Click here to load reader

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced · PDF fileInstrukcja administratora systemu Advisor Advanced 1 ... kontroli dostępu” na stronie 4 ... Możliwe stany obszarowej

  • View
    228

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced · PDF fileInstrukcja administratora...

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

P/N 466-2887-PL REV B ISS 12JUN17

Copyright 2017 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Wszelkie

prawa zastrzeone.

Znaki towarowe i

patenty

Interlogix, nazwa i logo Advisor Advanced s zastrzeonymi znakami

towarowymi firmy UTC Fire & Security.

Pozostae znaki towarowe uyte w niniejszym dokumencie mog by

znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi ich

producentw lub ich sprzedawcw.

Producent UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA

Autoryzowany przedstawiciel producenta w EU:

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands

Ostrzeenia

i zastrzeenia

Niniejsze produkty s przeznaczone do sprzeday dowiadczonym

specjalistom ds. systemw alarmowych, ktrzy s odpowiedzialni za

ich instalacj. UTC Fire & Security nie moe da adnej gwarancji,

e kada osoba lub podmiot kupujcy te produkty, w tym dowolny

autoryzowany dealer, jest odpowiednio przeszkolony lub ma

odpowiednie dowiadczenie w celu prawidowego zainstalowania

produktw zwizanych z bezpieczestwem.

Wicej informacji na temat ostrzee o produktach mona znale

klikajc adres www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/ lub

skanujc kod.

Wersja Ten dokument dotyczy nastpujcych wersji firmware systemu

Advisor Advanced:

ATSx500A(-IP): MR_4.0

Certyfikaty

Wane: Ten produkt nie zosta zaprojektowany do speniania innych

norm: EN 50134 i EN 54.

Dyrektywy Unii

Europejskiej

UTC Fire & Security niniejszym deklaruje zgodno urzdzenia z

wymaganiami Dyrektywy 2014/30/EU i/lub 2014/35/EU. Wicej

informacji na stronach www.utcfireandsecurity.com albo

www.interlogix.com.

2012/19/EU (Dyrektywa WEEE): W Unii Europejskiej produkty

oznaczone tym symbolem mog by usuwane tylko jako

posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia waciwej

utylizacji, naley zwrci ten produkt do dostawcy przy zakupie

ekwiwalentnego, nowego urzdzenia albo dostarczy go do

wyznaczonego punktu zbirki. Aby uzyska wicej informacji,

zobacz: www.utcfssecurityproducts.eu/recycle/

Informacje

kontaktowe

www.utcfireandsecurity.com lub www.interlogix.com

Wsparcie techniczne www.utcfssecurityproducts.pl

http://www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/http://www.utcfireandsecurity.com/file:///D:/Work/ATS1000A_Advisor_Advanced/UG+MM/000000%20(PL)%20UG+MM/www.interlogix.comhttp://www.utcfssecurityproducts.pl/

