. Zakona o šumama (NN 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012, 68/2012, 148/2013 i 94/2014): »Licenciranje izvoditelja šumarskih radova jest postupak u kojem od države ovlaštena institucija u posebnome postupku potvrđuje da pristupnik ispunjava propisane strukovne kriterije koji ga čine stručno kvalificiranim i poslovno sposobnim za izvođenje radova, a za što mu se izdaje strukovna licencija.«

Aktualni Zakon, i dalje u članku 50. regulira izvođenje šumarskih radova, kako slijedi:

(1) Šumarske radove mogu izvoditi isključivo za te poslove registrirani i licencirani izvođači, a stručne poslove ovlašteni inženjeri.

(2) Poslove licenciranja osoba za izvođenje šumarskih radova, provođenja stručnih ispita za ovlaštene inženjere, priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija te vođenja imenika ovlaštenih inženjera šumarstva obavlja Komora.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, manje rizične šumarske radove mogu izvoditi šumoposjednici samostalno. U šumama u vlasništvu Republike Hrvatske, fizičke osobe koje su osposobljene za radove pridobivanja drva iz šume mogu izvoditi navedene radove za vlastite potrebe ogrjeva, u količini do 20 m³ godišnje (samoizrada), uz dozvolu i nadzor pravne osobe koja gospodari tim šumama.

(4) Propis o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno donijet će ministar.

Slijedom stavka 4. navedenoga članka, nadležno ministarstvo donijelo je Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (aktualni: NN 16/15).

U cilju provedbe postupka licenciranja, Skupština HKIŠDT na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine, donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji, koji je doživljavao izmjene tijekom 2008., 2011., 2012. te 2013. godine. Trenutno je na snazi Pravilnik kojega je Skupština HKIŠDT donijela na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine.

Page 25: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

24

Licencija za obavljanje radova stječe se uz predočenje dokaza o općem udovoljavanju za izvođenje šumarskih radova te udovoljavanju minimalnih uvjeta za izvođenje šumarskih radova:

dokaz o pravnoj osobnosti, odnosno registriranosti za obavljanje šumarskih radova

dokaz o potrebnom broju zaposlenih radnika, odnosno nabavljenih strojeva, opreme, mjernih uređaja i alata za obavljanje određene vrste ili faze rada,

dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika, odnosno ovlaštenju odgovornih osoba

dokaz o uvjerenjima i atestima strojeva, opreme i mjernih uređaja i alata potrebnih za sigurno i pouzdano obavljanje određene vrste ili faze rada

ostali uvjeti propisani posebnim propisima, ovisno o vrsti i fazi rada.

Licencija se izdaje na razdoblje od pet godina, osim za subjekte koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje se licencija izdaje na godinu dana, zbog odredbi Zakona o trgovačkim društvima. Nakon isteka trajanja licencija moguća je obnova, uz dokazivanje ispunjavanja propisanih uvjeta.

Prva je sjednica Povjerenstva za licenciranje održana 13. studenoga 2007. godine, na kojoj je razmatrano 25 zahtjeva za izdavanje licencije.

U razdoblju od 1. listopada 2007. godine do 1. listopada 2016. godine, ukupno je održano 90 sjednica, na kojima je razmatran 1161 zahtjev, odnosno odlučeno o 988 rješenja o izdavanju licencija.

Tijekom 2013. godine, obnovljena je većina »prvih« licencija koje su izdane krajem 2007. i početkom 2008. godine na razdoblje od 5 godina.

Licenciranje izvoditelja šumarskih radova, doprinijelo je značajnom zapošljavanju šumarskih tehničara i diplomiranih inženjera šumarstva te na taj način osiguralo veću prisutnost struke u visokorizičnim poslovima.

Page 26: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

25

Pregled održanih sjednica i broj razmatranih zahtjeva za izdavanje ili obnovu licencije:

Godina Broj sjednica Ukupno zahtjeva

2007. 3 125

2008. 11 187

2009. 9 70

2010. 9 59

2011. 9 74

2012. 10 106

2013. 11 206

2014. 10 110

2015. 10 116

2016. 8 108

Ukupno: 90 1.161

Najveći dio sjednica, Povjerenstvo za licenciranje je obavilo u sastavu:

• Biserka Šavor, dipl. ing. šum. – predsjednica

• Mladen Slunjski, dipl. ing. šum. – zamjenik predsjednice

• Mirko Kovačev, dipl. ing. šum.

• Zvonko Rožić, dipl. ing. šum.

• Damir Miškulin, dipl. ing. šum.

Do 22. prosinca 2011. godine, umjesto Damira Miškulina, član Povjerenstva za licenciranje bio je Stanko Antunović, koji je sudjelovao u radu Povjerenstva do 42. sjednice.

Najčešći razlozi izdavanja rješenja o oduzimanju licencije su: prestanak ispunjavanja uvjeta za izdanu licenciju (stručna ili tehnička osposobljenost), neplaćanje licencije, odnosno prestanak obavljanja djelatnosti.

Pregled oduzetih licencija po godinama:

Godine Oduzimanjelicencije

Djelomično oduzimanjelicencije

Zabrana ishođenjalicencije za određeno razdoblje

2008. 4 rješenja – –

2009. 22 rješenja – –

2010. 33 rješenja – –

2011. 39 rješenja – –

2012. 50 rješenja – –

2013. 18 rješenja – –

2014. 39 rješenja 2 rješenja 5 rješenja

2015. 38 rješenja 1 rješenje –

2016.* 28 rješenja – 8 rješenja

* stanje sa 30. rujna 2016.

Page 27: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

26

Sukladno Statutu HKIŠDT, za izdavanje licencije plaća se naknada u korist Komore. Cjenik donosi Vijeće Komore prema kojem su nositelji licencija svrstani u kategorije prema ukupnom godišnjem prihodu u godini koja prethodi podnošenju zahtjeva, a ukupni iznos se plaća u pet jednakih (godišnjih) rata.

U proteklim godinama, ovaj Cjenik je više puta mijenjan, sukladno gospodarskoj situaciji, a tijekom 2014. godine Vijeće Komore je donijelo odluku o pomoći nositeljima licencija na poplavljenim područjima Slavonije, na način da im nije naplaćena naknada (jedna rata).

Vezano uz javnu ovlast izdavanja licencija, Komora izdaje i odobrenja za izradu čekića nositeljima odgovarajućih licencija te za korištenje popratnica. Izdavanje čekića i popratnica licenciranim izvođačima započelo je 2015. godine, nakon što je nadležno ministarstvo donijelo odgovarajući pravilnik – Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/15).

Skupština Komore na sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donijela je Pravilnik o postupku izrade čekića i izdavanja popratnica, a Vijeće Komore je izabralo ponudu tvrtke Narodne novine za tisak popratnica.

Prve popratnice i preuzimanje čekića

Prva rješenja/odobrenja za izradu čekića izdana su 21. travnja 2015., prvi čekići su preuzeti 8. svibnja 2015. (tvrtka »Sunčane šume« d.o.o.), dok su prvi obrasci popratnica preuzeti 3. lipnja 2015. (pet licenciranih izvođača).

Obavljena je i evidencija svih čekića koji se koriste u trgovačkome društvu »Hrvatske šume« d.o.o., a koji su izrađeni sukladno odredbama ranije važećih pravilnika s pregledom po Upravama šuma podružnicama i šumarijama. Sve evidencije dostavljene su na CD-u nadležnom ministarstvu.

Obavijest o preuzimanju čekića i popratnica se dostavlja nadležnom ministarstvu tijekom cijele godine, po preuzimanju na korištenje, uz istovremenu objavu te stalni ažurirani pregled na mrežnoj stranici Komore.

Page 28: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

27

5. Stručni ispiti

Komora provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (članak 5. Zakona o HKIŠDT, članak 50. Zakona o šumama). Pravo na polaganje stručnoga ispita stječu diplomirani inženjeri/magistri inženjeri šumarstva i drvne tehnologije nakon tri godine radnoga staža u struci, a položeni stručni ispit je uvjet za upis u Komoru.

Postupak provođenja stručnih ispita reguliran je Pravilnikom o sadržaju i načinu provođenja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije koji je nadležno Ministarstvo donijelo u srpnju 2007. godine (NN 74/07), a koji je doživio izmjene i dopune u siječnju 2015. godine (NN 15/15).

U prosincu 2007. godine Vijeće HKIŠDT je imenovalo članove Povjerenstva za stručne ispite (prof. dr. sc. Jozo Franjić, dr. sc. Marinko Prka, prof. dr. sc. Andrija Bogner i mr. sc. Mladen Komac), izrađen je popis preporučene stručne literature te su imenovana ispitna povjerenstva.

O interesu za polaganje svjedoči pristupanje 29 pristupnika (ispitni rokovi za 3 stručna smjera) tijekom 2008. godine, kada su ispit uspješno položila 23 pristupnika. Tijekom 2008. godine objavljeni su i primjeri ispitnih pitanja za pojedine stručne smjerove na mrežnoj stranici Komore, prolaznost se na ispitnim rokovima tijekom 2009. godine povećala.

Do sada (zaključno sa 1. rujnom 2016. godine) održani su ispitni rokovi po stručnim smjerovima za:

ovlaštenog inženjera šumarstva – 195 ispitnih rokova

ovlaštenog inženjera šumarstva za uređivanje šuma – 48 ispitnih rokova

ovlaštenog inženjera šumarstva za lovstvo – 12 ispitnih rokova

ovlaštenog inženjera šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo – 5 ispitnih rokova

ovlaštenog inženjera šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo – 15 ispitnih rokova

ovlaštenog inženjera drvne tehnologije – niti jedan ispitni rok, uslijed nepostojanja zakonske obaveze

Zaključno s 1. rujna 2015., ukupno su izdana 603 uvjerenja o položenom stručnom ispitu, 468 pristupnika je položilo stručni ispit za stručni smjer ovlašteni inženjer šumarstva, 77 za uređivanje šuma, 21 za lovstvo, 14 za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo te 23 za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo.

Obvezni ispitni predmet za sve stručne smjerove je zakonska regulativa.

Ispitna povjerenstva je imenovalo Vijeće Komore, sukladno Pravilniku. Članovi ispitnih povjerenstava pripremili su i primjere ispitnih pitanja te Povjerenstvu za stručne ispite sugeriraju popis te reviziju popisa preporučene stručne literature.

Stručne ispite po stručnim smjerovima provela su ispitna povjerenstva u sastavu:

1) ovlašteni inženjer šumarstva:

• a) mr. sc. Željka Šikić, dr. sc. Tomislav Dubravac i dr. sc. Marinko Prka, (do 1. rujna 2009. godine u provedbi ispita sudjelovao je akademik Igor Anić),

• b) mr. sc. Branko Belčić, mr. sc. Marica Beljo Rečić, izv. prof. dr. sc. Željko Zečić,

Page 29: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

28

2) ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma – mr. sc. Dubravko Janeš, Igor Hasl, dr. sc. Krunoslav Indir; a prva dva ispitna roka je kao predsjednik povjerenstva sudjelovao mr. sc. Ivica Milković,

3) ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo – prof. dr. sc. Marijan Grubešić, dr. sc. Darko Beuk/dr. sc. Josip Malnar, Davor Zec,

4) ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo – prof. dr. sc. Jozo Franjić, dr. sc. Dinka Matošević, mr. sc. Petar Jurjević,

5) ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo – prof. dr. sc. Tibor Pentek, izv. prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, dr. sc. Jadranko Vlahinja/Zlatko Jurušić.

O iskustvima polaganja stručnih ispita iz povijesti posebno je zanimljiv prikaz inženjera Adolfa Šerbetića, 1952: Stručni ispiti za mlađe šumarske inženjere. Šumarski list 76(1–3): 69–70.

Page 30: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

29

6. Stručno usavršavanje

Prvo predavanje iz programa stručnoga usavršavanja za svoje članove Komora je organizirala 25. studenoga 2008. godine, s temom »Upravljanje projektnim ciklusom«.

Predavanja se održavaju regionalno, na cijelom području Republike Hrvatske, a prema interesu članova. Predavači su istaknuti stručnjaci i profesori određenoga strukovnoga područja, zaposlenici institucija u šumarskom sektoru (nadležno ministarstvo, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut, Hrvatske šume d.o.o., Sunčane šume d.o.o., ...), ali i izvan njega (Hrvatski mikološko-gljivarski savez, privatne tvrtke). Plan stručnoga usavršavanja donosi Vijeće Komore na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, koje raspisuje poziv na predlaganje tema: predavači obvezno dostavljaju životopis, sažetak teme te definiraju i ishode učenja.

Zaključno s 2015. godinom bodovano je ukupno 314 aktivnosti. Pri tomu treba naglasiti da u priloženom pregledu jedna aktivnost u pravilu znači da su održana dva predavanja, odnosno dvije teme:

2008. godine – ukupno 2 predavanja,

2009. godine – ukupno bodovane 22 aktivnosti (10 u organizaciji Komore – sudjelovalo 1187 članova te 12 seminara i predavanja drugih organizatora – sudjelovalo 1060 članova Komore), od čega su pet puta održana predavanja iz zakonodavstva,

2010. godine – ukupno 66 aktivnosti (40 u organizaciji Komore – sudjelovao 2021 član te 26 u organizaciji vanjskih izvoditelja – sudjelovalo 1234 član), od čega su 18 puta održana predavanja iz zakonodavstva,

2011. godine – ukupno je bodovano 50 aktivnosti (37 u organizaciji Komore – prisutan 1927 član, a 13 drugi organizatori – prisutno 920 sudionika), od čega su 12 puta održana predavanja iz zakonodavstva,

2012. godine – ukupno je bodovana 51 aktivnost (42 u organizaciji Komore – sudjelovala 2264 člana, te 9 aktivnosti vanjskih organizatora – prisutno 330 članova), od čega su 11 puta održana predavanja iz zakonodavstva,

2013. godina – ukupno je bodovano 46 seminara i predavanja, od kojih 37 u organizaciji Komore na kojima je ukupno sudjelovalo 1866 članova HKIŠDT, a na onima drugih organizatora 215 članova,

2014. godina – ukupno je bodovano 38 seminara i predavanja, od kojih 36 u organizaciji Komore (sudjelovalo 1908 članova) te 2 u organizaciji i prema prijedlogu drugih subjekata (sudjelovala 63 člana),

2015. godina – ukupno je bodovano 39 seminara i predavanja, od kojih 36 u organizaciji Komore (1995 prisutnih) te 3 u organizaciji i prema prijedlogu drugih subjekata (sudjelovala 524 člana),

Tijekom 2010. uvedena je redovita objava mjesečnog rasporeda predavanja na web stranicama HKIŠDT. Od 23. prosinca 2011. godine funkcionira mogućnost pregleda bodova na web stranici Komore, a svim su članovima dostavljeni podaci o korisničkom imenu i lozinki.

Na web stranici se objavljuju i prezentacije održanih predavanja, uz suglasnost autora.

Prvi Pravilnik o stručnom usavršavanju članova HKIŠDT donesen je na sjednici Skupštine Komore održanoj 10. prosinca 2008. godine. Na sjednici Skupštine održanoj 24. veljače 2010. godine

Page 31: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

30

usvojene su predložene Izmjene i dopune Pravilnika o stručnom usavršavanju članova. Novi, aktualni Pravilnik o stručnom usavršavanju članova HKIŠDT (prijedlog su izradili članovi Odbora), donijela je Skupština Komore na sjednici održanoj 20. veljače 2014.godine.

Pravilnik definira obvezu prikupljanja 20 bodova u razdoblju 5 godina, pri čemu razdoblje trajanja za članove može biti različito: godina obveze stručnoga usavršavanja počinje danom upisa u Komoru, a za članove Komore upisane prije 25. studenoga 2008. godine (datum početka stručnoga usavršavanja u organizaciji Komore), to je i datum početka petogodišnjega razdoblja.

Stručno usavršavanje članova Komore započelo je prvim predavanjem 25. studenoga 2008. godine (»Upravljanje projektnim ciklusom«), a 25. studenoga 2013. godine isteklo je prvo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja za 753 ovlaštena inženjera šumarstva te 50 ovlaštenih inženjera drvne tehnologije. Za sve članove Komore upisane nakon 25. studenoga 2008. godine obveza petogodišnjega razdoblja stručnoga usavršavanja počinje s danom upisa.

Članovi Odbora za stručno usavršavanje su: prof. dr. sc. Ivan Martinić (predsjednik), Marina Mamić, dipl. ing. šum., Marina Tatalović, dipl. ing. drv. ind., Stjepan Lončar, dipl. ing. šum., prof. dr. sc. Mladen Brezović. Tijekom 2012. godine, bile su dvije promjene u članstvu Odbora (preminuo je prof. dr. sc. Radovan Despot, a Željko Bedeković je uputio molbu za zamjenom).

Odbor za Stručno usavršavanje, do sada je ukupno održao 31 sjednicu, i to tijekom: 2008. tri, 2009. šest, 2010. pet, 2011. dvije, 2012. četiri, 2013. četiri, 2014. tri, 2015. dvije te 2016. dvije sjednice.

Prvo predavanje o Naturi 2000 za članove Komore održano je 26. ožujka 2009. godine, a u studenom 2011. godine prvo predavanje o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Od 2010. godine Komora tradicionalno sudjeluje sa organizacijom stručnih predavanja u sklopu programa Sajma zdravlja u Vinkovcima.

Page 32: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

31

Komora je i organizator više stručnih ekskurzija.

Na stručnoj ekskurziji u Bavarskoj (Njemačka), od 23. do 26. lipnja 2010. sudjelovala su 32 ovlaštena inženjera, a ekskurzija je obuhvatila posjet Bavarskim državnim šumama, zaštićeni objekt prirode Prien am Chiemsee, Hochschule Freising, te Nacionalni park Bavarska šuma.

Page 33: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

32

Stručna ekskurzija Brno (Češka), od 8. do 11. lipnja 2011., brojila je 42 sudionika, a obuhvatila je posjet ŠLP Masarikova šuma, Upravu šuma i lovački dvorac Židlochovice, terenski obilazak šuma na češko-poljskoj granici, lovište i gater Opočno te Šumarski fakultet Brno.

Na stručnoj ekskurziji Beč (Austrija), od 23. do 25. studenoga 2011., sudjelovalo je 45 ovlaštenih inženjera, a ekskurzija je obuhvatila posjet rasadniku Lieco, Kalwang (upoznavanje s tehnikom i tehnologijom načina proizvodnje šumskih sadnica); skladište energijskog drva u Loebenu te centralizirani toplinski sustav u Bruck an den Murr, zatim demonstraciju pridobivanja drva na nagnutim terenima (bečke državne šume, šume šumovlasnika), posjet bečkom BOKU gdje su sudionicima prezentirane dvije teme: Bolonjski proces na BOKU i Pridobivanje drva kao sirovine za preradu i energetsku uporabu.

Page 34: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

33

Stručna ekskurzija u Nizozemsku, 30. kolovoza do 2. rujna 2012., brojila je 38 sudionika, a obuhvatila je posjet sveučilištu Wageningen, Nacionalnom parku De Hoge Veluwe te najvećoj hortikulturnoj izložbi koja se održava se jednom u 10 godina – Floriada u Venlou.

Stručna ekskurzija INTERFORST 2014, München, 18. do 19. srpnja 2014., organizirana je zajedno sa Hrvatskim šumarskim društvom te je brojila 118 sudionika, a odnosila se na posjet sajmu Interforst. Osim članova Komore, sudjelovali i licencirani izvođači.

Page 35: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

34

Stručna ekskurzija Linz (Austrija), 6. i 7. listopada 2015., brojila je 53 sudionika, a ekskurzija je obuhvatila organizirano sudjelovanje u radu simpozija Formec te posjet sajmu Austrofoma. Osim članova Komore, sudjelovali i licencirani izvođači.

Page 36: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

35

7. Ostale aktivnosti Komore

Zadnjih deset godina, HKIŠDT sudjelovala je u cijelom nizu raznorodnih i raznovrsnih aktivnosti.

U proteklom razdoblju predstavnici i članovi Komore sudjelovali su u izradi brojnih zakonskih i podzakonskih akata, na poziv nadležnih ministarstava.

Posebno valja istaknuti sudjelovanje u izradi prijedloga izmjena i dopuna te cjelovitoga Zakona o šumama kao i pripadajućih podzakonskih akata; izmjena i dopuna Zakona o lovstvu i Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori.

Članovi tijela Komore višekratno su poticali izradu i donošenje zakona kojim bi se reguliralo područje prerade i uporabe drva; u razdoblju 2008 – 2013. godine predstavnici Komore su u tri navrata sudjelovali u povjerenstvima koje je radilo na prijedlozima ovoga akta.

Isto tako, valja istaknuti doprinos HKIŠDT pri izradi Programa ruralnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020., odnosno njegovih provedbenih pravilnika, ali i izdavanju knjige »Vodič kroz EU fondove za šumarski sektor« (suautori: V. J. Primhak i D. Troha) koja daje pregled fondova EU-a koji su na raspolaganju šumarskomu sektoru u novom programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine.

U cilju zaštite interesa struke izuzetna suradnja je proteklih godina ostvarena s predstavnicima različitih udruga u koje su učlanjeni članovi Komore – Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatski lovački savez, Hrvatski inženjerski savez, Hrvatska udruga za arborikulturu, Hrvatski drvni klaster, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika, i dr.

Zajedno s ostalim institucijama u sektoru šumarstva, Komora je sudjelovala u obilježavanju Međunarodne godine šuma 2011., a 2015. godine u obilježavanju 250 godina organiziranoga šumarstva pri čemu valja istaknuti posebnu tematsku sjednicu saborskoga Odbora za poljoprivredu, 26. veljače 2015. godine, u sklopu koje su sve šumarske institucije predstavile hrvatsko šumarstvo, njegovu povijest, sadašnjost i budućnost. Tim povodom, u Saboru je s nekoliko reprezentativnih fotografija predstavljena i tradicionalna izložba »Šuma okom šumara«, a tajnica Komore gđa. Silvija Zec je održala prezentaciju o stanju u sektoru šumarstva i drvne industrije.

Page 37: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

36

U razdoblju od sredine 2013. do početka 2015. godine, HKIŠDT je bila partner Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (uz Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Sveučilišni računski centar SRCE Sveučilišta u Zagrebu) na IPA projektu »Razvoj visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i studijskih program na osnovama Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira za sektor industrijske prerade drva«. U okviru projekta izrađen je prijedlog standarda kvalifikacija za studijske programe preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija za sektor industrijske prerade drva. Sukladno načelima HKO-a i temeljem suradnje sa gospodarstvom prilagođeni su studijski programi u visokoškolskom obrazovanju za kvalifikacije potrebne drvnoj industriji. Provedena je edukacija nastavnika o novim metodama poučavanja (aktivno učenje i e-učenje) i poduzetništvu. Razvijeni su i implementirani predmeti e-učenja. Uređen je i opremljen praktikum za provedbu učenja usmjerenog na studenta s 5-osnim CNC strojem, obnovljena je računalna učionica novim namještajem i CAD računalima te nabavljen novi rotacijski viskozimetar za potrebe praktičnog djela nastave. Ujedno je osigurana lakša dostupnost podacima o visokoškolskim kvalifikacijama za sektor industrijske prerade drva.

Zajedno sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose, HKIŠDT je u razdoblju od 20. srpnja 2015. do 20. srpnja 2016., sudjelovala u provedbi edukativnog projekta »Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru«, koji je financirao EU socijalni fond sa iznosom od 295.220,84 kn. Opći cilj projekta odnosio se na razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju i poticanje poduzetničke kulture u šumarskom i drvnom sektoru, za licencirani izvođače, nezaposlene inženjere i tehničare u sektoru te žene poduzetnice, kao ciljne skupine. Projekt je uključio tri različite kampanje: »Promocija poduzetništva, cjeloživotnog učenja te novih mogućnosti za šumarski i drvni sektor«, »Poduzetnice u šumarskom i drvnom sektoru« te natjecanje srednjih škola »Najbolji poslovni plan učenika šumarskih i drvodjeljskih škola« u 14 županija i gradu Zagrebu koje su dale uvid u primjere dobre prakse, mogućnosti cjeloživotnog usavršavanja, te EU fondove za investicije za konkurentnost.

Page 38: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

37

U svrhu promidžbe šumarske i drvno-prerađivačke struke, Komora je proteklih deset godina sufinancirala i financijski pomogla brojne stručne događaje (konferencije, znanstveni skupovi, strukovna događanja) i sufinancirala izdavaštvo (udžbenici, priručnici, knjige, časopisi) te rad strukovnih udruga, sukladno proračunu Komore.

Od 2012. godine HKIŠDT podmiruje trošak pretplate na znanstveno stručni časopis »Šumarski list« za sve svoje članove, a u godini u kojoj ovaj časopis obilježava 140 godina neprekidnoga izlaženja Komora postaje i suizdavač časopisa.

Isto tako, od 2012. godine u značajnom financijskom iznosu Komora sufinancira časopis »Croatian Journal of Forest Engineering, kojemu je suizdavač od 2013. godine.

Časopis »Lovočuvar«, izdavača obrta Pres, Bjelovar, sufinanciran je od 2012 – 2015. godine.

Komora potporu pruža i časopisu »Drvna industrija« od 2014. godine, a jednokratno i časopisu »Priroda« (2015. godine).

Od 2009. godine Komora kontinuirano financijski pomaže rad šumarske sekcije na Seminarima biljne zaštite koji se održavaju u Opatiji.

