INSTRUKCJA - ..:: :: AKTUALNOŚCI ::.. SWD... · „Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń”

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA - ..:: :: AKTUALNOŚCI ::.. SWD... · „Instrukcja systemu wykorzystania...

Strona 1 z 54

INSTRUKCJA

SYSTEMU WYKORZYSTANIA DOWIADCZE

BYDGOSZCZ

2014

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SI ZBROJNYCH

Szt.Gen. /2014

Zacznik do decyzji Nr 20/Szkol/CDiS SZ

Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.04.2014 r.

Strona 2 z 54

DECYZJA Nr 20/Szkol/CDiS SZ

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 08 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia do uytku

Instrukcji systemu wykorzystania dowiadcze

Na podstawie 2 pkt. 4 i 14 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 lipca

1996 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Obrony Narodowej

(Dz. U. Nr 94 poz. 426), ustala si co nastpuje:

1. Wprowadza si do uytku w resorcie obrony narodowej Instrukcj systemu

wykorzystania dowiadcze stanowic zacznik do decyzji.

2. Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej

(-) Tomasz Siemoniak

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Strona 3 z 54

ARKUSZ ZMIAN

NUMER ZMIANY

MIEJSCE W TEKCIE

PODSTAWA TRE ZMIANY

Strona 4 z 54

SPIS TRECI

WPROWADZENIE ..................................................................................................... 5

1. ZAOENIA OGLNE ......................................................................................... 8

2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SWD ................................................... 11

2.1. Organizator SWD ............................................................................................ 12

2.2. Uytkownicy SWD .......................................................................................... 13

2.3. Narzdzia do archiwizacji i upowszechniania ................................................. 15

2.4. Lista priorytetowych analiz .............................................................................. 16

2.5. Obieg dokumentw w SWD ............................................................................ 17

3. PROCES WYKORZYSTANIA DOWIADCZE ................................................ 19

3.1. Etap I Identyfikacja obserwacji ..................................................................... 20

3.2. Etap II Analiza .............................................................................................. 24

3.2.1. Faza wstpna .............................................................................................. 25

3.2.2. Faza pozyskiwania danych .......................................................................... 26

3.2.3. Faza analizy danych .................................................................................... 27

3.2.4. Faza opracowania sprawozdania kocowego ............................................. 27

3.2.5. Faza zakoczenia analizy ........................................................................... 28

3.3. Etap III Planowanie wdroenia dziaa naprawczych i stawianie zada ...... 28

3.4. Etap IV Wdraanie dziaa naprawczych ..................................................... 29

3.5. Etap V Weryfikacja dziaa naprawczych .................................................... 29

3.6. Etap VI Upowszechnianie ............................................................................ 30

TERMINY I DEFINICJE ............................................................................................ 31

SOWNIK SKRTW.............................................................................................. 33

ZACZNIKI ............................................................................................................. 35

Strona 5 z 54

WPROWADZENIE

0001. Analiza dowiadcze minionych wojen oraz wspczenie realizowanych ope-

racji z udziaem kontyngentw wojskowych wydzielanych z Si Zbrojnych Rze-

czypospolitej Polskiej (SZ RP) wskazuje na potrzeb biecego i w miar

moliwoci wyprzedzajcego doskonalenia sposobw uycia i dziaania wojsk.

Systemowe uwzgldnianie dowiadcze w dziaalnoci biecej i planistycznej

wynika rwnie z teorii i praktyki zarzdzania w organizacjach dziaajcych

w warunkach cigych zmian.

0002. Systemy zbierania, analizowania i wykorzystania dowiadcze funkcjonuj

w wikszoci si zbrojnych pastw NATO i Unii Europejskiej. Rozwj i dosko-

nalenie tych systemw traktuje si priorytetowo z uwagi na wymierne korzyci

wyraajce si midzy innymi w osiganiu lepszych wynikw szkoleniowych,

wprowadzaniu doskonalszych rozwiza organizacyjnych, wyszej jakoci

wyposaenia i uzbrojenia, wikszej efektywnoci uycia wojsk w operacjach

oraz zwikszeniu bezpieczestwa onierzy.

0003. System wykorzystania dowiadcze (SWD), przyczynia si do zmniejszenia

ryzyka wystpowania i powielania bdw, a tym samym zwiksza szanse po-

wtarzalnoci osigania sukcesw. Dla SZ RP oznacza to popraw efektywno-

ci dziaania przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztw dziaalnoci.

