INMANUEL KANT

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INMANUEL KANT. (1724-1804). PRESENTACIN. VIDA E OBRA INFLUENCIAS FILOSOFICAS: CRITICISMO FRONTE A RACIONALISMO E EMPIRISMO. Casa natal de Kant. VIDA E OBRAS (1724-1804). Vive na ltima fase d a Ilustracin . Nace o 22 de abril de 1724 Cuarto de once fillos - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • INMANUEL KANT(1724-1804)

 • VIDA E OBRAINFLUENCIAS FILOSOFICAS: CRITICISMO FRONTE A RACIONALISMO E EMPIRISMOCasa natal de Kant

 • VIDA E OBRAS(1724-1804)Vive na ltima fase da Ilustracin. Nace o 22 de abril de 1724Cuarto de once fillosNaceu e morreu en Knisberg , cidade a orillas do mar Bltico, capital de Prusia Oriental. Hoxe pertenece a rusia e a actual KALININGRADOMoi influido polo pietismo da sa nai. xuventude moi difcil con gran pobreza.

 • 1732: Ingresa no Collegium Fredericianum.1738:Morre a sa nai.1740: matrculase na Universidade de Knigsberg. Estudia filosofa, matemticas e ciencias naturales.1746: Morre o seu pai. Para gaarse a vida, exerce de preceptor privado hasta 1754.1756: En abril solicita a ctedra de Lxica e Metafsica, pero o gobierno non a cubre por problemas econmicos.1764: O gobierno ofrcelle a ctedra de Poesa. Kant rechazaa.1765: Nombrado vicebibliotecario da biblioteca real de Knigsberg.

 • 1772: Renuncia o seu cargo de vicebibliotecario.1780: Ingresa no senado acadmico da Universidade de Knigsberg. 1781: Publica A crtica da razn pura.1784: Publica Qu a Ilustracin? 1785: Publica Fundamentacin da metafsica das costumes 1786: Nombrado Rector da Universidade de Knigsberg.1787: Segunda edicin da Crtica da razn pura1788: Crtica da Razn Prctica1790:Crtica do Xuzo

 • 1792: A censura prusiana prohibe a publicacin da 2 parte da sa obra A Relixin dentro dos lmites da mera razn.1794: Se agudiza o conflicto coa censura: Ante as amenazas do rei, Kant renuncia a toda manifestacin sobre o tema da relixin.1797: Pon fin a sa actividad docente.1804: Morre na ma do 12 de febreiro.

 • EVOLUCIN DO PENSAMIENTO KANTIANOPerodo precrtico (1747-1770)Interese predominante pola fsica (1747-1760)Ten unha clara influencia de : NEWTON E LEIBNIZ cntrase no problema do espacioInterese predominante pola filosofa (1760-1770)Afstase progresivamente do racionalismo estrictoObra fundamentalPrincipios formais do mundo sensible e intelixible (1770)Perodo crtico (1770-1804)Trata de solucionar o problema da metafsicaObras fundamentaisCrtica da razn pura (1781)Crtica da razn prctica Crtica do xuizo Fundamentacin da metafsica das costumes

 • ANTECEDENTES FILOSFICOSO RACIONALISMO.

  Educado como pensador racionalista (influxo de Leibniz e Wolff)a verdade ante todo un producto da razn.Razn Dogmtica:Preada de contido(ideas innatas)SistemticaDeductivaWolff, mximo representante desta razn dogmtica en Alemania

  Cristian Wolff

 • O EMPIRISMO.

  Segn Kant, Hume despertouno do sono dogmticoFxolle darse conta de que o racionalismo era un dogmatismo sen fundamento.Acepta a crtica de Locke s ideas innatas.Recolle a sa concepcin dos lmites do coecemento humano. Admite que o nico punto de partida do coecemento a sensibilidade: nega a intuicin racional.

