INFORMAČNÝ LIST PREDMETU Univerzita J. Selyeho KMA/DS .55.77 40.38 0.0 3.85 0.0 0.0 Vyučujúci:

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INFORMAČNÝ LIST PREDMETU Univerzita J. Selyeho KMA/DS .55.77 40.38 0.0 3.85 0.0 0.0 Vyučujúci:

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KMA/DS-MAT/MA/09

  Nzov predmetu: Diplomov seminr

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: SeminrOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 3 Za obdobie tdia: 39Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 6

  Odporan semester/trimester tdia: 3.

  Stupe tdia: II.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:truktra zverenej prce. Forma a usporiadanie jednotlivch ast zverenej prce. vodzverenej prce.Stav doterajch poznatkov. Formulcia pracovnej hypotzy. Metodika spracovania tmy. Vsledky.Diskusia k vsledkom. Zvery. Pouit literatra. Prlohy.

  Odporan literatra:ALBERT, S.: Dolgozatok rsa. Komrno: SJE, 2007. ISBN 978-80-89234-22-6ECCO, U.: Hogyan rjunk szakdolgozatot?, Gondolat Budapest, 1991KATUK, D.: Ako psa vysokokolsk a kvalifikan prce. Bratislava, Stimul, 1998, ISBN80-85697-80-3Odborn literatra poda zvolenej tmy

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 37

  A B C D E FX

  86.49 2.7 5.41 2.7 2.7 0.0

  Vyuujci: Mgr. Tnde Berta., doc. RNDr. Jnos Tth, PhD.., RNDr. Jzsef Bukor, PhD.., RNDr.Peter Csiba, PhD.., doc. RNDr. Ferdinnd Filip, PhD.., RNDr. Zuzana rki, PhD.., RNDr. ZoltnFehr, PhD.., Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.., doc. RNDr. Jnos Tth, PhD.., RNDr. Zuzana rki,PhD.., Mgr. Tnde Berta., RNDr. Jzsef Bukor, PhD.., RNDr. Peter Csiba, PhD.., RNDr. ZoltnFehr, PhD.., doc. RNDr. Ferdinnd Filip, PhD.., Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.., Mgr. SndorKelemen, PhD.., doc. RNDr. Ladislav Mik, CSc.., Dr. habil. Lszl Szalay, DSc..

  Dtum poslednej zmeny: 19.06.2016

 • Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. ThDr. Istvn Karasszon,PhD.garantdoc. RNDr. Jnos Tth, PhD.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KMA/DS2/MA/09

  Nzov predmetu: Didaktick seminr II.

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: SeminrOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 2

  Odporan semester/trimester tdia:

  Stupe tdia: II.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:Didaktick rozbor konkrtnych tematickch celkov: planimetria a stereometria, kombinatorika,tatistika a pravdepodobnos.V rmci tchto tematickch celkov diagnostick analza iackych prc a mon stratgie uiteovejprce, motivcia.

  Odporan literatra:Uebnice matematiky pre 2. Stupe ZHejn a kol.: Teria vyuovania matematiky 2, SPN, Bratislava, 1990Hejn M.-Kuina, F.: Dt, kola, matematika, Portl, Praha, 2001Szendrei J.: Gondolod, hogy egyre megy?, Typotex Kiad, Budapest, 2005Divek a kol.: Didaktika matematiky pro uitelstv 1. st. Z, SPN, Praha, 1989

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 68

  A B C D E FX

  38.24 29.41 25.0 4.41 2.94 0.0

  Vyuujci: RNDr. Zuzana rki, PhD..

  Dtum poslednej zmeny: 19.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. ThDr. Istvn Karasszon,PhD.garantdoc. RNDr. Jnos Tth, PhD.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KMA/DS3/MA/09

  Nzov predmetu: Didaktick seminr III.

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: SeminrOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 2

  Odporan semester/trimester tdia: 3.

  Stupe tdia: II.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:

  Vsledky vzdelvania:

  Strun osnova predmetu:Trigonometria a komplexn sla, zavedenie zkladnch pojmov, didaktick analza tematickchcelkov.Vyuitie histrie vo vyuovan matematiky.Rozvjanie divergentnho myslenia iakov na hodinch matematiky.Organizcia vyuovacieho procesu, skanie, klasifikcia a stratgie overovania vedomost.Posdenie didaktickej nronosti vybranch tematickch celkov.

  Odporan literatra:Hejn a kol.: Teria vyuovania matematiky 2, SPN, Bratislava, 1991Rys, S.: Pprava uitele na vyuovn, SPN, Praha, 1979Hejn M.-Kuina, F.: Dt, kola, matematika, Portl, Praha, 2001Szendrei J.: Gondolod, hogy egyre megy?, Typotex Kiad, Budapest, 2005Plya, Gy.: A gondolkods iskolja, Gondolat, Budapest, 1977Uebnice matematiky pre stredn koly

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 81

  A B C D E FX

  34.57 19.75 20.99 13.58 11.11 0.0

  Vyuujci: PaedDr. Jzsef Kalcska.

  Dtum poslednej zmeny: 19.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. ThDr. Istvn Karasszon,PhD.garantdoc. RNDr. Jnos Tth, PhD.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KPD/GEN 2/13

  Nzov predmetu: Rodovos a ena 2

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: SeminrOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 1

  Odporan semester/trimester tdia: 2.

