8
Ing. Václav Jirásek Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik E-mail: Povodí Labe, státní podnik E-mail: [email protected] [email protected] ELLA - INTERREG III.B - CADSES ELLA - INTERREG III.B - CADSES Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005 Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005 Vazba projektu ELLA Vazba projektu ELLA na plánování v oblasti vod na plánování v oblasti vod

Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik E-mail: [email protected]

 • Upload
  lolita

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vazba projektu ELLA na plánování v oblasti vod. Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik E-mail: [email protected] ELLA - INTERREG III.B - CADSES Královéhradecký kraj Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Ing. Václav JirásekIng. Václav JirásekPovodí Labe, státní podnik E-mail: Povodí Labe, státní podnik E-mail: [email protected]@pla.cz

ELLA - INTERREG III.B - CADSESELLA - INTERREG III.B - CADSESKrálovéhradecký krajKrálovéhradecký kraj

Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005Aldis, Hradec Králové, 26.8.2005

Vazba projektu ELLAVazba projektu ELLA

na plánování v oblasti vodna plánování v oblasti vod

Page 2: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Plán hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí Plán hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí včetně programů opatření včetně programů opatření (zákon č. 254/2001 Sb., § 23)(zákon č. 254/2001 Sb., § 23)

• Jsou podkladem pro výkon veřejné správy, a to zejména pro:– územní plánování– územní rozhodování– vodoprávní rozhodování– povolování staveb

• Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování …podle vodního zákona povinny vycházet z SVP v platném znění do doby schválení nových plánů v příslušné oblasti povodí (zákon 254/2001 Sb., § 127 odst. 15)

Page 3: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Plán hlavních povodí ČR (zákon č. 254/2001 Sb., § 24)Plán hlavních povodí ČR (zákon č. 254/2001 Sb., § 24)

Morava

Labe

Odra

Pořizují MZe, MŽP + KÚ Zpracování 2005-2006 Využití krajských koncepcí Předběžný přehled

významných problémů Rámcové cíle (mezinárodní

závazky)

Programy zásadních opatření (legislativní, administrativní, ekonomické, technické)

Odhad finančních nákladů Strategie financování Plány schvaluje vláda ČR

včetně Programu opatření

Page 4: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Plány oblastí povodí ČR (zákon č. 254/2001 Sb., § 25)Plány oblastí povodí ČR (zákon č. 254/2001 Sb., § 25) Pořizují správci povodí + KÚ Zpracování 2004-2009 Koordinační činnost Komisí Závěry plánů hlavních povodí Využití krajských koncepcí Přehled významných problémů

(schvalují kraje) Programy opatření v povodí

ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodohospodářské služby

Odhad finančních nákladů Strategie financování Plány schvalují kraje

včetně Programu opatření závazné části nařízením rady

kr.

Page 5: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Metodický návod MZe + MŽP Metodický návod MZe + MŽP ((postup pořizovatelů plánů oblastí povodí v roce 2005)postup pořizovatelů plánů oblastí povodí v roce 2005)

Analýza podkladů 15.06.2005 Strategie zapojení veřejnosti 30.06.2005 Přehled platných a připravovaných podkladů 30.06.2005 Způsob projednávání a schvalování plánů povodí 30.08.2005 Důvody a účely hydromofrologických změn V.Ú. 30.11.2005 Analýzy lokalit vhodných pro akumulaci PV 30.11.2005 Přehled nedostatečně chráněných území PP 30.11.2005

(Krajské koncepce ochrany před povodněmi)

Principy a harmonogram tvorby datového modelu30.11.2005

Page 6: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Hodnocení stavu PPO Hodnocení stavu PPO v Královéhradeckém krajiv Královéhradeckém kraji

Srážko-odtokové charakteristiky území

Oblasti s urychleným odtokem

Místa omezující průtočnost koryt

Místa s nadměrným zanášením splaveninami

Extrémní odtokové situace (ELLA - zátopová území Q100)

Vymezení zastavěných území (ELLA - územní plány)

Existující míra ochrany zastavěných území

Page 7: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz

Cíle ochranyCíle ochrany

Vstupní limity řešení (5000 obyvatel)

Rozhodnutí o míře ochrany (Q20, Q50, Q100)

Posouzení variant možných řešení PPO

Sestavení „Programu opatření“ (vymezení priorit)

Finanční zabezpečení (Strukturální a kohezní fondy ES)

Realizace programu opatření ( 2009 - 2015)

Page 8: Ing. Václav Jirásek Povodí Labe, státní podnik  E-mail: jirasek@pla.cz