of 26 /26
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 16. 10. 2018 Informatívna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Predkladateľ : Materiál obsahuje : Ing. Dušan Pekár v.r. prehľad údajov z jednotlivých ZŠ starosta prehľad údajov z jednotlivých MŠ Zodpovedný zástupca starostu: MVDr. Marián Gajdoš v.r. zástupca starostu Prednosta: Ing. Ignád Olexík, PhD. v.r. prednosta Mgr. Viera Kováčová v.r. poverená vedúca odboru Spracovateľ : Mgr. Janka Lukáčová v.r. referent referátu metodiky škôl a školských zariadení Mgr. Eva Pindjáková v.r. referent referátu metodiky škôl a školských zariadení Ing. Navrátilová v.r. vedúca referátu ekonomiky škôl Október 2018

Informatívna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a ... · 3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ro čníka Matematika Testovanie 9 - 2017 ZŠ Matematika percentil školy*

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 16. 10. 2018

Informatívna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Predkladateľ: Materiál obsahuje: Ing. Dušan Pekár v.r. prehľad údajov z jednotlivých ZŠ starosta prehľad údajov z jednotlivých MŠ Zodpovedný zástupca starostu: MVDr. Marián Gajdoš v.r. zástupca starostu Prednosta: Ing. Ignád Olexík, PhD. v.r. prednosta Mgr. Viera Kováčová v.r. poverená vedúca odboru Spracovateľ: Mgr. Janka Lukáčová v.r. referent referátu metodiky škôl a školských zariadení Mgr. Eva Pindjáková v.r. referent referátu metodiky škôl a školských zariadení Ing. Navrátilová v.r. vedúca referátu ekonomiky škôl

Október 2018

2

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 383/XXII/2013 referát metodiky škôl a školských zariadení, kultúry a športu vypracoval súhrnnú informatívnu správu o činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2017/2018. Predkladané informácie boli poskytnuté riaditeľmi základných škôl v septembri 2018.

1. Údaje o škole (počet tried, počet žiakov, počet učiteľov)

Základná škola

1. stupeň

2. stupeň

1. a 2. stupeň

trieda žiaci trieda žiaci trieda žiaci Borodáčova* 8 125 5 66 13 191 Špeciálne triedy - - Drieňová 14 343 16 424 30 767 Kulíškova* 7 154 9 127 16 281 Špeciálne triedy 4 29 2 12 6 41 Medzilaborecká 12 271 10 194 22 465 Mierová 13 280 12 240 25 520 Nevädzová 17 361 14 342 31 703 Ostredková 17 407 14 327 31 734 Ružová dolina 8 170 5 111 13 281 Vrútocká 9 172 10 175 19 347

* Špeciálne triedy

Školský klub detí

ŠKD pri ZŠ Počet oddelení Počet žiakov k 15.9.

Počet žiakov k 31.8.

Borodáčova 5 107 90 Drieňová 14 367 351 Kulíškova 9 166 169 Medzilaborecká 10 262 261 Mierová 12 273 274 Nevädzová 17 342 346 Ostredková 17 400 393

Ružová dolina 5 143 135 Vrútocká 6 150 146

3

Počet pedagogických zamestnancov školy

ZŠ Pedagogickí zamestnanci /fyzický stav/

Počet pdg. zamestnancov (Prepočítaný stav na celé úväzky)

Borodáčova 19 18, 6 Drieňová 64 64, 01 Kulíškova 38 37, 1 Medzilaborecká 43 42, 52 Mierová 47 45,56 Nevädzová 62 59, 76 Ostredková 46 43 Ružová dolina 24 24 Vrútocká 31 30, 58

2. Hodnotenie výsledkov Štátnou školskou inšpekciou a z toho vyplynuté opatrenia

ZŠ Kontrola ŠŠI vykonaná v období

Opatrenia, ktoré vyplynuli z kontroly

Borodáčova 2017/2018 Doplnenie dokumentácie 1 žiaka o inf. súhlas ZZ Drieňová nebola –––––––––––––––––––––––––––––––- Kulíškova 15. 6, -19. 6. 2018 Stav zabezpečenia vzdelávania žiakov

so zdravotným znevýhodnením v ZŠ– zamerané na 5. ročník ZŠ. Zlúčenie tried na II. stupni – opatrenie.

Medzilaborecká nebola –––––––––––––––––––––––––––––––- Mierová nebola –––––––––––––––––––––––––––––––- Nevädzová nebola –––––––––––––––––––––––––––––––- Ostredková 12. 12. 2017 ŠŠI potvrdila súlad ŠkVP so ŠVP. Ružová dolina nebola –––––––––––––––––––––––––––––– Vrútocká nebola –––––––––––––––––––––––––––––––-

4

3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Matematika

Testovanie 9 - 2017

ZŠ Matematika percentil školy* % úspešnosti

SR – priemerná %-uálna úspešnosť 55, 9 %

Borodáčova 58, 20 Drieňová 65, 34 Kulíškova 51, 30 Medzilaborecká 65, 0 9, 1 Mierová 72, 8 90, 4 Nevädzová 64, 5 77, 1 Ostredková 64, 3 79 Ružová dolina 50, 6 Vrútocká 62, 4 54, 46

*percentil školy : vyjadruje, aké % škôl v SR dosiahlo horší výsledok Slovenský jazyk

Testovanie 9 - 2017

ZŠ Slovenský jazyk percentil školy % úspešnosti

SR – priemerná %-uálna úspešnosť

63, 0%

Borodáčova 61, 30 Drieňová 72, 16 Kulíškova 56, 80 Medzilaborecká 69, 90 6, 9 Mierová 72, 2 90,4 Nevädzová 64, 6 55,5 Ostredková 70, 6 82 Ružová dolina 61, 4 Vrútocká 66, 1 51, 63

5

4. Najvýznamnejšie projekty a aktivity školy ( uveď maximálne 5)

ZŠ Najvýznamnejšie projekty

školy a aktivity Borodáčova Projekty :

-Grant Technika hrou - Nadácia Volkswagen Slovakia -Grant - Revitalizácia v areáli ZŠ Borodáčova -Eko-Safari Aktivity: -Beseda Kyberšikanovanie -Workshop MŠ – Čarovná veda -Korčuliarsky a plavecký výcvik – I. stupeň -Načo nám je fyzika – exkurzia -Microsoft pre deti - workshop

Drieňová Projekty: -BSK projekt - Futbal to je hra! -Modrá, zelená a zdravá škola -Za čistejší vzduch -MČ BA Ružinov - Skočme si spolu Aktivity: -Ružinovský idol 2017 Dublin -Dni zdravej výživy, jablka, knižníc -Vianočné a veľkonočné dielničky -Súťaže, exkurzie, výlety, športové súťaže, olympiády, ŠvP, LVVK, návštevy predstavení, besedy... -Bežecká dráha - zbierka

Kulíškova Projekty: -Ovocie do škôl - Mliečna liga - Štafety P. Safka - Šport - Medzinárodné - Znojmo Aktivity: -Majster Ruž: Okresné kolo – 1. miesto florbal, -O pohár Trnávky – 1. miesto I. stupeň, -Basketbal - 5. miesto, -Technická olympiáda – 1. miesto, -O putovný pohár starostu mestskej časti Ružinov – 1. miesto atletika

