of 29 /29
ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที10 ตุลาคม 2559 และประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (แก้ไขเฉพาะตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) ไว้แล้ว นั้น บัดนีการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดาเนินการ สมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กาหนด ซึ่งได้รับเลข ประจาตัวสอบแล้วถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนีสำหรับผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดาเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชาระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กาหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โปรดนาหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัคร และหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร พร้อมทั้งสาเนา บัตรประจาตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สานักบริหารทรัพยากร บุคคล อาคารอานวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน (สามเสน) โทรศัพท์ 0 2241 7555 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2669 3599 ภำยในวันที28 ตุลำคม 2559 ในวันและเวลำรำชกำร หากปรากฏว่าเป็น ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะประกาศรายชื่อผู้สมัครฯเพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ http://job.rid.go.th ในวันที31 ตุลาคม 2559 หากไม่ดาเนินการตามกาหนดดังกล่าว จะไม่สามารถเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ไดอนึ่ง การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ข้างต้น กรมชลประทานจะตรวจสอบข้อมูลและ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครเท่านั้น กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัคร หรือมีคุณสมบัติ การสมัคร...

Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 ·...

Page 1: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป เรอง รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวนท 26 กนยายน 2559 รบสมครบคคลเพอเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป โดยรบสมครทางอนเทอรเนต (Internet) ตงแตวนท 3 ตลาคม 2559 ถงวนท 10 ตลาคม 2559 และประกาศกรมชลประทาน ลงวนท 11 ตลาคม 2559 เรอง รบสมครบคคลเพอเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป (แกไขเฉพาะต าแหนง เจาพนกงานธรการ) ไวแลว นน

บดน การรบสมครไดเสรจสนแลว ปรากฏวามผสมครเขารบการเลอกสรรทไดด าเนนการสมครตามขนตอนครบถวน และไดช าระคาธรรมเนยมในการสมครสอบตามวน เวลา ทก าหนด ซงไดรบเลขประจ าตวสอบแลวถอวาเปนผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป ตามรายละเอยดแนบทายประกาศน

ส ำหรบผสมครเขำรบกำรเลอกสรร

ผสมครเขารบการเลอกสรรท ไดด าเนนการสมครตามขนตอนครบถวน และไดช าระคาธรรมเนยมในการสมครสอบตามวน เวลา ทก าหนด แตไมมชอในประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป เรอง รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป โปรดน าหลกฐาน ไดแก เอกสารการสมคร และหลกฐานการช าระคาธรรมเนยมในการสมคร พรอมทงส าเนาบตรประจ าตวประชาชน ไปยนกบเจาหนาทดวยตนเอง ณ สวนสรรหาและบรรจแตงตง ส านกบรหารทรพยากรบคคล อาคารอ านวยการ ชน 4 กรมชลประทาน (สามเสน) โทรศพท 0 2241 7555 หรอทางโทรสารหมายเลข 0 2669 3599 ภำยในวนท 28 ตลำคม 2559 ในวนและเวลำรำชกำร หากปรากฏวาเปนผสมครเขารบการเลอกสรร คณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป จะประกาศรายชอผสมครฯเพมเตมตอไป โดยสามารถตรวจสอบรายชอไดทเวบไซต http://www.rid.go.th หวขอ “รบสมครบคคลเพอเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป” และ http://job.rid.go.th ในวนท 31 ตลาคม 2559 หากไมด าเนนการตามก าหนดดงกลาว จะไมสามารถเขารบการเลอกสรรฯ ในครงนได

อนง การตรวจคณสมบตผสมครเขารบการเลอกสรร รวมทงเงอนไขในการสมครและ การประกาศรายช อผ สมครเขารบการเลอกสรรฯ ขางตน กรมชลประทานจะตรวจสอบขอมลและขอเทจจรงทปรากฏในใบสมครและเอกสารทผสมครไดยนและรบรองตนเองวาเปนผมคณสมบตตรงตามประกาศรบสมครเทานน กรณทตรวจสอบพบภายหลงวาหลกฐานและเอกสารการสมคร หรอมคณสมบต

การสมคร...

