Click here to load reader

International trade in goods/ro Statistics · PDF fileiexport,comert, ulîninteriorulUE(comert, ul între statele membre ale UE), principalii parteneri comerciali ai UE, precum s,

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of International trade in goods/ro Statistics · PDF fileiexport,comert,...

 • International trade in goods/ro Statistics Explained

  Source : Statistics Explained (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/) - 18/09/2019 1

  Comert,ul internat, ional cu mărfuri Date extrase în octombrie 2018 (partea „Primii trei cei mai important,i actori mondiali din comert,ul

  internat,ional: UE, China s, i Statele Unite”) s, i în martie 2019 (restul articolului). Următoarea actualizare a articolului: iunie 2020.

  Acest articol analizează dezvoltarea comert,ului internat, ional cu mărfuri al Uniunii Europene (UE) . Articolul ia în considerare cota det, inută de UE pe piet,ele mondiale de import s, i export , comert,ul în interiorul UE (comert,ul între statele membre ale UE), principalii parteneri comerciali ai UE, precum s, i categoriile de produse ale UE cel mai frecvent comercializate.

  UE-28 desfăs,oară aproximativ 15 % din comert,ul mondial cu mărfuri. Valoarea comert,ului internat, ional cu mărfuri este semnificativ mai mare decât cea a serviciilor (de aproximativ trei ori), ceea ce reflectă natura anumitor servicii care constituie un obstacol în calea comert,ului transfrontalier al acestora.

  Acest articol face parte dintr-o publicat, ie online care furnizează statistici recente privind comert,ul internat, ional cu mărfuri, incluzând informat, ii referitoare la principalii parteneri ai UE, principalele produse comercializate, caracteristicile specifice ale comert,ului, precum s, i informat, iile de bază.

  Primii trei cei mai important, i actori mondiali din comert,ul internat, ional: UE, China s, i Statele Unite Din 2004 (când China a depăs, it Japonia), UE-28, China s, i Statele Unite au fost primii trei cei mai important, i actori mondiali din comert,ul internat, ional (a se vedea figura 1). În 2017, nivelul total al comert,ului cu mărfuri (exporturi s, i importuri) înregistrat pentru UE-28, China s, i Statele Unite a fost aproape identic, ridicându-se la 3 738 miliarde EUR în UE-28 (aceasta nu include comert,ul intra-UE), fiind cu 103 miliarde EUR mai mare decât nivelul pentru China s, i cu 239 miliarde EUR mai mare decât nivelul înregistrat pentru Statele Unite; Japonia s-a clasat pe locul patru în privint,a nivelului comert,ului cu mărfuri, cu o valoare de 1 212 de miliarde EUR.

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Import https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Export https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Extra-EU https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_-_a_statistical_picture https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Billion

 • Figura 1: Principalii actori din comert,ul internat, ional cu mărfuri, 2017(miliarde EUR)Sursa: Eurostat (ext_lt_introle) s, i (ext_lt_intercc)

  În 2017, raportul dintre exporturi s, i importuri (coeficientul de acoperire) a fost deosebit de ridicat în favoarea exporturilor pentru Rusia, Brazilia s, i China (a se vedea figura 2), în timp ce, în termeni absolut, i, China s, i Rusia au avut cele mai mari excedente comerciale anuale din 2006; în 2017, Statele Unite au avut cel mai mare deficit (a se vedea figura 3), continuând o tendint,ă ce a fost vizibilă în ultimul deceniu s, i pentru care sunt disponibile date.

  International trade in goods/ro 2

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Trade_balance https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Trade_balance

 • Figura 2: Coeficientul de acoperire privind comert,ul internat, ional cu mărfuri, 2010 s, i 2017, (%)Sursa: Eurostat (ext_lt_introle) s, i (ext_lt_intercc)

  International trade in goods/ro 3

 • Figura 3: Balant,a comercială pentru comert,ul internat, ional cu mărfuri, 2010 s, i 2017, (miliarde EUR)Sursa: Eurostat (ext_lt_introle) s, i (ext_lt_intercc)

  Considerând fluxurile de exporturi s, i importuri, UE-28 a avut în 2017 a doua cea mai mare cotă de exporturi s, i importuri globale de mărfuri (a se vedea figurile 4 s, i 5): exporturile de mărfuri din UE-28 au fost echivalente cu 15,8nbsp;% din totalul mondial s, i, în 2014, au fost depăs, ite pentru prima dată de la crearea UE de către China (16,1 % în 2014, ridicându-se la 16,9 % în 2017), ment, inându-se însă în fat,a Statelor Unite (11,5 %); Statele Unite au avut o cotă de importuri mondiale (17,3 %) mai mare decât UE-28 (15,1 %) sau decât China (13,3 %).

  International trade in goods/ro 4

 • Figura 4: Cotele din piat,a mondială a exporturilor de mărfuri, 2017(% din exporturile mondi- ale)Sursa: Eurostat (ext_lt_introle)

  International trade in goods/ro 5

 • Figura 5: Cotele din piat,a mondială a importurilor de mărfuri, 2017(% din importurile mondi- ale)Sursa: Eurostat (ext_lt_introle)

  În 2018, s-a înregistrat un us, or deficit pentru comert,ul extra-UE, după o perioadă de cinci ani de excedente Comert,ul internat, ional cu mărfuri al UE-28 cu restul lumii (suma exporturilor s, i a importurilor extra-UE) a fost evaluat la 3 936 miliarde EUR în 2018 (a se vedea figura 6). Atât importurile, cât s, i exporturile au înregistrat o cres,tere comparativ cu 2017, cres,terea importurilor (123 de miliarde EUR) fiind mai mică decât cres,terea exporturilor (77 de miliarde EUR). Prin urmare, surplusul comercial mic al UE-28 de 22 de miliarde EUR din 2017 s-a transformat într-us,or un deficit de 25 de miliarde EUR în 2018.