Medzilaborecká Projekty : -Zdravý životný štýl – Liga proti rakovine – prednášky, besedy, charitatívna zbierka -Medzigeneračné dialógy – Pomoc seniorom – kultúrne programy vytvorené žiakmi školy pre domovy dôchodcov -S knihou nie si nikdy sám – reťazové čítanie v triedach,výroba leporel, súťaž o najdivotvornejšiu záložku do knihy

6

-Tri groše – finančná gramotnosť – naučiť deti rozumnému hospodáreniu s peniazmi, uvedomiť si hodnotu peňazí -Bavme deti športom – inšpirovať deti k športovým aktivitám, športom bojovať proti obezite. Aktivity : -Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka – netradičné rozlúčenie sa deviatakov s pedagógmi školy a rodičmi (spoločné posedenie s kultúrnym programom a občerstvením) -Jesenné, vianočné a jarné tvorivé dielne v ŠKD (výroba darčekov a ozdôb) -Vianočný bazár – každoročné stretnutie bývalých absolventov a súčasných žiakov školy na charitatívnej akcii pre deti v hmotnej núdzi -Olo-programy (zber papiera, fliaš, gaštanov) – naučiť deti a rodičov separovať druhotné suroviny a pomáha prírode -Hravo – zdravo – ovocné a zeleninové dni pre žiakov 1. stupňa (výroba ovocných pohárov, zdravých nátierok, šalátov)

Mierová Projekty : -Škola podporujúca zdravie -OLOmpiáda -Modrá škola -Európsky týždeň športu -Krimichémia Aktivity: -100 rokov ČSSR v našej škole -Predstavenie SĽUK-u -Návšteva RND -Fašiangový karneval -Návšteva ZOO.....

Nevädzová Projekty: -Infovek, , Zippyho kamaráti, -Škola priateľská k deťom, -Vedomostné ostrovy, M -Modrá škola, Zelená škola -Fast for Word, -vlastné projekty Jeseňou života spolu s deťmi (zamerané na seniorov), Pošli to ďalej (zamerané na MŠ) Aktivity: -cudzie jaz. – Európsky deň jazykov, jazykovo-plavecký kurz, -anglická kaviareň, anglicko-športový deň, -časopis v ANJ, v NEJ, budovanie knižnice angl. lit., temat. deň Goethe tag,

7

- rovesnícke vzdelávanie – Chemická šou,Fyzikálna šou, envirinm. projekty, budovanie Záhrady, ktorá učí, -dobrovoľnícke aktivity – Deň narcisov, Modrý gombík, vianočná burza, zbierka potravín, zber plastových vrchnákov,Stridžie dni, Jánske ohne – ľudové tradície, - akcie pre rodiny – Šrek, brigády

Ostredková Projekty: -Škola priateľská deťom Aktivity: -Tanečný šport

Ružová dolina Projekty: -separovaný zber surovín -zber papiera -strom života -hlasné čítanie Aktivity: -eko-výchovné programy a aktivity -protidrogové výchovné programy a besedy, -projektové dni, školy v prírode, exkurzie, výlety,

Vrútocká Projekty: -Milujem dejepis, - Červené stužky, -Deti Zeme, -Nemčina je zábavná, -Škola, otvorená športu Aktivity: -Týždeň zdravej výživy, -O pohár Trnávky- športový turnaj medzi školami, -vianočný bazár, -pasovačka piatakov, -Vrútocká má talent, -Deň matiek

8

5. Spolupráca s verejnosťou a poskytovanie služieb

ZŠ Spolupráca s verejnosťou Poskytovanie služieb Borodáčova -Revitalizácia školského areálu,

-IKEA, Hornbach, Datart– energetické certifikáty, -Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti rakovine,

Prenájmy priestorov školy: -ZUŠ, -Tanečná škola, -Športový klub FTVŠ UK,

Drieňová -DK Ružinov, -MŠ Haburská, -CVPPaP Drieňová, RŠK, Ružinovská knižnica, -fakultná škola pre PdFUK, -vianočné a školské akadémie, ....

-IŽK, emailová komunikácia s rodičmi, konzultačné hodiny pre rodičov, -jazyková škola, umelecké a športové prípravky, -školský psychológ, špeciálny pedagóg, -telocvičňa a areál pre verejnosť, -školy v prírode v SR aj zahraničí, -netradičné popoludnia a víkendové aktivity

Kulíškova -Karate YPPON, -duálne vzdelávanie – ŠOŠ –Volswagen, -fakultná škola pre PdF UK, -spolupráca s odbornými pracoviskami - CPPPaP, CŠPPPaP, ÚPSVaR, PdFUK, CVČ, ESKO, RŠK.

-vzájomné návštevy, -ukážkové hodiny, podujatia, - pracovisko pre prax študentov fakúlt UK

Medzilaborecká -Deň predškolákov – netradičné sobotňajšie predpoludnie pre deti a rodičov – ozajstné vyučovanie pre budúcich prváčikov, -Noc v knižnici – noc plná kúziel, športových zápolení a zábavno-súťažných aktivít, -Ranné stretnutia so špeciálnym pedagógom, -Letná prázdninová činnosť – týždeň prázdnin v škole (bez školy) s množstvom hier a pri spoznávaní krás Slovenska.

-víkendové vyučovanie v škole, -čas strávený v škole netradične, tajomne, -konzultačné služby špeciálneho pedagóga pre deti a rodičov

Mierová -Športové kluby, -Domov dôchodcov, -OZ Mierová Prievoz

-prenájmy priestorov školy a športovísk, -organizovanie kultúrnych podujatí

Nevädzová -OZ Nevädza (RZ), OZ Liga proti rakovine, OZ Plamienok, jazykové školy CLASS, -International Haus, English For You, Agentúra Pontis, FitKids, -RŠK, CPPPaP, Krúžky v škole, -Nadácia Úsmev ako dar, -Ružinovská tenisová akadémia

-poskytovanie priestorov, -spoločné akcie -dobrovoľnícka práca žiakov, rodičov

9

Ostredková -komunitné spolužitie -prenájmy priestorov Ružová dolina -RŠK,

-knižnica na Miletičovej ulici, -miestna organizácia ČK, -DK Ružinov, -TV Ružinov

-využívanie školskej telocvične

Vrútocká -spolupráca s Občianskym združením Trnávka a Radou rodičov -spolupráca s Ligou proti rakovine pri Dni narcisov -spolupráca so súkromnými umeleckými školami ART PEGAS a Ružová dolina na krúžkovej činnosti -spolupráca s Paneurópskou vysokou školou –filozofickou fakultou- katedrou psychológie, pre ktorú sme cvičnou školou pre študentov -spolupráca so SOŠ chemickou v BA

-prenajímanie telocvične -bezplatné poskytovanie cvičebne v suteréne pre dôchodcov na cvičenie jogy -prenájom zubnej ambulancie – ošetrovanie detí a ostatnej verejnosti -poskytovanie oploteného multifunkčného ihriska a tartanovej bežeckej dráhy pre verejnosť počas celého roka -získavanie fin. prostriedkov od rodičov na účet OZ Trnávka a darovací účet školy

6. Oblasti, v ktorých škola a) dosahuje a) dobré / nadštandardné výsledky b) prejavuje nedostatky, oblasti, kde je nutné úroveň zvýšiť

ZŠ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré / nadštandardné výsledky

Nedostatkové oblasti

Borodáčova -stabilné zloženie pedagogického zboru. -žiaci majú zvýšený počet hodín výučby cudzieho jazyka a lektora CLASS. -Na I. stupni anglický jazyk už od 1. triedy. -výborná pripravenosť žiakov na Testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy. -skvelá spolupráca s rodičmi, výborné využitie 2% dane od rodičov.