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced i

Spis treci

Wane informacje iv

Style typograficzne iv

Wane iv

Klawiatury i czytniki 1

Ekran LCD 4

Diody LED 4

Wygaszacz ekranu 6

Identyfikacja uytkownika 7

Grupy uytkownikw 7

Uywanie kodu PIN i/lub karty 8

Przymus 9

Dostp do drzwi 10

Zazbrajanie i rozbrajanie systemu 11

Zazbrajanie 11

Czciowe zazbrajanie obszaru 11

Rozbrajanie 11

Czas na opuszczenie budynku po zazbrojeniu alarmu 11

Czas na rozbrojenie alarmu 12

Rozbrajanie przy zaczonym alarmie 12

Brak moliwoci zazbrajania lub rozbrajania 12

Zazbrajanie obszarw przy uyciu klawiatury LCD 14

Czciowe zazbrajanie obszarw przy uyciu klawiatury LCD 15

Rozbrajanie obszarw przy uyciu klawiatury LCD 15

Zazbrajanie obszarw bez uycia klawiatury LCD 16

Rozbrajanie obszarw bez uycia klawiatury LCD 16

Automatyczne zazbrajanie obszarw 17

Obszary wywietlane podczas zazbrajania/rozbrajania 17

Co zrobi po zaczeniu alarmu 20

Co si dzieje przy zaczonym alarmie 20

Wywietlanie alarmu 21

Kasowanie alarmu 21

Potwierdzanie alarmu 21

Wykonywanie testu czujek 21

Moliwe problemy 22

Dalsze informacje na temat alarmw 22

Menu Advisor Advanced 24

Organizacja opcji menu w niniejszej instrukcji 24

Dostpno opcji 24

ii Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

Dostp do menu 25

Opcje linii 26

Zawieszanie / odwieszanie linii 26

Omijanie linii 27

Kamery 27

Blokowanie / odblokowanie 29

Dziennik 31

Stan centrali 32

Ustawienia 33

PIN 33

Raportowanie SMS i gosowe 34

Kontrola drzwi 36

Uytkownicy 37

Blokuj dane uytkownika 37

Ustawienia uytkownika 38

Serwis 45

Kalendarz 50

Wywietlanie kalendarza 51

Okna czasowe 53

Ustawienia okna czasowego 53

Programowane funkcje uytkownika 59

Programowanie brelokw 62

Aktywacja breloka 64

Najczciej stosowane sekwencje klawiszy 65

Czsto uywane kombinacje przyciskw dla klawiatury LCD 65

Czsto uywane kombinacje przyciskw dla klawiatury bez

LCD 66

Klawisze funkcyjne 67

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced iii

Dokumentacja programowania 68

Dokumentacja uytkownika 69

Dokumentacja grupy uytkownika 71

Filtry warunkowe 72

Harmonogram 74

Dni specjalne 75

Polecenia SMS 76

Dodatek A. Sterowanie SMS 78

Wymagania do sterowania przez SMS 78

Skadnia polecenia 78

Uwierzytelnienie uytkownika 78

Lista polece SMS 79

Sownik poj 87

Indeks 93

Mapa menu uytkownika 96

iv Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

Wane informacje Niniejsza instrukcja obsugi zawiera informacje dotyczce systemu Advisor

Advanced przeznaczone dla osb zarzdzajcych tym systemem. Dostpny jest

take skrcony podrcznik, ktry przedstawia informacje o codziennej obsudze

systemu. Do skutecznego uywania niniejszej dokumentacji przydatna jest

podstawowa wiedza o systemach alarmowych.

Przed przystpieniem do korzystania z tego produktu naley zapozna si z

niniejsz instrukcj i ca dokumentacj pomocnicz.

Style typograficzne

Niniejsza instrukcja wykorzystuje okrelone style notacyjne i typograficzne, ktre

uatwiaj identyfikacj wanych informacji.

Tabela 1: Style notacyjne i typograficzne

Element Opis

Klawisze Pisane z duej litery, np. nacinij Enter.

Uwaga Informacje opatrzone sowem Uwaga pozwalaj zaoszczdzi czas i prac.

Przestroga Ostrzeenia informuj o warunkach lub praktykach, w wyniku ktrych moe doj

do uszkodzenia sprztu lub innych przedmiotw.

Pola wyboru wskazuj na dostpno okrelonej opcji. Szczegy dotyczce

dostpnych opcji moe przedstawi instalator.

Wane

Ten podrcznik zawiera informacje o wszystkich centralach Advisor Advanced

we wszystkich odmianach. Sowo Centrala Advisor Advanced odnosi si do

kadego wariantu centrali Advisor Advanced, chyba e wyranie zaznaczono

inaczej.

Lista wariantw centrali

Tabela 2: Lista wariantw centrali ATSx500A(-IP)

Typ Obudowa Wymiary (mm) Waga (kg)

ATS1500A-MM Metalowa MM, 315 x 388 x 85 5.2

ATS1500A-IP-MM Metalowa MM, 315 x 388 x 85 5.2

ATS1500A-SM Metalowa SM, 250 x 250 x 86 2.8

ATS1500A-IP-SM Metalowa SM, 250 x 250 x 86 2.8

ATS1500A-LP Plastykowa LP, 257 x 400 x 112 2.6

ATS1500A-IP-LP Plastykowa LP, 257 x 400 x 112 2.6

ATS3500A-MM Metalowa MM, 315 x 388 x 85 5.2

ATS3500A-IP-MM Metalowa MM, 315 x 388 x 85 5.2

ATS3500A-LP Plastykowa LP, 257 x 400 x 112 2.6

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced v

Typ Obudowa Wymiary (mm) Waga (kg)

ATS3500A-IP-LP Plastykowa LP, 257 x 400 x 112 2.6

ATS4500A-IP-MM Metalowa MM+, 315 x 445 x 88 5.4

ATS4500A-IP-LM Metalowa LM, 475 x 460 x 160 10.9

Uwagi

Nie wszystkie warianty mog by dostpne.

Waga nie obejmuje akumulatora.

vi Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced

Instrukcja administratora systemu Advisor Advanced 1

Klawiatury i czytniki

Rysunek1: Klawiatura ATS111xA

Rysunek 2: Klawiatura ATS1135

(1) LED Zasilanie 230V Zielona wieci: zasilanie 230V OK

(2) LED Dostp Niebieska miga: odczytano kart

(3) LED Uszkodzenie ta wieci: aktywna usterka systemowa

ta miga: oglny bd (EN 50131)

(4) LED Alarm Czerwona wieci: aktywny stan alarmu

(5) Wywietlacz LCD Wywietla komunikaty

(6) / Do gry Przewijanie w gr menu

Zmiana wartoci

Kasowanie

(7) / Pomoc Pokazuje podpowied

Przewijanie tekstu (tylko ATS113x)

(8) Zazbr.Czc. Zazbrojenie czciowe obszarw

Przewijanie tekstu (tylko ATS111x)

(9) F / Funkcyjny Pokazuje aktywne linie / uszkodzenia

Wczenie trybu klawiszy funkcyjnych

Przewijanie tekstu (tylko ATS113x)

(10) Za Zazbrojenie obszaru

(11) / W prawo Wejcie do wybranego menu

Przesunicie kursora w prawo

(12) / W lewo Wejcie do wybranego menu

Przesunicie kursora w lewo

(13) X / Kasuj Wyjcie z wybranej funkcji

Tryb regulacji gonoci

(14) Wy Rozbrojenie obszaru

1 8

9 16

!!

321

4 65

Search related