HP
Line
Page 2: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
Page 3: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ2012300001 นางสาวนลน นนทะสน2012300002 นางสาวนางสาวอารมณ โพธบลลงก2012300003 นางสาวนางสาวณฐญาดา อนพหล2012300004 นางสาวทพยพวรรณ ทองสอาด2012300005 นายจรพนธ สดนาวา2012300006 นางสาววราวรรณ ปลดทวม2012300007 นางสาวรงนภา สขพรอม2012300008 นางธญญลกษณ ชาวนายก2012300009 นางสาวพนทพา นามดษฐ2012300010 นางสาวปารชาต รกมศร2012300011 นางสาวกฤษณภร ธรรมกล2012300012 นางสาววาร วระชาต2012300013 นางสาวดวงฤทย กลนหอม2012300014 นางสาวดวงใจ จนทรตน2012300015 นางสาวนาตยา ฉวจนทร2012300016 นางสาวพมประภา มาลาเอยม2012300017 นางสาวธนภรณ อนตะนอน2012300018 นางสาวแคทรยา กาทองทง2012300019 นางสาวแพรววนด ฉาไธสง2012300020 นายสชาต เปยมสน2012300021 นางสาวนภาพร ทองด2012300022 นางสาวเจนจรา ลอยเจรญ2012300023 นางสาววรางคณา อนจร2012300024 นางสาวกรนกา สทธกลนะ2012300025 นางสาววลายา พรมเปยง2012300026 นายธงชย นวนเพชร2012300027 นางสาวจนตนา ปนปวน2012300028 นางสาวเพญนภา กฤชทองคา2012300029 นางสาวชภคกาญจน ใจวน2012300030 นางเกษร แกวม

ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

หนา 1 จาก 23

Page 4: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300031 นางนตยา แสงอวม2012300032 นางสาวตรเนตร สขปอม2012300033 นางสาวสารณ พกลทอง2012300034 นางสาวนพชฌมชา ณฏฐอระ2012300035 นายปฐมพงศ เสมพพฒน2012300036 นางสาวจนทรา จนทรสาราญ2012300037 นางสาวนตยา มวลตะค2012300038 นางสาวพรพลย ฟกขาว2012300039 นางสาวสปราณ ปนลา2012300040 นายธนภพ ขะจวง2012300041 นางสาววารณ วงศเทพ2012300042 นางสาววนวสาข สมแกว2012300043 นางสาวกมลนนท พนธศร2012300044 นางสาววชดา มครมย2012300045 นางสาวกนกวรรณ รกสตย2012300046 นางสาวณฐภรณ วงษรกษ2012300047 นางสาวณฐพร กนจ2012300048 นางสาวเลอลกษณ ไพรขาม2012300049 นายโชคประเสรฐ พแสงทองชย2012300050 นางสาวประภสสร ภระหงษ2012300051 นางสาวโสภดา กาเหวา2012300052 นางสาววราพร ดวงเกษมสข2012300053 นางสาววภาว เขยวออน2012300054 นางสาวรตนาภรณ อมใจ2012300055 นางสาวกนกกาญน เพชรมข2012300056 นายจกรพนธ กงโพธ2012300057 นางสาวนรมน จนทรทา2012300058 นางสาวปฏภาณ แสงเมอง2012300059 นางสาวนวพร สขพญา2012300060 นางสาวสธน แกวลบ

หนา 2 จาก 23

Page 5: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300061 นางสาวองคณา แดงเรอง2012300062 นางสาวเสาวนย เตาลก2012300063 นางสาวอจฉราพรรณ กนทะกล2012300064 นางสาวกนยกร สแดง2012300065 นางสาวสรญญา สแดง2012300066 นางสาวกรองกาญจณ แสงอวม2012300067 นางสาวเบญจรนทร ใจวงค2012300068 นางสาวชชตญาลย ศาสตรสาระ2012300069 นายสเทพ อฐคลองคร2012300070 นางสาวประทม จนธมา2012300071 นายจารพงศ ออนลอม2012300072 นางสาวสรมา มณวรรณ2012300073 นางสาวณชภทร วงคยะ2012300074 นางสาวยพา วงคร2012300075 นางสาวสพรรณ ไชยวรรณ2012300076 นางสาวรงราไพ พมลบรรยงก2012300077 นางสาวจนทรนภา จตรพนจ2012300078 นางสาวเสาวณ ภจนทร2012300079 นางสาวธญชนก ภจนทร2012300080 นางสาวจตพร กนตฤทย2012300081 นางสาวสมตรา หมอชาง2012300082 นางสาวฐตาภา เจากลด2012300083 นางสาววลย มะโนวง2012300084 นายธนนต นลสลว2012300085 นางสาวพรรวษา บปผาวลย2012300086 นางสาวชนกา ไมหาญ2012300087 นางสาววรรณภา สายทอง2012300088 นางธนตดาพชร อทธะรงค2012300089 วาทรอยตรหญงรพพรรณ กนทาหาญ2012300090 นางสาวรงทพย ทองคาสมฤทธ