  Stupe tdia: II.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:Aktvna asVypracovanie tdie v dohodnutej tme v rozsahu 15 000 charakterov

  Vsledky vzdelvania:Prehbenie vedomost tudentov v oblasti vchovy a vzdelvania rodov v historickom kontexte.tudijn predmet zaklad na pokraovan tm z GEN1.

  Strun osnova predmetu:Spoloensk obraz eny a mua v 20. a 21. str.Hlavn udalosti vo vytvran obrazu ien a vchovy ien v 20. a 21. str.Vvoj vzdelvania muov a ien, rozdielnosti, pecifik, obmedzenia.Boj za as ien na vysokch kolch v 19. a 20. str.Roly ien v I. a II. svetovej vojne.Dsledky nstupu ien na trh prce. Vvoj obrazu "modernej eny".Analza ivotnch drh muov a ien, karirne monosti ien v 20. str. Intelektulne enskprofesie.Zmena ivota ien po II. svetovej vojne. "Baby-room" a dsledky, zmena tgradicionlneho obrazumua a eny.Zmeny vzdelvania ienv druhej polovici storoia.eny vo vysokokolskom prostred - monosti a obmedzenia.eny vo vedeckom ivote.

  Odporan literatra:Puknszky Bla: A nnevels trtnete. Jegyzet. Selye Jnos Egyetem, Tanrkpz Kar,Komrom, 2015.BTOROV, Zora. a kol. (2003): eny, mui a rovnos prleitost. In: Slovensko 2002.Shrnn sprva o stave spolonosti. Bratislava: Intitt pre verejn otzkyKri Katalin: Tollam szivrvnyba mrtom. Forrsok az eurpai ntrtnet krbl az kortl a20. szzadig. 1999. Pcs.Kri Katalin: Nkp s lenynevels az 1960-as vekben a tantervek tkrben.ActaPaedagogiva, 2002. 4. szm, 14-21. URl: www. kerikata.huPalasik Mria s Sipos Balzs: Hzastrs? Munkatrs? Vetlytrs? A ni szerepek vltozsa a 20.szzadi Magyarorszgon. 2005. Napvilg Kiad, Budapest.

 • Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 124

  A B C D E FX

  50.0 13.71 25.0 8.87 2.42 0.0

  Vyuujci: prof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc..

  Dtum poslednej zmeny: 14.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. ThDr. Istvn Karasszon,PhD.garantdoc. RNDr. Jnos Tth, PhD.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KAV/KAdm/BPV/15

  Nzov predmetu: Biblick perikpy pri vyuovan

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: PrednkaOdporan rozsah vuby ( v hodinch ):Tdenn: 1 Za obdobie tdia: 13Metda tdia: prezenn

  Poet kreditov: 2

  Odporan semester/trimester tdia: 3.

  Stupe tdia: II.

  Podmieujce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu:Predmet kon hodnotenm. Pre spen absolvovanie predmetu tudent mus zska minimlne50 % bodovho hodnotenia. Udelenie hodnotenia predmetu znmkou sa uskutouje podaklasifikanej stupnice, ktor tvor es klasifikanch stupov: a) A vborne (numerickhodnota 1) vynikajce vsledky (90 -100%), b) B vemi dobre (1,5) nadpriemern vsledky(80 -89%) c) C dobre (2) priemern vsledky (70 -79%) d) D uspokojivo (2,5) prijatenvsledky (60 - 69%) e) E dostatone (3) vsledky spaj minimlne kritri (50 -59%) f) FX nedostatone (4) (0 - 49%).

  Vsledky vzdelvania:Cie predmetu: Zska vhad do biblickho sveta, naui sa selektvne pracova s vysokoodbornmi pramemi a osvoji si vlastn spsob vskumu v danej problematike; nauitudentom teologicky, katecheticky a pedeagogicky hodnoti, spracova biblick perikpyrznych nrov a tmat.

  Strun osnova predmetu:Biblia, nre, perikpy. Zkladn charakteristik. Elementrne truktry. Zkladn pojmy vovyuovan nboenstva. Biblick prbehy. Archeprbehy. Dejinn udalosti. Prikzania. Prorockknihy, proroctv. Mudroslovn lirteratra v Starej zmluve. almy. Evanjeli. Novozmluvn listy.Apokalyptick texty. Podobenstv. Zzraky.

  Odporan literatra:Baldermann, Ingo: A Biblia, a tanuls knyve. Klvin Kiad, 2003. ISBN 963 300 942 1Nmeth Dvid: Hit s nevels. Budapest, 2002, ISBN 963 8392 53 3A szentrs magyarzata Jubileumi kommentr. Budapest, A Reformtus Zsinati IrodaSajtosztlya. 1968

  Jazyk, ktorho znalos je potrebn na absolvovanie predmetu:

  Poznmky:

  Hodnotenie predmetovCelkov poet hodnotench tudentov: 52

 • A B C D E FX

  55.77 40.38 0.0 3.85 0.0 0.0

  Vyuujci: Mgr. Zsolt Grzdi, PhD..

  Dtum poslednej zmeny: 29.06.2016

  Schvlil: garantprof. Dr. Bla Istvn Puknszki, DSc.garantprof. ThDr. Istvn Karasszon,PhD.garantdoc. RNDr. Jnos Tth, PhD.

 • INFORMAN LIST PREDMETU

  Vysok kola: Univerzita J. Selyeho

  Fakulta: Pedagogick fakulta

  Kd predmetu:KAV/KAdm/DK/15

  Nzov predmetu: Didaktika katechetiky

  Druh, rozsah a metda vzdelvacch innost:Forma vuby: CvienieOdporan rozsa