-slabá motivácia žiakov na

niektorých predmetoch.

-problémoví žiaci, ktorým sa nechce učiť a nemajú dostatočnú podporu v rodine. -ekonomická otázka škôl. -kvalitné vzdelávanie učiteľov poskytované akreditovanými inštitúciami. -prezentácia školy na verejnosti

10

Drieňová -stabilné zloženie pedagogického zboru,

-zodpovedný a kreatívny kolektív, -zapájanie sa do vysokého poctu projektov a grantov, -anglický jazyk od prvého ročníka, -úspešnosťv olympiádach, -organizácia vlastných projektov a podujatí, –-získavanie nadštandardných finančných prostriedkov, -zviditeľňovanie školy na verejnosti, -budovanie imidžu školy, vynovené priestory nadštandardne vybavené technikou a pomôckami,...

-zlá spolupráca s rodičmi problémových žiakov, -slabá motivácia žiakov na niektorých predmetoch

Kulíškova -špeciálne triedy s NKS -športové triedy – úspechy v súťažiach, -Fakultná škola UK, -inovácia a údržba športového areálu, interiéru školy.

-zastaralé učebne PC, -neospravedlnená školská dochádzka I. stupeň

Medzilaborecká -spoločné akreditované vzdelávania pedagógov priamo v škole – s cieľom obohatenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov o inovatívne a kreatívne postupy, -empatický prístup učiteľov, škola „rodinného typu“, kde každý učiteľ pozná každého žiaka, -dobrá spolupráca so zriaďovateľom podpora školských aktivít, -rozvoj talentov a monitorovanie individuálneho rastu jednotlivcov.

–––––––––––––––––––––––––––-

Mierová -výchovno – vzdelávací proces -stabilný pedagogický kolektív, zvyšovanie, odborných spôsobilostí -individuálna starostlivosť o žiaka, práca školskej špeciálnej pedagogičky -neustále sa zvyšujúci záujem žiakov o našu školu -materiálne zabezpečenie

––––––––––––––––––––––––––––

Nevädzová -vyučovanie cudzích jazykov – hodinová dotácia, doplňujúce aktivity, -projekty, tábory, intenzívne kurzy so zahr. lektormi, zvádzanie metódy CLIL, -príprava žiakov na ďalšie štúdium, -ďalšie vzdelávanie ped. pracovníkov, -tvorba vlastných projektov, -rovesnícke vzdelávanie, -škála voľnočasových aktivít žiakov, -práca špec. ped., školského psych, asistenta učiteľa

-počet jazykovo zdatných učiteľov 1. stupňa ANJ, -odbornosť vyučovania predmetu Technika, -nedbalý prístup žiakov ku školskému majetku, -pasívny postoj niektorých kolegov k mimovyučovacím aktivitám

Ostredková -výborné vyučovacie výsledky a umiestnenia -nedostatočná kapacita školy,

11

žiakov v celonárodných a medzinárodných súťažiach

-nevyhovujúci športový areál.

Ružová dolina -vyučovanie cudzích jazykov, -práca v záujmových útvaroch, -mimoškolské aktivity pre žiakov: výlety, exkurzie, školy v prírode, -kultúrny program pre rodičov: Vianočná akadémia, program ku Dňu matiek, veľko-nočné trhy, -projektové dni a dni otvorených dverí,...

-intenzívnejšie využívanie IKT vo vyučovacom procese -zlepšenie pravidelnej aktualizácie webovej stránky školy

Vrútocká -výtvarné súťaže, recitačné súťaže a talentové súťaže

-zavedenie povinného predmetu v ŠkVP - anglický jazyk v 1. a 2. ročníku v počte 2 hod. týždenne v rámci voliteľných hodín, -zavedenie povinného druhého cudzieho jazyka –nemeckého v 5. a 6. roč. v počte 2 hod./týž.- v rámci voliteľných hodín, -olympiády a postupové súťaže v okresnom a krajskom kole, -práca s integrovanými žiakmi

-vyššia absencia žiakov zo sociálne menej podnetného prostredia, -priemerný prospech žiakov školy, okrem známok z výchovných predmetov, spôsobený väčším počtom detí rodičov so stredoškolským a základným vzdelaním menší počet žiakov intelektovo nadaných, -väčší počet individuálne integrovaných žiakov /31/ , -slabšia účasť rodičov na rodičovských združeniach v niektorých triedach, vyplývajúca z predchádzajúcich bodov

7. Počet žiakov s patologickými prejavmi

/najmä záškoláci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/

ZŠ Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami (Stav k 31.8)

% žiakov so ŠVVP z celkového počtu žiakov školy

Borodáčova 22 11, 5% Drieňová 52 6,78% Kulíškova 83 25, 0% Medzilaborecká 40 8, 6% Mierová 32 6, 15% Nevädzová 34 4, 84% Ostredková 41 5,54%

12

Ružová dolina 31 11% Vrútocká 31 8, 93%

Do patologických prejavov započítaní všetci žiaci, ktorí mali udelené akékoľvek výchovné opatrenie.

ZŠ *Počet žiakov s patologickými prejavmi

% žiakov s patologickými prejavmi z celkového počtu žiakov školy

*Z toho počet so zníženou známkou o správania

Borodáčova 29 15, 10% 2 Drieňová 93 12, 13% 16 Kulíškova 16 4, 90% 16 Medzilaborecká 1

0, 2% 1

Mierová 45 8,07% 2 Nevädzová 75 10, 67 13 Ostredková 53 7, 17 3 Ružová dolina 17 6, 04 6 Vrútocká 17 4, 9 9

ZŠ Počet žiakov - záškolákov (stav k 31.8.)

% žiakov – záškolákov z celkového počtu žiakov školy

Borodáčova 4 2,09% Drieňová 0 0% Kulíškova 6 1,80% Medzilaborecká 4 0, 9% Mierová 0 0% Nevädzová 7 0,99% Ostredková 2 0, 27 Ružová dolina 15 5,33 Vrútocká 3 0, 86

13

8. Úspešnosť pri prijímaní na stredné školy a gymnáziá.

ZŠ Počet žiakov 9. ročníka (k 31.8.)

Z toho prijatí do gymnázia

% úspešnosti prijatia z celkového počtu žiakov 9.roč.