หนา 3 จาก 23

Page 6: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300091 นายอนวตร ประหยด2012300092 นางสาววนวรนทร ไพรมาศ2012300093 นางสาววาร วงคแสนส2012300094 นางสาวสรลกษณ ตมศรยา2012300095 นางสาวทวนนท จนนอย2012300096 นางสาวศภสตา คาฟ2012300097 นางสาวสมาล ทองปน2012300098 นางสาวอภสรา ถนอม2012300099 นางสาววรยา บญบรรล2012300100 นางสาวรงนภา แสนนาพล2012300101 นางสาววทนยา พมนล2012300102 นางกรตญา เครอศร2012300103 นางสาวยวด เชอชย2012300104 นางสาวมนา ไชยพงษ2012300105 นางสาวภาวนา พรมสาล2012300106 นางสาวศรนภา หนอคา2012300107 นางสาววณา ศรสข2012300108 นางสาวกนกวรรณ โพเกต2012300109 นางสาวรดาณฐ แกวเกต2012300110 นางสาวพนอจตต ทองพล2012300111 นางสาวตณณพมญช เตชเลศธนานนท2012300112 นางสาวพกล สาทวงศ2012300113 นางสาวกสมาณนญ สจกร2012300114 นางสาววรรณพร ศรนภา2012300115 นางสาวธนาภรณ เขยวบตร2012300116 นายวรเชษฐ อนประชา2012300117 นางสาวอกษร ชาวอางทอง2012300118 นางสาวอารยา ทองใบ2012300119 นางสาวอญชล นนตา2012300120 นางสาวกาญจนา เปนบญ

หนา 4 จาก 23

Page 7: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300121 นางสาวศรพร วงเสนา2012300122 นางสนสา โกศล2012300123 นางสาวเกศรนทร สโพธไข2012300124 นางสาวดารารตน วงคเดช2012300125 นางสาวเพญจมาศ พรหมจนใจ2012300126 นางสาวนสาชล เพมขนทด2012300127 นางสาวอลยวรรณ กมลา2012300128 นางสาวเจนจรา ตะศร2012300129 นางสาวกมลวรรณ มายม2012300130 นางสาวธดารตน ถนทบ2012300131 นางสาวศรญญา มลเมอง2012300132 นางสาวชตมา ทบสวรรณ2012300133 นางสาวเสาวณย เอยมนอย2012300134 นางสาวกมลวรรณ อนทรลวง2012300135 นางสาวกฤษณา จารส2012300136 นางสาวสมตร แสงชย2012300137 นางสาวพชนยา สมบรณ2012300138 นางนภาพร เอยมสงคราม2012300139 นางวภาดา จนทรแกว2012300140 นางสาวธญญา ครบรรณ2012300141 นางสาวศศพรรณ นราประเสรฐกล2012300142 นางสาวชญาภรณ ใหมจนทรตา2012300143 นายพพฒน ทองเหลก2012300144 นางสาวประวทรพย หงษชมแพ2012300145 นางสาวอรพรรณ งามสงา2012300146 นางสาวมณฑนา โยธาธรรม2012300147 นางสาวนชกานต นนตา2012300148 นางสาวเบญจมาภรณ บบผาชาต2012300149 นางสาวรชนก นชเปรม2012300150 นางสาวกนกอร แกวเกต

หนา 5 จาก 23

Page 8: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300151 นางเสาวลกษณ แกวแสนชย2012300152 นางสาวสรธร กรดกระยาง2012300153 นางสาวชตมา กรดกระยาง2012300154 นางสาวณฐยา ยะปะนนท2012300155 นายปรญญา หงษทอ2012300156 นางสาวกญญาลกษณ ศรแกวพนธ2012300157 นางสาวกญญารตน หวาเกต2012300158 นางสาวกลยาลกษณ แจงแกว2012300159 นางสาวสมฤทย สจรต2012300160 นายอภษฏา ปานเกด2012300161 นายปรเมศร เชยงสง2012300162 นางกลธนนท มาทามา2012300163 นางสาวทศนย วงวอน2012300164 นางสาววภา อสาพรมมน2012300165 นางเกตทอง คงทน2012300166 นางสาวศวนาถ ไชยชนะ2012300167 นางสาวสภาภรณ จตนารนทร2012300168 นางสาวยคลธร แสนกลาง2012300169 นายโอฬาร อรรถจรญ2012300170 นางสาวเกศสณ บญจนทร2012300171 นางสาวจราพร สปนเปา2012300172 นางสาวอนสรา โตพม2012300173 นางสาวเสารวานช ไตยะ2012300174 นางสาวอรสรา รตนะศศธร2012300175 นางสาวปาจารย กลาด2012300176 นางสาววรญญา ไชยชนะ2012300177 นางสาวรตธกา โพชม2012300178 นางสาวพจนารถ วดเขง2012300179 นางสาวปณณรส คาพดาน2012300180 นางสาววชดา สอนเครอ