Sufinancirane knjige, udžbenici, priručnici:

2008. godine:

• Zlatko Lisjak: »Atlas šumskih oštećenja«

2009. godine:

• mr. sc. Boris Pleše: »Kroz povijest šumarstva u bolju budućnost«

Page 39: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

38

2010. godine:

• prof. dr. sc. Jozo Franjić: »Šumsko drveće i grmlje Hrvatske«

• prof. dr. sc. Ivan Martinić: »Upravljanje zaštićenim područjima prirode – priručnik za planiranje zaštite i razvoja«

• dr. sc. Marinko Prka: »Gospodarenje bukovim sastojinama, pridobivanje i kakvoća bukovine iz sječina bjelovarskog područja (Sortimentne tablice za običnu bukvu – problemi, izrada i primjena)«

• »50 godina Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku Šumarskoga fakultetu Sveučilišta u Zagrebu« – brošura

• prof. dr. sc. Tibor Pentek, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky: »Otvaranje šuma (Planiranje šumskih prometnica)«

• monografija »ŠG/UŠP Karlovac 1960 – 2010.«, Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Karlovac

• HLS, program »Mala lovačka biblioteka« – 2 knjige: »Štete od divljači« (autor Domagoj Križaj) i »Blago baranjskog Podunavlja« (autor dr. sc. Dražen Degmečić)

2011. godine:

• prof. dr. sc. Jozo Rogošić: »Bilinar cvjetnjača hrvatske flore s ključem za određivanje«

• prof. dr. sc. Jozo Franjić: »Šumsko zeljasto bilje Hrvatske«

• dr. sc. Dražen Degmečić: »Selekcija jelenske i srneće divljači«

• - prof. dr. sc. Davorin Kajba: »Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti« i »Šumarska genetika«

• prof. dr. sc. Marilena Idžojtić: »Dendrologija – List« i »Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju«

• Darko Posarić: »Hrastova šuma u stihu«

• Ana Horvat: »Stablopis, hrvatski pjesnici o stablu i šumi«

2012. godine:

• dr. sc. Gabrijel Horvat: »Šume Kalnika«

2013. godine:

• prof. dr. sc. Ivan Martinić: »NATURA 2000 – koncept i provedba u šumarstvu« (priručnik)

• dr. sc. Juraj Medvedović: »Ljepši život«

• prof. dr. sc. Ante P.B. Krpan: »Iz povijesti šumarstva (Milan Marinović: Iskorištavanje državnih šuma u vlastitoj režiji, Zagreb 1923.)«

• prof. dr. sc. Marilena Idžojtić: »Dendrologija – cvijet, češer, plod, sjeme«

Page 40: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

39

2014. godine:

• »Zapisnici Brodske imovne općine u Vinkovcima, 1873 – 1890. godine« – Državni arhiv u Vukovaru

• prof. dr. sc. Želimir Borzan: »Jorgovani«

• dr. sc. Danijela Domljan, doc. dr. sc. Zoran Vlaović: »Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva, Svezak I., Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje«

2015. godine:

• »Monografija i bibliografija Hrvatskoga šumarskoga instituta, u povodu obilježavanja 70-te obljetnice rada Instituta«

• Zbornik radova znanstvenoga skupa »Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske«, održanoga 2013.godine u organizaciji HAZU

• Mladen Kušec: »Goranove priče«

2016. godine:

• »Zapisnici Brodske imovne općine u Vinkovcima, 1889 – 1895. godine«, knjiga II. – Državni arhiv u Vukovaru

Potpora stručnim događanjima, skupovima, konferencijama:

2007. godine:

• Međunarodno savjetovanje »Položaj i perspektiva šumarskoga inženjerstva«, Zalesina – Ravna Gora, 12. – 13. travnja 2007., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine:

• Međunarodno znanstveno savjetovanje »Izazovi u šumarstvu i drvnoj tehnologiji u 21. stoljeću«, Zagreb, 16. listopada 2008, organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009. godine:

• Savjetovanje »Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorfa fruticosa L.) u Hrvatskoj«, Zagreb, 12. ožujka 2009., organizator Hrvatski šumarski institut

• Znanstveno-stručno savjetovanje »Uloga i značaj sjemena u obnovi šuma«, Zagreb, 28. i 29. listopada 2009., organizator Hrvatski šumarski institut

2010. godine:

• Međunarodno znanstveno savjetovanje »Fagus 2010 – Ima li bukva budućnost – promjene, utjecaji, odgovori«, Varaždin (Hrvatska) i Zala (Mađarska), 27 – 29. listopada 2010., organizator Hrvatski šumarski institut

• Međunarodno znanstveno savjetovanje »Ambienta«, u kontinuitetu od 2010.godine, organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Page 41: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

40

2011. godine:

• Salon fotografije »Šuma okom šumara«, u kontinuitetu od 2011. godine, organizator Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Bjelovar

• Znanstveno savjetovanje »Međunarodna godina šuma u svjetlu 60 godina organizirane suradnje hrvatske šumarske znanosti i struke«, Zagreb, 28. travnja 2011., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Znanstveni skup »Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskoga Sredozemlja na pragu Europske unije«, Split, 13. i 14. listopada 2011., organizator Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo

• Državno prvenstvo tenisača inženjera šumarstva i drvne industrije, počevši od 2011. godine

2012. godine:

• Međunarodno znanstveno savjetovanje FORMEC 2012 »Forest Engineering: Concern, Knowledge, and Accountability in Today’s Environment«, Cavtat – Dubrovnik, 2. – 5. listopada 2012., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• 6. Međunarodni simpozij o dabru, Dubrovnik, 17. – 20. rujna 2012., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Pilot radionica COST-a »Greening the forest sector engineering with ICT«, Plitvice, 2. – 6. srpnja 2012., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Drvno-tehnološka konferencija, kontinuirano od 2012. godine – organizator Hrvatski drvni klaster i časopis Drvo & namještaj

• »Hrvatski dani biomase«, u kontinuitetu od 2012. godine – organizator Hrvatska udruga za biomasu Hrvatskog šumarskog društva

• Međunarodni znanstveni kongres na temu Upravljanje urbanim šumama, Zagreb, 27. i 28. rujna 2012., organizator Hrvatski šumarski institut

2013. godine:

• Rad Hrvatske udruge za arborikulturu, kontinuirano od 2013. godine

• Međunarodna radionica »Forest Engineering – education, research and cooperation«, Zalesina, 7. – 9. travnja 2013., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Međunarodni znanstveni sastanak voditelja laboratorija za analize šumskih ekosustava (ICP Forests Meeting of the heads of the laboratories for forest ecosystem analysis), Jastrebarsko, 18. – 20. rujna 2013., organizator Hrvatski šumarski institut

• Znanstveni skup »Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske«, Osijek, 14. i 15. lipnja 2013., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

• Stručno znanstveni sastanak Istraživačkih centara (IC), Vinkovci, 11. – 13. lipnja 2013., organizator Hrvatski šumarski institut

Page 42: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

41

• 4th CASEE Conference »Food and Biomass Production – Basis for a Sustainable Rural Development«, Zagreb, 1. – 3. srpnja 2013., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Međunarodna javna dražba osobito vrijednih drvnih sortimenata iz privatnih šuma 2013. godine – organizator Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika

• 3. (2012.) i 4. (2013.godine) Energetske konferencije o biomasi – organizator Hrvatski drvni klaster

2014. godine:

• Međunarodno savjetovanje »Šumarsko inženjerstvo jugoistočne Europe – stanje i izazovi«, Zalesina, 24. – 26. travnja 2014., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Projekt »Najveći hrast u Europi – proizvodnja potomstva i uzgoj klonova hrasta lužnjaka« te obilježavanje 85. godišnjice zaštite »Prašnika« i »Muškoga bunara«, organizator Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Nova Gradiška

• XII. Kongres hrvatskih pedologa »Održivo gospodarenje tlom za sigurnost hrane i okoliša«, Dubrovnik, 22. – 26. rujna 2014., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Seminar »Strategija održivog razvoja i gospodarenja tartufima u Istri«, Buzet, 24. travnja 2014., organizator Hrvatski šumarski institut

• Dana otvorenih vrata Hrvatskoga šumarskoga instituta, u kontinuitetu od 2014. godine

• Znanstveno-stručna konferencija »Prirodni resursi, zelene tehnologije i održivi razvoj«, 26. – 28. studeni 2014., organizator Hrvatski šumarski institut

• Projekt »Gdje smo danas, a gdje sutra?« te istraživanje »Posljedice primjene bolonjskoga procesa (3+2) na Šumarskom fakultetu i mogućnost implementacije njegovih produkata u privredi« – udruga Studentski informativni kutak

• 2. Regionalna konferencija šumoposjednika, organizator Hrvatski drvni klaster

• Međunarodno natjecanje šumara Alpe – Adria, Umag, 10. – 12. listopada 2014., organizator Hrvatsko šumarsko društvo

2015. godine:

• Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za istraživanje vegetacije, Osijek, 17. – 20. lipnja 2015.,

• Predavanje »Procjena šteta i mjere sanacije u šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama«, uz gostovanje Šumarskog instituta Baden-Württemberg iz Freiburga, Zagreb, 27. siječnja 2015., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Međunarodno znanstveno savjetovanje »Forest engineering – Current Situation and Future Challenges«, Zagreb/Zalesina, 18. – 20. ožujka 2015., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i HKIŠDT

• Radni sastanak OECD grupe za šumsko reprodukcijski materijal, Dubrovnik, 28. i 29. travnja 2015., organizator Hrvatski šumarski institut

Page 43: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

42

• Dani inženjera Republike Hrvatske: »Inženjeri u razvoju gospodarstva«, Zagreb, 2. ožujka 2015., organizator Hrvatski inženjerski savez

• Izložba fotografija Zvonimira Ištvana, u prigodi 250. obljetnice organiziranog hrvatskog šumarstva te 70. godišnjice osnutka šumarije Repaš, organizator Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Koprivnica

• Regionalna konferencija šumoposjednika, Zagreb, 26. kolovoza 2015. godine – organizator Hrvatski drvni klaster

• Međunarodna konferencija Adriatic Wood Days, Dubrovnik, 4. – 9. listopada 2015., organizator Hrvatski drvni klaster

2016. godine:

• 1. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem »Priroda i divljač – Izazovi lovstva u 21. stoljeću«, Karlovac, 14. travnja 2016. godine, organizator Veleučilište u Karlovcu

• 3. sastanak UNECE/FAO Team of Specialists on Wood Energy, Zagreb, 14. – 16. lipnja 2016., organizator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

• Ljetna škola COST Akcije FP 1403 »Non-native tree species in Europe in the viewpoint of climate change: challenges, risks, opportunities – trade-offs«, Zagreb, Koprivnica, Karlovac, Delnice i Buzet, 23. – 27. kolovoza 2016., organizator Hrvatski šumarski institut

• Sudjelovanje Hrvatske sjekačke reprezentacije na 32. Svjetskom prvenstvu šumskih radnika sjekača (WLC), Wisla, Poljska, 8. – 11. rujna 2016. godine

• Znanstveno-stručni skup »Prirodni resursi, zelene tehnologije i održivi razvoj – GREEN/2«, Zagreb, 5. – 7. listopada 2016., organizator Hrvatski šumarski institut

• 2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati 21. i 22. studenoga 2016. godine u Zagrebu, organizator Hrvatski šumarski institut

Pregled potpora/donacija

Godine Ukupan iznos, kn

2007. 5.000,00

2008. 40.000,00

2009. 105.571,86

2010. 139.999,43

2011. 178.000,00

2012. 208.000,00

2013. 242.975,00

2014. 280.000,00

2015. 341.000,00

2016.* 216.000,00

*do 1. rujna 2016.

Page 44: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

43

Kao posebne aktivnosti Komore valja i napomenuti osnivanje radnih skupina.

Vijeće Komore imenovalo je radnu skupinu u sastavu: mr. sc. Branko Belčić, mr. sp. Branko Sitaš, mr. sc. Robert Ojurović, dr. sc. Željko Tomašić, Samir Glavaš, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, mr. sc. Mladen Komac, Mirjana Jurki i Damir Miškulin, sa zadaćom izrade Pravilnika o cijenama usluga Komore. Radna skupina je svoj posao dovršila krajem 2011. godine, a prijedlog Pravilnika je bio u javnoj raspravi, odnosno objavljen na web stranici Komore, te zatim usuglašavan na sjednicama Odbora razreda te Skupštine Komore. Preostala je probacija u dijelu stručnih radova koji se odnose na šumsku infrastrukturu. U međuvremenu je Pravilnik preimenovan u Pravilnik o standardu i cijenama usluga Komore.

Vijeće Komore 7. srpnja 2014. godine imenovalo je radnu skupinu: prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, Mladen Slunjski, Drago Klarić, Damir Miškulin, mr. sp. Ivica Francetić, dr. sc. Damir Klobučar (tajnik Silvija Zec), koja je izradila Smjernice za izradu elaborata radilišta za radove u šumarstvu. Nakon javne rasprave, Vijeće komore je prihvatilo 21. prosinca 2015. godine Smjernice za izradu elaborata radilišta za radove u šumarstvu.

Na javni poziv koji je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Komora je za člana Sektorskoga vijeća predložila tajnicu Komore, Silviju Zec, koja je imenovana i predsjednicom Sektorskoga vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologije odlukom Ministra od 19. siječnja 2015. godine.

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju kroz upućivanje preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala.

Sukladno članku 32. Zakona o HKIŠDT te članku 51. st 2. tč. 33. Statuta Komore, Vijeće Komore je donijelo odluku o sklapanju ugovora o osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera. Prvi ugovor sklopljen je s Basler osiguranjem d.d., za razdoblje 15. rujna 2010. do 15. rujna 2011. godine. Ugovori su kontinuirano sklapani s različitim osiguravateljima, a ukupne troškove godišnje premije za sve članove Komore za sve godinu osiguranja od odgovornosti do sada je pokrivala Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, sukladno Proračunu Komore. Trenutno je aktivan ugovor s Generali osiguranjem, osiguravateljem od odgovornosti ovlaštenih inženjera za štetu koju bi obavljanjem poslova mogli učiniti trećima. Ugovor je sklopljen na višegodišnje razdoblje (početak osiguranja 5. listopada 2015. godine) za limit pokrića po štetnom događaju u visini 75.000 €, uz agregatni limit 300.000 €.

Sve aktivnosti Komore moguće je pratiti na web stranici www.hkisdt.hr:

Page 45: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

44

Page 46: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

45

PRILOZI

A) Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

B) Popis ovlaštenih inženjera drvne tehnologije

C) Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/2006)

D) Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/2006)

E) Izmjene Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 61/2007)

Page 47: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

46

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1 Damir Matošević 26.5.2006. –

2 Željko Marman 26.5.2006. –

3 Marinko Prka 26.5.2006. –

4 Dragutin Vračević 26.5.2006. –

5 Darko Cvijić 26.5.2006. –

6 Krunoslav Filipović 26.5.2006. –

7 Mile Radočaj 26.5.2006. –

8 Darko Vukelić 26.5.2006. –

9 Milan Arvay 26.5.2006. –

10 Krešimir Štimac 26.5.2006. –

11 Ivan Hodić 2006. – 2014.

12 Željka Šikić 26.5.2006. –

13 Marin Tomaić 26.5.2006. –

14 Dragomir Pfeifer 26.5.2006. –

15 Boris Drenjančević 26.5.2006. –

16 Zlatko Jurušić 26.5.2006. –

17 Herman Sušnik 26.5.2006. –

18 Jasna Molc 26.5.2006. –

19 Darko Beuk 26.5.2006. –

20 Robert Laginja 26.5.2006. –

21 Željko Najvirt 26.5.2006. –

22 Petar Milinković 29.5.2006. –

24 Mirjana Polimac 29.5.2006. –

25 Davor Zec 29.5.2006. –

26 Stanko Antunović 29.5.2006. –

27 Mirko Kovačev 29.5.2006. –

28 Silvija Zec 29.5.2006. –

29 Ivica Fliszar 29.5.2006. –

30 Danko Sušac 30.5.2006. –

31 Dubravka Tončić 30.5.2006. –

32 Dražen Kratofil 30.5.2006. –

33 Zoran Sabljarić 30.5.2006. –

34 Oliver Vlainić 30.5.2006. –

35 Željko Šimunović 30.5.2006. –

36 Marko Mrazek 30.5.2006. –

37 Dražen Sertić 30.5.2006. –

38 Željka Bakran 30.5.2006. –

39 Dalibor Bakran 30.5.2006. –

40 Siniša Kajgana 30.5.2006. –

41 Ivan Tarnaj 2006. – 2015.

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

42 Branko Romić 30.5.2006. –

43 Vesna Rukavina 30.5.2006. –

44 Milan Štimac 30.5.2006. –

45 Tomislav Matek 30.5.2006. –

46 Diana Sazonov 30.5.2006. –

47 Jasenka Maras 2006. – 2012.

48 Stjepan Plantak 30.5.2006. –

49 Željko Dolenec 31.5.2006. –

50 Miran Kolarić 31.5.2006. –

51 Dalibor Hatić 31.5.2006. –

53 Vladimir Kušan 31.5.2006. –

54 Danko Kuric 31.5.2006. –

55 Goran Cajzek 31.5.2006. –

56 Marijana Konjačić 31.5.2006. –

57 Mirko Gereci 31.5.2006. –

58 Ivica Cerovski 31.5.2006. –

59 Ivo Lovrić 31.5.2006. –

60 Dinko Hace 31.5.2006. –

61 Marinko Stojić 01.6.2006. –

62 Branimir Mikić 01.6.2006. –

63 Vladimir Pološki 2006. – 2016.

64 Petar Jurjević 2006. – 2015.

65 Hrvoje Vučinić 01.6.2006. –

66 Damir Felak 01.6.2006. –**

67 Tatjana Đuričić-Kuric 01.6.2006. –

68 Ivan Martinić 01.6.2006. –

69 Ante Krpan 01.6.2006. –

70 Stjepan Petters 01.6.2006. –

71 Darko Hamilton 01.6.2006. –

72 Željko Šibenik 2006. – 2015.

73 Anđelko Kalabek 2006. – 2016.

74 Tibor Pentek 01.6.2006. –

75 Marijan Grubešić 01.6.2006. –

76 Đuro Kranželić 2006. – 2014.

77 Željko Birta 01.6.2006. –

78 Krešimir Mihaldinec 01.6.2006. –

79 Goran Klos 01.6.2006. –

80 Željka Kušan 01.6.2006. –

81 Miroljub Stojanović 01.6.2006. –**

82 Jolanda Vincelj 01.6.2006. –

PRILOG A

Page 48: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

47

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

83 Damir Pošta 01.6.2006. –

84 Krunoslav Arač 01.6.2006. –

85 Jozo Hlobik 01.6.2006. –

86 Željko Rendulić 01.6.2006. –

87 Slaven Ernjak 01.6.2006. –

88 Leon Milinković 01.6.2006. –

89 Ivica Milković 01.6.2006. –

90 Mario Manjkas 01.6.2006. –

91 Ljiljana Fliszar 02.6.2006. –

92 Mirko Balala 02.6.2006. –

93 Branko Tušek 2006. – 2016.

94 Marko Jelić 2006. – 2015.

95 Božica Čavlović 02.6.2006. –

96 Zvonimir Ištvan 02.6.2006. –

97 Božidar Terzić 02.6.2006. –

98 Dražen Košutić 02.6.2006. –

99 Savo Preradović 02.6.2006. –

100 Branko Sobota 02.6.2006. –**

101 Stjepan Šabarić 2006. – 2013.*

102 Jadranka Šalek-Grginčić 02.6.2006. –

103 Ivan Grginčić 02.6.2006. –

104 Mirjana Grahovac-Tremski 02.6.2006. –

105 Željko Kovačev 02.6.2006. –

106 Đurđica List 02.6.2006. –

107 Tomislav Poršinsky 02.6.2006. –

108 Željko Bočak 02.6.2006. –**

109 Goran Švaco 02.6.2006. –

110 Zlatko List 02.6.2006. –

111 Dario Majnarić 02.6.2006. –

112 Vlado Curl 02.6.2006. –

113 Jozo Franjić 02.6.2006. –

114 Denis Štimac 02.6.2006. –

115 Dražen Videc 2006. – 2014.

116 Marilena Idžojtić 02.6.2006. –

117 Zvonko Seletković 02.6.2006. –

118 Davorin Kajba 02.6.2006. –

119 Igor Anić 02.6.2006. –

120 Antonija Carić 02.6.2006. –

121 Benjamino Horvat 02.6.2006. –

122 Mladen Slunjski 02.6.2006. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

123 Sandra Wolf Kramarić 02.6.2006. –

124 Milan Žgela 02.6.2006. –

125 Ljupko Bagarić 02.6.2006. –

126 Vanja Tomljenović Prica 02.6.2006. –

127 Tibor Balint 02.6.2006. –

128 Milan Škomac 02.6.2006. –

129 Gordana Večerić 02.6.2006. –

130 Rade Rakić 2006. – 2014.

131 Milan Makaj 02.6.2006. –

132 Branko Belčić 02.6.2006. –

133 Nevenko Štimac 02.6.2006. –

134 Marinko Huzjak 02.6.2006. –

135 Davor Topolnjak 02.6.2006. –

136 Krunoslav Indir 02.6.2006. –

137 Marija Gradečki-Poštenjak 02.6.2006. –

138 Tibor Littvay 02.6.2006. –

139 Boris Liović 02.6.2006. –

140 Željko Ledinski 02.6.2006. –

141 Sanja Perić 02.6.2006. –

142 Mladen Ivanković 02.6.2006. –

143 Tomislav Dubravac 02.6.2006. –

144 Joso Gračan 2006. – 2010.

145 Valentin Roth 2006. – 2016.

146 Sanja Novak Agbaba 02.6.2006. –

147 Miroslav Benko 02.6.2006. –

148 Dijana Vuletić 02.6.2006. –

149 Boris Vrbek 2006. – 2016.

150 Vladimir Novotny 02.6.2006. –

151 Željko Orešković 2006. – 2014.