Borodáčova 10 1 10,0% Drieňová 59 31 52, 54% Kulíškova 23 2 9, 0% Medzilaborecká 16 5 31, 3% Mierová 34 18 52, 94% Nevädzová 48 18 37, 5% Ostredková 48 16 33,33% Ružová dolina 18 4 22, 2 Vrútocká 31 9 29

ZŠ Počet žiakov 9. ročníka (k 31.8.)

Z toho prijatí do SŠ

% úspešnosti prijatia z celkového počtu žiakov 9.roč.

Borodáčova 10 8 80, 0% Drieňová 59 28 47, 46% Kulíškova 23 21 91, 0% Medzilaborecká 16 11 68, 7% Mierová 34 16 47, 06% Nevädzová 48 30 62, 5% Ostredková 48 32 66, 66% Ružová dolina 18 13 72, 2% Vrútocká 31 22 70, 9%

Poznámka: ZŠ Borodáčova – 1 žiačka 9. ročníka mimo územia SR

14

Pridelené prostriedky na základné školy za obdobie od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Finančné prostriedky Finančné prostriedky Finančné prostriedky Ostatné Základná škola prenesený výkon originálne pôsobnosti z prenájmu priestorov fin. prostriedky Borodáčova 486 949,09 136 228,04 9 167,71 235 255,47 Drieňová 1 235 619,79 253 864,00 66 102,68 21 104,14 Kulíškova 669 923,30 228 219,69 2 730,00 5 643,22 Medzilaborecká 773 366,85 316 373,38 3 980,50 516 192,33 Mierová 815 420,11 319 803,57 23 405,63 315 688,53 Nevädzová 1 087 805,04 293 723,83 17 947,12 59 024,29 Ostredková 1 167 913,68 267 651,00 27 380,13 204 852,43 Ružová dolina 436 881,07 205 836,31 16 555,13 615 256,83 Vrútocká 661 850,26 177 903,07 14 478,26 117 815,27

Mimorozpočtové finančné prostriedky

Borodáčova 1 187,27 Drieňová 5 218,93 Kulíškova 743,50 Medzilaborecká 0,00 Mierová 0,00 Nevädzová 374,00 Ostredková 7 600,00 Ružová dolina 6 448,53 Vrútocká 260,00

Nefinančné mimorozpočtové zdroje

Borodáčova 7 585,41 Drieňová 34 988,33 Kulíškova 10 869,12 Medzilaborecká 54 562,00 Mierová 25 062,32 Nevädzová 9 872,16 Ostredková 43 690,00 Ružová dolina 21 252,00 Vrútocká 42 118,00

15

II. MATERSKÉ ŠKOLY 1. Veľkosť školy, počet detí, počet tried a počet pedagogických zamestnancov

MŠ názov Veľkosť školy (počet EP)

Počet tried

Počet detí

Počet pedg. zamestnancov

1 MŠ Bancíkovej 2 MŠ Bancíkovej 2 7 160 15 2 MŠ Exnárova 6 MŠ Exnárova 6 6 134 12 3 MŠ Medzilaborecká 4 MŠ Medzilaborecká 4 4 100 8 EP Haburská 4 4 104 8 Spolu: 8 204 16 4 MŠ Miletičova 7 MŠ Miletičova 7 5 108 10 EP Gemerská 4 2 47 4 Spolu: 7 155 14 5 MŠ Piesočná 2 MŠ Piesočná 2 6 122 9 EP Rádiová 52 2 44 4 EP Vietnamská 13 2 44 4 Spolu: 10 210 17 6 MŠ Pivonková 9 MŠ Pivonková 9 5 121 10 EP Astrová 5 3 68 6 EP Šalviová 5 3 69 6 EP Nevädzová 12 4 95 8 Spolu: 15 353 30 7 MŠ Prešovská 28 MŠ Prešovská 28 4 85 8 EP Palkovičova 11/A 5 108 11 Spolu: 9 193 19 8 MŠ Stálicová 2 MŠ Stálicová 2 7 163 14 EP Haburská 6 5 123 10 Spolu: 12 286 24 9 MŠ Šťastná 26 MŠ Šťastná 26 6 126 12 10 MŠ Velehradská 24 MŠ Velehradská 24 3 61 6 EP Budovateľská 10 3 60 5 EP Tekovská 7-9 2 44 5 Spolu: 8 165 16 11 MŠ Západná 2 MŠ Západná 2 9 180 18

16

2. Priemerná dochádzka detí do materskej školy

MŠ Priemerná dochádzka

EP Priemerná dochádzka

1 MŠ Bancíkovej 2 134 2 MŠ Exnárova 6 90 3 MŠ Medzilaborecká 4 175 MŠ Medzilaborecká 4 86 EP Haburská 4 89 4 MŠ Miletičova 7 123 MŠ Miletičova 7 88 EP Gemerská 4 35 5 MŠ Piesočná 2 152 MŠ Piesočná 2 88 EP Rádiová 52 32 EP Vietnamská 13 27 6 MŠ Pivonková 9 252 MŠ Pivonková 9 84 EP Astrová 5 51 EP Šalviová 5 48 EP Nevädzová 12 69 7 MŠ Prešovská 28 137 MŠ Prešovská 28 60 EP Palkovičova 11A 77 8 MŠ Stálicová 2 180 MŠ Stálicová 2 111 EP Haburská 6 69 9 MŠ Šťastná 26 88 10 MŠ Velehradská 24 124 MŠ Velehradská 24 46 EP Budovateľská 10 47 EP Tekovská 7-9 31 11 MŠ Západná 2 131

3. Hodnotenie výsledkov štátnou školskou inšpekciou a z toho vyplynuté opatrenia

MŠ Inšpekčná kontrola v šk.roku 2015/2016

Vyplynuté opatrenia

1 MŠ Bancíkovej 2 - - 2 MŠ Exnárova 6 - - 3 MŠ Medzilaborecká

4 - -

4 MŠ Miletičova 37 - - 5 MŠ Piesočná 2 - - 6 MŠ Pivonková 9 áno V školskom roku 2017/2018 školská inšpekcia

prešetrovala sťažnosť v MŠ Pivonková 9,všetky opatrenia boli splnené v termíne.

