of 13 /13
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN ___________________________________________________________________________________________________________________________________ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Strada Ateneului Nr. 1, 320112 Str. General Berthelot nr. 2830, Sector 1 320112, REŞIŢA – ROMANIA 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042 Tel: +40 (0)21 405 57 06 email: [email protected] Fax: +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro www.edu.ro AVIZATĂ În Comisia paritară de la nivelul I. Ş.J. Caraş‐Severin, întrunită în data de 8.02.2017 FIŞA DE EVALUARE în vederea acordării gradaţiei de merit pentru cadrele didactice din învățământul special / special integrat, 2017 NUMELE ŞI PRENUMELE : UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: GRADUL DIDACTIC: PUNCTAJUL OBŢINUT: CRITERII DE EVALUARE Punctaj max autoevaluare Pag. la care se afla doc. justificat iv Evaluare ISJ 1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv‐educativă 70 a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă/grupă, în rezultate ale elevilor la clasă/grupă, la testări şi examene naţionale, de sfârşit de ciclu, rezultate obținute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional, pe baza datelor statistice de la nivelul unității de învățământ. 13

INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre...

Page 1: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

                                                                                                                                                                                                               AVIZATĂ                                                                                                                                                                                                         În Comisia paritară de la nivelul I. Ş.J. Caraş‐Severin,  

                                                                                                                                                                                                         întrunită în data de 8.02.2017 

FIŞA DE EVALUARE  

în vederea acordării gradaţiei de merit pentru cadrele didactice din învățământul special / special integrat, 2017  

NUMELE ŞI PRENUMELE :    

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :  

VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT:  

GRADUL DIDACTIC:  

 

PUNCTAJUL OBŢINUT:   

CRITERII DE EVALUARE 

Punctaj 

max  autoevaluare

Pag. la care se afla doc. justificat

iv 

Evaluare ISJ 

   1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv‐educativă   70        

a) rezultate    deosebite  obţinute  în  pregătirea  preșcolarilor  și  a  elevilor  în  atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă/grupă,  în  rezultate ale elevilor  la clasă/grupă,  la  testări  şi examene naţionale, de sfârşit de ciclu, rezultate obținute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional, pe bazadatelor statistice de la nivelul unității de învățământ. 

 

 13 

 

Page 2: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

 a.1. rezultate, progrese constatabile prin evaluarea CIEC a copiilor/elevilor: fișă de evaluare primară, fișă  de evaluare periodică, raport de evaluare finală                                                                                     

 3 

       

a.2. rezultate deosebite obținute în activitatea cu preșcolarii/ elevii materializate în progresul elevilor la testări, sfârșit de an școlar, sfârșit de ciclu, examene și simulări naționale : rată de promovabilitate, raport de evaluare finală, raport de evaluare pentru menținerea orientării școlare, raport de evaluare  de scoatere din  evidență a cazurilor recuperate                                                                                                                                    

 4 

     

 

a.3 abilități dobândite de preșcolarii/elevii cu dizabilități ca efect al intervenției educaționale și terapeutice specializate, de grup și/sau individuală ( proiecte didactice, proiecte tematice, pip ) 

 4 

       

 

a.4 rezultate obținute în activitățile de pre profesionalizare, cuantificate statistic prin corelarea potențialului individual cu posibilele opțiuni profesionale (rapoarte, chestionare, fișe de opțiuni etc) 

           2       

b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea  manualelor digitale, a platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ;  

4         

                   b.1. atestarea competenţelor TIC (certificat/diplomă/adeverinţă)  2         

                   b.2. desfăşurarea unor activităţi specifice prin utilizarea platformelor electronice de învăţare, a softurilor educaţionale, specifice disciplinei și prin utilizarea manualelor digitale 

2        

c) inițierea și aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare inovatoare, precum și producerea și/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea educațională de profil. 

5       

                c.1 utilizarea de strategii, metode și procedee de predare\recuperare inovatoare ( proiecte didactice, postere, fotografii și alte argumente) 

2,5       

               c.2 desfășurarea de activități centrate pe auxiliare curriculare inovatoare ( proiecte tematice, fotografii, evidența auxiliarelor utilizate, a instrumentelor specifice din cabinetele de profil) 

2,5       

Page 3: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

 d) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil, corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, mențiunilor și a premiilor speciale la fazajudețeană/și  a  Municipiului  București/interjudețeană/națională/internațională,  desfășurate  în  coordonareași/sau finanțarea Ministerului Educaţiei Naţionale. 