หนา 6 จาก 23

Page 9: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300181 นางสาวประทมพร เครอสวรรณ2012300182 วาทรอยตรหญงสกญญา แกวสาราญ2012300183 นางขนษฐา ศลากล2012300184 นางสาวจฑามาศ จนทรทา2012300185 นางสาวนรศรา ธปทอง2012300186 นางสาวปรยานารถ บญตรา2012300187 นางสาวองคณา เรอนจนทร2012300188 นางสาวทศนวรรณ คาเณร2012300189 นางสาวสภารตน ทพยวน2012300190 นายนกร รคา2012300191 นางสาวกลณกา ศรสมทร2012300192 นางสาวศศเสาวภา สตน2012300193 นางสาวนพรตน บญทรพย2012300194 นางสาวนงลกษณ คาหม2012300195 นางสาวชตกานต อทยวรรณ2012300196 นางสาวกงกาญ ธงศร2012300197 นางสาวทพรตน เตมรตน2012300198 นางสาวปทมวรรณ เดอนฉาย2012300199 นายกฤษณะชย สนทแสง2012300200 นางสาวธญชนก รอดตลอด2012300201 นางสาวสกญญา พวงจาด2012300202 นางสาวธรรมสรณ สทธสมบต2012300203 นางสาวตร แมหลาย2012300204 นางสาวศศธกานต ขอบทอง2012300205 นางสาวสพตรา ยอดสกลณ2012300206 นายรชชานนท พลดงนอก2012300207 นางสาวดาวนภา ขนดน2012300208 นางสาวสาวตร พมศกด2012300209 นางสาววปศยา พมศกด2012300210 นางสาวธรวรรณ ชกชวน

หนา 7 จาก 23

Page 10: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300211 นางวาสนา โนนชาตศร2012300212 นางสาวกรนภา ปญญาบตร2012300213 นางสาวนสา ศรคา2012300214 นางสาวอรอนช อนทรจบ2012300215 นางสาวพมพไล ยนยงกล2012300216 นายนพดล พรมบญช2012300217 นางสาวเบญจมาศ ทหารเสอ2012300218 นางสาวรตนดา ภารวงษ2012300219 นางสาวพทยา ปงพยอม2012300220 นางสาววราพร แฮตย2012300221 นางสาวกนกวรรณ สอนทพย2012300222 วาทรอยตรหญงณฐวดฐตาภา ไพเราะ2012300223 นายปยณฐ บญอม2012300224 นายเจนวทย โกนบาง2012300225 นางสาวนาฝน ยมนา2012300226 นายณฐธศกด ชากทน2012300227 นางสาวศรญญา ชนพรมมา2012300228 นางสาวนฤมล อนทรย2012300229 นางสาวบษยมาส เพชรแสง2012300230 นางสาวนตยา มากสลด2012300231 นางสาววไลลกษณ รมมะเรง2012300232 นางสาวนรศรา เพยรการนา2012300233 นายสเมธ อนทรเลศ2012300234 นางสาวปยะวรรณ แสงจนทร2012300235 นางสาวสกญญา สขพนธ2012300236 วาทรอยตรพลลภ หาญเสมอ2012300237 นางสาวอรชา สกลณ2012300238 นางสาวนวา หทยสวยสด2012300239 นางสาวพรพมล ปานมณ2012300240 นางสาวสภาพร กาขน

หนา 8 จาก 23

Page 11: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300241 นางสาวสลลทพย ยานะวน2012300242 นางสาวกลยากรณ อนทรตะกอง2012300243 นางฉววรรณ นาคกลอม2012300244 นางสาวอนสรา เทพสาธร2012300245 นางสาวขนษฐา อมหนา2012300246 นางสาวบหงา ผดโน2012300247 นางสาววลยลกา ออนทอง2012300248 นางสาวธนาพร จนดาลย2012300249 นางสาวณฏฐฐากร ทาสไชยศร2012300250 นางสาวธญญรตน คาฟ2012300251 นางสาวสภารกษ มลเมองมา2012300252 นางสาวยพน แกวชมภ2012300253 นายณฐพงษ นาคแกว2012300254 นางสาวเพญนภา แกวทรพย2012300255 นางสาวมณรตน มศร2012300256 นางสาวสจตรา อยรวม2012300257 นางสาวฐนตนนท กจเรองโชต2012300258 นางสาวชลตา ทองด2012300259 นางสาวนชกานต แซฉ2012300260 นางสาวนชกล แซฉ2012300261 นางสาวอรณ อานาจ2012300262 นางสาวสณสา โดยเคน2012300263 นางสาวสายชล ผสมผล2012300264 นางสาวกฤษณา แผลงนอก2012300265 นางสาวอมพกา หาญเหมย2012300266 นางสาวสาวตร หอมอบ2012300267 นางสาววลยภสสร ดวงรตน2012300268 นางสาวพรญมลวรรณ สวนสมพงษ2012300269 นางสาววชราภรณ การทว2012300270 นางสาววชญาดา ธะนะวงศ