  După ce a suferit o scădere dramatică atât a exporturilor, cât s, i a importurilor în 2009, UE-28 s, i-a crescut exporturile cu 58,7 % în decursul a patru ani, pentru a ajunge la un nivel de 1 736 de miliarde EUR în 2013.

  International trade in goods/ro 6

 • Între 2013 s, i 2016, exporturile au rămas relativ stabile, dar în 2017, ele au crescut cu 7,7 % comparativ cu 2016, iar în următorul an au crescut cu 4,1 %. Importurile au urmat aproximativ aceeas, i tendint,ă ca exporturile; au crescut cu 8,7 % în perioada 2016-2017 s, i cu 6,6 % în perioada 2017-2018. În consecint,ă, pentru prima dată din anul 2013, UE-28 a înregistrat un us,or deficit comercial.

  Figura 6: Evolut, ia comert,ului internat, ional cu mărfuri, UE-28, 2008-2018(miliarde EUR)Sursa: Eurostat (ext_lt_intertrd)

  Dintre statele membre ale UE, Germania a înregistrat, de departe, cea mai mare cotă a comert,ului extra UE-28 în 2018, reprezentând 28,0 % din exporturile de mărfuri ale UE-28 către t,ări tert,e s, i efectuând aproape o cincime (18,6 %) din importurile UE-28 (a se vedea figura 7). Următorii trei cei mai mari exportatori, Regatul Unit (11,0 %), Italia (10,5 %) s, i Frant,a (10,4 %), au rămas la fel ca în 2017, acestea fiind singurele state membre ale UE care det, in o cotă de două cifre din exporturile UE-28. T, ările de Jos (14,9 %), Regatul Unit (14,2 %), Frant,a (8,9 %) s, i Italia (8,7 %) s-au situat imediat în urma Germaniei în ceea ce prives,te volumul importurilor de mărfuri din t,ări tert,e în 2018. Procentul relativ ridicat pentru T, ările de Jos poate, cel put, in part, ial, să fie explicat prin volumul considerabil de mărfuri care intră în UE prin Rotterdam, care este cel mai mare port maritim al UE.

  International trade in goods/ro 7

 • Figura 7: Comert,ul cu mărfuri extra-UE-28, 2018(% cota exporturilor/importurilor UE-28Sursa: Eurostat (ext_lt_intratrd)

  Cel mai mare excedent al comert,ului cu mărfuri extra UE-28, evaluat la 360,9 de miliarde EUR în 2018, a fost înregistrat de Germania, urmată de Irlanda (70,0 de miliarde EUR) s, i Italia (67,5 miliarde EUR). Cele mai mari deficite comerciale pentru comert,ul cu mărfuri extra-UE au fost înregistrate în T, ările de Jos (272,5 miliarde EUR) s, i Regatul Unit (121,5 miliarde EUR) (a se vedea tabelul B din fis, ierul excel atas,at mai jos).

  Cea mai mare cotă a comert,ului cu mărfuri în interiorul UE s-a înregistrat în Luxem- burg s, i Slovacia Comert,ul cu mărfuri între statele membre ale UE (comert, intra-UE) a fost evaluat – în termeni de exporturi – la 3 518 miliarde EUR în 2018. Acesta a fost cu 80 % mai mare decât nivelul înregistrat pentru exporturile care pleacă din UE-28 către t,ările tert,e, de 1 956 de miliarde EUR (comert, extra-UE).

  Comert,ul intra-UE-28 – măsurat, de asemenea, pe bază de exporturi – a crescut cu 5,0 % pe teritoriul UE-28 între 2017 s, i 2018. În anii 2017 s, i 2018, în ceea ce prives,te exporturile, s-a înregistrat o cres,tere de două cifre pentru Malta (23,3 %), Grecia(13,9 %), Irlanda (12,3 %) s, i Slovenia (10,8 %) în timp ce doar Luxemburg (-1,9 %) a înregistrat o scădere a exporturilor intra-UE. În ceea ce prives,te importurile, Malta (20,8 %) s, i Irlanda (13,2 %) au înregistrat o cres,tere de două cifre, în timp ce niciun stat membru nu a înregistrat o scădere a importurilor.

  Ca s, i în cazul comert,ului extra-UE-28, Germania a fost statul membru al UE cu cel mai mare nivel al comert,ului intra-UE-28 în 2018, totalizând 22,2 % din exporturile de mărfuri ale UE-28 către alte state membre s, i efectuând cu put, in peste o cincime (20,9 %) din importurile de mărfuri ale UE-28 din alte state membre ale UE (a se vedea figura 8). T, ările de Jos (13,0 %) a fost singurul celălalt stat membru care a totalizat peste o zecime din exporturile intra-UE, de asemenea, ca o consecint,ă a efectului Rotterdam, în timp ce Frant,a (11,5 %) fost singurul celăl