Click here to load reader

Innehållsförteckning ... 2 Innehållsförteckning Inledning.....3 Inledning 3 Inledning Landstingsstyrelsens ordförande Sveriges friskaste län 2025! Sörmland ska vara Sveriges

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Innehållsförteckning ... 2 Innehållsförteckning Inledning.....3 Inledning 3...

 • 2

  Innehållsförteckning

  Inledning ....................................................................................................................................................... 3

  Stort och smått från 2017 ............................................................................................................................. 5

  Sammanfattning – 2017 års resultat ............................................................................................................. 8

  Landstinget i omvärlden ............................................................................................................................. 10

  Medborgarperspektivet ............................................................................................................................... 11

  Personalperspektivet ................................................................................................................................... 19

  Process- och förnyelseperspektivet ............................................................................................................ 31

  Miljöperspektivet........................................................................................................................................ 41

  Ekonomiperspektivet .................................................................................................................................. 49

  Bolag och förbund ...................................................................................................................................... 62

  Intern kontroll ............................................................................................................................................. 69

  Ekonomisk redovisning .............................................................................................................................. 70

 • Inledning

  3

  Inledning

  Landstingsstyrelsens ordförande

  Sveriges friskaste län 2025! Sörmland ska vara Sveriges friskaste län år

  2025. Så lyder målsättningen för Landstinget

  Sörmlands hälsofrämjande arbete. Det hälso-

  främjande arbetet är ledordet för alla

  landstingets verksamheter, från primärvården

  till kulturverksamheten, från utbildningssektorn

  till tandvården. Sörmland har stora hälsorelate-

  rade utmaningar och det är därför av största vikt

  att vi fortsätter arbetet med att stärka folkhälsan.

  Landstinget har med bakgrund av detta färdig-

  ställt styrdokumentet Framtidens hälso- och

  sjukvård 2.0. Ett styrdokument som bidrar till

  att landstinget utvecklas i takt med samhället

  och skapar förutsättningar att leverera en till-

  gänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård

  för alla sörmlänningar.

  Vi har haft utmaningar, exempelvis personalför-

  sörjningen, vilket gäller för hela den svenska

  hälso- och sjukvården. Vi har under 2017 ge-

  nomfört strategiska personalsatsningar samt

  förbättrat arbetsvillkoren för våra medarbetare i

  form av lönehöjningar för sjuksköterskor men

  även infört framtidens vårdavdelningar.

  Det har öppnats fler vårdplatser och rekryterats

  fler medarbetare som möjliggör en mer tillgäng-

  lig och högkvalitativ hälso- och sjukvård. 2017

  års medarbetarundersökning visar att det är allt

  fler som rekommenderar landstinget, trivs på sin

  arbetsplats samt upplever en förbättrad arbets-

  miljö.

  Under 2017 genomfördes stora investeringar för

  att nå det gemensamma målet om Sveriges

  friskaste län år 2025. Under det kommande året

  fortsätter arbetet med att rekrytera fler medarbe-

  tare, utveckla för framtiden och stärka folkhäl-

  san i länet.

  Sörmland har en kultur, utbildnings- och fri-

  luftsverksamhet att vara stolt över. Det är ett

  viktigt uppdrag för landstinget och en betydande

  faktor för att stärka den regionala utvecklingen,

  inte minst när vi går in i en ny region 1 januari

  2019. På landstingets fyra folkhögskolor så har

  sörmlänningar fått möjlighet att utbilda sig,

  växa som individer och bidra till den regionala

  utvecklingen.

  Det regionala kulturansvaret har inneburit att

  ungdomar under skolgången fått lära sig om

  Sörmlands historia, landstinget har bidragit till

  det regionala föreningslivet och möjliggjort ett

  brett utbud av kultur. Bygget av Sörmlands

  Museum fortsätter och kommer färdigställas

  under hösten 2018.

  Diabetesvården i Sörmland är bäst i landet. Vi

  har startat upp en larmcentral i egen regi, som

  gör träffsäkra bedömningar utifrån de behov

  sörmlänningarna har. Hjärtsjukvården i Sörm-

  land är bättre än rikssnittet. Våra länssjukhus får

  höga betyg i kvalitetsregistret Swedhearts sta-

  tistik för 2017 där vi får 8,5 poäng av 11 möj-

  liga i kvalitetsindexet.