152 Dinka Matošević 02.6.2006. –

153 Ivan Puđak 02.6.2006. –

154 Milan Cindrić 02.6.2006. –

156 Zdenko Bogović 02.6.2006. –

157 Krešimir Vrbanac 02.6.2006. –

158 Tihomir Kolar 02.6.2006. –

159 Tomislav Ledinski 02.6.2006. –

160 Darko Trgovac 02.6.2006. –

161 Dalibor Štorga 02.6.2006. –

162 Davorin Rodek 02.6.2006. –

163 Krunoslav Jurić 02.6.2006. –

Page 49: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

48

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

164 Zoran Simić 02.6.2006. –

165 Emilija Seidl 02.6.2006. –

166 Ivan Krašek 02.6.2006. –

167 Bruno Jalušić 02.6.2006. –

168 Davorin Fekete 02.6.2006. –

169 Marija Leljak 02.6.2006. –

170 Zdravko Leljak 02.6.2006. –

171 Marina Juratović 02.6.2006. –

172 Miroslav Brnica 02.6.2006. –

173 Bruno Bogdanić 02.6.2006. –

174 Damir Kukec 02.6.2006. –

175 Zvonko Kranjc 02.6.2006. –

176 Goran Bukovac 02.6.2006. –

177 Maja Bukovac 02.6.2006. –**

178 Želimir Senjan 02.6.2006. –

179 Robert Abramović 02.6.2006. –

180 Mario Stipetić 02.6.2006. –

181 Zdenko Turniški 02.6.2006. –

182 Josip Maradin 02.6.2006. –

183 Josip Margaletić 02.6.2006. –

184 Boris Hrašovec 2006. – 2015.

185 Danko Diminić 02.6.2006. –

186 Milan Glavaš 02.6.2006. –

187 Marijan Šušnjar 02.6.2006. –

188 Željko Zečić 02.6.2006. –

189 Krešimir Krapinec 02.6.2006. –

190 Dragutin Pičman 2006. – 2014.

191 Suzana Trninić 02.6.2006. –

192 Milan Oršanić 02.6.2006. –

193 Dalibor Tonc 02.6.2006. –

194 Marko Rukavina 02.6.2006. –**

195 Stjepan Kovačević 02.6.2006. –

196 Rudolf Vodolšak 2006. – 2015.

197 Josip Ormuž 2006. –2016.

198 Stjepan Stavljenić 2006. – 2016.

199 Radovan Jakšić 2006. – 2015.

200 Stjepan Blažičević 02.6.2006. –

201 Eugen Veček 02.6.2006. –

202 Krešimir Ružić 2006. – 2014.*

203 Tihomir Dević 02.6.2006. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

204 Ivica Nikolić 02.6.2006. –

205 Milan Pavičić 2006. – 2016.*

206 Dalibor Biruš 02.6.2006. –

207 Nataša Rap 02.6.2006. –

208 Nenad Munčić 02.6.2006. –

209 Dražen Volf 02.6.2006. –

210 Marijan Dančulović 02.6.2006. –

211 Antun Rap 02.6.2006. –

212 Krunoslav Glova 02.6.2006. –

213 Karmela Glova 02.6.2006. –

214 Vlatko Podnar 02.6.2006. –

215 Mirjana Engler 02.6.2006. –

216 Sanja Blažičko 02.6.2006. –

218 Margita Šiler 2006. – 2015.

219 Jadranka Bulj 02.6.2006. –

220 Ljiljana Klarić 02.6.2006. –

221 Stjepan Vidaković 02.6.2006. –

222 Berislav Vinaj 02.6.2006. –

223 Aida Primorac 02.6.2006. –

224 Jadranko Vlahinja 02.6.2006. –

225 Mladen Sertić 02.6.2006. –

226 Jelena Adrović 2006. – 2013.

227 Josip Jovica 02.6.2006. –

228 Velibor Vujić 02.6.2006. –

229 Siniša Zupčić 02.6.2006. –

230 Dražen Dumančić 02.6.2006. –

231 Sanja Stipetić 02.6.2006. –

232 Petar Vitas 02.6.2006. –

233 Dražen Martinčević 02.6.2006. –

234 Veljko Kućar 02.6.2006. –

235 Gabrijel Horvat 02.6.2006. –

236 Mirko Makar 02.6.2006. –

237 Nenad Vukadinović 02.6.2006. –

238 Mario Vodolšak 02.6.2006. –

239 Petar Širinić 02.6.2006. –

240 Ignac Dorotić 02.6.2006. –

241 Izabela Kuzle 02.6.2006. –

242 Marijan Aladrović 02.6.2006. –

243 Ivica Đurčević 02.6.2006. –

244 Željko Đuričić 02.6.2006. –

Page 50: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

49

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

245 Bojana Bijač 02.6.2006. –

246 Marica Beljo Rečić 02.6.2006. –

247 Davor Hlebec 02.6.2006. –

248 Davor Zurak 2006. – 2009.*

249 Damir Čanić 02.6.2006. –

250 Branko Grbac 02.6.2006. –

251 Marijana Matijević 02.6.2006. –

252 Siniša Bogojević 02.6.2006. –

253 Marina Popijač 02.6.2006. –

254 Radovan Rotar 02.6.2006. –

255 Krunoslav Jakupčić 02.6.2006. –

256 Srećko Juričić 02.6.2006. –**

257 Biserka Šavor 02.6.2006. –

258 Marijan Šagovac 02.6.2006. –

259 Ana Hercegovac 02.6.2006. –

260 Boris Romanić 02.6.2006. –

261 Zlatko Bublić 02.6.2006. –

262 Ivan Štanfar 2006. – 2015.

263 Branko Urošević 02.6.2006. –

264 Hrvoje Mažuran 02.6.2006. –

265 Jasminka Karadža 02.6.2006. –

266 Zvonko Pinušić 02.6.2006. –

267 Mirko Miladinović 2006. – 2014.

268 Josip Jugović 24.4.2007. –

269 Ivan Melvan 24.4.2007. –

270 Marija Gogić 24.4.2007. –

271 Dragica Žaja 24.4.2007. –

272 Stjepan Ivezić 24.4.2007. –

273 Božidar Longin 24.4.2007. –**

274 Damir Delač 24.4.2007. –

275 Mladen Pleše 2007. – 2015.

276 Nenad Vančina 24.4.2007. –

277 Branko Sitaš 24.4.2007. –

278 Đuro Jendrijev 24.4.2007. –

279 Franjo Jovanovac 24.4.2007. –

280 Damir Cvrković 24.4.2007. –

281 Albin Lampe 24.4.2007. –**

282 Josip Jarić 24.4.2007. –

283 Augustin Meštrović 24.4.2007. –

284 Boško Đuka 2007.-2009.*

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

285 Josip Malnar 24.4.2007. –

286 Danko Radoš 24.4.2007. –

287 Ivan Seletković 24.4.2007. –

288 Milan Pernek 24.4.2007. –

289 Ivan Pilaš 24.4.2007. –

290 Mladenka Ivančić 24.4.2007. –

291 Vilko Ivančić 24.4.2007. –

292 Krešimir Janeš 24.4.2007. –

293 Maja Pleše 24.4.2007. –**

294 Ivan Gomerčić 24.4.2007. –

295 Antun Pehaček 24.4.2007. –

296 Jasenka Vizentaner 24.4.2007. –

297 Tihomir Pejnović 30.8.2007. –

298 Darinka Žuna 2007. – 2015.

299 Goran Gobac 30.8.2007. –

300 Vlatko Petrović 30.8.2007. –

301 Zvonko Rožić 30.8.2007. –

302 Igor Hasl 30.8.2007. –**

303 Darko Pavičić 30.8.2007. –

304 Marijanka Pavičić 30.8.2007. –

305 Branko Martinčić 30.8.2007. –

306 Zlatan Mihaljević 30.8.2007. –

307 Vlatko Uzelac 30.8.2007. –

308 Josip Kolić 30.8.2007. –

309 Marijan Bedeković 30.8.2007. –

310 Željko Bedeković 30.8.2007. –

311 Inga Mamić 30.8.2007. –

312 Dubravko Penić 30.8.2007. –

313 Nives Salopek 30.8.2007. –

314 Mirko Sertić 30.8.2007. –

315 Damir Dramalija 30.8.2007. –

316 Ariana Telar 31.10.2007. –

317 Davor Ciprić 31.10.2007. –

318 Vladimir Zelenika 31.10.2007. –

319 Robert Ojurović 31.10.2007.–**

320 Mile Đodan 31.10.2007.–**

321 Ivica Šaban 31.10.2007. –

322 Robertino Repić 31.10.2007. –

323 Oskar Marinić 31.10.2007. –

324 Zdravko Đanić 2007. – 2015.

Page 51: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

50

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

325 Janka Indir 31.10.2007. –

326 Josip Matančić 31.10.2007. –

327 Siniša Arh 31.10.2007. –

328 Krunoslav Bašić 31.10.2007. –

329 Snježana Bodiš 31.10.2007. –

330 Miroslav Horvat 31.10.2007. –

331 Branko Petrović 2007. – 2012.*

332 Dražen Tomić 31.10.2007. –

333 Berislav Puača 31.10.2007. –

334 Milivoj Bota 2007. – 2013.

335 Marijan Malnar 31.10.2007. –

336 Damir Križ 31.10.2007. –

337 Slavko Križ 31.10.2007. –

338 Željko Perković 31.10.2007. –

339 Damir Krizmanić 31.10.2007. –

340 Valter Crnković 31.10.2007. –

341 Miroslav Gašparac 31.10.2007. –

342 Dejan Švob 31.10.2007. –

343 Željko Tatalović 31.10.2007. –

344 Amalija Hudolin 31.10.2007. –

345 Robert Bukovac 21.12.2007. –

346 Željko Golik 2007. – 2015.

347 Zoran Đurđević 21.12.2007. –

348 Miroslav Križan 21.12.2007. –

349 Petar Petrović 21.12.2007. –

350 Goran Živković 21.12.2007. –

351 Marinko Unger 21.12.2007. –

352 Friderika Unger 2007. – 2014.

353 Marina Mamić 21.12.2007. –

354 Srećko Petranović 21.12.2007. –

355 Damir Pavelić 21.12.2007. –

356 Ružica Pavelić 21.12.2007. –

357 Ivan Martinović 21.12.2007. –

358 Vojislav Šušnjić 21.12.2007. –

359 Radoslav Rudić 21.12.2007. –

360 Damir Moćan 2007. – 2014.

361 Ivan Piler 2007. – 2010.

362 Davor Horvat 21.12.2007. –

363 Nikola Jureša 2007. – 2015.

364 Emil Čanžar 21.12.2007. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

365 Željko Novak 21.12.2007. –

366 Mirjana Sučević 21.12.2007. –

367 Mladen Plantak 21.12.2007. –

368 Sandra Crnković 21.12.2007. –

369 Anton Sabo 21.12.2007. –

370 Edo Kukec 21.12.2007. –

371 Alenko Tomac 21.12.2007. –

372 Aida Crnko 21.12.2007. –

373 Gorislav Djanješić 21.12.2007. –

374 Dražen Kalčić 21.12.2007. –

375 Nikola Magdić 21.12.2007. –

376 Stipe Špoljarić 21.12.2007. –

377 Davor Poslončec 21.12.2007. –

378 Zvonko Gregurović 21.12.2007. –

379 Luka Radošević 21.12.2007. –

380 Jadranka Bralić 21.12.2007. –

381 Davor Bralić 21.12.2007. –

382 Andrija Crnković 21.12.2007. –

383 Vesna Krpina 21.12.2007. –

384 Zdravko Brekalo 21.12.2007. –

385 Stjepan Lončar 21.12.2007. –

386 Josip Perić 29.01.2008. –

387 Marijan Ilijević 29.01.2008. –

388 Čedomir Amidžić 29.01.2008. –

389 Emil Balint 29.01.2008. –

390 Gorana Piršl 2008. – 2015.

391 Igor Toljan 29.01.2008. –

392 Jure Leko 29.01.2008. –

393 Damir Benić 29.01.2008. –

394 Petar Krančević 29.01.2008. –

395 Igor Vidmar 29.01.2008. –

396 Damir Berač 29.01.2008. –

397 Slobodan Mikić 29.01.2008. –

398 Boris Pleše 2008. – 2015.

399 Zdenko Rabić 29.01.2008. –

400 Damir Jelić 29.01.2008. –

401 Željko Kirinčić 29.01.2008. –

402 Željko Prevoznik 29.01.2008. –

403 Dragica Šimić 29.01.2008. –

404 Davor Karan 29.01.2008. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 52: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

51

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

405 Tomica Marinac 29.01.2008. –

406 Nedeljka Vasilj 29.01.2008. –

407 Ratko Vasilj 29.01.2008. –

408 Josip Bartolčič 29.01.2008. –

409 Željko Kastner 29.01.2008. –

410 Ivana Pečnik Kastner 29.01.2008. –

411 Matija Pleše 2008. – 2012.*

412 Nikola Samardžija 29.01.2008. –

413 Ranka Pamuković 29.01.2008. –

414 Željko Mayer 2008. – 2015.

415 Damir Hasl 29.01.2008. –

416 Damir Milobara 29.01.2008. –

417 Milivoj Diklić 29.01.2008. –

418 Bernarda Bukovac 29.01.2008. –

419 Danka Jelen 29.01.2008. –

420 Sanja Rajić 29.01.2008. –

421 Anto Rajić 29.01.2008.–**

422 Davor Mravunac 29.01.2008. –

423 Zdravko Turk 29.01.2008. –

424 Tihomil Tomić 29.01.2008. –

425 Mandica Dasović 29.01.2008. –

426 Dražen Husak 29.01.2008. –

427 Josip Pranjić 29.01.2008. –

428 Bojana Batinić Perić 29.01.2008. –

429 Mario Gašparac 29.01.2008. –

430 Drago Klarić 29.01.2008. –

431 Ivan Jambreković 29.01.2008. –

432 Davor Beljan 29.01.2008. –

433 Mladen Babić 29.01.2008. –

434 Maja Bolf-Trnski 29.01.2008. –

435 Stjepan Puljak 29.01.2008. –

436 Goran Urh 29.01.2008. –

437 Boško Uzelac 29.01.2008. –

438 Ratko Matošević 29.01.2008. –

439 Branko Meštrić 29.01.2008. –

440 Kazimir Čaklec 12.02.2008. –

441 Željko Mikić 12.02.2008. –

442 Marijan Abramović 2008. – 2013.

443 Dušanka Janković 2008. – 2013.

444 Tihomir Bilić 12.02.2008. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

445 Dražen Štrković 2008. – 2014.*

446 Željko Ognjenčić 12.02.2008. –

447 Andrija Kristić 12.02.2008. –

448 Jadranko Paulus 12.02.2008. –

449 Tomislav Božić 12.02.2008. –

450 Željko Bešlić 12.02.2008. –

451 Andrea Rubin 12.02.2008. –

452 Goran Rubin 12.02.2008. –

453 Krunoslav Szabo 12.02.2008. –

454 Darko Mesić 12.02.2008. –

455 Marina Simić 12.02.2008. –

456 Đurđa Jagić 12.02.2008. –

457 Refika Delalić 2008.-2009.*

458 Mato Benačić 12.02.2008. –

459 Ivan Makir 2008. – 2010.*

460 Katica Krstanović-Alić 2008. – 2015.

461 Davorin Pečnjak 12.02.2008. –

462 Valerija Vukelić 2008. – 2015.

463 Damir Grgurić 12.02.2008.–**

464 Dubravko Janeš 12.02.2008. –

465 Zoran Badanjek 12.02.2008. –

466 Danijela Hačka-Badanjek 2008. – 2012.*

467 Slavica Zemljić 12.02.2008. –

468 Davor Bilović 12.02.2008. –

469 Goran Kovač 12.02.2008. –

470 Vinko Dodik 2008. – 2014.

471 Boris Černeha 12.02.2008. –

472 Jasenka Kovačević 12.02.2008. –

473 Renata Brozović 12.02.2008. –

474 Ruža Šobačić 2008. – 2015.

475 Marijan Miškić 12.02.2008. –

476 Alen Šen 12.02.2008. –

477 Boris Miler 12.02.2008. –

478 Goran Prelac 12.02.2008. –

479 Zdenka Bošnjaković 2008. – 2015.

480 Marija Vukušić 12.02.2008. –

481 Damir Tucaković 12.02.2008. –

482 Vencislav Barbić 12.02.2008. –

483 Nenad Potočić 12.02.2008. –

484 Ivan Ščrbak 29.02.2008. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 53: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

52

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

485 Davor Butorac 29.02.2008. –

486 Marijan Matić 29.02.2008.–**

487 Milan Jurković 29.02.2008. –

488 Josip Gašpar 2008. – 2016.

489 Branko Ožbolt 29.02.2008. –

490 Ivo Duvnjak 29.02.2008. –

491 Željko Vusić 29.02.2008. –

492 Ivan Cug 29.02.2008. –

493 Goranka Pahor 29.02.2008. –

494 Suzana Penić 29.02.2008. –

495 Ivan Višić 29.02.2008. –

496 Arsen Arh 29.02.2008. –

497 Vladimir Mundweil 2008. – 2016.

498 Vlado Keglević 29.02.2008. –

499 Tijana Grgurić 29.02.2008. –

500 Željko Malenica 29.02.2008. –

501 Drago Perčinlić 29.02.2008. –

502 Željka Gugić 29.02.2008. –

503 Josip Turk 29.02.2008.

504 Marino Bogdanić 29.02.2008. –

505 Rade Miljuš 29.02.2008. –

506 Snježana Kostelac-Majcan 29.02.2008. –

507 Valter Buršić 29.02.2008. –

508 Snježana Pavlić 29.02.2008. –

509 Vinko Ledinski 2008. – 2015.

510 Marijan Barulek 29.02.2008. –

511 Davor Janković 29.02.2008. –

512 Aleksandra Pugar 29.02.2008. –

513 Dalibor Tomljanović 29.02.2008. –

514 Damir Nuić 29.02.2008. –

515 Danica Luc 29.02.2008.–**

516 Branko Ivošević 29.02.2008. –

517 Damir Vukelić 29.02.2008. –

518 Biljana Kiš 2008. – 2014.

519 Dejan Pavlović 29.02.2008. –

520 Nada Kučan 29.02.2008. –

521 Miroslav Luc 2008. – 2015.

522 Marica Nekvapil 29.02.2008. –

523 Krešimir Erjavec 29.02.2008. –

524 Irena Žarković 29.02.2008. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

525 Ivica Tonković 14.4.2008. –

526 Branko Trifunović 14.4.2008. –

527 Miloš Polak 14.4.2008. –

528 Damir Trnski 14.4.2008. –

529 Zdenko Devčić 14.4.2008. –

530 Marcel Kostić 14.4.2008. –

531 Tome Devčić 14.4.2008. –

532 Mijo Špoljarić 2008. – 2013.*

533 Zlatko Kovačević 14.4.2008. –

534 Zvonimir Mišić 14.4.2008. –

535 Gordan Perić 14.4.2008. –

536 Miroslav Luketić 14.4.2008. –

537 Željko Olijan 14.4.2008. –

538 Drago Domazetović 14.4.2008. –

539 Vladimira Leko-Kvesić 14.4.2008. –

540 Željko Kauzlarić 14.4.2008. –

541 Vlado Starešinić 14.4.2008. –

542 Zlatko Njegovec 14.4.2008. –

543 Davor Čuković 14.4.2008. –

544 Slaven Kulić 14.4.2008. –

545 Đuro Kauzlarić 2008. – 2016.*

546 Željko Gubijan 14.4.2008. –

547 Ranko Vlah 14.4.2008. –

548 Siniša Čmelak 14.4.2008. –

549 Slavko Đurčinović 14.4.2008. –

550 Dražen Stošić 14.4.2008. –

551 Velibor Ivošević 14.4.2008. –

552 Georgije Vučinić 2008. – 2015.*

553 Veljko Hajdin 14.4.2008. –

554 Ilija Trbović 14.4.2008. –

555 Lidija Potočić 14.4.2008. –

556 Marina Antulov 14.4.2008. –

557 Karlo Pačić 14.4.2008. –

558 Milan Krmpotić 2008. – 2014.

559 Dubravko Hodak 14.4.2008. –

560 Slaven Bačić 14.4.2008. –

561 Milan Špalj 2008. – 2014.

562 Đurđa Tonković 14.4.2008. –

563 Jasenka Puškarić 14.4.2008. –

564 Branka Prnjak 14.4.2008. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 54: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

53

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

565 Nedeljko Erjavac 14.4.2008. –

566 Martina Barbić 14.4.2008. –

567 Zorislav Kajtar 2008. – 2015.

568 Stjepan Anić 14.4.2008. –

569 Tatjana Faletar 14.4.2008. –

570 Silvijo Krnjević 14.4.2008. –**

571 Ivica Kezerle 14.4.2008. –

572 Tomislav Županjac 14.4.2008. –

573 Ivan Bukovac 14.4.2008. –

574 Jadranka Korade 14.4.2008. –

575 Mato Bunjevac 2008. – 2015.

576 Vlado Polferov 14.4.2008. –

577 Goran Mustać 14.4.2008. –

578 Nikola Perak 14.4.2008. –

579 Boris Miklić 14.4.2008. –

580 Željko Stipanović 14.4.2008. –

581 Šimo Barišić 14.4.2008. –

582 Zrinko Perić 14.4.2008. –

583 Zdravko Vukelić 21.4.2008. –

584 Marin Vukelić 21.4.2008. –

585 Vesna Ančić Tunuković 21.4.2008. –

586 Igor Polferov 21.4.2008. –

587 Ilija Gregorović 21.4.2008. –

588 Ilija Mišetić 21.4.2008. –

589 Spomenka Karlovčan-Cesar 2008. – 2014.*

590 Jasna Bubanj 21.4.2008. –

591 Mirko Hudinčec 21.4.2008. –

592 Darko Bišćan 21.4.2008. –

593 Željko Komadina 21.4.2008. –

594 Zvonimir Matić 21.4.2008. –

595 Petar Grabundžija 2008. – 2008.*

596 Antun Leaković 21.4.2008. –

597 Radoslav Puzavac 2008. – 2016.

598 Perica Beuk 2008. – 2015.*

599 Mato Šarčević 2008. – 2015.

600 Mirko Šomođi 2008. – 2014.

601 Radoje Medenica 21.4.2008. –

602 Stjepan Nikolić 21.4.2008. –

603 Ivica Francetić 21.4.2008. – **

604 Darko Smerdel 21.4.2008. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

605 Marinko Matešić 21.4.2008. –

606 Zoran Ferković 21.4.2008. –

607 Petar Klepo 21.4.2008. –

608 Goran Petrač 21.4.2008. –

609 Željko Rubil 21.4.2008. –**

610 Ljerka Dujmić 21.4.2008. –

611 Čedomir Križmanić 21.4.2008. –

612 Mladen Ćaleta 2008. – 2014.

613 Milan Marković 2008. – 2014.

614 Franjo Šimunek 21.4.2008. –

615 Vera Pavlić 21.4.2008. –

616 Martina Pavičić 21.4.2008. –

617 Ester Brajković-Vladilo 21.4.2008. –

618 Ilija Aleksić 21.4.2008. –

619 Ivan Šumanovac 2008. – 2015.

620 Matej Grigić 2008. – 2014.

621 Mišo Bižić 21.4.2008. –

622 Franjo Stančik 21.4.2008. –

623 Zvonko Burić 21.4.2008. –

624 Josip Skenderović 21.4.2008. –

625 Željko Moškun 21.4.2008. –

626 Tomislav Kranjčević 21.4.2008. –

627 Damir Rožman 21.4.2008. –

628 Željko Sučić 21.4.2008. –

629 Milan Božičković 21.4.2008. –

630 Nebojša Dokić 2008. – 2010.

631 Zvonimir Pavlina 28.4.2008. –

632 Valentin Kuk 28.4.2008. –

633 Jozo Šimunović 2008. – 2016.

634 Terezija Užarević 28.4.2008. –

635 Tomislav Užarević 28.4.2008. –

636 Željko Kalauz 28.4.2008. –

637 Tanja Lončarić 28.4.2008. –

638 Renata Vuk 28.4.2008. –

639 Krešimir Turk 28.4.2008.**

640 Branko Mandić 28.4.2008. –

641 Mirko Peček 28.4.2008. –

642 Tatjana Kravaica 28.4.2008. –

643 Snježana Došen 28.4.2008. –

644 Damir Vukelić 28.4.2008. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 55: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

54

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

645 Marin Šimičić 28.4.2008. –

646 Zvonimir Pršle 28.4.2008. –

647 Srećko Makić 28.4.2008. –

648 Snježana Hlebec 28.4.2008. –

649 Ivan Mikinac 28.4.2008. –

650 Marija Špendić 28.4.2008. –

651 Tomislav Tominac 28.4.2008. –

652 Ante Sabljić 28.4.2008. –

653 Mladen Greidl 28.4.2008. –

654 Damir Veber 28.4.2008. –

655 Nenad Poljak 28.4.2008. –

656 Virna Krpan 28.4.2008. –

657 Blaženka Kulić 28.4.2008. –**

658 Nenad Vorkapić 28.4.2008. –

659 Vladimir Zvonar 28.4.2008. –

660 Ivan Popić 28.4.2008. –

661 Goran Pleše 28.4.2008. –

662 Siniša Prpić 28.4.2008. –

663 Ivica Stožicki 28.4.2008. –

664 Đurđica Pal Knežević 28.4.2008. –

665 Zlatko Andričević 28.4.2008. –

666 Dušan Skračić 28.4.2008. –

667 Tvrtko Kolarić 28.4.2008. –**

668 Domagoj Križaj 28.4.2008. –**

669 Ivan Pentek 28.4.2008. –

670 Krunoslav Božičević 28.4.2008. –

671 Valerija Gračaković 28.4.2008. –

672 Damir Šlogar 28.4.2008. –

673 Teodor Drobnjak 28.4.2008. –

674 Ljiljana Borić 28.4.2008. –

675 Danko Herman 28.4.2008. –**

676 Terezija Bošnjak 2008. – 2014.

677 Senka Dundović 28.4.2008. –

678 Tihomir Rosandić 28.4.2008. –**

679 Anto Glavaš 28.4.2008. –

680 Franjo Prebanić 28.4.2008. –

681 Tomislav Crnković 28.4.2008. –

682 Darko Abramović 28.4.2008. –

683 Franjo Jakovac 28.4.2008. –

684 Vladimir Skorup 28.4.2008. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

685 Emil Domijan 28.4.2008. –

686 Željko Bodrožić 28.4.2008. –

687 Željka Vitković 28.4.2008. –

688 Dario Ban 28.4.2008. –**

689 Siniša Bukarica 28.4.2008. –

690 Hrvoje Zdelar 2008. – 2010.*

691 Stjepan Ćurić 12.5.2008. –

692 Petar Slavina 2008. – 2014.

693 Višnja Šamec 12.5.2008. –

694 Dražen Špoljarić 2008. – 2014.

695 Marija Ferenčić 12.5.2008. –

696 Ivan Malnar 12.5.2008. –

697 Miljenko Gašparac 12.5.2008. –

698 Dragan Turk 12.5.2008. –

699 Đuro Dražić 2008. – 2015.

700 Zvonimir Vuković 12.5.2008. –

701 Đuro Grebenc 2008. – 2015.