 • Pero o empirismo en Hume termina transformndose nun escepticismo.Cmo conducirse sen negala verdade pero admitindo as tesis bsicas do empirismo?A ciencia xa o fixo. Exemplo de Newton.Moi importante para Kant: coeca e defenda as propostas de Newton.O cientfico ingls foi quen de unir experiencia e razn nas sas leis sobre o movemento dos corpos e os astros.

 • CONCLUSIN:CRITICISMO FRENTE AO RACIONALISMO E EMPIRISMO(texto2)Racionalismo: Christian Wolff (leibnizaiano). DOGMATISMOEmpirismo: Imposibilidade de fundamentar racionalmente o coecemento. ESCEPTICISMOKANTCRTICAKrinien = Anlisis, discernimientoAnlisis da razn: Establecer as sas capacidades e lmitesCapacidades: contestan a estas tres preguntasQu podo saber? EpistemoloxaQu debo facer? EticaQu me cabe esperar? RelixinQu o home?

 • Pregunta / ObxectivoDisciplinasObras nas que o desenvolveQu Podo saber?:Establecer:os principios dende os que posible un coecemento cientfico da Naturaeza.os lmites dentro dos que posible tal coecemento.Conleva preguntarse: Es posible a metafsica como ciencia?Teora do coecementoMetafsicaCiencia"Critica da Razn Pura" (1.781)"Prolegmenos a toda Metafsica futura" (1.783)Qu debo facer?:Establecer e xustificalos principios da accin e as condicins da liberdade.tica eMoral"Crtica da Razn Prctica" (1.788)"Fundamentacin da metafsica das costumbres" (1.785)Qu podo esperar?:Proxectalo destino ltimo do ser humano e as condicins e posibilidades da sa realizacin.Historia e Relixin"Crtica do xuizo" (1.790)"a relixin dentro dos lmites da mera razn" (1.793)"a paz perpetua" (1.795)

 • O IDEALISMO TRASCENDENTAL

 • PUNTO DE PARTIDAa Metafsica cuestionadaIncuestionabilidade das ciencias fsicas e matemticasO seu modelo de coecemento ser o autnticoObxectos metafsicosDeusLiberdadeInmortalidadeObxectos metaempricosObxectivos kantPreguntasQue podemos coecer?Busca determinalos lmites da razn para destruir as sas pretensins inxustificadasComo posible o coecemento?Busca determinalas condicins de posibilidade do coecemento

 • POSIBLE A METAFSICA COMO CIENCIA?

  COMO POSIBLE A CIENCIA?

  CALES SON AS CONDICINS QUE FAN POSIBLE OS XUZOS DA CIENCIA?

 • Cales son os xuzos cientficos? xuzos analticos a prioriSon universalmente vlidos, son anteriores experienciaNon dan realmente coecemento, o que dice o predicado do suxeito xa o sabemosNo dan informacin da experiencia. Non son xuizos cientficos.Xuizos sintticos a posterioriDan informacin acerca da experienciaAmplan coecemento, pero un coecemento probable.Non dan leis universales nin necesarias. Non son xuzos cientficos.Xuzos sintticos a prioriPor ser a priori son universales e necesarios. Ningunha experiencia lle pode invalidar.Por ser sintticos dan coecemento de experiencia. Enlazan concepto e objeto.Son utilizados polas matemticas e a fsica. Ciencias incuestionables.Relacin de ideasXuzos de FeitoO todo maior que as partesos nativos de Aranda miden 1,90 ma recta a distancia ms curta entre dous puntosDeterminala validez do coecemento e fundamentalas ciencias determinar como son posibles os xuzos sintticos a priori nelas (anlise transcendental)

 • XIRO COPERNICANO (xiro subxectivista ao coecemento)OBXECTOSUXEITORealismoIdealismoREALISMOo suxeito observa ao obxecto.O obxecto instre ao suxeito.O obxecto conforma ou rixe ao obxecto.IDEALISMOO obxecto non creacin do suxeito.o suxeito conforma ou rixe ao obxecto.O obxecto se axusta forma de ser da facultade cognoscitiva.O obxecto en relacin co suxeito se denomina FENMENO.o obxecto fora da sa relacin co suxeito se denomina NOMENO.O coecemento pode ser universal e necesario, porque froito da imposicin do suxeito (das sas estruturas a priori) obxecto

 • Cales son as condicins a priori (condicins que impn o suxeito)que fan posible os xuzos Sintticos a priori?

