Info Trenčín 1/2013

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Info Trenčín 1/2013

Text of Info Trenčín 1/2013

INFORMAN NOVINY SAMOSPRVY MESTA TRENN

4. janur 2013 | mesank | ronk XV | slo 1 Plat primtora zostva najniSTR. 2

Novinka na cestch sveteln spomaovaeSTR. 3

Rozpoet je rizikov, ale realistickSTR. 4

Z OBSAHU800 800 700 700 600 600 v eurch e urch 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0

Trenn ako prklad pre SlovenskoSTR. 3

Harmonogram vvozu odpadov na 1. polrok 2013STR. 6

PF 2013Zkladn zkon mesta odobrili poslanci trenianskeho mestskho zastupitestva 12. decembra 2012. Pre Trenn to bol jeden z najvzcnejch vianonch darekov. Na nov zemn pln toto mesto a jeho obyvatelia akali p rokov.

Mesto vie, ako na ierne billboardyFOTO: JN LACIKA STR. 9

Trenn m po rokoch nov zemn plnvaujem za aliu vznamn dosiahnut mtu pre nae mesto. Ist nstrahy budeme revidova v alch diskusich. Ide o iv organizmus, preto do meme vstupova zmenami a doplnkami, povedal Richard Rybnek. Nov zemn pln mesta Trenn obsahuje niekoko dleitch faktov. Predovetkm s to limity, ktor jasne uruj minimlny podiel zachovania zelene a maximlnu mieru zastavanosti zemia. Pre obanov, ktor na zklade nvrhu zemnho plnu doteraz akali, otv-

Doterajs zemn pln bol z roku 1998. Postupne sa zaali mnoi investcie od bytovch a rodinnch domov a po developersk projekty a obchodn centr. V roku 2007 sa vtedajie vedenie mesta rozhodlo vypracova nov zemn pln. Na zaiatku roka 2011 primtor Richard Rybnek cel proces na pol roka stopol a vytvoril 12-lenn odborn skupinu. Jej lohou bolo dkladne preveri nvrh novho zemnho plnu. Cel proces ovea viac zohadnil nzory a pripomienky obanov,

preto aj trval dlhie. Nov zemn pln zskal kladn stanovisk vetkch dotknutch orgnov ttnej sprvy. Schvlili ho aj mestsk poslanci. Prijali sme vak pozmeovac nvrh, aby sa do 30. 6. 2014 v centrlnej asti mesta nestavalo. Navrhli sme, aby sa vypsala medzinrodn architektonick sa, uviedol Emil Kot z poslaneckho klubu SMER-SD. Hlasovanie poslancov vnmam ako prejav odvahy, statonosti a posunu mesta Trenn dopredu. Nov zemn pln po-

ra konene monos budovania rodinnch domov. Povouje vstavbu bytov v zaniknutch priemyselnch znach, ako naprklad v areli bvalej Ozety. A okrem alch pozitvnych skutonost repektuje a chrni lesopark Brezina v jeho dnenej podobe a rozsahu.(ES)

2 | INFO

aktuality

slo 1 | ronk XV

EDITORILVen itatelia, mil Trenania, zaal sa teda nov rok. Pre nae mesto to bude rok pokraujcej vstavby novho cestnho mosta, modernizcie elezninej trate, rekontrukcie autobusovej stanice, odkanalizovania poslednch ast Trenna. A po dvoch rokoch sa dokme i viacerch viditench, hmatatench investci v jednotlivch mestskch astiach. Aj o tom je rozpoet na rok 2013. Ke k tomu pridme dnes u platn nov zemn pln, zd sa, e ns ak mimoriadne zaujmavch, iastone runch, no vemi dleitch dvans mesiacov. Vetko je ete pred nami, a tak sa v tomto vydan Infa venujeme do znanej miery ete udalostiam roka 2012. Spomname na najvie momenty, ale uverejujeme aj informcie, o ktorch ste mono doposia nevedeli. V roku 2012 sa podarilo niekoko alch dobrch vec. Jednou z nich s dnes bezbarirov vstupy do podchodu pri Hoteli Elizabeth. Roky sa o tom len hovorilo, subovalo. Konene sa udia na invalidnch vozkoch, mamiky s kokmi a vbec vetci pohybovo obmedzen dokali monosti pohodlne a bezproblmovo sa dosta z mesta na Siho, na stanicu alebo naopak. Netrvalo to vak dlho. Najskr niekto pokodil nov steny vo vntri podchodu a potom, len o niekoko tdov neskr, si dvaja mladci preukazovali svoje sily, odvahu alebo skr svoj primitivizmus na plnom znien jednho z vahov. Dnes s v rukch vyetrovatea. koda je vyslen na 4 000 eur. Situcia, ktor spsobili uom, ktor vah potrebuj a ktor ho nebud mc minimlne do konca janura pouva, je vna. Takto sprvanie sa ned zmysluplne odvodni a ani ospravedlni. Aj preto elme nmu mestu a vetkm uom v om viac cty navzjom i k prostrediu, v ktorom ijeme a ktor chceme, aby bolo krajie a lepie. Vaa redakcia