702 Ivan Đukić 2008. – 2012.*

703 Željko Bralić 12.5.2008. –

704 Predrag Trope 12.5.2008. –

705 Ivan Pavličić 12.5.2008. –

706 Josip Halinčić 12.5.2008. –

707 Nevena Lalić 12.5.2008. –

708 Boris Šabić 12.5.2008. –

709 Davor Lalić 12.5.2008. –

710 Tomislav Dilber 12.5.2008. –**

711 Borislav Lončar 12.5.2008. –

712 Mladen Međeral 2008. – 2016.*

713 Marin Čeperić 12.5.2008. –

714 Marko Majstorović 12.5.2008. –

715 Milan Devčić 12.5.2008. –

716 Vlatko Kuterovac 12.5.2008. –

717 Ivan Zovak 12.5.2008. –

718 Joco Maletić 2008. – 2012.

719 Ivica Tomić 2008. – 2016.

720 Tatjana Ranogajec Svrdlin 12.5.2008. –

721 Drago Lucić 2008. – 2014.

722 Juraj Zelić 2008. – 2014.

723 Tihana Kršul 2008. – 2011.

724 Arinka Pavić 28.4.2008. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 56: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

55

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

725 Nevenka Radunović 24.6.2008. –**

726 Petar Milinović 28.4.2008. –

727 Milan Gregurović 21.4.2008. –

728 Marijan Haistor 2008. – 2014.

729 Emil Mudrovčić 28.4.2008. –

730 Jurica Tomljanović 24.6.2008. –

731 Sanja Medenica 24.6.2008. –

732 Blaženka Vrgoč 24.6.2008. –

733 Željko Zovak 24.6.2008. –

734 Darko Vuletić 24.6.2008. –

735 Ivica Mandarić 24.6.2008. –

736 Ivan Goran Adžić 24.6.2008. –

737 Vlado Jumić 24.6.2008. –

738 Danko Brkljačić 24.6.2008. –

739 Tihomil Rečić 2008. – 2014.

740 Branimir Stankić 24.6.2008. –

741 Robert Sambolek 24.6.2008. –

742 Nenad Nekvapil 24.6.2008. –

743 Dario Vranješ 24.6.2008. –

744 Andrijana Mihulja 24.6.2008. –

745 Živko Bubalo 12.5.2008. –

746 Milorad Batinić 12.5.2008. –**

747 Ivan Rajković 28.4.2008. –

748 Lidija Surać 26.8.2008. –

749 Goran Jankov 26.8.2008. –

750 Slađana Begić 26.8.2008. –

751 Andre Keretić 26.8.2008. –

752 Ivan Vukić 26.8.2008. –

753 Zoran Grgurić 11.11.2008. –

754 Krešimir Delić 11.11.2008. –

755 Davorin Krakar 2008. – 2015.

756 Miljenko Šajer 11.11.2008. –

757 Mario Valenta 11.11.2008. –

758 Damir Klobučar 16.01.2009. –

759 Hrvoje Korenić 16.01.2009. –

760 Josip Belančić 16.01.2009. –

761 Silvana Cugelj-Badanjak 16.01.2009. –

762 Denis Stojsavljević 16.01.2009. –

763 Darko Franulović 2009. – 2014.

764 Zdravko Pavlešić 31.3.2009. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

765 Ivan Šimić 31.3.2009. –

766 Robert Srdić 31.3.2009. –

767 Silva Perakić 31.3.2009. –

768 Dario Baričević 31.3.2009. –

769 Albert Ofner 31.3.2009. –

770 Mirjana Molvarec 31.3.2009. –

771 Ognjen Livada 2009. – 2014.

772 Tomislav Kuzele 31.3.2009. –

773 Željko Tomašić 31.3.2009. –

774 Mislav Tonković 31.3.2009. –

775 Alen Samaržija 31.3.2009. –

776 Ivan Balenović 31.3.2009. –

777 Davor Šelendić 31.3.2009. –

778 Krešimir Gjurkin 31.3.2009. –

779 Mirna Sertić 31.3.2009. –

780 Damir Moćan 31.3.2009. –

781 Ivica Serdar 31.3.2009. –

782 Zoran Tesla 31.3.2009. –

783 Ana Bašić 31.3.2009. –

784 Dražen Degmečić 15.5.2009. –

785 Zoran Perković 15.5.2009. –

786 Saša Petrović 15.5.2009. –

787 Robert Grabar 15.5.2009. –

788 Ivica Samarđić 2009. – 2012.

789 Krunoslav Bišćan 15.5.2009. –

790 Damir Kozmar 15.5.2009. –

791 Saša Makarić 15.5.2009. –

792 Siniša Pogač 15.5.2009. –

793 Marko Butorac 15.5.2009. –

794 Davor Hilak 15.5.2009. –

795 Damir Šešok 15.5.2009. –

796 Vesna Prebeg 15.5.2009. ¬–

797 Sanja Šajatović-Zbodulja 15.5.2009. –

798 Siniša Kovačić 15.5.2009. –

799 Darko Tominić 15.5.2009. –

800 Ljiljana Šestan 15.5.2009. –

801 Boris Ljubojević 09.7.2009. –

802 Damir Kladušić 09.7.2009. –

803 Darko Gabrić 09.7.2009. –

804 Goranka Prčaić 09.7.2009. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 57: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

56

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

805 Tomislav Rogić 09.7.2009. –

806 Dean Zgodić 09.7.2009. –

807 Boris Belamarić 09.7.2009. –

808 Zlatko Katruša 09.7.2009. –

809 Damir Gnjilac 09.7.2009. –

810 Zlatko Jokić 09.7.2009. –

811 Marinko Hodak 09.7.2009. –

812 Magdalena Stilinović 09.7.2009. –

813 Silvija Kovačić Najvirt 09.7.2009. –

814 Željko Vinković 09.7.2009. –

815 Milan Brbot 09.7.2009. –

816 Mile Pocrnić 09.7.2009. –

817 Krunoslav Pavić 09.7.2009. –

818 Saša Pajić 09.7.2009. –

819 Zdenko Tomašić 09.7.2009. –

820 Danijel Borko 09.7.2009. –

821 Milan Perković 09.7.2009. –

822 Ivana Kovačević Čmelak 09.7.2009. –

823 Vlatka Dautbegović 09.7.2009. –

824 Krunoslav Pavlović 09.7.2009. –

825 Daniela Stjepić 09.7.2009. –

826 Damir Medved 09.9.2009. –

827 Snježana Žnidarić 09.9.2009. –

828 Kazimir Bogdanović 09.9.2009. –

829 Dorica Matešić 09.9.2009. –

830 Davorin Andrijašević 09.9.2009. –

831 Domagoj Waller 09.9.2009. –

832 Vladislav Dvoraček 09.9.2009. –

833 Denis Milošević 09.9.2009. –

834 Nevena Zrnić 09.9.2009. –

835 Nenad Aleksić 09.9.2009. –

836 Ante Spajić 09.9.2009. –

837 Mario Lovreković 09.9.2009. –

838 Saša Puhar 09.9.2009. –

839 Boris Miklić 09.9.2009. –

840 Ivica Medarić 09.9.2009. –

841 Barbara Popović-Jarža 2009. – 2014.

842 Josip Martinović 09.9.2009. –

843 Petar Dobi 09.9.2009. –

844 Branko Vonić 09.9.2009. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

845 Marijana Mačković 09.9.2009. –

846 Saša Preradović 09.9.2009. –

847 Valerija Slobodnjak 09.9.2009. –

848 Antun Jakšić 09.9.2009. –

849 Goran Perić 06.11.2009. –

850 Luka Vukovac 06.11.2009. –

851 Bosiljka Mrazek 06.11.2009. –

852 Marko Knežević 06.11.2009. –

853 Dragan Podhraški 06.11.2009. –

854 Vesna Vuković 06.11.2009. –

855 Dalibor Vinković 06.11.2009. –

856 Roland Špajgl 06.11.2009. –

857 Darko Jurković 06.11.2009. –

858 Dubravko Špehar 06.11.2009. –

859 Mario Antolić 06.11.2009. –

860 Ines Paunović 06.11.2009. –

861 Igor Hak 06.11.2009. –

862 Branko Aurer 06.11.2009. –

863 Zvonimir Ožbolt 06.11.2009. –

864 Davor Mudrinić 06.11.2009. –

865 Dražen Pavlinić 06.11.2009. –

866 Zoran Šunjić 06.11.2009. –

867 Robert Pavlović 06.11.2009. –

868 Miroslav Vuk 06.11.2009. –

869 Zdravka Skočić 06.11.2009. –

870 Sandrino Rac 06.11.2009. –

871 Tomislav Vinković 06.11.2009. –

872 Miroslav Marković 06.11.2009. –

873 Mario Blaževac 06.11.2009. –

874 Krunoslav Godina 06.11.2009. –

875 Sonja Rukavina 06.11.2009. –

876 Marijan Butorac 06.11.2009. –

877 Goran Ajhner 06.11.2009. –

878 Tirena Jurišić 06.11.2009. –

879 Petar Jurišić 06.11.2009. –

880 Zvonimir Grgljanić 06.11.2009. –

881 Zoran Vargić 06.11.2009. –

882 Željko Čopčić 18.12.2009. –

883 Neven Degmečić 18.12.2009. –

884 Darko Bakarić 18.12.2009. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 58: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

57

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

885 Nataša Čopčić 18.12.2009. –

886 Petar Vrgoč 18.12.2009. –

887 Jasna Sukreški 18.12.2009. –

888 Tomislav Mađerić 18.12.2009. –

889 Marija Glavaš 18.12.2009. –

890 Branimir Stošić 18.12.2009. –

891 Elvis Vuleta 18.12.2009. –

892 Tomislav Nikolić 18.12.2009. –

893 Josip Vuić 18.12.2009. –

894 Dalibor Gajić 18.12.2009. –

895 Zoran Rogić 18.12.2009. –

896 Dražen Kašuba 18.12.2009. –

897 Vjekoslav Jozić 18.12.2009. –

898 Predrag Magdić 18.12.2009. –

899 Predrag Filić 18.12.2009.-**

900 Nikolina Požek 18.12.2009. –

901 Tomislav Ulbrih 18.12.2009. –

902 Jovica Bašić 18.12.2009. –

903 Sandra Biluš 18.12.2009. –

904 Gordana Grubač 08.02.2010. –

905 Dražen Venus 08.02.2010. –

906 Dejan Štrbenc 08.02.2010. –

907 Martina Starčević 08.02.2010. –

908 Željko Fel 08.02.2010. –

909 Tomislav Kolodziej 08.02.2010. –

910 Brankica Šošić 08.02.2010. –

911 Dejan Toljan 08.02.2010. –

912 Ljerka Dekanić 08.02.2010. –

913 Ninoslav Turčin 08.02.2010. –

914 Ana Pavelić 08.02.2010. –

915 Mladen Mikulin 08.02.2010. –

916 Zoran Bumber 08.02.2010. –

917 Dragana Draženović 08.02.2010. –

918 Igor Ris 08.02.2010. –

919 Sanja Alebić 08.02.2010. –

920 Ivan Blažević 08.02.2010. –

921 Vesna Vinković 08.02.2010. –

922 Miljenko Butorac 08.02.2010. –

923 Marko Šprišić 08.02.2010. –

924 Saša Bomeštar 08.02.2010. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

925 Ana-Maria Salajpal 08.02.2010. –

926 Stjepan Plivelić 08.02.2010. –

927 Josip Brkljačić 08.02.2010. –

928 Zvonimir Knežević 08.02.2010. –

929 Gabrijela Seletković 08.02.2010. –

930 Ljuba Stipančić 08.02.2010. –

931 Igor Katić 08.4.2010. –

932 Damir Dekanić 08.4.2010. –

933 Davorin Barna 08.4.2010. –

934 Irena Šipušić 08.4.2010. –

935 Josip Tićac 08.4.2010. –

936 Tihomir Žalac 08.4.2010. –

937 Tomislav Tomljanović 08.4.2010. –

938 Zoran Šarac 08.4.2010. –

939 Alen Vladić 08.4.2010. –

940 Emil Turi 08.4.2010. –

941 Josip Domaćinović 08.4.2010. –

942 Davorin Sila 08.4.2010. –

943 Natalija Paladinić 08.4.2010. –

944 Silvana Budinšćak 08.4.2010. –

945 Dražen Domitrović 08.4.2010. –

946 Zlatko Mezak 08.4.2010. –

947 Vlado Petreković 08.4.2010. –

948 Goran Dorić 08.4.2010. –

949 Ivan Vukić 08.4.2010. –

950 Ivan Jasak 08.4.2010. –

951 Branimir Špoljarić 08.4.2010. –

952 Davor Vukovac 08.4.2010. –

953 Sanda Mihić 08.4.2010. –

954 Željko Hećimović 08.4.2010. –

955 Nenad Vorel 08.6.2010. –

956 Marica Žagar 08.6.2010. –

957 Krešimir Pavić 08.6.2010. –

958 Sanja Pavić 08.6.2010. –

959 Ivan Penava 08.6.2010. –

960 Matija Detelić 08.6.2010. –

961 Mladen Šimunić 08.6.2010. –

962 Zdravko Kaurić 08.6.2010. –

963 Nenad Turkalj 08.6.2010. –

964 Ivan Šarčević 08.6.2010. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 59: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

58

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

965 Marija Palčić 08.6.2010. –

966 Domagoj Devčić 08.6.2010. –

967 Mario Bošnjak 08.6.2010. –

968 Marko Binički 08.6.2010. –

969 Tomislav Lulić 08.6.2010. –

970 Milan Galetić 08.6.2010. –

971 Anamarija Petranović 08.6.2010. –

972 Danijel Cestarić 08.6.2010. –

973 Martina Zaharija 08.6.2010. –

974 Dijana Opatić 08.6.2010. –

975 Christian Gallo 08.6.2010. –

976 Zoran Brščić 08.6.2010. –

977 Radmila Đurić-Čikić 08.6.2010. –

978 Marica Britvec Šetek 08.6.2010. –

979 Anemari Dolenec Posinjak 08.6.2010. –

980 Miroslav Dautović 08.6.2010. –

981 Darko Mikičić 08.6.2010. –

982 Kristina Đivić 08.6.2010. –

983 Oleg Antonić 08.6.2010. –

984 Robert Gros 08.6.2010. –

985 Denis Kazda 13.8.2010. –

986 Maja Degmečić 13.8.2010. –

987 Marin Koščak 13.8.2010. –

988 Marija Beljan Steković 13.8.2010. –

989 Lucija Vargović 13.8.2010. –

990 Leonard Kereta 13.8.2010. –

991 Josip Bezjak 13.8.2010. –

992 Dalibor Vojta 13.8.2010. –

993 Goran Ivošević 13.8.2010. –

994 Dubravka Magić 13.8.2010. –

995 Samir Glavaš 13.8.2010. –

996 Bojan Špoljar 13.8.2010. –

997 Marijana Horvat Vuljanić 13.8.2010. –

998 Jasmina Ivošević 13.8.2010. –

999 Mario Vlašić 13.8.2010. –**

1000 Vladimir Grgesina 13.8.2010. –

1001 Dražen Mufić 13.8.2010. –**

1002 Renata Horvat 13.8.2010. –

1003 Zlatko Bošnjaković 13.8.2010. –

1004 Goran Smolčec 19.10.2010.–**

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1005 Helena Prevoznik 19.10.2010. –

1006 Dražen Sikora 19.10.2010. –

1007 Alen Benković 19.10.2010. –

1008 Željko Grgas 19.10.2010. –

1009 Robert Pjajčik 19.10.2010. –

1010 Tomica Cukor 19.10.2010. –

1011 Igor Stankić 19.10.2010. –

1012 Ante Šarić 19.10.2010. –

1013 Željko Hrženjak 19.10.2010. –

1014 Alen Berta 19.10.2010. –

1015 Darko Pleskalt 20.12.2010. –

1016 Mile Vukelić 20.12.2010. –

1017 Mario Budinšćak 20.12.2010. –

1018 Zoran Ivkanec 20.12.2010. –

1019 Konrad Kiš 20.12.2010. –

1020 Ivan Krajačić 20.12.2010. –

1021 Mirta Čuković 20.12.2010. –

1022 Tatjana Seletković 20.12.2010. –

1023 Antonija Milinković 20.12.2010. –

1024 Tomislav Katić 20.12.2010. –

1025 Marko Radošević 20.12.2010. –

1026 Damir Miškulin 20.12.2010. –

1027 Simo Ranić 25.02.2011. –

1028 Davor Dvojak 25.02.2011. –

1029 Zvonimir Šumanovac 25.02.2011. –

1030 Josip Kovačić 25.02.2011. –

1031 Dario Marčetić 25.02.2011. –

1032 Krešimir Jakupak 25.02.2011. –

1033 Bernardica Pasariček 25.02.2011. –

1034 Ines Turk Šercer 25.02.2011. –

1035 Marijana Baričević 25.02.2011. –

1036 Nikola Pavičić 25.02.2011. –

1037 Josip Prebanić 27.4.2011. –

1038 Domagoj Troha 27.4.2011. –

1039 Mirko Bilman 27.4.2011. –

1040 Marina Zupčić 04.7.2011. –

1041 Martina Jeren Šašek 04.7.2011. –

1042 Stjepan Vukušić 04.7.2011. –

1043 Gordan Jelčić 12.9.2011. –

1044 Neno Mikulić 12.9.2011. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 60: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

59

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1045 Marko Katičić 12.9.2011. –

1046 Željko Bogunović 12.9.2011. –

1047 Martina Bogunović 12.9.2011. –

1048 Hrvoje Stavljenić 12.9.2011. –

1049 Darko Posarić 12.9.2011. –

1050 Sanjin Pršle 12.9.2011. –

1051 Andrijana Tadić 14.11.2011. –

1052 Miroslav Ivanković 14.11.2011. –

1053 Tamara Viboh 14.11.2011. –

1054 Berislav Parat 14.11.2011. –

1055 Tanja Ivaštinović 14.11.2011. –

1056 Tomislav Šćulac 14.11.2011. –

1057 Milko Tomljanović 14.11.2011. –

1058 Dragan Milković 14.11.2011. –

1059 Stanislav Živković 14.11.2011. –

1060 Tomislav Lipošćak 19.01.2012. –

1061 Dražen Kovačić 19.01.2012. –

1062 Krešimir Blažević 19.01.2012. –

1063 Katica Nuspahić 19.01.2012. –

1064 Ivan Grubišić 19.01.2012. –

1065 Ante Starčević 19.01.2012. –

1066 Dražen Domić 19.01.2012. –

1067 Ante Grubišić 19.01.2012. –

1068 Mario Margić 23.3.2012. –

1069 Tomislav Barić 23.3.2012. –

1070 Snježana Ivezić 23.3.2012. –

1071 Zoran Kahler 23.3.2012. –

1072 Davor Stiperski 23.3.2012. –

1073 Tomislav Šmidt 23.3.2012. –

1074 Zlatko Vukovac 28.5.2012. –

1075 Mirko Mihaljević 28.5.2012. –

1076 Davor Palček 28.5.2012. –

1077 Marija Gužvinec 28.5.2012. –

1078 Hrvoje Gužvinec 28.5.2012. –

1079 Mirjana Ungar 28.5.2012. –

1080 Goran Kaurin 28.5.2012. –

1081 Dean Pisačić 28.5.2012. –

1082 Ozren Pičman 28.5.2012. –

1083 Mirko Kelava 28.5.2012. –

1084 Milan Bićanić 28.5.2012. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1085 Petar Milić 28.5.2012. –

1086 Filip Kardinal 28.5.2012. –

1087 Predrag Đapa 28.5.2012. –

1088 Žarko Lončar 19.7.2012. –

1089 Lukrecija Butorac 19.7.2012. –

1090 Marijan Basanović 19.7.2012. –

1091 Domagoj Novosel 19.7.2012. –

1092 Jadranka Roša 19.7.2012. –

1093 Ankica Komadina 19.7.2012. –

1094 Damir Bićanić 19.7.2012. –

1095 Tomislav Barić 19.7.2012. –

1096 Tomo Baturina 05.10.2012. –

1097 Goran Šoštarić 05.10.2012.- **

1098 Valentina Majcen 10.12.2012. –

1099 Marin Svetić 10.12.2012. –

1100 Martina Janković 10.12.2012. –

1101 Juraj Sertić 10.12.2012. –

1102 Jasminka Topolovec 13.02.2013. –

1103 Radomir Putnik 13.02.2013. –

1104 Branko Petrović 13.02.2013. –

1105 Ivan Matošević 13.02.2013. –

1106 Nada Cavrić 13.02.2013. –

1107 Ante Slamić 13.02.2013. –

1108 Adriana Majdak 13.02.2013. –

1109 Maja Nekić Kumić 13.02.2013. –

1110 Kristijan Tomljanović 17.4.2013. –

1111 Milan Orešković 17.4.2013. –

1112 Dražen Bajt 17.4.2013. –

1113 Davor Kolarić 17.4.2013. –

1114 Goran Jelić 17.4.2013. –

1115 Ivan Konjarević 17.4.2013. –

1116 Đoni Čop 26.6.2013. –

1117 Darko Subotić 26.6.2013. –

1118 Stjepan Šimunić 26.6.2013. –

1119 Daniela Kučinić 26.6.2013. –

1120 Matija Laginja 12.9.2013. –**

1121 Lovro Baričević 12.9.2013. –

1122 Hrvoje Vidović 12.9.2013. –

1123 Ivan Matasin 18.11.2013. –

1124 Ivica Đuran 18.11.2013. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 61: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

60

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1125 Mirjana Matičević 18.11.2013. –

1126 Liliana Turk-Spajić 18.11.2013. –

1127 Dinko Vusić 18.11.2013. –

1128 Hrvoje Zaborac 18.11.2013. –

1129 Darko Rebec 18.11.2013. –

1130 Marko Kumić 06.02.2014. –

1131 Tonći Janković 06.02.2014. –

1132 Kristina Ivković 06.02.2014. –

1133 Milan Štajdohar 06.02.2014. –

1134 Miroslav Horvat 06.02.2014. –

1135 Davor Ivanović 07.5.2014. –

1136 Alemka Bosanac 07.5.2014. –

1137 Martina Mehkek 07.5.2014. –

1138 Damir Aušperger 07.5.2014. –

1139 Zdravko Abramović 07.5.2014. –

1140 Ivan Mahnić 04.7.2014. –

1141 Goran Franculić 04.7.2014. –

1142 Tomislav Pauković 04.7.2014. –

1143 Krešimir Pauković 04.7.2014. –

1144 Hrvoje Nevečerel 27.10.2014. –

1145 Josip Dasović 27.10.2014. –

1146 Davor Benić 27.10.2014. –

1147 Dario Šimunić 27.10.2014. –

1148 Mario Stilinović 27.10.2014. –

1149 Jelica Rupčić 27.10.2014. –

1150 Božidar Ćaćić 27.10.2014. –

1151 Kruno Lepoglavec 27.10.2014. –

1152 Matej Begić 27.10.2014. –

1153 Željko Galić 27.10.2014. –

1154 Mario Jazbec 27.10.2014. –

1155 Jakov Draginić 27.10.2014. –

1156 Vladimir Jurjević 22.12.2014. –

1157 Igor Tijardović 22.12.2014. –

1158 Domagoj Galić 22.12.2014. –

1159 Renata Barilar 22.12.2014. –

1160 Jasenka Barilar 22.12.2014. –

1161 Irena Mišković 22.12.2014. –

1162 Tomislav Benčić 22.12.2014. –

1163 Matija Ivezić 22.12.2014. –

1164 Suzana Ladavac 22.12.2014. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1165 Marko Kuzmanović 22.12.2014. –

1166 Slobodan Katunar 22.12.2014. –

1167 Antonio Grigić 22.12.2014. –

1168 Bruno Devčić 22.12.2014. –

1169 Denis Miočić 22.12.2014. –

1170 Mislav Maršić 22.12.2014. –

1171 Ivana Miškulin 22.12.2014. –

1172 Vjekoslav Plavček 24.02.2015. –

1173 Goran Sertić 24.02.2015. –

1174 Ivan Grubišić 24.02.2015. –

1175 Ivo Šarić 24.02.2015. –

1176 Ante Taraš 24.02.2015. –

1177 Dario Peraić 30.4.2015. –

1178 Nada Šarić 30.4.2015. –

1179 Marko Šašek 30.4.2015. –

1180 Davor Varga 30.4.2015. –

1181 Tomislav Pavičić 30.4.2015. –

1182 Želimir Mihić 30.4.2015. –

1183 Josip Kačera 30.4.2015. –

1184 Dalibor Babić 30.6.2015. –

1185 Slaven Šarić 30.6.2015. –

1186 Helena Jakobović 30.6.2015. –

1187 Milan Šimunić 30.6.2015. –

1188 Ivica Dugački 30.6.2015. –

1189 Ivan Vuksan 30.6.2015. –

1190 Dražen Frankol 30.6.2015. –

1191 Damjan Miklić 30.6.2015. –

1192 Gordana Grbolja 30.6.2015. –

1193 Ana Butorac 30.6.2015. –

1194 Ivana Ribarić Majanović 30.6.2015. –

1195 Mario Stipetić 30.6.2015. –

1196 Tomislav Galeković 30.6.2015. –

1197 Dario Hlebec 30.6.2015. –

1198 Josip Beuk 31.8.2015. –

1199 Vedran Vudrag 31.8.2015. –

1200 Marko Barukčić 31.8.2015. –

1201 Leo Prohaska 31.8.2015. –

1202 Iva Polić 31.8.2015. –

1203 Vladimir Đođ 31.8.2015. –

1204 Jure Guić 31.8.2015. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Page 62: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

61

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1205 Danijel Kokot 31.8.2015. –

1206 Hrvoje Žakić 31.8.2015. –

1207 Ana Abramović 31.8.2015. –

1208 Hrvoje Brnica 03.11.2015. –

1209 Dean Žagar 03.11.2015. –

1210 Ivan Šandrovčan 03.11.2015. –

1211 Marko Zorić 03.11.2015. –

1212 Krešimir Kalčik 03.11.2015. –

1213 Željko Landić 03.11.2015. –

1214 Ivana Šumanovac 23.12.2015. –

1215 Josip Gregorović 23.12.2015. –

1216 Josip Štengl 23.12.2015. –

1217 Dragutin Vagner 23.12.2015. –

1218 Bojan Zdjelar 23.12.2015. –

1219 Josip Bilandžija 23.12.2015. –

1220 Daniel Supan 23.12.2015. –

1221 Boris Radočaj 23.12.2015. –

1222 Marko Senjan 23.12.2015. –

1223 Marko Prihistal 23.12.2015. –

1224 Goran Stanković 23.12.2015. –

1225 Ivan Hlobik 23.12.2015. –

1226 Matko Suk 23.12.2015. –

1227 Tomislav Bertić 23.12.2015. –

1228 Zvoninir Presečan Arvay 23.12.2015. –

1229 Hrvoje Došen 19.02.2016. –

1230 Ksenija Franulović 19.02.2016. –

1231 Ivan Rački 19.02.2016. –

1232 Ante Pejić 19.02.2016. –

1233 Ana Marak 19.02.2016. –

1234 Martina Oblaković 19.02.2016. –

1235 Ante Goreta 19.02.2016. –

1236 Luka Jovičić 19.02.2016. –

1237 Ana Krbavac 19.02.2016. –

1238 Krešimir Pavlačić 19.02.2016. –

1239 Vedran Šimunić 19.02.2016. –

1240 Josip Čulinović 19.02.2016. –

1241 Nikolina Maravić 22.4.2016. –

1242 Ivica Barić 22.4.2016. –

1243 Tomislav Skenderović 22.4.2016. –

1244 Ivica Grahovac 22.4.2016. –

Popis ovlaštenih inženjera šumarstva

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1245 Goran Lukavečki 22.4.2016. –

1246 Branimir Kovač 22.4.2016. –

1247 Vjekoslav Amrein 22.4.2016. –

1248 Alen Šulentić 22.4.2016. –

1249 Velimir Raguž 22.4.2016. –

1250 Aleksandar Teodorović 22.4.2016. –

1251 Daniel Hak 22.4.2016. –

1252 Darko Mikacinić 22.4.2016. –

1253 Saša Klepac 14.6.2016. –

1254 Biljana Šporčić Ravenšćak 14.6.2016. –

1255 Mihaela Benki 14.6.2016. –

1256 Mislav Krvavica 14.6.2016. –

1257 Ivan Lovinčić 14.6.2016. –

1258 Zlatko Balta 14.6.2016. –

1259 Filip Šneler 14.6.2016. –

1260 Dražen Ivaštinović 19.8.2016. –

1261 Marko Augustinović 19.8.2016. –

1262 Krasnodar Sabljić 19.8.2016. –

1263 Vedran Luketić 19.8.2016. –

1264 Ozren Gojšić 19.8.2016. –

1265 Stjepan Sadžak 19.8.2016. –

Page 63: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

62

Popis ovlaštenih inženjera drvne tehnologije

Napomena: * preminuli članovi, ** članovi sa statusom mirovanja

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

1 Damir Bošković 08.6.2006. –

2 Višnja Bošković 2006. – 2015.

3 Aida Kopljar 08.6.2006. – **

4 Andrija Bogner 08.6.2006. –

5 Vladimir Jambreković 08.6.2006. –

6 Josip Ištvanić 08.6.2006. –

7 Rudolf Arh 08.6.2006. –

8 Ivica Grbac 08.6.2006. –

9 Goran Mihulja 29.6.2006. –

10 Darko Motik 29.6.2006. –

11 Vlatka Jirouš-Rajković 29.6.2006. –

12 Zoran Vlaović 29.6.2006. –

13 Hrvoje Turkulin 2006. – 2015.

14 Damjan Šantić 29.6.2006. –

15 Mladen Brezović 29.6.2006. –

16 Tomislav Sinković 30.5.2007. –

17 Slavko Govorčin 30.5.2007. –

18 Radovan Despot 2007. – 2012.*

19 Ivan Dujmović 30.5.2007. –

20 Mladen Komac 30.5.2007. –

21 Mladen Barberić 2007. – 2015.

22 Ilija Prskalo 30.5.2007. –

23 Željko Jularić 30.5.2007. –

24 Goran Jakovac 30.5.2007. –

25 Krsto Labura 2007. – 2014.

26 Eduard Jirkal 2007. – 2016.

27 Ernest Tobisch 30.5.2007. –

28 Andreja Čunčić Zorić 30.5.2007. –

29 Mirjana Jurki 30.5.2007. –

30 Marina Tatalović 17.12.2007.–**

31 Lazo Munjas 13.3.2008. –

32 Tomislav Pintar 13.3.2008. –

33 Slobodan Rubin 13.3.2008. –

34 Dario Šćuka 13.3.2008. –

35 Verica Ćosić 2008. – 2014.

36 Mladen Mance 2008. – 2014.

37 Vladimir Koščević 13.3.2008. –

38 Ingrid Badrov 13.3.2008. –

Broj Ime i prezime Upis / Ispis

39 Lidija Gečić 13.3.2008. –

40 Tomica Lešković 2008. – 2014.

41 Martina Cvitanović 13.3.2008. –

42 Predrag Šarić 2008. – 2014.

43 Ivka Sučić 2008. – 2009.

44 Boris Ljuljka 13.3.2008. –

45 Josip Janeš 05.6.2008. –

46 Šime Gojanović-Rakić 05.6.2008. –

47 Mira Skračić 05.6.2008. –

48 Žaklina Tonc 05.6.2008. –

49 Zvonko Letica 2008. – 2011.*

50 Miroslav Očko 05.6.2008. –

PRILOG B

Page 64: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

63

HRVATSKI SABOR528

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. veljače 2006. godine.