17

7 MŠ Prešovská 28 - - 8 MŠ Stálicová 2 - - 9 MŠ Šťastná 26 - - 10 MŠ Velehradská 24 - - 11 MŠ Západná 2 - -

4. Najvýznamnejšie projekty a tri najvýznamnejšie aktivity školy

MŠ Projekty Najvýznamnejšie aktivity

1 MŠ Bancíkovej 2

Projekty: Školský mliečny program, Hipoterapia – poníky, Póla radí deťom-angličtina, OLIMPIÁDA Aktivity: školy v prírode, miniolympiády, MDD

2 MŠ Exnárova 6 Projekty: OLOMÁNIA, Hravo zdravo, Pontis – Naše Aktivity: MiniOlympiáda, enviromentálna výchova Chodilovci, eko program DAPHNE

3 MŠ Medzilaborecká 4 EP Haburská 4

Projekty: Medvedík Nivea, Postavme mesto na nohy, Dajme spolu gól Aktivity: Krúžková činnosť, Škola v prírode, noc v škôlke

4 MŠ Miletičova 37 EP Gemerská 4

Projekty: Bezpečná škôlka, Dorotka a jej priatelia, Olimpiáda Aktivity: Detská letná olympiáda, Deň športu a zábavy, brigáda rodičov – úprava školského dvora

5 MŠ Piesočná 2 EP Rádiová 52 EP Vietnamská 13

Projekty: Ovocie na školách, Školsky mliečny program, S OLO separujeme Aktivity : Environmentálna výchova, pole, les, lúka, voda, Jesenne a jarné brigády v spolupráci s rodičmi, miniolympiáda

6 MŠ Pivonková 9 EP Astrová 5 EP Nevädzová 12 EP Šalviová 5

Projekty: Cestou-Necestou, Zbierame použité batérie, Poníkovo-animoterapia Aktivity: miniolympiáda, besiedky – vianočná, Deň matiek, Deň detí, Deň rodiny, Bobo art,

7 MŠ Prešovská 28 EP Palkovičova 11/A

Projekty: Motýlia záhrada, Recyklohry, Zippyho kamaráti Aktivity: B ábkové a divadelné predstavenia, , exkurzie, prednášky,

8 MŠ Stálicová 2 EP Haburská 6

Projekty: Podpora kultúrneho rozvoja a návrat k tradíciám detí v predškolskom veku, Dopravné ihrisko, Aktivity: Výtvarné súťaže, Olympijské hry v MŠ 2018, Vystúpenie detí v Domove sociálnych služieb – Senior klub

9 MŠ Šťastná 26 Projekty: Medvedík Nivea, Dorotka a jej priatelia, Dajme spolu gól Aktivity: Deň zdravej výživy v MŠ, Vianočný bazár, Vianočná kapustnica spolu s rodičmi, vianočné besiedky v každej triede, Deň zeme – výsadba nových stromčekov v záhrade

10 MŠ Velehradská 24 EP Budovateľská 10 EP Tekovská 7 - 9

Projekty: Motýlia záhrada, OP VVV Vzájomné učenie pedagógov PF Juhočeskej univerzity, Generation@school, Aktivity: Celoškolské výstavy detských prác na tému: Environmentálna výchova doma a v MŠ, Tajomstvá lesa, Veselí Gaštankovia, Strašidielko Tekvica, Halloween, Moje Vianoce, Zimné kráľovstvo, Veselé figúrky a masky, Zrod života, Cestovanie v čase, Jar je tu,

11 MŠ Západná 2 Projekty: Úsmev ako strom, Hipoterapia-poníky, OLO Neseparuj sa – separuj Aktivity: Škola v prírode – RZ Tesáre Topolčany, Deň zeme, Deň zdravej výživy, Červený kríž

18

5. Spolupráca s verejnosťou, poskytovanie služieb deťom, rodičom iným ....

MŠ Spolupráca s verejnosťou

1 MŠ Bancíkovej 2

Spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy pri MŠ, s RZ pri MŠ Bancíček, so ZŠ Borodáčova, Spojenou školou sv. Vincenta de Paul, ako aj inými subjektmi bola dobrá a funkčná. Kvalitatívne sa prejavila na chode školy a prispievala k efektívnej činnosti a k skvalitňovaniu materiálnych podmienok školy. Spolupracovali sme a využívali služby Centra výchovno-vzdelávacej prevencie a pedagogicko-psychologickej poradne pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolupráca so subjektami sa kvalitatívne prejavila na celkovom chode školy a prispievala k efektívnej činnosti a k skvalitňovaniu materiálnych podmienok školy. MŠ spolupracovala so ZŠ Borodáčovou a Spojenou školou sv. Vincenta de Paul v rámci návštev a aktivít v školách a aktivít našich detí s využitím telocvične v ZŠ.

Spokojnosť s prácou zamestnancov MŠ je vidieť i v záujme rodičov o možnosť navštevovať práve našu materské školu, čoho dôkazom je i naďalej veľký záujem o MŠ počas celého roka. Možno konštatovať, že školský rok 2016/2017 bol úspešný v dobrej spolupráci s rodičmi a v organizovaní množstva rôznorodých aktivít pre deti a najmä v kvalitnej príprave detí na vstup do ZŠ a do života v spoločnosti.

2 MŠ Exnárova 6 Spolupráca so zákonnými zástupcami bola veľmi dobrá, vzájomné vzťahy boli založené na dôvere, spokojnosti rodičov, tradíciách školy a profesionálneho prístupu kolektívu. Vzájomné vzťahy medzi zákonnými zástupcami a pedagógmi boli priateľské, partnerské a akceptujúce. Prejavovali sa na záujme rodičov o zlepšenie najmä materiálnych podmienok školy. Služby poskytované rodičom a ich deťom boli odborné a kvalitné, pedagogickí zamestnanci boli schopní rodičom odborne podávať ucelené informácie o vývine dieťaťa, o možnostiach jeho posunu. Príprave detí na vstup do ZŠ sa venovala veľká pozornosť najmä deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou podľa individuálnych plánov. Pri práci s deťmi sme vychádzali zo zásad v zmysle dodržiavania ľudských práv.

3 MŠ Medzilaborecká 4 EP Haburská 4

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni, rešpektujeme ich podnety, návrhy a odporúčania. Pozitívna spolupráca sa prejavila vo vzájomnej kooperácii, otvorenej komunikácii, rešpektovaní a aktívnom zapájaní rodičov do edukačných aktivít. Spolupráca bola hlavne v poradenskej činnosti, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách, materiálno technickej a finančnej pomoci a pri brigádnických prácach.

4 MŠ Miletičova 37 EP Gemerská 4

Na dobrej úrovni je spolupráca s rodičmi. Rodičia sa zapájali do spoločných aktivít (brigáda, pomoc pri revitalizácii školskej záhrady, kultúrne podujatia, lampiónový sprievod, besiedky, posedenia ), sponzorské príspevky formou daru Rade rodičov pri ZRPŠ, sponzorské príspevky na materiálne vybavenie tried a školskej záhrady, príspevok 2 % z dane občianskemu združeniu. Spolupracovali sme so Základnou školou Ružová dolina, ZŠ Kulíškova, ZUŠ Sklenárova, Radou školy, Poníkovo s. r. o., Ružinovskou televíziou, Ružinovským športovým klubom, s občianskym združením BKR 08 Bratislava, CPPPaP (s logopédom a psychologičkou), s Občianskym združením pani Chodilovej a MÚ MČ Bratislava - Ružinov. Spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú. V Grantovom programe Magistrátu hl. m. Bratislavy bol podporený projekt „Červený vláčik vezie nás, kto sa k nám pridá?“

5 MŠ Piesočná 2 EP Rádiová 52 EP Vietnamská 13

Spolupráca s rodičmi dosahovala veľmi dobrú úroveň. Rodičia finančne, brigádnicky, materiálne aj organizačne podporovalo OZ RPŠ každé podujatie materskej školy. Ochotne pomáhali pri materiálnom vybavení tried, opravách a

19

montáži nového nábytku, skrášľovali životné prostredie deťom v materskej škole. Zapojili sa do zberu a separácie odpadu, odviezli vyradené elektrospotrebiče, starý nábytok. Kúpili PVC doskokové plochy okolo 2 ks preliezok, 2 ks nové hojdačky, vymenili doskokové plochy pod pavučinou aj hojdačkami, kúpili tieniacu plachtu nad pieskovisko, kúpili spotrebný a výtvarný materiál, kancelárske potreby, knihy pre deti, pracovné zošity, hračky, finančne podporili celoškolské akcie a podujatia, výlety. Rodičia nám darovali, kopírku, kancelársky nábytok, stoly, stoličky, tieniacu plachtu- markízu, HP PC, 2 ks drevené domčeky.... Deťom i zákonným zástupcom bol počas celého školského roka k dispozícii odborne a profesionálne zdatný pedagogický kolektív, ktorý sa zodpovedne venoval deťom a poskytoval individuálne konzultácie zákonným zástupcom, odpovedal na otázky, usmerňoval ich pri výchove a vzdelávaní detí. Spoluprácu hodnotím vysoko pozitívne.