  IDEALISMO TRASCENDENTALCoecer coecer ideas. T RepresentacinO coecemento ven posibilitado por condicins que impon o suxeito

 • O COECEMENTOPara os empiristas (Hume)Para os racionalistasO ser humano pose tamn ideas innatas, que non proceden da experiencia, que permiten o coecemento do que est misal de calquer experiencia posible. Para Kant Todo o noso coecemento comeza coa experiencia. SENSIBILIDADEPero non se orixina todo l na experiencia. ENTENDEMENTO o coecemento unha composicin deo que recibimos da experiencia.MATERIA do coecementoo que producimos espontneamenteao recibilas impresins sensoriais.FORMA del conocimiento a necesidade e universalidade do coecemento non ven da experiencia, senn do compoente a priori proporcionado pola facultade de coecer do suxeito. A experiencia a orixe e lmite do coecemento. A experienica non prduce necesidade senn probalidade

 • Tipo de coecementoFacultad implicadaResultadoCoecemento sensibleSensibilidadeExperiencia (percepcins)

  Coecemento intelectualEntendimientoxuizos (pensalos obxetos)RaznRazonar (relacionar uns xuizos con outros e buscar principios xerais)

 • Prlogo ( 1 ed. 1781- 2 ed. 1787-)IntroduccinI. Doctrina elemental trascendentalPrimeira parte: Esttica TrascendentalSegunda parte: Lxica Trascendental1 divisin: Analtica Trascendental2 divisin: Dialctica TrascendentalII. Doctrina trascendental do mtodo

 • A SENSIBILIDAD a primeira facultade de coecementoa capacidade de recibir representacins ao serafectados polos obxectos do mundo. dous modos de sensibilidadesentido externocon l nos representamos obxectosno espazo. (xeometra)sentido internocon l intuimos no tiempo osnosos estados psquicos. (aritmtica)na sensibilidade haiunha materia (emprica)as sensacins (caticas)unha forma (a priori)o espazo e o tempo(ordenan)que dan lugar INTUICIN EMPIRICA(FENMENO.PERCEPCIN)Esttica Trascendental(texto 3)ESTTICADo grego, significa sensacin. S hai coecemento do que temosSensacins. a facultade humana que capta as sensacins a sensibilidade.O espazo lexitima os xuzos sintticos a priori da XeometraO tempo lexitima os xuizos sintticos a priori da AritmticaEspazo e tempo son intuicins puras sensibles; Formas a priori da sensibilidade Pura, porque non da contidos, son forma de toda experiencia.Intuicin porque algo nico, mentres que o concepto sirve para unha multiplicidade.Sensible, porque forma parte do coecemento sensible.A SensibilidadeESTTICAFormas. Non son impresins, son as formas como percibimos as impresinsAs matemticas formulan xuzos acerca do espazo e do tempo

 • Analtica trascendental: os xuzos sintticos a priori da fsica.O ENTENDEMENTO (texto 4)a facultade de comprendelos obxectos percibidos, dados (fenmenos) pola sensibilidade.a facultade de xulgar e pensar.necesitaIntuicins (percepcins) da sensibilidadeConceptos puros ou categoraspermtennos pensar no obxecto.ParaElaborarun Pensamento.Xuizoque Subsumir un obxecto nun concepto: xuzo.AS CATEGORASSegn a sa estructura lxica, hai doce tipos de xuzosDoce Categoras (conceptos puros)Posibilitan os xuzos sintticos a priori na fsicaCondicins transcendentais do noso coecement