Broj: 01-081-06-407/2Zagreb, 16. veljače 2006.

PredsjednikRepublike HrvatskeStjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.(1) Ovim se Zakonom osniva te uređuje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje u Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Komora).(2) U Komoru se obvezno udružuju inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjeri), radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.(3) Stručni poslovi iz stavka 2. ovoga članka jesu: projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgradnja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva.

Članak 2.(1) U smislu ovoga Zakona inženjer šumarstva jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, šumarskom odjelu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili magistra struke šumarstva.(2) U smislu ovoga Zakona inženjer drvne tehnologije jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, drvno-tehnološkom odjelu u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije ili magistra struke drvne tehnologije.(3) Inženjer šumarstva ili inženjer drvne tehnologije jest i osoba koja je diplomirala na odgovarajućem fakultetu u inozemstvu iz područja šumarstva i drvne industrije, ili magistar ako joj se po posebnome

PRILOG C

Page 65: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

64

propisu može priznati istovrijednost inozemne diplome.

Članak 3.Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Članak 4.(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.(2) Sjedište je Komore u Zagrebu.(3) Komora ima svoj znak, pečat i žigove.(4) Izgled i način korištenja znaka, pečata i žigova uredit će se statutom.

II. ZADACI

Članak 5.(1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti:– vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Imenik ovlaštenih inženjera),– daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,– utvrđuje visinu upisnine i članarine u Komoru,– utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje, u skladu s kodeksom strukovne etike,– provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere, sukladno posebnom propisu o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita kojega donosi ministar nadležan za šumarstvo, lovstvo i drvnu tehnologiju (u daljnjem tekstu: ministar),– druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore.(2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

Članak 6.Pored poslova iz članka 5. ovoga Zakona Komora obavlja i sljedeće:– promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,– potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,– zastupa interese svojih članova,– daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije,– organizira stručno usavršavanje svojih članova,– izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije,– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore.

III. USTROJSTVO

Članak 7.Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposredno u strukovnim razredima, a posredno u tijelima Komore.

TIJELA KOMORE

Članak 8.Tijela Komore jesu:– Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Skupština komore),– Vijeće Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Vijeće komore),– Nadzorni odbor Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor komore), i

Page 66: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

65

– Predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Predsjednik komore).

SKUPŠTINA KOMORE

Članak 9.(1) Skupštinu komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda.(2) U Skupštini komore se osigurava razmjerna zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni razred ima najmanje pet predstavnika.(3) Skupština komore se može održati i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna većina svih članova Skupštine.

Članak 10.Skupština komore:– donosi Statut i druge opće akte,– donosi temeljni program rada,– donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna,– donosi odluku o visini upisnine i članarine,– donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore,– donosi Poslovnik o radu Skupštine,– donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji,– donosi Pravilnik o cijenama usluga Komore i utvrđuje cijene usluga Komore,– donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Kodeks strukovne etike),– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.

VIJEĆE KOMORE

Članak 11.(1) Vijeće komore čine predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda.(2) Vijeće komore:– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština komore,– donosi Pravilnik o radu stručne službe Komore,– predlaže odluke te donosi zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini komore,– utvrđuje i usklađuje interese strukovnih razreda i članova,– obavlja i druge poslove propisane Statutom.

NADZORNI ODBOR KOMORE

Članak 12.(1) Nadzorni odbor komore ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješuje Skupština komore.(2) U Nadzorni odbor komore ne mogu biti birani članovi Skupštine komore i Vijeća komore.(3) Nadzorni odbor komore nadzire:– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,– rad Stručne službe Komore, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 13.(1) Predsjednika komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova.(2) Predsjednik komore:– zastupa Komoru,

Page 67: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

66

– vodi i nadzire poslovanje,– saziva sjednice Skupštine komore i Vijeća komore,– provodi odluke i zaključke tijela Komore,– odgovoran je za zakonitost rada Komore.(3) Predsjednik Komore jest i predsjednik Vijeća komore.

STRUKOVNI RAZREDI KOMORE

Članak 14.(1) Strukovni razred oblik je strukovnoga povezivanja i organiziranja članova Komore radi unapređivanja rada članova Komore koji obavljaju određene poslove.(2) Svaki član Komore istodobno je i član jednog od strukovnih razreda.(3) Strukovni razredi jesu:– Razred inženjera šumarstva,– Razred inženjera drvne tehnologije.

Članak 15.(1) Tijela strukovnog razreda jesu predsjednik i Odbor razreda, a biraju ih i razrješuju članovi strukovnoga razreda.(2) Ustrojstvo i djelovanje strukovnoga razreda i tijela strukov noga razreda uređuju se Statutom.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Članak 16.(1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove za Komoru obavlja Stručna služba Komore.(2) Ustrojstvo i djelokrug Stručne službe propisat će se Statutom.

IV. AKTI KOMORE STATUT

Članak 17.(1) Statut obvezno sadrži odredbe o:– ustrojstvu Komore,– načinu odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore,– sazivanju i održavanju sjednica tijela Komore,– postupku upisa u Imenik ovlaštenih inženjera,– načinu vođenja Imenika ovlaštenih inženjera,– strukovnim zadacima i stručnom smjeru ovlaštenog inženjera,– pravima i dužnostima ovlaštenih inženjera,– lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i kaznama za te povrede,– stegovnom postupku za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera,– tijelima za pokretanje i vođenje stegovnog postupka,– ustrojstvo i djelokrug Stručne službe Komore,– načinu ostvarivanja interesa članova te– javnosti rada Komore.(2) Statut može sadržavati i odredbe o drugim pitanjima od značaja važnim za njezine članove.(3) Statut donosi Skupština komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

KODEKS STRUKOVNE ETIKE

Članak 18.(1) Kodeksom strukovne etike utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.(2) Kodeks strukovne etike donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuje se u Glasniku Komore.

Page 68: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

67

CJENIK USLUGA

Članak 19.(1) Skupština Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva utvrđuje cijene svojih usluga te donosi Pravilnik o cijenama svojih usluga.(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

V. UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERAIMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članak 20.(1) Komora vodi Imenik ovlaštenih inženjera utvrđen Statutom.(2) Komora vodi i evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o članovima ispisanim iz Imenika ovlaštenih inženjera te druge evidencije određene Statutom.(3) Imenik ovlaštenih inženjera i evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige.(4) Izvadci iz Imenika ovlaštenih inženjera i evidencije te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.(5) Na izdavanje javnih isprava iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

STRUKOVNI NAZIV

Članak 21.(1) Pravo uporabe strukovnoga naziva ovlašteni inženjer stječe se upisom u Imenik ovlaštenih inženjera.(2) Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera iz stavka 1. ovoga članka donosi tijelo Komore određeno Statutom.(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

Članak 22.(1) Ovlašteni inženjer može obavljati poslove stručnoga smjera za koji je školovan.(2) Stručni smjer ovlaštenog inženjera određuje se prema strukovnim zadacima.(3) Strukovni zadaci za svaki stručni smjer ovlaštenog inženjera odredit će se Statutom.

UVJETI ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članak 23.(1) Ovlašteni inženjeri svojstvo člana Komore stječu upisom u Imenik ovlaštenih inženjera.(2) Pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera ima osoba koja ispunjava ove uvjete:1. da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,2. da je potpuno poslovno sposobna,3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova,4. da je diplomirala na biotehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti drvne tehnologije, odnosno da je diplomirala u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome,5. da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera,6. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 24. ovoga Zakona,7. da je član inozemne inženjerske komore na temelju uzajamnosti,8. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću te9. da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti.

Page 69: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

68

NEDOSTOJNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 24.Nije dostojna za obavljanje inženjerskih poslova osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Članak 25.(1) Upis ili ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera odbija se rješenjem ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis ili ponovni upis u Imenik ovlaštenih inženjera ne ispunjava uvjete iz članka 23. stavka 2., odnosno članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt.

MIROVANJE ČLANSTVA U KOMORI

Članak 26.(1) Ovlaštenom inženjeru članstvo u Komori miruje:1. ako je u pritvoru,2. ako je izabran ili imenovan na javnu profesionalnu dužnost,3. ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne i područne (regionalne) samouprave.(2) Rješenje o mirovanju donosi tijelo Komore određeno Statutom.(3) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru miruju sva prava i obveze u Komori.(4) Po prestanku mirovanja ovlašteni inženjer stječe ponovno prava i obveze koja proizlaze iz članstva u Komori.(5) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI

Članak 27.Ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer brisanjem iz Imenika ovlaštenih inženjera:1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,4. ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosna mjera,5. ako je stegovnom kaznom izgubio pravo obavljanja poslova,6. kad se usvoji zahtjev podnositelja za prestanak članstva u Komori,7. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulje od šest mjeseci,8. ako više od šest mjeseci bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove te9. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću.

Članak 28.(1) Ovlašteni inženjer u slučajevima iz članka 27. ovoga Zakona prestaje obavljati poslove:1. u slučaju prestanka hrvatskog državljanstva, odnosno državljanstva neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, od dana konačnosti odluke kojom je utvrđen prestanak hrvatskog državljanstva, odnosno državljanstva neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,2. u slučaju oduzimanja ili djelomičnog oduzimanja poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke o oduzimanju ili djelomičnom oduzimanju poslovne sposobnosti,3. u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosne mjere, od dana pravomoćnosti odluke suda,4. u slučaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana konačnosti odluke o gubitku

Page 70: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

69

prava na obavljanje poslova,5. u slučaju osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomoćnosti odluke.(2) U ostalim slučajevima ovlašteni inženjer ne smije obavljati poslove od dana uredno dostavljenog rješenja tijela Komore određenoga Statutom o prestanku prava na obavljanje poslova.

PONOVNI UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članak 29.(1) Osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori ne smije biti ponovno upisana u Imenik ovlaštenih inženjera:1. ako joj je izrečena mjera zabrane obavljanja poslova, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena,2. ako joj je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni inženjer kojemu je prestalo članstvo u Komori može zahtijevati ponovan upis u Imenik ovlaštenog inženjera kad prestanu razlozi zbog kojih mu je prestalo članstvo u Komori.

OBAVJEŠTAVANJE KOMORE O POKRETANJU POSTUPAKA

Članak 30.Sud je dužan obavijestiti Komoru o pokretanju prekršajnoga ili kaznenog postupka, određivanju pritvora protiv ovlaštenog inženjera, izricanju osuđujuće presude te o odluci kojom se pravomoćno završava kazneni ili prekršajni postupak protiv ovlaštenog inženjera.

ŽALBA

Članak 31.Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koje se odnosi na stjecanje, mirovanje i prestanak članstva u Komori sukladno članku 25., 26., 27., 28. i 29. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

VI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 32.(1) Ovlašteni inženjer dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao učiniti trećima.(2) Kada je ovlašteni inženjer zaposlen kod pravne osobe, osiguranje od odgovornosti ugovaraju te pravne osobe.(3) Uvjete osiguranja ugovara s osiguravateljima Komora u ime svojih članova s važnošću za sve ovlaštene inženjere u Republici Hrvatskoj.(4) Ugovor o osiguranju od odgovornosti može s osiguravateljem sklopiti Komora u ime svojega člana ili ovlašteni inženjer samostalno u skladu s uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

VII. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 33.Financijska sredstva za rad Komore osiguravaju se od:– upisnine,– članarine,– naplatom usluga,– donacija te– drugih izvora u skladu sa zakonom.

Page 71: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

70

VIII. STEGOVNE MJERE

Članak 34.(1) Ovlašteni inženjeri – članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera pred stegovnim tijelima Komore.(2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.(3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa strukovne etike koje je manjeg značenja.

Članak 35.(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera mogu se izreći ove stegovne mjere:– ukor,– novčana kazna i– zabrana obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina.(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera može se izreći opomena i novčana kazna.

Članak 36.Statutom Komore pobliže se utvrđuju lakše i teže povrede, stegovne mjere i tijela koja pokreću i provode stegovni postupak u skladu s ovim Zakonom.

Članak 37.(1) Novčana kazna iz članka 35. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.(2) Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore.(3) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i njihova namjena.

Članak 38.(1) Stegovni postupak protiv ovlaštenog inženjera po službenoj dužnosti, na prijedlog ministra ili zainteresirane osobe, pokreće stegovno tijelo određeno Statutom.(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog inženjera koji nije propisan Statutom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 39.(1) Pravo na žalbu u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, pored ovlaštenog inženjera ima i podnositelj prijave.(2) Žalba se podnosi drugostupanjskom tijelu Komore određenom Statutom.(3) Protiv drugostupanjske odluke kojom je izrečena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor.(4) Konačne odluke stegovnoga tijela Komore kojima su izrečene novčane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

Članak 40.(1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene povrede.(2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera zastarijeva protekom šest mjeseci od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom jedne godine od učinjene povrede.(3) Zastara vođenja postupka nastupa protekom tri godine od pokretanja postupka. Zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vođenja postupka.(4) Ovrha stegovne mjere zastarijeva šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgođena.

Page 72: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

71

IX. NADZOR NAD RADOM KOMORE

Članak 41.Nadzor nad radom Komore obavlja Ministarstvo.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.(1) Obvezuje se ministar da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenuje osnivački odbor i privremeni odbor za upis inženjera u Imenik ovlaštenih inženjera.(2) Osnivački odbor iz stavka 1. ovoga članka sazvat će prvu Skupštinu komore.(3) Prva Skupština komore može se održati i na njoj donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna natpolovična većina svih inženjera koje je privremeni odbor za upis upisao u Imenik ovlaštenih inženjera.

Članak 43.Pravo na upis u Komoru imaju i inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju 10 godina radnog staža u struci na poslovima određenoga stručnog smjera ako u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu podnesu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera.Članak 44.Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/05-01/02Zagreb, 10. veljače 2006.

HRVATSKI SABORPredsjednik

Hrvatskoga saboraVladimir Šeks, v. r.

Page 73: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

72

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE

TEHNOLOGIJE3094

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj komori in ženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06), uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva od 22. studenoga 2006. godine, klasa 011-02/06-01/26, urbroj: 525-07-06-3, Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije je na sjednici održanoj 7. prosinca 2006. godine, donijela

STATUTHRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE

TEHNOLOGIJEI. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (sadržaj Statuta)

Ovim se Statutom pobliže uređuje ustrojstvo Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (dalje u tekstu: Komora), način odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore; sazivanju i održavanju sjednica tijela Komore; postupku upisa u imenike ovlaštenih inženjera; načinu vođenja imenika ovlaštenih inženjera; strukovnim zadacima i stručnim smjerovima ovlaštenih inženjera; pravima i dužnostima ovlaštenih inženjera; lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera i kaznama za te povrede; stegovnom postupku za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih inženjera; tijelima za pokretanje i vođenje stegovnog postupka; ustrojstvo i djelokrug Stručne službe Komore; načinu ostvarivanja interesa članova; javnosti rada Komore te druga pitanja od značaja za njezine članove ako drugačije nije određeno Zakonom o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (dalje u tekstu: Zakon).

Članak 2. (pravna osobnost)

(1) Komora je pravna osoba javnog prava pod nazivom »HRVAT SKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE«. (2) Komora može koristiti i skraćeni naziv »HKIŠDT«. (3) U poslovanju s inozemstvom, Komora koristi sljedeći naziv: »Croatian Chamber of Forest and Wood Technology Engineers«. (4) Sjedište Komore je u Zagrebu. (5) Komoru zastupa i predstavlja predsjednik Komore.

Članak 3. (znak, pečat, žigovi)

(1) Komora ima svoj znak (logotip), pečat i žigove.

PRILOG D

Page 74: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

73

(2) Pečat i žig Komore su okrugla oblika, promjera 30 mm s upisanim tekstom u krugu: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb, a u sredini je znak (logotip) Komore. (3) Pečati za tintu mogu se otiskivati u tamnoplavoj tinti. (4) Znak (logotip) Komore sastoji se od stilizirane ilustracije stabala koja zajedno tvore šumarak; u krošnje stabala upisana su dva zupčanika, u većem zupčaniku upisan je detalj hrvatske šahovnice. U podnožju stabala teku dvije valovite linije. (5) Na temelju odobrenja Središnjeg državnog ureda za upravu, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske na javnim ispravama koje izdaje u okviru javnih ovlasti.

Članak 4. (odgovornost za obaveze)

(1) Komora za obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. (2) Članovi Komore ne odgovaraju za obaveze Komore.

Članak 5. (suradnja s ostalim komorama i organizacijama)

Komora surađuje s nevladinim organizacijama, savezima i dru štvima u zemlji i inozemstvu, ostalim strukovnim komorama i inženjerskim komorama ostalih država, te se povezuje u međunarodne inženjerske i ostale asocijacije.

II. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 6. (članovi sa statusom ovlaštenog inženjera)

(1) Članovi Komore su inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drv ne tehnologije (dalje u tekstu: ovlašteni inženjeri), odnosno stručne poslove: projektiranja, izrade, procjene, izvođenja i nadzora radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva. (2) Na temelju članstva u Komori ovlaštenom inženjeru izdaje se odgovarajuće rješenje, pečat i iskaznica. Iskaznica i pečat su trajno vlasništvo Komore i izdaju se na trošak Komore. (3) Odluku o veličini i obliku te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju iskaznice i pečata donosi Vijeće Komore.

Članak 7. (počasni članovi)

(1) Članovi Komore mogu biti i počasni članovi. (2) Mjerila za primanje počasnih članova u Komoru te njihova prava i obaveze propisuju se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Komore. (3) Evidenciju počasnih članova vodi Stručna služba Komore.

Članak 8. (stjecanje i prestanak članstva u Komori)

(1) Inženjer šumarstva i inženjer drvne tehnologije svojstvo člana Komore stječu upisom u imenik ovlaštenih inženjera ako ispunjavaju uvjete: – da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin neke od zema lja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,

Page 75: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

74

– da je potpuno poslovno sposobna, – da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova, – da je diplomirala na biotehničkom fakultetu u Republici Hrvat skoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera ili magistra znanosti šumarstva ili zvanje diplomiranog inženjera magistra znanosti drvne tehnologije, odnosno da je diplomirala u inozemstvu ako se po posebnim propisima priznaje istovjetnost inozemne diplome, – da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera, – da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 24. Zakona, – da je član inozemne inženjerske komore na temelju uzajam nosti, – da ne obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelat nošću te da je dostojna za obavljanje inženjerske djelatnosti. (2) Inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije koji na dan stupanja na snagu Zakona imaju 10 godina radnog staža u struci na poslovima određenoga stručnog smjera imaju pravo na upis u Komoru, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona podnesu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera. (3) Ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer brisanjem iz Imenika ovlaštenih inženjera: 1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo neke od zemalja Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost, 3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova, 4. ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosna mjera, 5. ako je stegovnom kaznom izgubio pravo obavljanja poslova, 6. kad se usvoji zahtjev podnositelja za prestanak članstva u Komori, 7. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulje od šest mjeseci, 8. ako više od šest mjeseci bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove te 9. ako obavlja poslove koji su nespojivi s inženjerskom djelatnošću.

III. PRAVA I DUŽNOSTI OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članak 9. (općenito)

Članovi Komore imaju prava i dužnosti određene propisima koji uređuju područje njihovog djelovanja, ovaj Statut i ostali akti Komore.

Članak 10. (prava članova Komore)

(1) Ovlašteni inženjeri imaju pravo: 1. surađivati u radu tijela Komore, ako ovim Statutom i ostalim aktima Komore nije drugačije određeno; 2. birati i biti birani u tijela Komore i u izborna tijela za biranje članova, ako ovim Statutom i ostalim aktima Komore nije drugačije određeno: 3. koristiti usluge koje sukladno propisima iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije te ovim Statutom pruža Komora; 4. prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima te susretima koje organizira Komora; 5. na stalno stručno usavršavanje i primanje stručnog Glasila komore; 6. na pomoć i eventualne organizirane mogućnosti osiguranja od odštetnih zahtjeva; 7. na slobodno istupanje iz članstva Komore; 8. na pečat i iskaznicu u skladu s uvjetima propisanim općim aktom Komore; 9. davati prijedloge za donošenje novih te izmjene i dopune važećih akata Komore.

Page 76: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

75

(2) Članovi Komore koji nisu upisani u imenike Komore, ne mogu birati i biti birani u tijela Komore, te ne mogu ostvarivati prava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11. (dužnosti članova Komore)

Dužnosti ovlaštenih inženjera jesu: 1. poštivanje Statuta, Kodeksa strukovne etike Komore, pravila struke te svih odluka i akata Komore; 2. savjesno i pošteno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; 3. redovno obavještavanje Komore, odnosno njenih nadležnih tijela i radnih tijela, te službi Komore o svim podacima, koje određuju propisi iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku petnaest dana od nastanka promjene; 4. na zahtjev Komore javiti Komori i njenim tijelima podatke značajne u svezi provjere poštivanja Kodeksa strukovne etike Komore, poštivanja minimalnih cijena usluga i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; 5. plaćanje upisnine, redovno plaćanje članarine i ostalih doprinosa utvrđenih propisima iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeća navedenom na računu; 6. u slučaju istupanja iz članstva Komore, prije istupanja pod miriti sve dospjele obaveze prema Komori.

Članak 12. (članarina, upisnina)

(1) Članarina je redovno godišnje davanje koje plaćaju članovi Komore. (2) Obaveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan upisa u Imenik Komore. (3) Počasni članovi koji nisu upisani u Imenik Komore ili im je status ovlaštenog inženjera u mirovanju, oslobođeni su plaćanja članarine. (4) Upisnina je jednokratno davanje koje inženjeri šumarstva i drvne tehnologije plaćaju prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Imenik Komore. (5) Visinu članarine i upisnine određuje Skupština Komore.

Članak 13. (neplaćanje članarine i ostalih obaveze prema Komori)

(1) U slučaju da član Komore i nakon druge opomene ne plati članarinu, ista će se naplatiti sudskim putem. (2) Neplaćanje članarine nakon druge opomene razlog je za pokretanje stegovnog postupka. (3) O pokretanju stegovnog postupka odlučuje stegovni tužitelj na prijedlog Vijeća Komore.

Članak 14. (stručno usavršavanje)

(1) Članovi Komore imaju pravo i dužnost stalno se stručno usavršavati. (2) Vijeće Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, usvaja godišnji program stručnog usavršavanja članova Komore, te predlaže sredstva za financiranje godišnjeg programa za tekuću godinu. (3) Vijeće Komore, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje, uspostavlja sistem praćenja, potvrđivanja i evidentiranja struč nog usavršavanja za svakog člana Komore u okviru programa za tekuću godinu. (4) Za potvrđivanje stručnog usavršavanja svakoga člana Komore u sklopu godišnjeg programa, zadužen je Odbor za stručno usa vršavanje, a za praćenje i evidentiranje, te pripremu materijala Od bora za stručno usavršavanje, zadužena je Stručna služba Komore. (5) Vijeće Komore imenuje članove Odbora za stručno usavršavanje.