6 MŠ Pivonková 9 EP Astrová 5 EP Nevädzová 12 EP Šalviová 5

- rodičovské združenia 2x ročne, zabezpečené prednášky psychológa / logopéda - konzultačné hodiny pre rodičov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania - spoločné jarné a jesenné brigády pri úprave areálov - rodičia pomáhajú pri maľovaní priestorov a drobných údržbárskych opravách, prispievajú finančne poukázaním 2 % zaplatenej dane - vzájomný vzťah je hodnotený kladne vo vzťahu učiteľ – dieťa, učiteľ - rodič - informovanosť je každodenná zo strany učiteliek smerom k rodičovi - rodičia sú informovaní o zmenách a činnosti MŠ

7 MŠ Prešovská 28 EP Palkovičova 11/A

Spolupráca s rodičmi prispieva k upevňovaniu partnerstva medzi rodinou a školou, k zvyšovaniu komunikácie, ponúka príležitosť' na jednotné pôsobenie rodiny a školy pomáha škole získať informácie na plánovanie spoločných aktivít, zlepšovaniu školskej úspešnosti deti a rodičom umožňuje spoznať, že materská škola má svoje opodstatnenie a je spoľahlivá. Spolupráca rodičov materskej školy bola na veľmi dobrej úrovni. Zamestnanci, ako aj rodičia po cely rok prichádzali s nápadmi i samotnou realizáciou ako vhodne upraviť' prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa. Personál materskej školy v spolupráci s priateľmi školy Občianske združenie Prešovská a Rodičovské združenie Palkovičova zorganizovali jesennú brigádu a upravili obidve školské záhrady.

8 MŠ Stálicová 2 EP Haburská 6

Vzájomný vzťah školy a rodičov je na veľmi dobrej úrovni, rodičia sa ochotne podieľajú na aktivitách a materiálnej pomoci . Sponzorsky, tiež prostredníctvom OZ Stálica a OZ Habarka , a tiež 2% z daní sa spolupodieľali na výchove a vzdelávaní detí, na zabezpečení nadštandardných aktivít a výletov, kultúrnych podujatí v MŠ i divadlách v Bratislave, besiedok, rôznych slávností, ktoré škola počas roka usporiadala. Spoluprácu so zriaďovateľom, občianskymi združeniami je veľmi dobrá. Prejavilo sa to napr. pri skvalitňovaní materiálnych podmienok školy. S metodickým združením, Radou školy , Ružinovským športovým klubom a knižnicou hodnotíme spoluprácu ako dobrú a podnetnú. Prejavilo sa to napr. pri skvalitňovaní materiálnych podmienok školy. Spolupracovali sme i s PaSA v Bratislave na Bullovej ul. počas vedenia odbornej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxe v našej MŠ, ktorú hodnotíme taktiež ako veľmi dobrú. Spolupráca s CPPPaP bola zameraná na poradenstvo pri deťoch s OPŠD, ktorú hodnotíme pozitívne a na veľmi dobrej úrovni. Pri vyskytujúcich sa problémoch detí sme konzultovali vzniknuté situácie individuálne.

9 MŠ Šťastná 26 - pri aktivitách a spoločných podujatiach – kooperácia školy s rodičmi – rodičovské združenia, otvorené hodiny 2x do roka z krúžkovej činnosti, výlety, besiedky, prednášky, besedy, zápis detí do ZŠ, významné podujatia - poskytovanie informácií rodičom v rámci konzultačných hodín o dianí v škole a rozvoji ich dieťaťa

20

- spolupráca pri eliminácií porúch detí vo výbere pediatra, logopéda, školského psychológa a iného špecialistu - stomatológ - zabezpečenie osvety v rámci prevencie čistých a zdravých zúbkov – návšteva stomatológa v MŠ

10 MŠ Velehradská 24 EP Budovateľská 10 EP Tekovská 7 - 9

Rodičia sú pravidelne prizývaní na akcie školy, besedy, na plenárne schôdze a triedne aktívy. Na požiadanie sa zúčastňujú pomocných prác v škole (piesok, maľovka, ...) Pravidelne prispievajú finančnými prostriedkami na kultúrne akcie školy, na školské výlety, na ceny a odmeny v rámci podujatí, na hračky, na zabezpečenie pitného režimu, na environmentálne projekty, na zakupovanie hračiek, učebných pomôcok a výtvarného materiálu. Na požiadanie rodičov poskytujú učiteľky konzultácie a osobné rozhovory o výchove ich dieťaťa. MŠ poskytuje priestor na prevádzkovanie záujmových krúžkov pre deti. Podľa potreby sa rodičia zúčastňujú školských výletov ako poverený pomocný dozor.

11 MŠ Západná 2 Deťom i zákonným zástupcom bol počas celého školského roka k dispozícii odborne a profesionálne zdatný personál. Pedagogickí zamestnanci sa zodpovedne venovali deťom a starali sa o ich spokojnosť i spokojnosť zákonných zástupcov. Skvalitnila sa spolupráca s rodičmi, aktívne sa zapojili aj do výchovno-vzdelávacieho procesu, na spoločnom stretnutí ZRPŠ rozoberali úroveň výchovno-vzdelávacej práce, poskytovali sme im individuálne konzultácie, odpovedali na otázky, usmerňovali pri výchove detí a taktiež Rada Školy, ktorá sa vyjadruje k prijímaniu detí do MŠ a k celkovému chodu MŠ.

6. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré/nadštandardné výsledky a oblasti, kde je potrebné zlepšovať súčasnú úroveň školy

MŠ Dobré/nadštandardné výsledky

Nedostatky z pohľadu školy

1 MŠ Bancíkovej 2

- priateľská, akceptujúca a produktívna pracovná atmosféra a klíma školy, 15 - kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, - kvalitné pedagogické pôsobenie učiteliek, - uplatňovanie inovačných metód, foriem výchovno-vzdelávacej činnosti a využívanie ITK, - kvalitný informačný systém založený na pravidelnom odovzdávaní informácií, - efektívne a odborné riadenie, kontrolný systém, fungujúca spätná väzba, - preventívne multidisciplinárne a záujmové aktivity školy, - vo výtvarnej výchove zapojenie talentovaných detí do súťaží, získanie ocenení.