หนา 9 จาก 23

Page 12: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300271 นางสาวรตนา อปมง2012300272 นางสาวอาทตยาณ เขมา2012300273 นางสาวธนนาฎ ชแสง2012300274 นางสาวสดารตน คดด2012300275 นางสาวมณฑรา ไวเหลยม2012300276 นางหนงฤทย แยมยม2012300277 นางสาวโสภตา รมโพธ2012300278 นางสาวธดารตน ตาปญญา2012300279 นางสาวลาภ ขอนดง2012300280 นางกมลรตน พนธพช2012300281 นางสาวภณฑลา จนทรอนตา2012300282 นางสาวพสนนท นามคณ2012300283 นางสาวพมพมาดา สระแกว2012300284 นางสาวจตรลดา แสงสาย2012300285 นางสาวฐานะมาศ ขามสาม2012300286 วาทรอยตรหญงอนธดา พงลงกา2012300287 นางสาวปวณา เงนยวง2012300288 นางสาวกานตชนก โพธสวสด2012300289 นางสาวฐตกา ไชยายงค2012300290 นางสาววมลรตน เมองสวาง2012300291 นางสาวสดารตน จนทรตอย2012300292 นางสาวจอย ทองดาดาษ2012300293 นางสาวรงทพย บอนทร2012300294 นางสาวสวมล อบมะล2012300295 นางสาวสายวณย บนใจ2012300296 นางสาววชร อยบญ2012300297 นางสาวธนาภรณ ไพธยา2012300298 นางสาวขนษฐา กลนเชย2012300299 นางสาวจนฐชญา โกเมฆ2012300300 นางสาวจราพร ศรชย

หนา 10 จาก 23

Page 13: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300301 นางสาวภรดา อตศร2012300302 นางสาวญาณศา ไชยแขม2012300303 นางสาวอจฉรา เจรญกล2012300304 นางสาวธาณมาศ หมคา2012300305 นางสาวฐนยา เครอบญมา2012300306 นางสาวลลตา ทองใบ2012300307 นางสาวฐตยา มณอนทร2012300308 นางสภาวด ฉากประด2012300309 นางสาวสมาล จอมคาสงห2012300310 นางสาวลดดาวรรณ คมสพรรณ2012300311 นางสาวสพนดา มะลวนเครอ2012300312 นายพงษศกด จอมทอง2012300313 นางสาวสมพร ปานเกด2012300314 นางสาวสาวตร กบแฟง2012300315 นางสาวชญญนภส ภทรโรจนจนดา2012300316 นายวชรา การก2012300317 นายอรรถพล มานะตระกล2012300318 นางสาวศสธร สดสน2012300319 นางสาวศศวมล พจอมบตร2012300320 นางณฐรดา ฟแสง2012300321 นางสาวศรรตน กลนขจร2012300322 นางสาวกรรณการ กลาการขาย2012300323 นางสาวสพฒศรญ นมบตร2012300324 นางสาวจราพร พะคะพกล2012300325 นางสาวมาลญา กนทา2012300326 นางสาวศรลกษณ พงษา2012300327 นางอมรวรรณ หมสา2012300328 นางสาวหนงฤด จนทรวนรกษ2012300329 นางสาวสกาวรตน มหาวน2012300330 นางสาววภาวน สทอง

หนา 11 จาก 23

Page 14: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300331 นางลดดาวลย ศรบญ2012300332 นางสาวกนกวรรณ ขยายเสยง2012300333 นางสาวจตตมา จนทรเนยม2012300334 นางสาวสพชฌาย ไชยศลป2012300335 นางสาวปานชวน บญเรองนาม2012300336 นางสาวณฐพร ไทโท2012300337 นางสาวปรญดา เงนเถอน2012300338 นางสาวชารตา พฒนจนทร2012300339 นายธวชชย หลาตย2012300340 นางสาวขนษฐา หมดทกข2012300341 นางสาวธนพร สวรรณเชษฐ2012300342 นางสาวเพญพรรณ ปญญามาก2012300343 นางสาวธรวรรณ เมองโคตร2012300344 นางสาวเบญจมาส เรอนคา2012300345 นางสาวกญญพร ทนนชย2012300346 นายเกรยงไกร แกววงษเขยว2012300347 นางสาวสภารตน สธรรม2012300348 นางสาวนนทชา สธมากล2012300349 นางสาวกญญาภค คงสไพร2012300350 นางสาวหทยรตน จนทรหอม2012300351 นางสาวอรสรพมพ ศรคาลอ2012300352 นางสาวกาญจนา วงศปง2012300353 นางสาวมนพทธ รงสกล2012300354 นางสาวพรณการ วงศปง2012300355 นางสาวชลตา วนโสภา2012300356 นางสาววลาสน เครอญาต2012300357 นางสาวนโลบล ชยสกล2012300358 นางอาณตญาณ ศกดเมธาจรกจ2012300359 นางสมจตร เตจะเสาร2012300360 นางจราวรรณ อนตะวน