Page 77: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

76

IV. UPIS U IMENIKE KOMORE Članak 15.

(upis u imenike)

Pravo uporabe strukovnog naziva »ovlašteni inženjer« stječe se upisom u Imenike ovlaštenih inženjera.

Članak 16. (zahtjev za upis)

(1) Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera podnosi se Odboru za upis u odgovarajući imenik ovlaštenih inženjera. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra Odbor za upis u odgovarajući imenik Komore i daje Nacrt rješenja predsjedniku Komore, koji donosi odnosno potpisuje odgovarajuće rješenje. (3) Upisom u odgovarajuće imenike Komore smatra se da su ovlašteni inženjeri prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Članak 17. (dopuna zahtjeva za upis)

Pri odlučivanju o zahtjevu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera, Komora može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dopuni dokaze o svom pravu na upis u Imenik ovlaštenih inženjera.

Članak 18. (prekid postupka upisa)

Postupak u povodu zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera prekinut će se ako je protiv podnositelja zahtjeva otvorena istraga zbog kaznenog djela koje bi ga činilo nedostojnim za obavljanje inženjerskih poslova ili je protiv njega iz istog razloga pokrenut stegovni postupak u tijelu ili pravnoj osobi u kojoj radi ili koje je član.

Članak 19. (pokretanje upravnog spora)

Ako Odbor za upis u odgovarajući Imenik Komore ne donese rješenje o urednom zahtjevu u roku 60 dana od dana podnošenje urednog zahtjeva, a ne postoje razlozi za odgodu upisa, podnositelj zahtjeva može pokrenuti upravni spor kao da je zahtjev odbijen.

Članak 20. (primjena Zakona o općem upravnom postupku)

U postupcima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera te u drugim slučajevima u kojima se odlučuje o pravima i obvezama ovlaštenih inženjera, osim ako Zakonom i ovim Statutom nije drugačije određeno, ovlaštena tijela Komore odlučuju primjenjujući na odgovarajući način odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. IMENICI KOMORE Članak 21.

(imenici Komore)

(1) Komora vodi ove imenike: 1. Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva; 2. Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije. (2) U Imenike iz stavka 1. ovoga članka upisuju se inženjeri šumarstva i inženjeri drvne tehnologije na

Page 78: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

77

temelju rješenja o upisu. (3) U smislu Zakona, inženjer šumarstva jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, šumarskom odjelu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera šumarstva ili magistra šumarstva. (4) U smislu Zakona, inženjer drvne tehnologije jest osoba koja je diplomirala na šumarskom fakultetu, drvno-tehnološkom odjelu u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera drvne tehnologije ili magistra struke drvne tehnologije. (5) Inženjer šumarstva ili inženjer drvne tehnologije jest i osoba koja je diplomirala na odgovarajućem fakultetu u inozemstvu iz područja šumarstva i drvne industrije, ili magistar ako joj se po posebnome propisu može priznati istovrijednost inozemne diplome. (6) Imenike iz stavka 1. ovoga članka vodi Stručna služba Komore.

Članak 22. (ustroj i vođenje imenika)

Imenici iz članka 21. stavka 1. ukoričene su knjige, a vode se i na osobnom računalu. (1) Komora odgovara za vjerodostojnost svakog pojedinačno provedenog upisa. (2) Podatci o upisima u Imenike koji se vode na osobnom računalu, pohranjuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija. (3) Imenici se čuvaju trajno.

Članak 23. (vođenje imenika)

(1) Imenici su ukoričene u knjige, koje se vode kao ispis registarskih stranica s valjanim podatcima upisanim na osobnom računalu za svaki pojedinačni upis ovlaštenog inženjera šumarstva i ovlaštenog inženjera drvne tehnologije, za koje je obvezatan upis propisan Zakonom. (2) Svaki ispis stranice iz stavka 1. ovoga članka označava se rednim brojem, a listovi se prošivaju jamstvenikom. (3) Svaki imenik i zbirka isprava se zaključuju sa 31. prosinca tekuće godine. Imenik se zaključuje tako da se iza posljednjeg upisanog rednog broja stavlja bilješka koja sadržava dan, mjesec i godinu zaključenja, redni broj posljednjeg upisa u imeniku i upisniku, broj ispisanih članova Komore, broj upisanih subjekata upisa. Tu bilješku potpisuje predsjednik Komore te ovjerava stavljanjem pečata Komore u vosku preko završnih krajeva jamstvenika. (4) Kod manjeg opsega upisa, Imenici se mogu koristiti i voditi kao jedna knjiga za više godina. Tada se na sredini prve stranice lista iza kojeg počinju upisi u sljedećoj godini olovkom crvene boje označava godina. (5) Imenici se mogu nadopunjavati i dodatnim upisima podataka za svakog upisanog i nakon zaključenja upisa, tako da se svi dodatni upisi upisuju vlastoručno, crvenom tintom na već uvezenim ispisima stranica registarskih podataka.

Članak 24. (poništavanje i brisanje upisa)

(1) Upisi u imenike ne mogu se brisati niti poništiti. (2) Ako je neki subjekt krivo upisan, precrtat će se cijeli upis olovkom u crvenoj boji, kosom crtom iz lijevog donjeg prema gornjem desnom kutu, te se uz crtu upisuje tekst »pogrešan upis«. (3) Na isti način propisan u stavku 2. ovoga članka naznačit će se i ispis subjekta upisa.

Članak 25. (vođenje imenika)

U Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije (dalje u tekstu: Imenik), upisuje se:

Page 79: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

78

1. ime i prezime ovlaštenog inženjera šumarstva ili ovlaštenog inženjera drvne tehnologije 2. jedinstveni matični broj građana 3. datum i mjesto rođenja, spol 4. datum upisa, broj upisa te zakonska osnova za upis 5. broj i datum rješenja o upisu 6. stručni smjer ovlaštenog inženjera šumarstva i ovlaštenog inženjera drvne tehnologije 7. naziv i sjedište tvrtke zaposlenja 8. status ovlaštenog inženjera šumarstva ili ovlaštenog inženjera drvne tehnologije u pravnoj osobi 9. promjena nastala tijekom obavljanja inženjerskih poslova, te datum i broj rješenja na osnovi kojeg je ta promjena provedena 10. razlog brisanja iz imenika, s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je provedeno brisanje 11. zabilježba o mirovanju i prestanku članstva u Komori, odnosno obavljanju inženjerskih poslova, s brojem i datumom rješenja na temelju kojeg je zabilježba unesena 12. zabilježba o pokretanju stegovnog postupka s podatcima o ak tu kojim je postupak završen, te naznake izrečene stegovne mjere 13. podatci o dužnostima u tijelima Komore te njihovo trajanje 14. ostale zabilježbe.

Članak 26. (evidencije)

(1) Komora vodi i evidenciju osobnih podataka o svakom ovlaštenom inženjeru, evidenciju o stegovnim postupcima i evidenciju o članovima ispisanim iz odgovarajućih Imenika. (2) Evidencija osobnih podataka o svakom ovlaštenom inženjeru osniva se kao samostalna evidencija i vodi se na osobnom računalu na temelju podataka iz zbirki isprava za subjekte upisa u imenike i upisnike Komore. Evidencija osobnih podataka za ovlaštene inženjere upisane u Imenike sadrži abecedni red s imenom i prezimenom, jedinstvenim matičnim brojem, uz naznaku broja stranice i upisnog broja pod kojim je ovlašteni inženjer upisan u odgovarajućem Imeniku. (3) Evidencija o stegovnim postupcima vodi se na osobnom računalu o svakom postupku pokrenutom pred stegovnim tijelima Komore. Evidencija sadržava sljedeće podatke: klasu predmeta, datum prijave, podnositelja prijave, prijavljenoga, stegovno tijelo koje rješava predmet, rješenje o odbacivanju prijave/obustavi postupka, tužitelj, stegovno vijeće (datum i odluka), članove stegovnih vijeća, žalba na rješenje stegovnog vijeća, datum optužnice, stegovni tužitelj, datum rasprave, rasprava odgođena razlog, članovi Vijeća stegovnog suda, datum presude, presuda (oslobađajuća ili osuđujuća), izrečena kazna, datum žalbe, odluka po žalbi, pravomoćnost. (4) Evidencija podataka o članovima ispisanim iz odgovarajućih Imenika osniva se kao samostalna evidencija i vodi se na osob nom računalu. Evidencija sadržava sljedeće podatke: ime i prezime ovlaštenog inženjera, pravna osnova za prestanak članstva, klasa/broj/datum izdavanja rješenja o prestanku članstva, datum brisanja iz Imenika te datum prestanka članstva u Komori.

VI. SIGURNOST I ČUVANJE PODATAKA Članak 27.

(čuvanje podataka)

(1) Stručna služba Komore dužna je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika i evidencija, te je dužna provoditi mjere sigurnosti, održavanja i provjere ispravnosti rada osobnih računala i komunikacijskog sustava. (2) Tajnik Komore određuje sredstva zaštite i imenuje osobe od govorne za provedbu zaštite postupka računalno komunikacijskog sustava.

Page 80: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

79

VII. OBJAVA PODATAKA O PROVEDENIM UPISIMA Članak 28.

(objava podataka)

Komora dostavlja Glasilu komore i internetskom portalu sadržaj upisanih podataka za svaki provedeni upis u Imenik Komore, navodeći ime i prezime ili naziv subjekta upisa, upisni broj te strukovni naziv, radi objave.

VIII. STRUČNI SMJEROVI I STRUKOVNI ZADACI OVLAŠTENIH INŽENJERA Članak 29.

(stručni smjerovi i strukovni zadaci ovlaštenih inženjera šumarstva)

(1) Ovlašteni inženjer šumarstva Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • izrada elaborata pripreme rada i troškovnika radova za potrebe šumarske operative; • provođenje motrenja i praćenja stanja na reviru; • provođenje, vođenje i nadzor svih radova u šumi koji su propisani šumskogospodarskim planom na reviru, odnosno gospodarskoj jedinici; • preuzimanje izvršenih radova na reviru, sastavljanje i ovjera kolaudacijskog zapisnika; • vođenje propisanih evidencija za revir te izdavanje popratne dokumentacije za promet šumskih proizvoda; • izrada i ovjeravanje godišnjeg operativnog plana na reviru, odnosno gospodarskoj jedinici, te izvješća o njegovom izvršenju; • edukacije, savjetovanje te ostali poslovi iz područja šumarske operative. (2) Ovlašteni inženjer šumarstva za uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja uzgajanja šuma, rasadničarstva i sjemenarstva; • izrada smjernica uzgajanja šuma i upotrebe šumskog reprodukcijskog materijala za potrebe šumskogospodarskih planova; • odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije radova za potrebe uzgajanja šuma, rasadničarstva i sjemenarstva; • izbor sjemenskih sastojina i plus stabala za osnivanje klonskih sjemenskih plantaža; • izbor vrsta i klonova kao i načina osnivanja novih šumskih nasada; • rukovođenje proizvodnjom šumskog reprodukcijskog i hortikulturnoga materijala; • kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva; • izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih dokumenata o podrijetlu, kvaliteti i sukladnosti s propisanim standardima šumskog reprodukcijskog materijal u prometu; • edukacije, savjetovanje iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva. (3) Ovlašteni inženjer šumarstva za zaštitu šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda; • izrada smjernica zaštite šuma za potrebe šumskogospodarskih planova; • odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije radova za zaštitu šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda; • izrada potrebnih analiza, vrednovanja, procjena ugroženosti, motrenja i praćenja stanja iz područja zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda; • utvrđivanje zdravstvenoga stanja bilja u prometu i rasadnicima; • kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija na radovima zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda;

Page 81: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

80

• izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih dokumenata o zdravstvenom stanju bilja u prometu; • edukacije, savjetovanje, izrada revizija u području zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda. (4) Ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • sudjelovanje u radnim skupinama za izradu Nacionalnog šumarskog programa, šumskogospodarske osnove područja i dokumenata prostornog uređenja; • sudjelovanje u aktivnostima provedbe nacionalne inventure šumskih resursa (neposredna provedba, nadzor); • samostalna izrada – vođenje i nadzor provedbe terenskih i uredskih radova pri izradi, obnovi ili reviziji šumskogospodarskih planova; • sastavljanje uređajnih zapisnika za šumskogospodarske planove; • edukacije, savjetovanje, izrada revizija i vještačenje u područ ju uređivanja šuma; • Izrađuje ili vodi izradu cjelovitog (ili segmenata) Nacionalnog šumskog programa (NŠP), • vodi (facilitira) javne rasprave vezano za NŠP, • izrađuje programe za očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim područjima • izrađuje model upravljanja zaštićenim područjima s prevladavajućim šumskim • izrađuje elaborate za izdvajanje šuma posebne namjene • izrađuje elaborate za izdvajanje šuma iz šumskogospodarskog područja • izrađuje programe udruživanja privatnih šumovlasnika. (5) Ovlašteni inženjer šumarstva za šumarske tehnike, tehnologije i organizaciju proizvodnje Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu; • odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu; • licenciranje metoda i postupaka, te strojeva i opreme za radove pridobivanja drva; • vrednovanje i procjena kakvoće obloga drva, te izdavanje certifikata i potvrda o sukladnosti s propisanim standardima; • kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu; • edukacije, savjetovanje u području tehnika i tehnologija pridobivanja drva, kvalitete obloga drva i sigurnosti pri šumskom radu • provodi potvrđivanje rukovatelja šumskom mehanizacijom (EU standard) • provodi licenciranje organizacijske i socijalne komponente u licenciranju izvoditelja šumskih radova • izrađuje elaborate za poduzetničke projekte i inicijative u izvođenju radova iskorištavanja šuma • izrađuje, verificira i arbitrira vezano za norme i normative u iskorištavanju šuma • izrađuje elaborate procjena rizika pri pojedinim vrstama šumskog rada • izrađuje studije opravdanosti (feasibility studies) investicija u sigurnost na radu • izrađuje i provodi programe osposobljavanja za rad na siguran način • izrađuje analize i izvješća o stanju sigurnosti pri šumskom radu za potrebe Nacionalnog programa sigurnosti na radu • sudjeluje u izradi Programa protupožarnih mjera • vodi javne rasprave vezane za certifikaciju šuma i drvnih sortimenata. (6) Ovlašteni inženjer šumarstva za izgradnju i održavanje šumske infrastrukture Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • projektiranje, planiranje, izrada elaborata, idejnih i glavnih projekata i studija primarnog i sekundarnog otvaranja šuma, te za potrebe izgradnje i održavanja šumske infrastrukture; • izrada smjernica izgradnje i održavanja šumske infrastrukture za potrebe šumskogospodarskih planova; • nadzor izgradnje šumskih cesta i posebnih šumskih promet nica, traktorskih putova, sanacije pokosa cesta biološkim i tehnič kim metodama; • primopredaja dovršenih radova izgradnje šumskih prometnica (primarnih, sekundarnih i posebnih); • licenciranje metoda i postupaka, kao i strojeva za izgradnju i održavanja šumskih prometnica; • edukacije, savjetovanje u području izgradnje i održavanja šumske infrastrukture.

Page 82: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

81

(7) Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci • izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; • projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja lovstva, kao i nadzor nad njihovom izvedbom; • vrednovanja, analize, motrenja i praćenja stanja divljači i njihovih staništa; • ustanovljenje lovišta; • procjena šteta od divljači i na divljači; • edukacije, savjetovanje u području lovstva. (8) Ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju i očuvanje bioraznolikosti šuma Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • vrednovanja, analize, motrenja i praćenja stanja šumskih ekosustava, staništa i stabala; • izrada programa, elaborata i studija o praćenju i stanju šumskih ekosustava, staništa i stabala; • izrada smjernica gospodarenja šumama za potrebe šumskogospodarskih planova u zaštićenim objektima prirode; • izrada programa, elaborata i studija ekološke sanacije šumskih staništa; • vrednovanje općekorisnih funkcija šuma; • izračunavanje biomase stabala, sastojina i ekosustava; • izrada studija utjecaja na okoliš; • edukacije, savjetovanje u području ekologije i očuvanja bioraznolikosti šumskih ekosustava, staništa i stabala; • izrađuje ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu (vidi Zakon o zaštiti prirode); • izrađuje elaborate vezane za štete na prirodi. (9) Ovlašteni inženjer šumarstva za urbano šumarstvo Područje ovlaštenosti odnosno strukovni zadaci: • vrednovanje, analiza, procjena, motrenja i praćenja stanja urbanih šumskih ekosustava; • projektiranja, planiranja, izrade elaborata i studija o urbanim šumskim ekosustavima; • izrada smjernica gospodarenja urbanim šumskim ekosustavima za potrebe šumskogospodarskih planova; • odabir i kontrola postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada u urbanim šumskim ekostavima i urbanim prostorima; • priprema, provođenje i nadzor radova arborikulture u urbanim prostorima; • analiza, valorizacija i oblikovanje parkovnih prostora; • priprema, provedba i nadzor sanacije degradiranih staništa u urbanim prostorima, pokosa cesta, vodotoka, kamenoloma i sličnih biološkim metodama; • edukacije, savjetovanje u području urbanog šumarstva. (10) Strukovne zadatke ovlaštenog inženjera šumarstva iz stavka 1. mogu obavljati ovlašteni inženjeri šumarstva svih ostalih struč nih smjerova ovoga Statuta.

Članak 30. (stručni smjerovi i strukovni zadaci ovlaštenog inženjeradrvne tehnologije)

(1) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za drvo Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • mikroskopsko i makroskopsko određivanje vrsta drva i drv nih vlakana; • određivanje i vrednovanje grešaka drva; • ispitivanje svojstava drva; • određivanje kvalitete drva; • određivanje uporabnih svojstava drva; • određivanje tehnoloških svojstava drva; • određivanje i vrednovanje kvalitete drva u proizvodima od drva; • certficiranje svih svojstava drva. (2) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za drvne i nedrvne materijale

Page 83: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

82

Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • projektiranje svojstava drvnih materijala i nedrvnih materijala; • ispitivanje svojstava drvnih materijala i nedrvnih materijala; • uvođenje europskih smjernica za drvne i nedrvne materijale; • potvrđivanje sukladnosti s europskim smjernicama za drvne i nedrvne materijale. (3) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za oblikovanje proizvoda od drva Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • dizajnira drvne proizvode; • projektira drvne proizvode. (4) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za pilansku proizvod nju Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • projektira tehnološke procese u pilanskoj proizvodnji; • nadzire izvođenje projekata i daje dopuštenje za rad projektiranih proizvodnih procesa; • ispituje i osigurava kvalitetu pilanskih proizvoda sukladno EN i HRN; (5) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za projektiranje drvnotehnoloških procesa Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • projektira tehnološke procese u zaštiti i konzervaciji drva, u proizvodnji ploča od cjelovitog drva, ploča od uslojenog drva, ploča od usitnjenog drva, proizvoda od drva za graditeljstvo, parketa, namještaja i drugih proizvoda od drva; • nadzire izvođenje projekata i daje dopuštenje za rad projektiranih proizvodnih procesa. (6) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za opremanje objekata i unutrašnje uređenje Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • izrađuje projekte za uređenje interijera; • izabire materijale za opremanje objekata; • nadzire izvođenje projekata. (7) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije za osiguranje kvalitete proizvoda od drva i proizvodnih procesa Područje ovlaštenosti i strukovni zadaci: • brine o osiguranju kvalitete proizvodnih procesa; • brine o osiguranju kvalitete proizvoda; • brine o certificiranju proizvoda i procesa.

IX. LICENCE (ODOBRENJA) ZA OBAVLJANJE RADOVA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Članak 31. (licence za šumarske radove)

(1) Radove iz područja šumarstva i lovstva može obavljati samo osoba s licencom (odobrenjem) izdanom od Komore, osim šumoposjednika koji pojedine radove u svojoj šumi mogu obavljati bez licence, sukladno posebnom propisu. (2) Vrste šumarskih radova za koje Komora izdaje licencu, jesu: 1. izrada šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova 2. radovi uzgajanja šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo 3. radovi zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda 4. radovi pridobivanja drva iz šume 5. radovi na šumskoj infrastrukturi 6. radovi urbanog šumarstva 7. radovi ekologije i očuvanja bioraznolikosti šuma 8. radovi doznake stabala. (3) Za radove iz točke 1. i 8. stavka 2. ovoga članka, izdaje se samo jedinstvena licenca, a za radove iz točaka 2. do 7. istog stvaka mogu se izdavati i djelomične licence za svaku fazu radova, ovisno o uvjetima koje zadovoljava izvođač radova. (4) Faze radova za koje se može izdati djelomična licenca jesu priprema rada, njegova provedba i

Page 84: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

83

nadzor. (5) Licenca za obavljanje radova iz stavka 2. ovoga članka stječe se uz predočenje dokaza o općem udovoljavanju za izvođenje šumarskih radova te udovoljavanju minimalnim uvjetima za izvođenje šumarskih radova sukladno posebnom propisu, a to su: • dokaz o pravnoj osobnosti, odnosno registriranosti za obavljanje šumarskih radova osobe koja traži licencu, • dokazi o potrebnom broju zaposlenih radnika, odnosno nabavljenih strojeva, opreme, mjernih uređaja i alata za obavljanje određene vrste ili faze rada, • dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika, odnosno ovlaštenju odgovornih osoba – ovlaštenih inženjera šumarstva za obavljanje određene vrste ili faze rada, • dokazi o uvjerenjima i atestima strojeva, opreme i mjernih uređaja i alata potrebnih za sigurno i pouzdano obavljanje određene vrste ili faze rada, • ostale uvjete propisane posebnim propisima, ovisno o vrsti i fazi rada. (6) Licenca se izdaje posebno za svaku vrstu rada, a u jednoj licenci može se obuhvatiti sve tri faze radova.

Članak 32. (licence za drvno-tehnološke radove)

(1) Radove iz područja drvne tehnologije može obavljati osoba s licencom (odobrenjem), izdanom od Komore. (2) Vrste radova za koje Komora izdaje licence, jesu: – ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava drva, – ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava, te projek tiranje drvnih i nedrvnih materijala, – dizajniranje i projektiranje drvnih proizvoda, – projektiranje tehnoloških procesa u pilanskoj proizvodnji i proizvodnji proizvoda od drva u graditeljstvu, nadzor nad izgrad njom i puštanjem u pogon, te ispitivanje kvalitete pilanskih proizvoda i proizvoda od drva u graditeljstvu, sukladno EN i HRN. Poslovi rukovođenja proizvodnjom, – projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji furnira i ploča od svih oblika usitnjenog drva, nadzor nad izgradnjom i puštanje u pogon navedenih proizvodnih linija. Poslovi rukovođenja proizvodnjom, – projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja, opremanju objekata i drugih proizvoda od drva, nadzor nad izgrad njom i puštanje u pogon navedenih proizvodnih procesa. Poslovi rukovođenja proizvodnjom, – projektiranje unutrašnjeg opremanja objekata, odabir materijala. Nadzor izvođenja projekata unutrašnjeg opremanja. Poslovi rukovođenja unutrašnjim opremanjem objekata, – izrada projekata i elaborata za siguran rad u proizvodnim procesima prerade drva.

Članak 33. (izdavanje, obnova i oduzimanje licenci)

(1) Način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Komore. (2) Zahtjev za obnovu licence podnosi se najkasnije 30 dana prije završetka njezinog važenja, u protivnom se mora podnijeti zah tjev za novu licencu. (3) Kod obnove licence potrebno je podnijeti dokaze o udovoljavanju uvjetima kao i za izdavanje nove te o podmirenim financijskim obvezama prema Komori. (4) Licenca se oduzima kada se utvrdi da je izvođač radova prestao ispunjavati bilo koji uvjet za obavljanje radova, koji je propisan za izdanu licencu. (5) O izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci odlučuje Povjerenstvo za licenciranje kojeg imenuje Vijeće Komore. (6) Podnositelju se zahtjeva najkasnije u roku 30 dana od dana podnesenog zahtjeva daje licenca i ista se upisuje u Upisnik licenciranih osoba Komore. (7) Za izdavanje i obnovu licenci plaća se naknada prema Cjeniku koji donosi Vijeće Komore.