- pretrvávajúci nedostatok finančných prostriedkov z rozpočtu na údržbu, - zefektívnenie šetrenia energií, - prehlbovať spoluprácu medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, odovzdávať si navzájom informácie.

2 MŠ Exnárova 6 - praktické skúsenosti a odbornosť Vybavenie IKT technológie

21

pedagogických zamestnancov, - vytváranie pohody pre deti, dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru, - podporovanie pedagógov vo vzdelávaní, - obohacovanie výchovno-vzdelávacej činnosti o zaujímavé nadštandartné aktivity, - zapájanie rodičov do spolupráce, získavanie finančných prostriedkov formou projektov, - starostlivosť o estetické vnútorné i vonkajšie prostredie realizácia aktivít pre deti i rodičov (tematicky zamerané výstavy vystúpenia detí, bohatý kultúrny a spoločenský život)

Školenia zamestnancov Ocenenie zamestnancov školy

3 MŠ Medzilaborecká 4 EP Haburská 4

- vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov - tvorivá atmosféra, dobré vzťahy pedagogického kolektívu - modernizácia školy - inovačné trendy edukácie - krúžková činnosť - individuálna integrácia detí - dobré podmienky pre plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti - kreativita zamestnancov - množstvo akcií organizovaných materskou školou - tvorba a doplnenie didaktických pomôcok - dobré vzťahy s rodičmi

- nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov, - dopracovať webstránku MŠ, - nízka účasť zamestnancov na ďalšom vzdelávaní, - zvýšenie úrovne práce s počítačom-pedagogický zamestnanci

4 MŠ Miletičova 37 EP Gemerská 4

Dobré výsledky dosahujeme v kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti z hľadiska činnosti pedagógov, v zameraní školy, aktivitách vplývajúcich na rozvoj osobnosti detí. Všetky učiteľky sa priebežne vzdelávajú. Trinásť učiteliek má kreditový príplatok, štyri učiteľky majú prvú atestáciu. Škola vytvorila priaznivé podmienky na pripravenosť detí na vstup do základnej školy. V oblasti riadenia a kontroly je dobrá úroveň spolupráce vedenia školy s poradnými orgánmi riaditeľky.

Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej disciplíny boli súčasťou pracovného a vnútorného poriadku. Nedostatky sa v tejto oblasti nevyskytli. Školský úraz ani pracovný úraz sa nevyskytol. Deti aj zamestnanci sú poistení v prípade úrazu.

5 MŠ Piesočná 2 EP Rádiová 52 EP Vietnamská 13

- v oblasti aktívnej práce učiteliek s didaktickými technológiami, s BEEBOT, interaktívnou tabulou, internetom; - rozšíril sa záujem učiteliek o

- zefektívniť informovanosť rodičov, prehĺbiť spoluprácu, rozšíriť individuálne konzultácie o dieťati, empatia, pomoc, ochota voči rodičom,

22

kontinuálne vzdelávanie, sebavzdelávanie; - v oblasti vzájomnej komunikácie medzi pedagogickým zamestnancom a deťmi, s poruchami správania; - informovanosť širokej verejnosti prostredníctvom školských a mimoškolských akcií a podujatí, prostredníctvom web stránky; - aktívna činnosť Metodického združenia; - dobrá spolupráca s OZ ZRPŠ a širokou verejnosťou, Radou školy, psychológom, logopédom, so ZŠ Vrútockou, s MC -Ružinov, s externými pracovníkmi, RŠK; - systematické dopĺňanie materiálno- technického vybavenia tried detskou literatúrou, CD, CD prehrávačmi, odbornou pedagogickou literatúrou, detskou literatúrou, športovým náčiním, didaktickými pomôckami, hračkami; - skvalitnila sa pružnosť pri riešení opráv a havarijných stavov budov, pri údržbe a odstraňovaní nedostatkov materskej školy a evokovaných tried;

vyvarovať sa konfliktom pri riešení problémov, - pracovať na raste vlastnej profesionality, uplatňovať pedagogický takt pri riešení konfliktov, tým predchádzať sťažnostiam zo strany rodičov; - prehĺbiť spoluprácu medzi pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami odovzdávať si navzájom informácie, pomoc a usmernenie začínajúcim pedagogickým zamestnancom, odbornými metodickými konzultáciami; - uplatňovať v praxi získane inovatívne odborné vedomosti a zručnosti, prostredníctvom výchovno- vzdelávacej činnosti odovzdávať ich deťom, kolegyniam;

6 MŠ Pivonková 9 EP Astrová 5 EP Nevädzová 12 EP Šalviová 5

- pripravenosť detí pre vstup do ZŠ - ponúknutie nadštandardných aktivít - výučba základov anglického jazyka, PC ,interaktívna tabuľa, LOGICO PRIMO - výučba AJ s hovoriacimi knihami

- nedostatok pedagogických a nepedagogických zamestnancov, čím sa narušuje celý chod školy - vytvárať priaznivú atmosféru pre zdravý vývin detí, ale aj pre všetkých zamestnancov školy - naďalej rozvíjať podporné výchovno – vzdelávacie projekty - rezervy - kreativita a tvorivosť pedagogických zamestnancov

7 MŠ Prešovská 28 EP Palkovičova 11/A

- vysoká odbornosť' a kreativita pedagogických zamestnancov - aktívne plánovanie z nového školského vzdel. Programu, ktorý je a súlade so ŠVP - spolupráca pri tvorbe nového školského vzdelávacieho systému - integrovanie deti so Špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

- návrh o zaradenie asistenta učiteľa do pracovného procesu

23

- vysoké pracovné nasadenie a entuziazmus pracovníkov - využívanie počítačových programov v edukačnej činnosti - orientácia na zdravý životný štýl - aktívne vyhľadávanie nových edukačných projektov - pružnosť' a spolupráca pri nečakaných zmenách - spolupráca s rodičovskou verejnosťou - fungovanie a informovanosť' cez webovú stránku - široká ponuka krúžkovej činnosti - starostlivosť' o detské ihrisko v areál MS - dostatok exkurzii a motivácie deti k novým poznatkom

8 MŠ Stálicová 2 EP Haburská 6

- kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu - efektívne a odborné riadenie s fungujúcou spätnou väzbou - využívanie IKT - prezentácia školy prostredníctvom detských prác a vystúpení pri rôznych príležitostiach v nasledujúcich oblastiach : - tanečnej - hudobno-speváckej oblasti, - literárno – dramatickej, - výtvarnej - športovo - pohybovej oblasti, - environmentálnej oblasti - v oblasti spolupráce s rodičmi a širokou verejnosťou - dlhodobá spolupráca s PaSA ( odborná priebežná a súvislá pedagogická prax študentov)

Vhodnou motiváciou , priateľskou a akceptujúcou atmosférou predchádzať fluktuácii zamestnancov.