Plat primtora zostva najniOd 1. janura 2013 k zmene platu primtora Trenna nedochdza. Naalej bude dostva najni plat spomedzi vetkch krajskch primtorov.PRIMTOR MESTOPLAT v POET OBYVATEOV

Richard Rybnek Igor Choma (posl. NR SR) Jozef Gapark Peter Maruinec Frantiek Bagn Peter Gogola Pavol Hagyari Remo Cicutto Katarna Machkov Karol Janas Miroslav Kusein Anton Danko Jozef Trstensk Peter Dvoran Andrej Hrniar (posl. NR SR) Vladimr Butko Jozef Dvon Milan Ftnik Richard Rai (posl. NR SR)

Trenn ilina Dubnica nad Vhom Nov Dubnica Nemov Bansk Bystrica Preov Pieany Prievidza Povask Bystrica Zvolen Poprad Nov Mesto nad Vhom Hlohovec Martin Trnava Nitra Bratislava Koice

2508 2508 2525 2984 3060 3068 3340 3533 3635 3635 3779 3838 3862 3862 4139 4175 4263 4503 4503

55508 85000 25000 12000 6000 78000 91000 29000 50000 42000 43000 56000 21000 23000 57000 70000 87000 430000 236000

Od 1. jna 2011 pober primtor mesta Trenn Richard Rybnek mesan mzdu na rovni zkonnho minima, kedy sa koecient 3,19 nsob priemernou mesanou mzdou v nrodnom hospodrstve za predchdzajci kalendrny rok. Jeho mesan mzda v roku 2012 bola 2 508 eur. O znenie platu ete pred rokom a pol poiadal z vlastnej iniciatvy. Urobil som to pre vemi zl nann situciu mesta a tie z presvedenia a solidarity s obanmi, ktor trpezlivo znali nemal sporn opatrenia. Na druhej strane si myslm, e mesto sa nanne stabilizovalo, s jasn vsledky a dfam, e v alom roku sa aj mj plat bude prehodnocova a dostane sa na rove primtora porovnatench krajskch miest, povedal R. Rybnek. (ES)

Zastvka m zastreeniePri akan na autobus na Elektrinej ulici (pri sdlisku Noviny) u nebud udia mokn. Mesto vybudovalo nov prstreok. Tto posledn minuloron investcia v Trenne mala hodnotu 5 tisc eur. Je to al splnen sub obyvateom mesta. Okolie zastvky potrebuje ete niekoko prav. Mesto ich plnuje urobi v tomto roku. (ES)

FOTO (J)

Sate a vyhrajte s INFOOdpovedzte a vyhrajteDve vstupenky na 3. VCHODNIARSKY PLES v Trenne. Kon sa v Posdkovom klube (bval Dom armdy) 25. janura 2013 so zaiatkom o 19.00 hodine. O koko miest postpilo za dva roky mesto Trenn v rebrku otvorenosti samosprv, ktor vypracovva Transparency International Slovensko? Odpovede posielajte do 18. janura na info@trencin.sk.

NEPRILO VM DOMOV INFO?

Reklamcie roznosu hlste prosm do utorka 8. janura 2013 najneskr do 14.00 hodiny na slo 032/6504 287.

4. janur 2013

aktuality

INFO | 3

Trenn ako prklad pre SlovenskoZa dva roky poklesol dlh mesta Trenn o takmer 40 percent. etrenie, ku ktormu samosprvy vyzva Vlda SR, Trenn u dvno rob.