26,25        

        d.1. faza  judeţeană       3,5       

                                                                premiul I  1,5       

                                                                        premiul II  1       

                                                                        premiul III  0,5       

                                                                        mențiuni  0,25       

                                                                         premiu special  0,25       

        d.2. faza  interjudeţeană    5,25       

                                                       premiul I  2         

                           premiul II  1,5         

                           premiul III  1         

                           mențiuni  0,50       

                           premiu special  0,25         

d3. Faza națională  7,50       

                                                       premiul I  2,5         

                                 premiul II  2         

Page 4: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

                                 premiul III  1,50         

                                 mențiuni  1       

                                 premiu special  0,5         

d.4. faza  internaţională    10       

                                                premiul I  3         

         premiul II  2,50         

         premiul III  2         

         mențiuni  1,50       

         premiu special          1         

 e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru  al comisiei de evaluare/organizare,la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale și internaţionaleincluse  în  programul  de  activități  și  în  calendarul  inspectoratelor  școlare/Ministerului  Educaţiei  Naţionale certificate de conducerea Inspectoratului Școlar; 

9         

e.1.  Pregătirea  loturilor  olimpice  de  elevi  (  proiecte  educaționale,  programe  de  activitate,  grafice  de antrenament, pliante, fotografii) 

2         

e.2.  Participarea,  în  calitate  de membru  al  comisiei  de  evaluare,  organizare,  la  olimpiadele  şi  concursurileşcolare şi extraşcolare : 

( adeverințe, certificate, diplome, programe de activitate, pliante etc) 

         

faza judeţeană  1         

faza interjudeţeană  1,5         

Page 5: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

faza naţională  2         

faza internaţională  2,50         

f) rezultate obtinute în Centrele de excelență certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale din școlile integratoare, certificate de Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; 

3       

f.1  rezultate  obţinute în pregătirea  elevilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în programul de sprijin pe baza certificatelor de orientare școlară și profesională  și/sau orientați în CSEI – uri , conform tipului și gradului de deficiență constatat (rapoarte de evaluare , PIP și alte instrumente)  

1,5       

f.2    colaborarea cu profesorii de specialitate pentru  realizarea adaptărilor  curriculare pentru copiii orientați în programele de sprijin 

1,5       

g) Rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și elevilor din medii dezavantajate, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, 

3       

g.1 rezultate obținute cu elevii cu CES și alte dificultăți de învățare proveniți din medii dezavantajate cu risc de excludere socială (frecvența școlară,  activități pentru creșterea stimei de sine și a motivației în învățare) 

1       

g.2 programe de consiliere a părinților în vederea  prevenirii absenteismului și a fenomenului de părăsire timpurie a școlii  

1       

g3. organizarea de schimburi profesionale realizate prin dezbateri, mese rotunde, focus – grup care să conducă la eliminarea discriminării sau segregării școlare și prevenirea încălcării drepturilor copilului 

1       

h) inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecarui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale; 

3       

Page 6: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

h.1 programe de prevenire a abandonului (  proiecte educaționale , activități de socializare și de valorizare a personalității elevilor în cauză etc) 

1,5       

h.2 planuri de intervenție comportamentală pentru elevii cu tulburări de comportament  1,5       

i) inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan,  pentru progres în învățare a fiecarui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

3,75       

i.1 comunicare profesională în vederea organizării programelor de remediere școlară pentru elevii aflați în programul de sprijin 

1,25       

i.2  activități de ” mentorat” organizate la nivelul claselor simultane pentru sprijinirea elevilor cu risc de abandon școlar și/sau cu dificultăți de învățare  ( tabel cu evidența elevilor aflați în risc de abandon școlar, evidența ” mentorilor„ capabili de asumare de responsabilități și activități de voluntariat liber consimțite, evidența activităților organizate) 

1,25       

I3. Programe de consiliere organizate pentru instruirea și monitorizarea activității de mentorat  1,25       

  2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială  10        

 a)  elaborarea  de  programe  şcolare,  regulamente,  metodologii,  îndrumătoare/ghiduri  metodice,  manualeşcolare, auxiliare didactice avizate de Inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionalenoi, însoţite de suport de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate deInspectoratul școlar; 

       2         

a.1. elaborarea de programe şcolare  avizate de Inspectoratul şcolar sau de M.E.N., după caz  0,40         

a.2. elaborarea de regulamente avizate de Inspectoratul şcolar sau de M.E.N., după caz  0,30         