9 MŠ Šťastná 26 - kvalitná pripravenosť detí do základnej školy, spolupráca so ZŠ - spolupráca s rodinou a ostatnými organizáciami - vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelávanie, pedagogické stratégie, metódy a formy - vzdelávacie aktivity - krúžková činnosť - dobrá vybavenosť výtvarným a pracovným materiálom - kvalitné priestorové a materiálno-technické podmienky, pekný školský areál - obnovenie interiéru - úspechy detí v rôznych akciách na verejnosti, v súťažiach

- dovybavenie kuchyne ŠJ MŠ – poličky, chladnička - modernizovať výchovno-vzdelávaciu prácu – budovanie knižnice s aktuálnou literatúrou a novou legislatívou - zabezpečovať kvalitnejšie informácie pre zamestnancov školy – kontinuálne vzdelávanie, - nedostatočné finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov /chýbajúce kuchárky – personál/ - chorobnosť zamestnancov PN,OČR a tým súvisiace delenie detí

24

- pozitívna klíma v škole – ochota pomôcť

10 MŠ Velehradská 24 EP Budovateľská 10 EP Tekovská 7 - 9

Pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka ZŠ (2 deti v ZŠ Teplická a 2 deti v ZŠ Košická).Utváranie čitateľskej, kultúrnej a počítačovej gramotnosti.Zvýšenie telesnej zdatnosti na základe plnenia úloh z projektov Škola podporujúca zdravie, absolvovania športových dopoludní a ľahkoatletických súťaží, tanečno – športových diskoték, účasťou na miniolympiáde a prácou v športovom krúžku.Estetizácia prostredia a prezentácia detských výtvarných prác pre verejnosť v areáloch škôl, školských záhrad a chodníkov MŠ, na Miestnom úrade Bratislava - Ružinov.Utváranie pevných citových väzieb medzi učiteľkami a deťmi, medzi deťmi navzájom a dôslednou realizáciou prosociálnej výchovy.Utváranie zdravého sebavedomia a osobnostného rozvoja detí. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v uplatňovaní pozitívnych motivácií spojených s prejavmi uznania na získanie sebadôvery a sebaúcty.

Je potrebné neustále zvyšovať pedagogickú a digitálnu odbornosť učiteliek účasťou na jednotlivých programoch kontinuálneho vzdelávania, prehlbovaním schopnosti používať PC a samoštúdiom aktuálnej odbornej literatúry.V rámci utvárania pozitívnej klímy v triedach je potrebné pokojné, empatické, taktné a etické riešenie všetkých problémov s deťmi. Pri jednaní s rodičmi a kolegyňami dodržiavať maximálnu taktnosť.

11 MŠ Západná 2 - vo výchovno -vzdelávacej oblasti v kvalitnej edukačnej činnosti, v environmentálnej výchove , v bezpečnosti na ceste, v športovej príprave detí, otužovanie, v tanečnej a pohybovej výchove, vo výtvarnej výchove zapojenie talentovaných detí do súťaží, získanie ocenení

- v oblasti vzájomnej komunikácie medzi deťmi, vo vzťahu k deťom s istými osobitosťami

- aktívna práca učiteliek s didaktickými technológiami, s BEE- BOT, interaktívnou tabuľou, internetom a inovačnými formami vyučovania

25

- v odbornom vzdelaní – aplikovanie už nadobudnutého odborného vzdelávania v rôznych oblastiach/ IT, LEGO, tanečná príprava, využitie umeleckého diela na rozvoj detského výtvarného prejavu, kresliaci program Tux Paint..../

- aktualizovanie web stránky, informácie o živote materskej školy

- úzka spolupráca s OZ, ZRPŠ, Radou školy, psychológom, spolupracujeme so ZŠ Ostredková, , s RŠK - Miniolympiáda, kurzy korčuľovania, plávania,

- aktívna činnosť talentovaných detí tanečného krúžku s účasťou na 2. Ružinovskom tanečnom festivale

- začali sme vybavovať triedy detskou literatúrou detské knihy, časopis vrabček, Adamko, Včielka , odbornou pedagogickou literatúrou /časopis – Predškolská výchova/, odborná literatúra, skvalitnila sa pružnosť pri riešení opráv havarijných stavov budovy ,výmena piesku v troch pieskoviskách, pri údržbe a odstraňovaní nedostatkov budov MŠ;

7 Prostriedky pre materské školy za obdobie 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Nefinančné dary, sponzorské príspevky, granty za obdobie od 1.9.2017 do 31.8.2018

Materské školy Bancíkovej 1 100,00 7 500,00 0,00 10 000,00 0,00 18 600,00 Exnárova 1 444,64 4 763,55 4 348,82 4 686,25 0,00 15 243,26 Medzilaborecká 1 432,00 3 300,00 850,00 1 850,00 4 280,00 11 712,00 Miletičova 120,00 6 850,00 100,00 1 300,00 0,00 8 370,00 Piesočná 0,00 16 730,00 450,00 0,00 8 794,00 25 974,00 Pivonková 350,00 15 890,00 0,00 2 650,00 0,00 18 890,00 Prešovská 500,00 6 000,00 500,00 24 000,00 2 000,00 33 000,00 Stálicová 2 700,00 7 850,00 0,00 5 500,00 0,00 16 050,00 Šťastná 0,00 2 200,00 300,00 4 500,00 0,00 7 000,00 Velehradská 0,00 495,46 0,00 1 900,00 21 163,80 23 559,26 Západná 1 000,00 500,00 1 456,00 3 786,00 0,00 6 742,00

26

Spolu MŠ 8 646,64 72 079,01 8 004,82 60 172,25 36 237,80 185 140,52

Spolu ZŠ a MŠ 41 929,80 166 047,05 58 145,00 93 622,21 75 395,80 435 139,86 Legenda: A projekty B materiálno-technické vybavenie C didaktická technika D aktivity školy

Tabuľka dotácie pre MŠ a ŠJ za rok 2017 a 2018

MŠ a ŠJ Dotácia

1-12/2017 Dotácia 1-8/2017

Dotácia 9-12/2017

Dotácia 1-8/2018

Spolu 9-12/2017 a 1-8/2018

Bancíkovej 455 063,26 243 830,56 211 232,70 268 017,46 479 250,16 Exnárova 433 883,14 223 126,09 210 757,05 247 998,12 458 755,17 Medzilaborecká 533 604,39 299 429,38 234 175,01 318 143,58 552 318,59 Miletičova 437 583,16 253 774,28 183 808,88 274 856,05 458 664,93 Piesočná 590 778,20 341 952,74 248 825,46 358 964,16 607 789,62 Pivonková 955 028,68 527 555,61 427 473,07 566 287,41 993 760,48 Prešovská 673 338,26 350 453,51 322 884,75 387 897,16 710 781,91 Stálicová 708 675,52 420 232,79 288 442,73 437 151,02 725 593,75 Šťastná 359 871,68 205 458,66 154 413,02 220 163,12 374 576,14 Velehradská 520 206,36 296 548,91 223 657,45 317 429,45 541 086,90 Západná 497 259,07 283 984,78 213 274,29 303 317,61 516 591,90 Spolu 6 165 291,72 3 446 347,31 2 718 944,41 3 700 225,14 6 419 169,55