0004. Jednolity dla wszystkich szczebli kierowania i dowodzenia proces wykorzysta-

nia dowiadcze (PWD), stanowicy procedur SWD, obejmuje czynnoci ma-

jce na celu transformacj nabytego dowiadczenia we wdroon i pozytywnie

zweryfikowan zmian na lepsze. Sam fakt organizacyjnego uczenia si na

podstawie dowiadcze nie jest wystarczajcy. Sens istnienia SWD w SZ RP

potwierdzony bdzie wtedy, gdy na podstawie dowiadcze wdraane bd

zmiany prowadzce do doskonalszego funkcjonowania i do wikszej efektyw-

noci istniejcych systemw, zdolnoci, struktur i procedur. Dotyczy to kade-

go szczebla dowodzenia i kadej dziedziny funkcjonowania SZ RP. SWD mo-

e rwnie suy do identyfikowania nowych potrzeb i nowych zdolnoci nie-

zbdnych do osignicia przez SZ RP. W zwizku z tym PWD powinien by

realizowany w skali caych SZ RP i powinien obejmowa wszystkie zdolnoci

i systemy funkcjonalne.

Strona 6 z 54

0005. wiadomo dowdcw co do roli i znaczenia SWD w SZ RP oraz ich zaan-

gaowanie w kreowanie kultury organizacyjnej sprzyjajcej organizacyjnemu

uczeniu stanowi dwa z kluczowych czynnikw sukcesu decydujcych o efek-

tywnoci SWD. Dowdcy s odpowiedzialni za stworzenie takich warunkw

pracy i kultury organizacyjnej, ktre wytworz wrd onierzy i pracownikw

resortu obrony narodowej1 poczucie wasnej, niewymuszonej potrzeby dziele-

nia si swoj wiedz i dowiadczeniem.

0006. Umiejtno identyfikacji i eliminowania bdw w ramach dziaalnoci su-

bowej na wszystkich szczeblach dowodzenia w SZ RP naley traktowa jako

niezbdn cech kadego dowdcy. Procedujc obserwacj w ramach PWD,

personel SWD (nie posiadajc uprawnie decyzyjnych niezbdnych do wdra-

ania zmian) moe jedynie proponowa zmiany i przedstawia rekomendacje

formuowane w oparciu o przeprowadzone analizy lub opinie specjalistw. De-

cyzja o wdraaniu dziaa naprawczych ley wycznie w kompetencjach wa-

ciwych dowdcw. Dlatego te, jak podkrelono w Sojuszniczej Doktrynie

Prowadzenia Operacji Poczonych AJP-3 (B), dowdcy powinni rozumie kry-

teria nadawania priorytetw dowiadczeniom w ramach SWD oraz sposb ich

procedowania2.

0007. Obserwacje i dowiadczenia mog by dostarczane z kadego obszaru funk-

cjonowania np. operacji, wicze, szkole, bada, czy te ycia codziennego

wojska. Podczas biecej dziaalnoci kady onierz i pracownik sam najlepiej

moe rozpozna efektywniejsze sposoby dziaania. Powinny one by przeka-

zane wsppracownikom, a szczeglnie przejmujcym po nich obowizki na-

stpcom, tak aby pomc im unikn bdw, wykonywa czynnoci na danym

stanowisku subowym lepiej, ni sami wykonywali je na pocztku swojej dzia-

alnoci.

0008. Aby SWD funkcjonowa sprawnie i skutecznie wszyscy penicy sub i pra-

cujcy na rzecz obronnoci Rzeczpospolitej Polskiej powinni odczuwa po-

trzeb zaangaowania si w system. Jest to take jeden z kluczowych czynni-

kw sukcesu decydujcy o efektywnoci SWD. Jeeli zauwaony problem nie

zostanie zgoszony, to oczywistym jest, e malej szanse na jego rozwizanie.

onierz lub pracownik zgaszajcy problem najlepiej zna jego wag, a co za

1 Pracownicy resortu obrony narodowej zwani dalej w instrukcji pracownikami.

2 Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3(B), March 2011, par. 0454.

Strona 7 z 54

tym idzie najlepiej moe oceni potencjalne korzyci z jego rozwizania. Jed-

nake, dopki obserwacja nie zostanie zgoszona do SWD, to mao prawdo-

podobne jest, aby personel SWD w ogle odkry istnienie problemu, a tym

samym rozpocz PWD, ktry prowadzi ma do racjonalnego rozwizania pro-

blemu.

0009. Instrukcja systemu wykorzystania dowiadcze okrela zasady funkcjono-

wania i organizacj SWD, precyzuje zakres zada uytkownikw systemu oraz

sposb realizacji PWD.

0010. Zapisy Instrukcji uwzgldniaj standardy obowizujce w NATO, std spenie-

nie ich wymogw w praktyce zapewni spjno narodowego SWD ze standar-

dami Lessons Learned istniejcymi w NATO, UE i armiach sojuszniczych.

Strona 8 z 54

1. ZAOENIA OGLNE

1000. System wykorzystania dowiadcze (SWD) to zbir elementw (struktur, pro-

cesw, narzdzi) powizanych ze sob wzajemnymi relacjami zapewniajcymi

waciwe przetwarzanie nabytych dowiadcze i umoliwiajcymi ich upo-

wszechnianie