  Den sörmländska närvården har utvecklats och

  kommer bli en allt större del av sjukvården

  under de kommande åren, därför har vi satsat på

  mobila team & vård i hemmet och skjutit till 10

  mnkr inom de området under 2017.

  Primärvården är vägen in i den sörmländska

  hälso- och sjukvården. Under det gångna året så

  har vi infört avgiftsfri primärvård samt utökat

  öppettiderna inom primärvården för att avlasta

  våra akutmottagningar. Länets vårdcentraler är

  nyckeln för en tillgänglig och kvalitetsinriktad

  vård. Landstinget har därför under året initierat

  ett aktivt arbete för att stärka primärvårdens

  strukturella roll i sjukvården, utveckla behand-

  lingsmetoder och rekrytera mer vårdpersonal.

  Det arbetet kommer löpa under ett flertal år för

  att ge sörmlänningarna högre tillgänglighet till

  den nära vården.

  Landstinget Sörmland har en av landets mest

  välskötta landstingsekonomier vilket kommer

  vara gynnsamt för att kunna fortsätta med inve-

  steringar för att trygga framtidens behov inom

  hälso- och sjukvård. Vi gör i år ett positivt re-

  sultat på 177 mnkr tack vare det fantastiska

  arbete som Landstingets medarbetare och chefer

  gör på en daglig basis.

  LANDSTINGET SÖRMLAND

  Monica Johansson (S)

  Landstingsstyrelsens ordförande

 • Inledning

  4

  Landstingsdirektören

  2017 har präglats av arbetet med Landstinget

  Sörmlands framtidsfrågor. Det har handlat om

  våra fastighetsinvesteringar vid länets sjukhus,

  byggnaden av ett nytt länsmuseum, upphandling

  av framtidens vårdinformationsstöd och arbetet

  med att förbereda bildandet av Region Sörm-

  land.

  För länets invånare och för landstingets medar-

  betare dröjer det innan det blir synliga resultat

  av dessa arbeten. Istället har resultatet av andra

  långsiktiga arbeten presenterats under året, ett

  exempel är uppstarten av sjukvårdens larmcen-

  tral för ambulansdirigering i länet.

  Resultatet av 2017 års medarbetarenkät visar

  fortsatt bra utveckling. Vi har en god svarsfre-

  kvens och framförallt är det glädjande att 89

  procent säger att de kan rekommendera sin

  arbetsplats. Självklart har vi också utmaningar

  och problem. Arbetsmiljön för våra medarbetare

  i vården med överbeläggningar och utlokali-

  serade patienter är fortfarande ett område där vi

  måste hitta lösningar. Här pågår också ett inten-

  sivt arbeta med att pröva nya arbetssätt genom

  projektet Framtidens vårdavdelning och att

  bredda införandet av vårdnära tjänster på våra

  vårdavdelningar.

  Den 26 september 2017 ansökte Landstinget

  Sörmland hos Regeringen om att få bilda reg-

  ion. Glädjande är att länets samtliga kommuner

  stödjer detta och arbetet med förberedelserna att

  bilda region har präglats av god dialog. Detta är

  en fråga som nu går in i en intensiv fas och

  kommer att vara en av de största under 2019.

  Tillsammans med Sörmlands kollektivtrafik-

  myndighet, Regionförbundet Sörmland och

  länets kommuner ska vi kraftsamla för Sörm-

  land och sörmlänningarna.

  Jan Grönlund

  Landstingsdirektör

 • Stort och smått från 2017

  5

  Stort och smått från 2017

  Januari Landstinget Sörmland, länets kommuner, reg-

  ionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten

  började arbeta med att bilda Region Sörmland.

  Detta för bättre samordning av länets tillväxt

  och utveckling. Det beslutades vid 2017 års

  första möte med landstingsstyrelsen.

  Fyra vårdcentraler har arbetat med att anpassa

  vården för patienter med kroniska sjukdomar.

  Det handlar framförallt om att patienterna ska

  vara delaktiga och ha inflytande över sin vård

  och behandling. Vårdcentralerna samlade in

  patienternas

Search related