Page 7: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

a.3. elaborarea de metodologii avizate de Inspectoratul şcolar sau de M.E.N., după caz  0,30         

a.4. elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice avizate de Inspectoratul şcolar sau de M.E.N., după caz 0,20         

a.5. elaborarea de manuale şcolare avizate de M.E.N.  0,20         

a.6. elaborarea de auxiliare didactice avizate de Inspectoratul şcolar sau de M.E.N., după caz  0,20         

a.7. cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN   0,20         

a.8. elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suport de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală 

0,20         

b)  elaborarea  de  cărţi  şi  lucrări  ştiinţifice  publicate    în  domeniul  didacticii,  specialităţii  şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN;     

1,50       

               b.1. elaborarea de cărţi în domeniul didacticii, înregistrate cu ISBN/ISSN  0,40       

               b.2. elaborarea de cărţi în domeniul specialităţii, înregistrate cu ISBN/ISSN  0,40       

               b.3. elaborarea de cărţi în domeniul managementului educaţional, înregistrate cu   ISBN/ISSN  0,40       

               b.4. elaborarea de lucrări ştiinţifice/articole publicate (cu ISBN/ISSN)  0,30       

c) realizare de softuri educaționale în specialitate, platforme de e‐learning pentru susținerea progresului școlar avizate de Ministerul Educației Naționale. 

1       

                  c.1 softuri educaționale  0,50       

                 c.2 platforme e‐learning  0,50       

d)  activitatea  de  evaluator  de  manuale,  de  evaluator,  de  formator  în  activitățile  de  formare  continuă  a personalului  din  învățământ,  activitatea  în  cadrul  comisiilor  paritare\de  dialog  social,  activitatea  în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de 

2       

Page 8: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

sector de activitate învățământ preuniversitar\semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local\județean\național\internațional, participarea cu comunicări la simpozioane – conferințe naționale și\sau internaționale, dovedite prin documente oficiale ale manifestării, contribuția la cercetări științifice înspecialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN\ISSN; 

d.1. activitatea de evaluator de manuale  0,30         

d. 2 activitate de mentorat  0,25       

d.3. activitate de formator  în formarea continuă a personalului din învăţământ  0,25         

       d.4. activitate în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale          0,15         

     d.5.  activitate în comisiile de paritate\dialog social  

0,15       

    d.6 activitate  în  cadrul  asociațiilor profesionale ale  cadrelor didactice  la nivel  local,  județean, național, internațional 

0,20       

d.7. participarea  cu comunicări la simpozioane naţionale şi/sau internaţionale:              ‐  naţionale  0,20         

                                                                                                                                                  ‐ internaţionale  0,25       

d.8.  contribuţia  la  cercetări    ştiinţifice    în  specialitate  sau  în  domeniul  problematicii  învăţământului  și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN 

0,25         

e) activitate de metodist, membru în  Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul Inspectoratului şcolar, membru  în  Comisia  naţională  de  specialitate,  coordonator  de  cerc  pedagogic,  certificată  de  inspectorul  de specialitate și inspectorul școlar general;                                                             

2   

e.1. metodist  0,50         

Page 9: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

e.2. membru în Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul Inspectoratului şcolar  0,50         

e.3. membru în Comisia naţională de specialitate  0,50         

e.4. coordonator de cerc pedagogic  0,50         

 f) activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale, în cadrul unor comisii tehnice deelaborare  a  unor  acte  normative/administrative  cu  caracter  normativ  şi  în  comisiile  naţionale  de specialitate/control – monitorizare; 

    0,50         

              f.1. activitate desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/ administrative cu caracter normativ 

0,25       

              f.2. activitate desfăşurată în comisiile naţionale de specialitate/control – monitorizare  0,25       

g) relevanța participării la programe de dezvoltare profesională asupra îmbunătățirii  învățării preșcolarilor/elevilor din medii dezavantajate, a celor cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de învățare, a preșcolarilor/elevilor talentati și/sau capabili de performanțe;  

0,50       

g.1 rezultate ale  învățării  elevilor cu CES și cu dificultăți de învățare ca efect al dezvoltării profesionale prin participarea la  programe de perfecționare 

0,25       

g.2 rezultate ale  învățării elevilor talentați și/sau capabili de performanțe ca efect al aplicării programelor de dezvoltare profesională 

0,25       

h) elaborarea/susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile. 