STRUNE

Na konci februra 2012 bol kad Trenan zadlen sumou 515 eur. V zvere oktbra to bolo 436 eur. Celkov vka dlhu k 31. oktbru bola 24,2 milina eur, o je dokonca menej, ako tomu bolo na konci roka 2008 (26,5 milina eur). Za rok 2009 sa zvzky mesta zvili na 27,6 milina eur, kad Trenan dlil sumu 507 eur. Zadlovanie pokraovalo rchlym tempom. V roku 2010 a do vky 39,7 milina eur. Dlh na obyvatea sa tak vyplhal na 714 eur. Obrat nastal a v roku 2011. Stpajcu krivku zastavilo prsne etrenie. Celkov dlh mesta k poslednmu decembru 2011 tak klesol na 29,9 mil. eur, dlh na obyvatea na 539 eur.

veru, e by to bol v tejto situcii luxus. Tch 15 000 eur, ktor sa takmto spsobom uetria, pjde na rekontrukciu krenia v M Stromov (sdl. Noviny), podporme o. z. Refugium a evanjelick cirkev, zdvodnil poslanec a predseda nannej komisie Pavol Kubeka (SMER-SD). Na nvrh predsedu poslaneckho klubu SMER-SD Daniela Benka poslanci v rozpote na rok 2012 znili poloku Mzdy pre mestsk rad a mestsk polciu o 5 percent. Ke k tomu vetkmu prid-

me fakt, e sa nm za dva roky podarilo zni dlh o 40 percent, tak potom mesto Trenn je prkladom pre cel Slovensko a aj pre Vldu SR, ktor vyzva samosprvy, aby etrili aj na vlastnch mzdch. My v Trenne to u dvno robme. Nae mesto urobilo najviu reformu a ozdravenie verejnch nanci, povedal treniansky primtor. Na decembrovom zastupitestve sa s poslancami a predsedom Finannej a majetkovej komisie Pavlom Kubekom poakovali obanom za trpezlivos pri znan bolestivch, ale nevyhnutnch reformnch opatren.(RED)

T

renn m nov ulicu. Vol sa Hroznov a nachdza sa v Zlatovciach pri uliciach Slivkov a afrnov. Vznikla vstavbou. Jej nzov navrhli poslanci mestskej asti Zpad a mestsk parlament ho odshlasil 12. decembra. aka spoluprci Mestskho radu Trenn s Intittom pre dobre spravovan spolonos je komunikcia obanov a samosprvy mon u aj cez portl www.odkazprestarostu.sk. Prostrednctvom neho mu obania nahlasova samosprve kadodenn problmy vo svojom okol.

V

2008 2012 2008 - 2012800 800 700 700 600 600 v eurch e urch

Vzdali sa notebookov

500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0

O nannej situcii mesta informoval primtor Richard Rybnek na poslednom mestskom zastupitestve v roku 2012. Poslanci sa na zasadnut vzdali nkupu novch notebookov. Kad z ns m doma notebook alebo laptop, a tak sme dospeli k z-

1

9. decembra sa na Mestskom rade v Trenne zili zstupcovia seniorskch organizci, ktor v meste psobia. S primtorom Richardom Rybnkom hovorili o vzjomnej spoluprci, podpore i problmoch, ktor seniorov trpia. alie stretnutie Rady starch bude 20. februra 2013.

Sveteln spomaovae ako prevenciaOd 20. decembra je na zem mesta v prevdzke p svetelnch s p o m a o v a o v. S umiestnen na najviac rizikovch komunikcich tak, ako ich vytipovalo mesto a schvlil Dopravn inpektort Okresnho riaditestva PZ SR. Vodiov bud upozorova na prekroenie maximlne povolenej FOTO (J) rchlosti a zaznamenva na Ulici gen. Svobodu a alej na Soblahovskej, Inoveckej, Hodovej a Povaskej ulici. Mesto k tomuto kroku pristpilo pre zvenie bezpenosti na cestch. Do svetelnch spomaovaov investovalo necelch 12 tisc eur. (ES)

Mesto sa sprva otvorenejieTrenn si v transparentnosti dva roky od volieb polepil. V rebrku otvorenosti a transparentnosti voi svojim obyvateom postpil zo tyridsiateho na osemnste miesto.

T