หนา 12 จาก 23

Page 15: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300361 นางสาวพชรญา สายรตน2012300362 นางสาวธรนช พวงเฟอง2012300363 นางสาวเมทาว ชายเจญ2012300364 นางมนญลกษณ อนเรอน2012300365 นางสาวจนดา เภาศร2012300366 นางสาวพวงผกา ศรมอก2012300367 นางสาวธนพร ภแสงศร2012300368 นางสาวพมพพชชา อนทรารตน2012300369 นางสาวศรวรรณ กองคา2012300370 นางสาวมทนา ทนปาน2012300371 นายนายสาธต คงทอง2012300372 นางสาวปารชาด บวด2012300373 นางสาวภนารกษ เอกวฒน2012300374 นางสาวสายสรย สวนดอก2012300375 นางสาวนาออย เขยวแกว2012300376 นางสาวพมนภา สบน2012300377 นางสาวสรรพศร มาตราช2012300378 นางสาวมยรา กลนสคนธ2012300379 นางสาวทดา สระดแสง2012300380 นางสาวกรรณนการ ทาววงศบาล2012300381 นางสาวกนกพร ปนตาส2012300382 นางเนตรนภา ไชยธรรมมา2012300383 นางสาวหทยชนก เอยมสาอางค2012300384 นางสาวรงนภา ดวงแกว2012300385 นางสาวกลยา บญนาโชคเจรญ2012300386 นางสาวอจฉรา กลมกน2012300387 นางสาวสวกรานต หลกด2012300388 นางสาวเกศน รตนง2012300389 นางสาวฐตนนท ปญญาด2012300390 นายมนตร เชอตาย

หนา 13 จาก 23

Page 16: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300391 นางสาวพมลรตน พรมพทกษ2012300392 นางสรลพร ออกแดง2012300393 นางสาวสภาภรณ คงคอน2012300394 นางสาวดารณ ทบเงน2012300395 นายอครชย นาคประเสรฐ2012300396 นางสาวเขมกา อภวน2012300397 นางสาวปยวรรณ จนเพชร2012300398 นางสาวขวญแข สายทองคา2012300399 นางสาววนเพญ บญอนเขยว2012300400 นางสาวศภชชา หวางเชอ2012300401 นางสาวณฐณชา นาทพย2012300402 นางสาวปนดดา ขนทะสมา2012300403 นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ2012300404 นายกรกมล ชางพลายแกว2012300405 นางมทตา ขาหนลาด2012300406 นางปยะฉตร เนยมสาโรง2012300407 นางสาวสพฒสร ทะวะด2012300408 นายผดงพล ทองเพชรนล2012300409 นางสาวธญญพร โตบญมา2012300410 นางขนษฐา ไทยแท2012300411 วาท ร.ต.หญงผกามาศ สวสด2012300412 นางธญลกษณ ชนเทพ2012300413 นางสาวพชร อมเอบ2012300414 วาทรอยตรหญงจรพรรณ หมนโฮง2012300415 นางสาวสชาดา เทยงทพย2012300416 นางสาวเยาวลกษณ กาจนะ2012300417 นางสาวณชารด พงมวง2012300418 นางสาวศจนธรา สกกะโต2012300419 นายธนากร กาอวน2012300420 นางสาวลดดา ตายเมอง

หนา 14 จาก 23

Page 17: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300421 นางสาวนาพลอย ขาเมอง2012300422 นางสาวสขใจ พมพวง2012300423 นางสาวสกณา อนหอม2012300424 นางสาววกาญดา ศรโยธา2012300425 นางสาวปยะดา จนตะโย2012300426 นางสาวขนษฐา แกวกาหลง2012300427 นางทวาพร ชมวงค2012300428 นางสาวสกญญา ดอนทร2012300429 นางสาวเจนจรา หวเมอง2012300430 นางสาวทศษณา จนทรแพง2012300431 นางสาวสวรรณา ตลมเครอ2012300432 นางสาวตะวนฉาย แจงทะนงค2012300433 นางสาวเมวกา นาคศร2012300434 นางสาวสภาพร ยางศร2012300435 นายภานพนธ รกเรอง2012300436 นางสาวสชาภค แกวกญญา2012300437 นายณฐพงษ สถาพร2012300438 นางสาวบญทวา บญพนธ2012300439 นางสาวฟารดา โกจนทก2012300440 นางสาววรรณา เกาสกล2012300441 นางสาวภทรวรรณ กองทอง2012300442 นางสาวสกญญา ทาทอง2012300443 นางสาวกาญจนาณฐ สปญญา2012300444 นางรตนา ชมจา2012300445 นางสาวปยะพรรณ บญศรเปง2012300446 นางสาวณฐรนย โรจนประดษฐ2012300447 นางสาวจนตหรา แกวเกด2012300448 นายนรมตร บญลา2012300449 นายจกรพนธ อรามวงศไพบลย2012300450 นางสาววสสตา กตธนะ