0,50       

h.1 elaborare de programe de formare  0,25       

h.2 susținerea de programe de formare  0,25       

Page 10: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

  3. Criteriul privind  activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte   15        

a) Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural‐artistice, tehnico‐științifice și sportive incluse în Calendarul activităților educative naționale/regionale elaborat de Ministerul Educației Naționale, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale; 

       

a.1 rezultate obținute în pregătirea elevilor cu CES și alte dificultăți de învățare, distinși la concursuri cultural artistice și sportive, materializate prin obtinerea premiilor I, II,III  și a premiilor speciale 

7,50       

Concursuri naționale   

5      

Premiul I  2       

Premiul II  1,50       

Premiul III  1       

Premiul special  0,50       

Concursuri regionale  

2,50      

Premiul I  1       

Premiul II  0,75       

Premiul III  0,50       

Premiul special  0,25       

b) Organizarea  de  concursuri  și  festivaluri  la  nivel  internațional,  național  sau  regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în programul de activități și în  Calendarul inspectoratelor școlare/Ministerul Educației Naționale, certificate prin diplome sau adeverințe; 

 

4,50 

     

Page 11: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

b.1 concursuri și festivaluri  2,25      

Nivel internațional  1,25       

Nivel național  0,75       

Nivel regional\interjudețean  0,25       

b.2 spectacole, expoziții, concerte  

2,25      

Nivel Internațional  1,25       

Nivel național  0,75       

Nivel regional\interjudețean  0,25       

c) Activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de Inspectoratul Școlar; 

1       

c.1  coordonator de programe educative școlare și extrașcolare  0,50       

c.2 coordonarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de Inspectoratul Școlar  0,50       

d) Activitate dovedită în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară;  0,50       

e) Participare  la  proiecte  europene/internaționale  care  au  ca  obiective  performanța  școlară,  progresul școlar,  dezvoltarea  competențelor  și  abilităților  preșcolarilor  și  elevilor,  educația  civică,  educațiacomplementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare laschimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 

 

0,50 

     

f) Inițierea și organizarea unor activități extrașcolare relevante din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii; 

0,50       

g) Coordonarea unor activități de schimb de experiență cu alte școli, rețele sau proiecte interșcolare.  0,50       

Page 12: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

  4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională  5        

 a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activității instituţionale şi a procesului de predare – învăţare ‐evaluare; 

2,75         

                  a.1  atragerea de sponsorizări  1       

                  a2. amenajarea clasei/spațiului de învățare  0,75       

                  a3. centre de documentare şi informare, laboratoare etc.         0,25       

                  a4 programe și proiecte educaționale  0,75       

 b)  realizarea  de  proiecte  și  programe  extracurriculare,  cu  finanţare  extrabugetară,  având  drept  obiectivcreşterea calităţii procesului de învăţământ și dezvoltării instituționale;  

0,50         

‐ proiecte și programe extracurriculare cu finanțare extrabugetară   0,50       

c)  existența  unui  progres  în  privința  dotării  spațiilor  școlare,  a  achiziționării mijloacelor  de  învățământ  și  a auxiliarelor curriculare conform nevoilor comunității școlare ( beneficiari ai educației, cadre didactice și personaladministrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională; 

0,25       

‐ dezvoltare instituțională prin dotarea spațiilor școlare și a achiziționării de mijloace de învățământ        0,25       

d) realizarea de parteneriate instituționale cu unități/instituții în concordanță cu nevoile comunității școlare și a țintelor stabilite și/sau implicarea în activități din cadrul acestora; 

       1       

‐ dezvoltarea organizației școlare prin angajarea de parteneriate instituționale în vederea promovării imaginii instituției în comunitate 

          1       

Page 13: INSPECTORATUL ŞCOLAR MINISTERUL EDUCAŢIEI …isjcs.ro/gradatii/Fisa gradatie 2017 - cadre didactice invatamant... · Pregătirea loturilor olimpice de elevi ... inițierea și aplicarea

                                    INSPECTORATUL ŞCOLAR                       JUDEŢEAN CARAŞ‐SEVERIN    ___________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI    

NAŢIONALE 

Strada Ateneului Nr. 1, 320112                                                                                                                                         Str. General Berthelot nr. 28‐30, Sector 1  320112, REŞIŢA – ROMANIA                                                                                                                                                                 010168, Bucureşti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042                                                                                                                                      Tel:    +40 (0)21 405 57 06 e‐mail: [email protected]                                                                                                                                                   Fax:   +40 (0)21 310 32 05 http://isjcs.ro                                                                                                                                                                                                 www.edu.ro 

e)  promovarea  educației  de  calitate,  inclusiv  pentru  elevii  aparținând  grupurilor  din medii  dezavantajate  și expuse excluziunii. 

0,50       

       TOTAL GENERAL 100     

            Data________________                                                                Semnătura__________________ 

          INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,                                                         INSPECTOR ŞCOLAR,                  Preşedinte al Comisiei de coordonare                                                  Prof.   Rof Claudia                                     

    a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit                                                          Prof.