Page 85: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

84

X. ZADACI I DJELATNOST KOMORE Članak 34.

(zadaci Komore)

Komora: 1. određuje načela struke na području šumarstva, lovstva i drv ne tehnologije, 2. potiče razvoj struka udruženih u Komoru, te brine za njihov ugled, 3. surađuje s državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave i uprave te zastupa struku u odnosu prema njima, 4. brine za stručno usavršavanje na području šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, te sudjeluje u pripremanju programa stručnog usavršavanja, izdaje službeno glasilo i druge publikacije, 5. brine za stručni razvoj i neovisnost šumarstva, lovstva i drv ne tehnologije, 6. zastupa interese svojih članova u odnosu prema državnim organima, organima lokalne samouprave i poslodavcima, te sa namjerom osiguravanja njihove neovisnost i stručnog razvoja, te nadzora nad obavljanjem djelatnosti u šumarstvu, lovstvu i drvnoj tehnologiji, vodi imenike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije, daje, obnavlja i oduzima licence (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, te obavlja druge usluge za potrebe svojih članova, 7. osigurava polaganje stručnih ispita, 8. uspostavlja, vodi i održava imenike Komore, 9. odlučuje o upisu i brisanju iz imenika Komore i ostalih evidencija Komore; odlučuje o statusu mirovanju ovlaštenih inženjera, 10. članovima Komore, upisanim u imenik Komore, izdaje pečate i iskaznice, 11. provodi nadzor nad poštivanjem akata Komore i Kodeksa strukovne etike Komore, te donosi mjere sukladno Pravilniku o stegovnim postupcima i drugim aktima Komore, 12. sprječava ovlaštenim inženjerima obavljanje djelatnosti na nedozvoljen način, 13. u svezi izvršavanja javnih ovlasti, zahtijeva i prikuplja podatke od državnih upravnih tijela, upravnih tijela lokalne samouprave i uprave i inspekcijskih službi, 14. potiče suradnju između članova, te raspravlja i rješava međusobne sporove među njima, 15. potiče stručnu, kulturnu i društvenu djelatnost svojih članova, 16. usklađuje interes između različitih struka koje su udružene u Komoru, osigurava kvalitetu obavljanja inženjerskih usluga na području šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, 17. priprema prijedlog cijena usluga u obavljanju djelatnosti šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, te isti prosljeđuje na suglasnost Ministru za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 18. osigurava obvezno osiguranje za članove Komore za štetu, koja bi mogla nastati investitorima i trećim osobama, 19. surađuje s nadležnim ministarstvima u pripremanju propisa i standarda s područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, 20. obavlja ostale zadatke utvrđene: propisima o šumama, lovstvu, drvnoj tehnologiji, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, 21. potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse, 22. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, 23. donosi opće akte koji su joj stavljeni u nadležnost.

Članak 35. (javne ovlasti Komore)

(1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti: • vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Imenik ovlaštenih inženjera), • daje, obnavlja i oduzima licence (odobrenja) pravnim i fizič kim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, • utvrđuje visinu upisnine i članarine u Komoru,

Page 86: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

85

• utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje, u skladu s Kodeksom strukovne etike, • provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere, sukladno posebnom propisu o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita kojega donosi ministar nadležan za šumarstvo, lovstvo i drvnu tehnologiju (u daljnjem tekstu: ministar), • druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore. (2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

XI. USTROJSTVO KOMORE Članak 36.

(ustrojstvo)

Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposredno u strukovnim razredima, a posredno u tijelima Komore.

Članak 37. (tijela Komore)

(1) Tijela Komore jesu: 1. Skupština Komore, 2. Predsjednik Komore, 3. Vijeće Komore, 4. Nadzorni odbor Komore (2) Stalna radna tijela Komore: 1. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i opće akte, 2. Odbor za upis u imenike, 3. Povjerenstvo za stručne ispite, 4. Povjerenstvo za stručno usavršavanje. (3) Za obavljanje određenih zadataka Komore, Skupština i Vijeće Komore mogu osnovati kao svoja radna tijela i ostale stalne ili povremene radne skupine. (4) Djelokrug rada, ustroj, način rada te ostala pitanja od značaja za rad stalnih radnih tijela Komore uredit će Vijeće Komore posebnim aktom.

1. SKUPŠTINA KOMORE Članak 38.

(sastav Skupštine)

(1) Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici strukovnih razreda. (2) U Skupštini Komore osigurava se razmjerna zastupljenost strukovnih razreda tako da svaki strukovni razred ima pet predstav nika (dalje u tekstu: članovi Skupštine). (3) Mandat članova Skupštine traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova.

Članak 39. (nadležnosti Skupštine)

Skupština Komore: 1. donosi Statut i druge opće akte; 2. donosi temeljni program rada; 3. donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna; 4. donosi odluku o visini upisnine i članarine; 5. donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore; 6. donosi Poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela Komore; 7. donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji; 8. donosi Pravilnik o cijenama usluga Komore i utvrđuje cijene usluga Komore;

Page 87: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

86

9. donosi Pravilnik o stručnom usavršavanju; 10. donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije; 11. donosi Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti; 12. imenuje i razrješava predsjednika Komore; 13. imenuje i razrješava članove Vijeća Komore; 14. bira i razrješava članove stegovnih tijela; 15. bira i razrješava članove Nadzornog odbora; 16. imenuje i razrješava članove onih radnih tijela, koje Skupština Komore osniva za radna tijela; 17. raspravlja i prihvaća Izvještaj o radu Komore, Izvještaj o radu Vijeća Komore, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu stegovnih tijela te se upoznaje s izvještajima o radu radnih tijela; 18. raspravlja o svim pitanjima od zajedničkog interesa, vezana uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga svojih članova, te u svezi tih pitanja usvaja stavove i odluke; 19. usvaja odluku o prestanku djelovanja Komore i raspodjeli imovine; 20. raspravlja i o ostalim pitanjima u okviru zadataka Komore, utvrđenih propisima o šumarstvu, lovstvu i drvnoj tehnologiji, Statutom i ostalim aktima Komore, te o tome oblikuje odgovarajuće odluke; 21. donosi i ostale akte.

Članak 40. (zasjedanje Skupštine)

Redovite sjednice Skupštine Komore održavaju se najmanje jednom godišnje.

Članak 41. (sazivanje Skupštine)

(1) Skupštinu saziva predsjednik Komore na vlastitu inicijativu, na zahtjev Vijeća Komore ili na zahtjev strukovnog razreda. (2) Strukovni razred, koji zahtjeva sazivanje Skupštine, mora predsjedniku Komore predati pisani zahtjev s prijedlogom dnevnog reda. (3) Predsjednik Komore dužan je sazvati Skupštinu u roku 30 dana nakon zaprimanja zahtjeva.

Članak 42. (objava sazivanja Skupštine)

(1) Poziv na sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine najkasnije petnaest dana prije dana održavanja sjednice. (2) U pozivu za sjednicu Skupštine treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto njena održavanja i vrijeme početka rada. (3) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju svi materijali pripremljeni za Skupštinu.

Članak 43. (kvorum Skupštine)

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako je na njoj nazočna većina svih članova Skupštine, odnosno većina predstavnika svakog strukovnog razreda.

Članak 44. (glasovanje na Skupštini)

Odluka Skupštine donesena je ako je za nju javno glasovala većina nazočnih članova Skupštine.

Page 88: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

87

Članak 45. (predsjednik Skupštine)

(1) Radom Skupštine predsjedava predsjednik Komore koji je po funkciji i predsjednik Skupštine. (2) Skupštini može prisustvovati i javni bilježnik.

Članak 46.

(Poslovnik o radu Skupštine) Skupština svoj rad uređuje Poslovnikom o radu Skupštine.

2. PREDSJEDNIK KOMORE Članak 47.

(nadležnosti predsjednika Komore)

(1) Predsjednik Komore: 1. zastupa i predstavlja Komoru; 2. odgovora za zakonitost rada Komore; 3. predsjedava Vijeću Komore, saziva ga i predstavlja; 4. saziva i predsjedava Skupštini Komore; 5. provodi odluke Skupštine i Vijeća Komore, te ostalih tijela Komore; 6. s predsjednikom pojedinačne ispitne komisije za stručne ispite potpisuje uvjerenja o položenim stručnim ispitima; 7. na osnovi odluke Odbora za upis, izdaje i potpisuje rješenja o upisima u imenike Komore; 8. samostalno sklapa ugovore i odobrava isplate novčanih iznosa do iznosa od 200.000,00 kuna (riječima: dvije stotine tisuća kuna), a preko tog iznosa uz odobrenje Vijeća Komore; 9. donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu, te u svezi prava i obveza iz radnog odnosa ako za odlučivanje o tim pitanjima nije pisano ovlastio tajnika Komore; 10. obavlja ostale poslove sukladno propisima za koje je ovlašten od Skupštine, Vijeća Komore ili strukovnih razreda. (2) Za svoj rad predsjednik Komore odgovara Skupštini i Vijeću Komore.

Članak 48. (uvjeti za predsjednika Komore i njegov mandat)

(1) Za predsjednika Komore može se kandidirati svaki član Komore koji je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera i kojeg predloži strukovni razred. (2) Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština Komore iz redova svojih članova s mandatom od četiri godine, uz mogućnost ponovnog biranja, odnosno imenovanja. (3) Predsjednik Komore poslove može obavljati prema ugovoru o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz određenu naknadu reguliranu ugovorom o djelu, o čemu odluku donosi Skupština Komore pri izboru predsjednika Komore.

Članak 49. (zamjena predsjednika Komore)

Spriječenog predsjednika Komore zamjenjuje s istim ovlastima jedan od predsjednika strukovnog razreda.

3. VIJEĆE KOMORE Članak 50.

(sastav Vijeća)

(1) Vijeće Komore čine predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda koje imenuje Skupština Komore.

Page 89: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

88

(2) Sjednice Vijeća komore saziva i vodi predsjednik Komore. (3) Predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda imaju pravo na naknadu za rad u Vijeću Komore. (4) Mandat članova Vijeća Komore traje četiri godine odnosno do izbora novih članova.

Članak 51. (nadležnost Vijeća)

(1) Vijeće Komore je izvršno tijelo Komore koji upravlja radom i poslovanjem Komore. (2) Vijeće Komore: 1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Komore; 2. donosi Pravilnik o radu Stručne službe Komore 3. predlaže odluke te donosi zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini Komore; 4. utvrđuje i usklađuje interese strukovnih razreda i članova; 5. brine o izvršavanju Programa rada, općih akata i odluka Skupštine Komore; 6. osigurava izvođenje javnih ovlasti putem odgovarajućih služ bi, strukovnih razreda, povjerenstava i radnih skupina; 7. vodi financijsko poslovanje Komore te upravlja sredstvima Komore; 8. određuje prijedlog programa rada i financijskog plana, te završnog računa Komore; 9. predlaže Skupštini Komore iznos upisnine, članarine i ostalih doprinosa Komori; 10. usvaja cjenik za rad u tijelima i radnim tijelima Komore; 11. usvaja cjenik za rad i stručne usluge, koje obavljaju članovi Komore za Komoru; 12. odobrava isplatu novčanih sredstava sa računa Komore, u iznosu većem od 200.000,00 (riječima: dvije stotine tisuća kuna); 13. odlučuje o sklapanju različitih ugovora, a obavezno onih, iz kojih proizlazi materijalna obaveza Komore u iznosu većem od 200.000,00 kn (riječima: dvije stotine tisuća kuna); 14. donosi pravilnik o obliku i sadržaju te izdavanju, uporabi i vraćanju pečata i iskaznice; 15. usvaja akte kojima se određuje, koji podaci službi, koje obav ljaju usluge na osnovu javnog ovlaštenja i ostalih službi Komore, se smatraju poslovnom tajnom; 16. usvaja akte Komore, osim ako donošenje pojedinačnih akata ne spada u nadležnost Skupštine Komore; 17. usvaja akt o organizaciji stručnih, administrativnih i tehnič kih službi Komore, te o sistematizaciji radnih mjesta; 18. imenuje tajnika Komore i stručne tajnike Komore; 19. imenuje i razrješava članove odbora za upis; 20. imenuje članove stalnih radnih tijela Komore; 21. određuje svoje predstavnike u odgovarajuća stručna tijela na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini; 22. imenuje i razrješava članove ispitnih komisija za stručne ispite; 23. na prijedlog Povjerenstva za stručne ispite utvrđuje popis preporučene stručne literature i propisa, koji se odnose na ispitne programe stručnih ispita; 24. uređuje provedbu stručnih ispita; 25. donosi odluke o pristupanju međunarodnim inženjerskim i ostalim organizacijama i o izlasku iz istih; 26. priprema prijedlog Pravilnika o cijenama usluga te ga dostavlja Skupštini Komore na usvajanje; 27. potiče stručnu, kulturnu i društvenu djelatnost svojih članova; 28. osigurava zastupanje strukovnih i socijalnih interesa svojih članova, te im pruža ostalu pomoć u postizanju njihovih prava i interesa; 29. potiče suradnju među svojim članovima, te osigurava sve potrebno da se eventualni međusobni sporovi riješe mirnim putem; 30. osigurava sve što je potrebno u svezi stručnog usavršavanja svojih članova; 31. uspostavlja sistem praćenja, potvrđivanja i evidentiranja stručnog usavršavanja svakog člana Komore u okviru godišnjeg programa stručnog usavršavanja članova; 32. usvaja odluke u svezi izdavanja službenog glasila i ostalih stručnih publikacija Komore, a ujedno predstavlja stručni savjet glasila te imenuje glavnog urednika glasila;

Page 90: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

89

33. osigurava sve što je potrebno u svezi osiguranja odgovornosti za štetu, koja bi mogla nastati njezinim članovima, u svezi obavljanja njihove djelatnosti, te sklapa ugovore o osiguranju; 34. obavlja ostale poslove, određene posebnim propisima, ovim Statutom, Poslovnikom o radu i ostalim aktima Komore.

Članak 52. (kvorum i odlučivanje Vijeća)

(1) Vijeće Komore sastaje se na redovite sjednice najmanje jed nom kvartalno. (2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najmanje 7 (sedam) dana prije njezinog održavanja i u njemu mora biti naznačeno mjesto, vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu. (3) Vijeće Komore ima kvorum ako je prisutna većina članova. (4) Sve akte i odluke Vijeće Komore donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 53. (poslovnik o radu Vijeća)

Rad Vijeća Komore pobliže se uređuje Poslovnikom o radu.

4. NADZORNI ODBOR Članak 54.

(sastav Nadzornog odbora)

(1) Nadzorni odbor Komore čini predsjednik i četiri člana, koje na prijedlog strukovnih razreda bira i razrješava Skupština Komore. Članovi Nadzornog odbora između sebe imenuju predsjednika, koji saziva sjednice i predsjeda radom Nadzornog odbora. (2) Član Nadzornog odbora Komore može biti samo onaj član Komore, koji je upisan u Imenike Komore i nije u mirovanju, nije član Skupštine Komore i Vijeća Komore. (3) Nadzorni odbor Komore svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. (4) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. (5) Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Članak 55. (nadležnosti Nadzornog odbora)

Nadzorni odbor Komore nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Komore, materijalno – financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore, rad Stručne službe Komore u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

XII. STRUKOVNI RAZREDI KOMORE Članak 56.

(strukovni razredi)

(1) Za uspješno obavljanje zadataka, te za postizanje ciljeva ravnopravnog i jednakovrijednog zastupanja svih struka udruženih u Komoru, u Komori su osnovani strukovni razredi slijedećih struka: 1. Razred inženjera šumarstva 2. Razred inženjera drvne tehnologije (2) Strukovni razredi su samostalni u odlučivanju o pitanjima struke.

Članak 57. (pravila razreda)

(1) Strukovni razredi donose svoja pravila, koja stupaju na snagu kad ih odobri Vijeće Komore.

Page 91: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

90

(2) Pravilima iz stavka 1. ovoga članka pobliže se uređuje ustrojstvo i rad razreda, prava i obveze članova razreda, te druga pitanja od interesa za rad razreda u skladu s odredbama Zakona, ovog Statuta, Kodeksa strukovne etike i drugim općim aktima Komore.

Članak 58. (tijela razreda)

(1) Tijela razreda su predsjednik razreda i odbor razreda. (2) Predsjednik razreda ima zamjenika. (3) Predsjednika razreda i njegova zamjenika bira razred na svojoj sjednici, na vrijeme od četiri godine. (4) Odbor razreda čini predsjednik i pet članova razreda, izabrani na sjednici razreda, na vrijeme od četiri godine. Nadležnost i način rada odbora utvrđuje se pravilima razreda. (5) Odborom razreda predsjedava predsjednik razreda.

Članak 59. (sjednica razreda)

(1) Redovita sjednica razreda održava se svake godine, a saziva je i predsjeda joj predsjednik razreda. (2) Predsjednik razreda saziva na svoj poticaj ili na zahtjev Odbora razreda ili najmanje četvrtine ukupnog članstva razreda izvanrednu sjednicu razreda. (3) Sjednica razreda može se održati i donositi pravovaljane odluke ako joj je nazočna većina svih članova. Ako sjednici razreda nije nazočna većina svih članova razreda, sjednica se odgađa na 30 minuta, i nakon toga započinje s radom. Pravovaljane odluke na tako održanoj sjednici razreda donose se većinom nazočnih članova. (4) Na sjednici razreda odluke se donose većinom glasova nazočnih članova. (5) Na sjednicama razreda odlučuje se o svim pitanjima djelovanja i organiziranja pojedine struke.

XIII. STRUČNA SLUŽBA KOMORE Članak 60.

(Stručna služba Komore)

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih pomoćnih, i drugih poslova Komora ima Stručnu službu. (2) Stručnu službu čini tajnik Komore, stručni tajnici strukovnih razreda i potreban broj stalno zaposlenih administrativnih djelatnika. (3) Za izbor tajnika Komore i stručnih tajnika strukovnih razreda, raspisuje se natječaj. (4) Natječaj provodi Povjerenstvo za natječaj, koje osniva Vijeće Komore u skladu s odredbama Pravilnika o radu Stručne službe. (5) Tajnika Komore i stručne tajnike strukovnih razreda na osnovi natječaja imenuje i razrješava Vijeće Komore, na prijedlog predsjednika Povjerenstva za natječaj. (6) Tajnik Komore je djelatnik s posebnim ovlaštenjima čija se prava i odgovornosti uređuju ovim Statutom i Pravilnikom o radu Stručne službe.

Članak 61. (rad Stručne službe)

(1) Stručna služba Komore treba odgovarati potrebama i zah tjevima članova i omogućavati stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća prema Zakonu, ovom Statutu te drugim aktima. (2) Rad Stručne službe Komore uređuje se Pravilnikom o radu Stručne službe koji donosi Vijeće komore.

XIV. DOBIVANJE PODATAKA Članak 62.

(pravo na dobivanje podataka)

Page 92: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

91

Za potrebe izvršavanja dobivenih javnih ovlasti, čiji nositelj je Komora, ista ima pravo zatražiti podatke od nadležnih državnih tijela i ostalih tijela lokalne samouprave i uprave koji vode zbirke podataka i podatke iz dokumentacije, na temelju kojih se donose konkretne upravne odluke i ostali akti, a koje je donijelo državno tijelo ili tijelo lokalne samouprave i uprave, podatke u svezi javnih narudžbi i slično.

XV. STEGOVNA TIJELA KOMORE 1. STEGOVNI SUD

Članak 63. (Stegovni sud)

(1) Stegovni sud nezavisno je tijelo Komore koje odlučuje o težim povredama dužnosti i ugleda inženjera što ih počine ovlašteni inženjeri. (2) Stegovni sud odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog vijeća donesenih u prvom stupnju.

Članak 64. (sastav Stegovnog suda)

(1) Predsjednika, njegova zamjenika i suce Stegovnog suda bira i razrješuje Skupština Komore. (2) Član Stegovnog suda smatra se razriješenim dužnosti ako za njegovo razrješenje glasuje većina svih članova Skupštine. (3) Članu Stegovnog suda o čijem se razrješenju odlučuje mora biti omogućeno da se prije sjednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o njegovu razrješenju pravodobno upozna sa zahtjevom za njegovim razrješenjem, činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju. Mora mu biti omogućeno da se na sjednici Skupštine izjasni o zahtjevu za razrješenje.

Članak 65. (primjena propisa)

(1) U sudovanju stegovni suci su nezavisni i sude po Zakonu, Statutu Komore te Kodeksu strukovne etike. (2) Ako ovim Statutom nije drukčije određeno, u stegovnom postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe skraćenog kaznenog postupka, osim pravila o dovođenju, obećanju okrivljenika da neće napustiti boravište, jamstvo o pritvoru, pretrazi stana i osoba, pravovremenom preuzimanju predmeta, postupanju sa sum njivim stvarnim i imovinsko pravnom zahtjevu. (3) U postupku pred Stegovnim vijećem javnost je isključena.

Članak 66. (rad Stegovnog suda)

(1) Radom Stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik. Ako je on spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik. (2) Stegovni sud sudi u vijećima u sastavu od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojemu će im se pred meti dodjeljivati utvrđuje Stegovni sud na početku svake godine svog mandata. (3) Vijeće odlučuje većinom glasova.

Članak 67. (nadležnost Stegovnog suda)

Stegovni sud: 1. sudi za teže povrede dužnosti i ugleda inženjera 2. odlučuje o žalbama protiv odluke Stegovnog vijeća o lakšim povredama dužnosti i ugleda inženjera 3. odlučuje o prijedlogu stegovnog tužitelja za obustavu stegov nog postupka, nakon podignute optužnice 4. obavlja i ostale poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Page 93: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

92

Članak 68. (branitelj)

(1) U postupku pred Stegovnim sudom okrivljeni ima pravo uzeti branitelja. (2) Vijeće može iznimno odrediti obvezatno sudjelovanje branitelja u postupku kad smatra da je to u interesu okrivljenog, a okrivljeni nije sam uzeo branitelja. (3) Predsjednik Stegovnog suda i stegovni tužitelj Komore ne mogu biti branitelji u stegovnim postupcima pred Stegovnim sudom Komore.

2. VIŠI STEGOVNI SUD Članak 69.

(Viši stegovni sud)

Viši stegovni sud nezavisno je tijelo Komore, koje odlučuje o žalbama protiv odluka Stegovnog suda Komore donesenih u prvom stupnju, a obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 70 (sastav Višeg stegovnog suda)

Predsjednika, njegove zamjenike i suce Višeg stegovnog suda bira i razrješava dužnosti Skupština Komore.

Članak 71. (rad Višeg stegovnog suda)

(1) Radom Višeg stegovnog suda rukovodi njegov predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga njegov zamjenik. (2) Viši stegovni sud sudi u vijećima, koja se sastoje od predsjednika vijeća i dva člana. Sastav vijeća i redoslijed po kojem im se dodjeljuju prednosti utvrđuje Viši stegovni sud na početku svake godine svog mandata.

3. STEGOVNA VIJEĆA Članak 72.

(stegovna vijeća)

(1) Za lakše povrede dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju pred stegovnim vijećima koja se sastoje od tri člana. Članove stegovnih vijeća bira Vijeće komore. (2) O žalbama protiv odluka stegovnih vijeća odlučuje Stegovni sud.

4. STEGOVNI TUŽITELJ Članak 73.

(stegovni tužitelj)

(1) Stegovnog tužitelja bira i razrješava dužnosti Skupština komore. (2) Stegovni tužitelj ne smije biti član Upravnog odbora ili Nadzornog odbora Komore.

5. UVJETI ODGOVORNOSTI I STEGOVNE MJERE Članak 74.

(uvjeti odgovornosti)

(1) Za povredu dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju po odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukov ne etike. (2) Za teže povrede dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju pred Stegovnim sudom Komore.

Page 94: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

93

(3) Stegovni sud Komore će za težu povredu dužnosti ne izvršavanja materijalnih obveza koje proističu iz članstva u Komori, provoditi stegovni postupak po hitnom postupku i po skraćenim dokaz nim postupcima, a kao vjerodostojan dokaz smatrat će se podatci o neizvršenim obvezama koje je izdala Stručna služba Komore. (4) Za lakše povrede dužnosti i ugleda inženjera ovlašteni inženjeri odgovaraju pred Stegovnim vijećem.

Članak 75. (teže povrede dužnosti)

Teža povreda dužnosti i ugleda inženjera postoji: 1. ako inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih inženjera, 2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje inženjerske djelatnosti, 3. ako za vrijeme mirovanja članstva u komori obavlja inženjerske poslove ili ako tu mjeru izigra na bilo koji način, 4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u pružanju stručne usluge posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima, 5. ako nesavjesno obavlja inženjerske poslove, 6. ako protivno Zakonu rabi strukovni naziv ovlašteni inženjer u složenici sa strukovnim smjerom, 7. ako obavlja poslove protivno stručnom smjeru, 8. ako sklopi ili izvrši poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga, 9. ako dobivanje poslova uvjetuje pogodnostima, poslovnim ili administrativnim, osobno ili preko posrednika 10. ako konkurira cijenama nižim od propisanih ili kod određivanja cijene upotrijebi netočne podatke 11. ako naplati manje od svote ugovorene na temelju Pravilnika o cijenama usluga ili sklopi ugovor s netočnim podacima 12. ako kao zaposlenik u pravnoj osobi ne poštuje akte Komore ili o njihovoj povredi ne obavijesti Komoru 13. ako traži ili pribavlja poslove na nedostojan način ili ako potpisuje projekte, stručna mišljenja i sl. izrađene od neovlaštene osobe, 14. ako ne izvršava materijalne obveze koje proistječu iz članstva u Komori, 15. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore, 16. ako ne vrati pečat i iskaznicu kada je to propisano, 17. ako neovlašteno koristi službene podatke u osobne svrhe, 18. ako ugovara poslove bez odgovarajućeg pisanog dokumenta, 19. ako za vrijeme privremenog ili trajnog gubitka prava obav ljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni inženjer obavlja stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, 20. ako obavlja poslove protivno izdanoj licenci za rad.

Članak 76. (novčane kazne)

(1) Novčane kazne zbog lakših povreda dužnosti inženjera može se izreći ovlaštenom inženjeru u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00kuna. (2) Novčana kazna zbog težih povreda dužnosti i ugleda inženjera može se izreći ovlaštenom inženjeru u iznosu od 5,000,00 do 15.000,00 kuna. (3) Ako se izriče jedinstvena kazna za više povreda dužnosti i ugleda inženjera utvrđeni iznos ukupne jedinstvene novčane kazne ne smije premašiti za lakše povrede iznos od 3.000,00 kuna, a za teže povrede iznos od 15.000,00 kuna.

Članak 77. (objava presude)

(1) Stegovni sud može presudom odlučiti da se pravomoćna odluka donesena u postupku protiv

Page 95: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

94

ovlaštenog inženjera objavi u glasilu Komore. (2) Nakon pravomoćnosti oslobađajuće presude ovlašteni inženjer protiv kojeg se vodi stegovni postupak ima pravo tražiti da se u glasilu Komore objavi presuda kojom je oslobođen.