หนา 15 จาก 23

Page 18: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300451 นางสาวรตนาภรณ เรองสกใส2012300452 นางสาวปารฉตร พระสงห2012300453 นางสาวศรพร ขนพบล2012300454 นางรจนา ปานบญ2012300455 วาทรอยตรบญฤทธ เพยรทา2012300456 นางสาวอรนช สนธเพชร2012300457 นางสาวเกศสดา กจนาค2012300458 นางสาวกาญจนา กลนขจร2012300459 นางสาวอาภาพรรณ สรยะบตร2012300460 นางสาวกญญารตน รอดพนธ2012300461 นางสาวจรวรรณ จนทบบผา2012300462 นางสาวสภาพร เวยงคา2012300463 นางสาวอมรรตน ธวงค2012300464 นายดนพล เสนาธรรม2012300465 นางสาววชดา สกณาสทอง2012300466 นางสาวกาญจนา นมนวล2012300467 นางสาวชตมา กาวตา2012300468 นางสาวนศาชล แจมวรรณ2012300469 นางสาวธญยรชน วงศคา2012300470 นางสาวกลธดา กลพนธ2012300471 นายณฐกร สมครเขตรการ2012300472 นางสาวพรประภา สงขทพย2012300473 นางสาวองคณา สบสงข2012300474 นางอภชญา ตนแปง2012300475 นางสาวเมวกา อนตะปญญา2012300476 นางสาวฑมพกา ใจนอย2012300477 นางสาวกาญจนา โฆบตร2012300478 นางสาวจรนนท ถนทพย2012300479 นางสาวสนษา วงทา2012300480 นางสาวนนทนภส เณรแกว

หนา 16 จาก 23

Page 19: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300481 นางสาวลดดาพร ภพวง2012300482 นางนกนอย ปญญาวงศ2012300483 นางสาวบณฑตา หงษสาม2012300484 นางสาววชสดา อภยโส2012300485 นายวรชย พรมพนธ2012300486 นายชวางกร หรงกน2012300487 นางสาวปรารถนา โจฬา2012300488 นางสาวภาณมาส สงขอนทร2012300489 นางสาวอจฉราวรรณ บวประดษฐ2012300490 นางสาวการณยภาส ทองกร2012300491 นางสาวลลตา แสนธ2012300492 นางสาวธญญลกษณ อปนนท2012300493 นางสาวศภลกษณ รปบญ2012300494 นางสาวจนดา รตนเมอง2012300495 วาทรอยตรหญงวรางคณา ผดขน2012300496 นางสาวเพญทวา แกวดวงเลก2012300497 นางสาวพวงผกา สสะบด2012300498 นางสาววรรณภา ทมอารยะ2012300499 นางสาวศรประภา กาฝากทอง2012300500 นางสาวฐตชยา ขามส2012300501 นางสาวทพยสคนธ อกษรไชย2012300502 นางสาววชร กลดารมย2012300503 นางสาวจฑารตน ทองแท2012300504 นางสาววรรษมน ศรกอก2012300505 นางสาวนตยา ศรฟา2012300506 นางสาวญานชดาภา ฟเตมวงค2012300507 นางสาวรตนสภา สขสบาย2012300508 นางสาวนรศรา กตต2012300509 นางสาวพนดา สปญญา2012300510 นางสาวเฟองฟา มณเพชร

หนา 17 จาก 23

Page 20: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300511 นางสาวรงนภา ราไพ2012300512 นางสาวศรรตน สมสด2012300513 นางสาวสดาพร เดยวสกล2012300514 นางสาวสถตาภรณ ศรคา2012300515 นางสาวปยฉตร อนทรวงษคา2012300516 วาทรอยตรหญงฐดารตน ใจด2012300517 นางสาวสปรยา บวผน2012300518 นางสาวอรทย คานล2012300519 นางสาวนาตยา ยศอนทร2012300520 นางสาวพรนภา มนเหมาะ2012300521 นางปยนช เทพศภร2012300522 นางสาวพลารตน มลวน2012300523 นางพรลภส แมตมาน2012300524 นางสาวรชดา สมรอด2012300525 นางสาวประภสสร ศรทอง2012300526 นางสาวนวรตน ธนะสงข2012300527 นางขวญศร คชเถอน2012300528 นางสาวอจฉรา อณากรณ2012300529 นางสาวกรรณการ หมอกมด2012300530 นางสาววรชยา ประสมทรพย2012300531 นายธนกฤต จลพนธ2012300532 นางสาวภญญาพชญ เมฆฉาย2012300533 นางสาวจตอนงค มเกษร2012300534 นายคมสน ไชยหาญ2012300535 นางสาวกณนการ เขมอดร2012300536 นางสาวสธดา สวสออน2012300537 นางสาวสมาล ยศสมบต2012300538 นางสาวอษา สจนทรอน2012300539 นางสาวกนตกนษฐ พงษสถตย2012300540 นางสาวถรวรรณ กาวน