Članak 78. (olakotne okolnosti)

Pri određivanju stegovne mjere za težu povredu dužnosti i ugleda inženjera Stegovni sud uzima u obzir sve okolnosti o kojima ovisi vrsta i visina kazne, a osobito štetne posljedice koje su nastale, iz kojih je pobudio teže povrede izvršenja te prijašnju stegovnu osuđivanost. Pri izricanju novčane kazne uvažavaju se i imovinske prilike stegovno okrivljenog.

Članak 79. (rok plaćanja kazne)

(1) Ako je za težu povredu izrečena novčana kazna u presudi se određuje rok plaćanja, koji ne može biti kraći od petnaest dana ni duži od tri mjeseca. (2) U opravdanim slučajevima Stegovni sud može dopustiti da se novčana kazna isplati u obrocima. U tom slučaju Sud odobrava način otplaćivanja i rok isplate koji ne može biti duži od godine dana. (3) Novčana kazna i troškovi stegovnog postupka naplaćuje se u korist Komore.

6. POKRETANJE STEGOVNOG POSTUPKA Članak 80.

(pokretanje stegovnog postupka)

(1) Stegovni postupak pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti. (2) Protiv ovlaštenog inženjera koji ne izvršava materijalne obveze prema Komori, stegovni tužitelj izdaje rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova do okončanja stegovnog postupka po hitnom postupku ali ne duže od 60 dana, na temelju vjerodostojne isprave (izvoda iz poslovnih knjiga – poslovne kartice člana), te istodobno podiže optužnicu. Stegovni postupak se obustavlja u slučaju kada član u međuvremenu podmiri materijalne obveze prema Komori. (3) Izrečena mjera zabrane obavljanja poslova uračunava se u kaznu.

Članak 81. (podnošenje dokaza)

(1) Podnositelj prijave za pokretanje stegovnog postupka dužan je u prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom te će rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe. (2) Kad prijavu podnosi član Komore, dužan je uz prijavu predočiti dokaz o plaćenom predujmu za prijavu u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna). U slučaju presude u korist podnositelja prijave, istom će se vratiti predujam po pravomoćnosti presude, a na teret tuženoga. Navedeni iznos predujma uplaćuje se na žiro-račun Komore. Ako podnositelj prijave nije predujmio navedeni iznos, stegovni tužitelj će ga pozvati da to učini u roku 8 dana, jer će u protivnom njegova prijava rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe. (3) Nakon što zaprimi prijavu i utvrdi da je prijava podnesena u skladu s odredbom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, stegovni tužitelj dostavlja prijavu na očitovanje prijavljenom s pozivom da se pisano očituje u roku 8 dana. Ako prijavljeni ne dostavi svoje očitovanje, smatrat će se da priznaje u cijelosti navode u prijavi ili je njegovo pisano očitovanje upitno s aspekta povrede važećih propisa Komore, tada stegovni tužitelj podiže optužnicu. Ako dostava poziva prijavljenom bude neuredna zbog toga što nije podigao pošiljku ili što se više ne nalazi na adresi koja je prijavljena u Komori, dostava poziva prijavljenome obavit će se putem oglasne ploče Komore, a protiv prijavljenoga će se pokrenuti stegovni postupak zbog djela koje mu se stavlja na teret, kao i zbog neprijavljivanja promjene adrese Komori.

Page 96: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

95

(4) Stegovni tužitelj može tijekom cijelog prethodnog postupka saslušati okrivljenoga, kao i zatražiti dodatno obrazloženje prijave ili očitovanja prijavljenog, s tim da taj rok iznosi 8 dana, a iznimno može iznositi 15 dana, o čemu odlučuje stegovni tužitelj. Ukoliko podnositelj prijave u tom roku ne udovolji pozivu stegovnog tužitelja, njegova će prijava biti odbačena, a ukoliko pozivu ne udovolji prijavljeni, stegovni tužitelj će u daljem postupku cijeniti ovu činjenicu.

Članak 82. (podizanje optužnice)

(1) Stegovni tužitelj, pošto provede potrebne izviđaje, ako utvrdi da se radi o težoj povredi, podiže optužnicu. (2) Slučajeve lakših povreda stegovni tužitelj ustupa na rješavanje Stegovnom vijeću.

7. POSTUPAK PRED STEGOVNIM SUDOM Članak 83.

(postupak pred stegovnim sudom)

(1) Predsjednik vijeća Stegovnog suda, pošto primi optužnicu, saziva Stegovno vijeće u sastav u kojeg pored predsjednika ulaze i dva suca. (2) Stegovno vijeće: 1. obustavlja postupak ako utvrdi da djelo koje je predmet optuž be nije teža povreda ili da postoje okolnosti koje isključuju stegovnu odgovornost ili da nema dovoljno dokaza da je okrivljenik osnovano sumnjiv da je učinio povredu koja je predmet optužbe, 2. ustupa predmet stegovnom vijeću Komore ako smatra da se radi o lakšoj povredi ugleda i dužnosti inženjera, 3. vraća optužnicu stegovnom tužitelju sa zahtjevom da dopuni optužnicu ako ustanovi da je ta dopuna potrebna, 4. može odlučiti da postupak prekine do pravomoćnog završet ka kaznenog postupka ako je protiv okrivljenika pokrenut kazneni postupak za isto djelo. (3) U slučajevima iz stavka 2. točke 1., 2., i 4. ovog članka vijeće dostavlja rješenje okrivljeniku i stegovnom tužitelju. Protiv takva rješenja iz stavka 2. točke 1. i 4. stegovni tužitelj može izjaviti žalbu Višem stegovnom sudu Komore. (4) Po optužnici koju stegovni tužitelj dostavlja po hitnom postupku, a odnosi se na težu povredu dužnosti s osnova neplaćanja članarine, postupak pred Stegovnim sudom je hitan. (5) Stegovni sud u slučaju utvrđene teže povrede radi neizvršavanja materijalnih obveza donosi i izriče kaznu zabrane obavljanja poslova na određeno vrijeme.

Članak 84. (stegovna rasprava)

(1) Ako vijeće ne donese nijedno od rješenja iz članka 96. ovog Statuta, predsjednik vijeća zakazuje stegovnu raspravu. (2) U pozivu na raspravu okrivljeniku se dostavlja optužnica. Ako je obrana obvezatna, okrivljenik se poziva da izabere branitelja i da o tome obavijesti sud najkasnije osam dana prije zakazane ras prave. Ako okrivljenik ne imenuje branitelja do tog roka, postavlja mu ga Sud po službenoj dužnosti.

Članak 85. (održavanje rasprave)

Rasprava se može održati u odsutnosti uredno pozvanog okriv ljenika koji svoj izostanak nije opravdao, a saslušan je u prethodnom postupku ili mu je bilo omogućeno da u prethodnom postupku iznese svoju obranu.

Page 97: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

96

Članak 86. (mjesto održavanja rasprave)

Stegovne rasprave održavaju se redovito u sjedištu Komore.

Članak 87. (donošenje rješenja)

Tijekom rasprave vijeće može donijeti bilo koje rješenje od navedenih u članku 96. ovog Statuta.

Članak 88. (donošenje presude)

(1) Nakon provedene rasprave vijeće Stegovnog suda donosi presudu, kojom se okrivljenik: 1. proglašava krivim ili 2. oslobađa optužbe ako se utvrdi da djelo koje je predmet optužbe nije teža povreda dužnosti i ugleda inženjera, ako postoje okolnosti koje isključuju stegovnu odgovornost, ili ako nema dokaza da je okrivljenik povredu izvršio, ili se utvrdi da djelo nije učinio. (2) Stegovni sud donosi presudu kojom se optužba odbija ako stegovni tužitelj odustane od optužnice ili ako utvrdi da je nastupila zastara gonjenja.

Članak 89. (sadržaj presude)

U presudi kojom se okrivljeni proglašava krivim vijeće Stegov nog suda navodi: 1. djelo za koje se utvrđuje krivim te činjenice i okolnosti koje čine težu povredu ugleda i dužnosti inženjera 2. mjeru koja je okrivljeniku izrečena.

Članak 90. (troškovi postupka)

(1) Stegovnom odlukom sud odlučuje i o snošenju troškova postupka. (2) Stegovni sud može troškove postupka odrediti i u paušalnom iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna uzimajući u obzir složenost i trajanje postupka.

Članak 91. (dostava pisanog otpravka)

Pisani otpravak presude Stegovnog suda dostavlja se okrivljeniku, njegovu branitelju, stegovnom tužitelju, a pravomoćna presuda Komori i prijavitelju.

Članak 92. (priziv)

(1) Protiv presude Stegovnog suda dopušten je priziv Višem stegovnom sudu u roku od 15 dana. (2) Pravo na priziv ima okrivljenik, njegov branitelj i stegovni tužitelj. (3) Primjerak priziva dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od 8 dana. (4) Viši stegovni sud odlučuje u sjednici vijeća od tri člana. (5) Viši stegovni sud može potvrditi, preinačiti ili ukinuti presudu Stegovnog suda. (6) Odluka Višeg stegovnog suda dostavlja se svim osobama odnosno strankama navedenim u stavku 2. ovoga članka, te prijavitelju.

Page 98: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

97

8. POSTUPAK PRED STEGOVNIM VIJEĆEM KOMORE Članak 93.

(lakše povrede dužnosti)

Lakša povreda dužnosti i ugleda inženjera postoji: 1. ako neopravdano ne ispuni svoje dužnosti u svezi s njegovim imenovanjem u tijela ili radna tijela Komore, 2. ako svojim radnjama, propustima ponašanjem šteti ugledu struke ili ako se prilikom obavljanja svog posla ponaša neprimjereno ili uvredljivo, 3. ako ne dozvoljava strukovnu prosudbu svog rada od strane ovlaštene osobe tijela, 4. ako svoj posao obavlja bez odgovarajuće naplate kada postoji mogućnost da će se taj posao koristiti za dobivanje narudžbe ili u poslovne svrhe zbog čega se nikako ne može smatrati dobrotvornom uslugom, 5. ako ne upozori na ponašanje drugih članova Komore koje je protivno kodeksu, 6. ako ne sudjeluje u programima trajnog stručnog usavršavanja koje je propisala i organizirala Komora, 7. ako Komori ne dostavi svoje podatke koji su od važnosti za vođenje Imenika i za rad Komore, 8. ako reklamira sudjeluje u reklamiranju proizvoda i usluga koje bi moglo ugroziti njegovu neovisnost i strukovno prosuđivanje, 9. ako prilikom poslovnog i javnog nastupa koristi neistinite podatke ako s naručiteljima, kolegama i javnošću komunicira nestrpljivo ili uvredljivo, 10. ako naručitelju izruči nepotpunu strukovnu dokumentaciju ili ako svoj posao obavlja protivno pravilima struke.

Članak 94. (postupak pred stegovnim vijećem)

(1) Izviđaje u postupku izricanja mjera zbog lakših povreda, vo di član Stegovnog vijeća Komore kojeg odredi predsjednik vijeća. (2) Okrivljeniku se prije donošenja odluke omogućuje da dade svoju obranu. (3) Protiv rješenja Stegovnog vijeća može se izjaviti žalba ako je okrivljeniku izrečena stegovna mjera. Žalbu može izjaviti samo okrivljenik, i to u roku 15 dana. (4) O žalbi odlučuje Stegovni sud Komore u vijeću od tri člana u nejavnoj sjednici. Odluka vijeća je konačna. (5) U postupku pred Stegovnim vijećem Komore na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Statuta o stegovnom postup ku zbog teže povrede ugleda i dužnosti inženjera, ako odredbama ovog članka nije što drugo predviđeno.

10. ZASTARA Članak 95. (zastara)

(1) Zastara progona prekida se podnošenjem prijave Komori i odlukom mjerodavnih tijela Komore o pokretanju postupka. (2) Zastara progona i zastara ovrhe kazne nastupa u svakom slučaju kad protekne dvostruki rok predviđen za zastaru progona i za zastaru ovrhe kazne. (3) Ako je stegovni okrivljenik istom povredom izvršio i kaz neno djelo, zastara progona prekida se do pravomoćnog završetka kaznenog postupka, a nakon toga stegovni se postupak nastavlja.

Page 99: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

98

XVI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE Članak 96.

(financijsko poslovanje)

(1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godiš njeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština. (2) Proračunski prihodi Komore jesu: 1. upisnina inženjera 2. članarina ovlaštenih inženjera 3. ostali prihodi i davanja (3) Izvanredni prihodi Komore jesu: 1. novčane stegovne kazne 2. različiti izvanredni prihodi.

Članak 97. (korištenje sredstava)

(1) Komora koristi svoja sredstva za ostvarivanje zadataka Komore utvrđenih Zakonom. (2) Vijeće komore može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe iIi potrebe.

Članak 98. (račun Komore)

(1) Financijsko poslovanje Komore registrira se na osnovnom računu Komore. (2) Na osnovnom računu registrira se financijsko poslovanje Komore i financijsko poslovanje strukovnih razreda.

Članak 99. (osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima)

Odluku o osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima Komore donosi Vijeće komore.

XVII. KOMORA I JAVNOST DJELOVANJA, ČUVANJE POSLOVNE TAJNE Članak 100.

(javnost djelovanja Komore)

(1) Djelovanje Komore je javno, ako to Zakon, ovaj Statut ili opći akt Komore ne određuju drugačije. (2) Stručna služba komore, tijela i radna tijela Komore moraju voditi brigu o poštivanju tajnosti osobnih podataka iz evidencija o stručnim ispitima, iz spisa o položenim stručnim ispitima, iz Imenika komore, iz spisa o upisu u Imenik komore i ostalih evidencija, koje vodi Komora, te spriječiti neovlašteni pristup njima. (3) Svaki član Komore dužan je čuvati poslovnu tajnu Komore.

Članak 101. (akti, koji određuju zaštitu osobnih podataka)

(1) Aktom, koji usvaja Vijeće komore, se utvrđuje koji podaci evidencijske službe i službe za stručne ispite, predstavljaju poslovnu tajnu. (2) Aktom iz stavka 1. ovoga članka, može se također odrediti koji podaci ostalih administrativno stručnih službi, tijela ili radnih tijela Komore predstavljaju poslovnu tajnu. (3) Tijela i radna tijela Komore dužni su kao poslovnu tajnu čuvati i one isprave i poslovne podatke koje takvima proglasi odnos no odredi nadležno tijelo, odnosno podatke, koji su prema zakonu ostalim propisima određeni kao tajni.

Page 100: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

99

Članak 102. (organizacijski propisi)

Tajnik Komore, sukladno aktu iz članka 101. ovoga Statuta, donosi organizacijske i ostale odgovarajuće mjere, na osnovi kojih Komora sprječava neovlašteni ili neregistrirani pristup poslovnim prostorijama službe koje služe za obavljanje javnih ovlasti Komore, namjerno uništavanje podataka, upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera i knjigu o stručnim ispitima, njihovu izmjenu gubitak, kao i neovlašteni pristup, obradu i dostavljanje tih podataka te njihovo korištenje.

Članak 103. (službeno glasilo Komore i informiranje članstva)

(1) Službeno glasilo Komore je »Glasilo Hrvatskih inženjera šumarstva i drvne tehnologije«. (2) U službenom glasilu Komore objavljuju se akti Komore, te se članovi obavještavaju o radu tijela i radnih tijela Komore. U službenom glasilu se također objavljuju izreke konačnih odluka stegovnih tijela. (3) Komora objavljuje opće akte te ostale obavijesti i na web stranici Komore.

XVIII. ZAVRŠNA ODREDBA Članak 104.

(stupanje na snagu Statuta)

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Broj: 01/st/06 Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera

šumarstva i drvne tehnologije Damir Felak, dipl. ing., v. r.

Page 101: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

100

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE

TEHNOLOGIJE1953

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06), uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, klasa: 011-04/07-01/41, urbroj: 525-07-07-2, od 23. svibnja 2007. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije je, na sjednici održanoj 1. lipnja 2007. godine, donijela

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne teh nologije (»Narodne novine« br. 136/06), u članku 2. stavku 3. riječ »Forest« zamjenjuje se riječju »Forestry«.

Članak 2.

Članak 29. mijenja se i glasi: »(stručni smjerovi i strukovni zadaci ovlaštenih inženjera šumarstva) (1) Ovlašteni inženjer šumarstva Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci: – izrada projekata, planova, pripremnih elaborata, studija i troškovnika za radove iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva i rasadničarstva, zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda te iskorištavanja i pridobivanja drva i sigurnosti pri šumskom radu – izrada smjernica za radove uzgajanja, iskorištavanja i zaštite šuma za potrebe šumskogospodarskih planova – odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije radova za potrebe izvođenja radova iz područja uzgajanja, zaštite i iskorištavanja šuma te i sigurnosti pri radu – provođenje, vođenje, nadzor i kontrola izvođenja svih radova iz područja uzgajanja šuma, izbora klonskih sjemenskih plantaža, proizvodnje šumskoga reprodukcijskoga i hortikulturnoga materijala, iz područja zaštite šuma, procjene ugroženosti i motrenja, iz područja iskorištavanja šuma i pridobivanja drva, kao i sigurnosti pri radu – preuzimanje, kolaudacija i kontrola kvalitete izvedenih radova, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija iz područja uzgajanja šuma, sjemenarstva, rasadničarstva, zaštite šuma te pridobivanja drva (uključujući i vrednovanje i procjenu kakvoće obloga drva, te izdavanje certifikata i potvrda o sukladnosti s propisanim standardima) – izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih dokumenata o podrijetlu, kvaliteti u usklađenosti s propisanim standardima za šumski reprodukcijski materijal u prometu, kao i o zdravstvenom stanju bilja u prometu – vođenje evidencija i analiza propisanih šumskogospodarskim osnovama i planovima, kao i zakonskim i podzakonskim aktima

PRILOG E

Page 102: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

101

– izrađuje, verificira i arbitrira vezano uz propise, norme i normative u uzgajanju, zaštiti i iskorištavanju šuma – izrada elaborata procjene rizika pri pojedinim vrstama šumskoga rada, izrada i provođenje programa osposobljavanja za rad na siguran način, sudjelovanje u licenciranju izvoditelja radova, izrada elaborata provođenja protupožarnih mjera – edukacije, savjetovanje i ostali poslovi iz područja uzgajanja, zaštite i iskorištavanja šuma, tehnika i tehnologija, kao i šumarske operative. (2) Ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci: – sudjelovanje u radnim skupinama za izradu Nacionalnog šumarskog programa, šumskogospodarske osnove područja i dokumenata prostornog uređenja; – sudjelovanje u aktivnostima provedbe nacionalne inventure šumskih resursa (neposredna provedba, nadzor); – samostalna izrada – vođenje i nadzor provedbe terenskih i uredskih radova pri izradi, obnovi ili reviziji šumskogospodarskih planova; – sastavljanje uređajnih zapisnika za šumskogospodarske planove; – edukacije, savjetovanje, izrada revizija i vještačenje u području uređivanja šuma; – Izrađuje ili vodi izradu cjelovitog (ili segmenata) Nacionalnog šumskog programa (NŠP), – vodi (facilitira) javne rasprave vezano za NŠP, – izrađuje programe za očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim područjima – izrađuje model upravljanja zaštićenim područjima s prevladavajućim šumskim ekosustavima – izrađuje elaborate za izdvajanje šuma posebne namjene – izrađuje elaborate za izdvajanje šuma iz šumskogospodarskog područja – izrađuje elaborat procjene vrijednosti šuma – izrađuje programe udruživanja privatnih šumovlasnika. (3) Ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci: – izrada lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; – projektiranje, planiranje, izrada elaborata i studija iz područja lovstva, kao i nadzor nad njihovom izvedbom; – vrednovanja, analize, motrenja i praćenja stanja divljači i njihovih staništa; – ustanovljenje lovišta; – procjena šteta od divljači i na divljači; – edukacije, savjetovanje u području lovstva. (4) Ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci: – vrednovanje, analize, motrenja i praćenja stanja šumskih ekosustava, staništa i stabala; – izrada programa, elaborata i studija o praćenju i stanju šumskih ekosustava, staništa i stabala; – izrada smjernica gospodarenja šumama za potrebe šumskogospodarskih planova u zaštićenim objektima prirode; – izrada programa, elaborata i studija ekološke sanacije šumskih staništa, kao i elaborata vezanih za štete na prirodi; – vrednovanje općekorisnih funkcija šuma; – izračunavanje biomase stabala, sastojina i ekosustava; – izrada studija utjecaja na okoliš; – edukacije, savjetovanje u području ekologije i zaštite prirode, odnosno šumskih ekosustava, staništa i stabala, kao i urbanoga šumarstva; – izrada ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu (Zakon o zaštiti prirode); – vrednovanje, analiza, procjena, motrenje i praćenje stanja urbanih šumskih ekosustava, kao i projektiranje, planiranje i izrada elaborata i studija o urbanim šumskim ekosustavima; – izrada smjernica gospodarenja urbanim šumskim ekosustavima – odabir i kontrola postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada u urbanim šumskim ekosustavima i urbanim prostorima;

Page 103: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

102

– priprema, provođenje i nadzor radova arborikulture u urbanim prostorima; – analiza, valorizacija i oblikovanje parkovnih prostora; – priprema, provedba i nadzor sanacije degradiranih staništa u urbanim prostorima, pokosa cesta, vodotoka, kamenoloma i sličnih biološkim metodama. (5) Ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci: – projektiranje, planiranje, izrada elaborata, idejnih i glavnih projekata i studija primarnog i sekundarnog otvaranja šuma, te za potrebe izgradnje i održavanja šumske infrastrukture; – izrada smjernica izgradnje i održavanja šumske infrastrukture za potrebe šumskogospodarskih planova; – nadzor izgradnje šumskih cesta i posebnih šumskih promet nica, traktorskih putova, sanacije pokosa cesta biološkim i tehnič kim metodama; – primopredaja dovršenih radova izgradnje šumskih prometnica (primarnih, sekundarnih i posebnih); – licenciranje metoda i postupaka, kao i strojeva za izgradnju i održavanja šumskih prometnica; – edukacije, savjetovanje u području izgradnje i održavanja šumske infrastrukture«.

Članak 3.

Članak 30. mijenja se i glasi: »(stručni smjer i strukovni zadaci ovlaštenih inženjera drvne tehnologije) Ovlašteni inženjer drvne tehnologije Područje ovlaštenosti, odnosno strukovni zadaci: – projektiranje i ispitivanje svojstava drvnih i nedrvnih materijala – ispitivanje, određivanje, vrednovanje i certificiranje tehnoloških, uporabnih i ostalih svojstava drva, grešaka drva, kvalitete drva, makroskopsko i mikroskopsko određivanje vrsta drva i drvnih vlakana. – organizacija rada i priprema proizvodnje u drvnoj tehnologiji – trgovina drvnim i nedrvnim proizvodima; – poslovi vještačenja; – uvođenje europskih smjernica za drvne i nedrvne materijale kao i potvrđivanje sukladnosti s navedenim smjernicama; – oblikovanje i projektiranje drvnih proizvoda; – izrada projekata za uređenje interijera, izbor materijala za opremanje objekata, nadzor i izvođenje projekata; – projektiranje tehnoloških procesa u pilanskoj proizvodnji, sušenju i parenju drva, zaštiti i konzervaciji drva, u proizvodnji ploča od cjelovitoga drva, ploča od uslojenoga drva, ploča od usitnjenoga drva, proizvoda od drva za graditeljstvo, parketa, namještaja i drugih proizvoda od drva; – nadzor izvođenja projekata i izdavanje dopuštenja za rad projektiranih proizvodnih procesa; – osiguravanje i certificiranje kvalitete proizvoda i proizvodnih procesa – specijalni proizvodi od drva«.

Članak 4.

U članku 31. stavku 2. iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi: »9. radovi vođenja privatnoga šumskog posjeda«.

Članak 5.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Vrste radova za koje Komora izdaje licence, jesu: – ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava drva, – ispitivanje i određivanje svih relevantnih svojstava, te projek tiranje drvnih i nedrvnih materijala, – oblikovanje i projektiranje drvnih proizvoda, – projektiranje tehnoloških procesa u pilanskoj proizvodnji i proizvodnji proizvoda od drva u graditeljstvu, nadzor nad izgrad njom i puštanjem u pogon, te ispitivanje kvalitete pilanskih proizvoda i

Page 104: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba

103

proizvoda od drva u graditeljstvu, sukladno EN i HRN. Poslovi rukovođenja proizvodnjom, – projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji furnira te materijala i ploča od svih oblika uslojenog i usitnjenog drva, – projektiranje tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja, opremanju objekata i drugih proizvoda od drva, nadzor nad izgrad njom i puštanje u pogon navedenih proizvodnih procesa. Poslovi rukovođenja proizvodnjom, – projektiranje unutrašnjeg opremanja objekata, odabir materijala. Nadzor izvođenja projekata unutrašnjeg opremanja. Poslovi rukovođenja unutrašnjim opremanjem objekata, – izrada projekata i elaborata za siguran rad u proizvodnim procesima prerade drva, – poslovi trgovine drvnim i nedrvnim materijalima i opremom, – poslovi vještačenja, – zaštita drva«.

Članak 6.

U članku 38. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: »(4) Članovi Skupštine imaju pravo na naknadu za svoj rad«.

Članak 7.

U članku 58. stavak 4. mijenja se i glasi: »(4) Odbor razreda čine predsjednik i šest članova razreda, izabrani na sjednici razreda, na vrijeme od četiri godine«.

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Urbroj: 349-04-2007-35 Zagreb, 1. lipnja 2007.

Predsjednik HKIŠDT Damir Felak, dipl. ing. šum., v. r.

Page 105: inženjera šumarstva i drvne tehnologije...osmišljen logo (znak) Komore, izrađen pečat te riješeni administrativni poslovi, 15. veljače 2007. godine zapošljava se prva osoba