หนา 18 จาก 23

Page 21: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300541 นางสาวปณศา พราหมณโชต2012300542 นางสาวทฆมพร วาคณธรรม2012300543 นางสาวพมพพร เสนาธรรม2012300544 นางสาวนตยา ทองคา2012300545 นางสาวคณศร โพธแกว2012300546 นางสาวกนตา สงวนสตย2012300547 นางสาวธนยาภทร ธนชพรสทธ2012300548 นางสาวสรพร สาระสงห2012300549 นางสาวพรทพย ปนทอง2012300550 นางสาวสพรรนกา เอยมโพธ2012300551 นางชนรตน เกตสน2012300552 นางสาวสรนภา ไชยลงกา2012300553 นางสาวธราพร รตน2012300554 นางสาวภสณาภรณ มลคร2012300555 นางสาวกรรณการ อาจจฬา2012300556 นางสาวโสภาพรรณ ทาเออ2012300557 นางฐตมา ปองแกว2012300558 นางสาวณฐดา วนยง2012300559 นายวรพจน นวมพรหม2012300560 นางสาวพมพวรรณ พงสยะ2012300561 นางสาวจฑารตน พากโต2012300562 นางสาวรชนย กลพฤกษ2012300563 นางสาวดวงฤทย มงคลระลก2012300564 นายวระพงษ วงนาสก2012300565 นางสายสมร ปานสดา2012300566 นางสาวอศรยา ณะภกด2012300567 นางสาวกนกรตน พรมมา2012300568 นางสาวทพวรรณ สานตา2012300569 นายเชดศกด บตรชา2012300570 นางสาวสกญญา สวรรณจกร

หนา 19 จาก 23

Page 22: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300571 นางสาวมจสยา ทยดา2012300572 นางสาวสกญญา ปานหลมขาว2012300573 นางสาวกญญพร จนทรตร2012300574 นายทนกร หลงเวช2012300575 นางสาวองตะวน สมจนทร2012300576 นางสาวอจฉรา โพธแสง2012300577 นางสาวเบญจมาศ พวงเสน2012300578 นางสาวสพรรณ สะมะถะเขตการณ2012300579 นางวนเพญ แกนจรรยา2012300580 นางสาวชมพ สยะ2012300581 นางสาวเจรญศร คงเมอง2012300582 นางสาวศรวรรณ สาราญ2012300583 นางสาวชนาพร สบตน2012300584 นางสาวเกษร ระมง2012300585 นางสาวทพวรรณ ศรอนแกว2012300586 นางสาวนสา ภเงน2012300587 นางสาวคมขา คาโสกเชอก2012300588 นางสาวภทรพร คงสมบรณ2012300589 นางสาวสกญญา สคา2012300590 นางสาวสวรรณ คาวฒ2012300591 นางสาวปรศนา แกวสปลาด2012300592 นางสาวอนสรา พมพด2012300593 นางสาวผกามาศ หาญละคร2012300594 นางสาวชมพนช ทรพยศรอดม2012300595 นางสาวนภชศอร สทาเชอ2012300596 นางสาวภชราวรรณ ชยตะค2012300597 นางสาวกมลวรรณ โสตะโม2012300598 นายกตตชย แฟงเอม2012300599 นางสาวปณยนช จนทรเพชร2012300600 นางธญลกษณ ทาวเมอง

หนา 20 จาก 23

Page 23: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300601 นางสาวชาธตา ชยรตน2012300602 นางสาวนลสรา เขมเพชร2012300603 นางสาววราภรณ ปงผล2012300604 นางสาวพชรวฒน โทนเกด2012300605 นางสาวณฐยา สวรรณภม2012300606 นางสาวพจตตรา ขนพจตร2012300607 นางกสมา เสารทอง2012300608 นางสาวนชนาฎ นใหม2012300609 นางสาวไปรยดา เกรยงกรตกล2012300610 นางสาวนรมล พรายระหาญ2012300611 นางสาวสมาล บญเจรญ2012300612 นางสาวณฐกานต เพงเทยง2012300613 นางสาวจฑารตน พฒมา2012300614 นางสาวภาวณ สวรรณศร2012300615 นางสาวเสาวลกษณ เหลองอราม2012300616 นางสาวหฤทย เคาะผกแวน2012300617 นางสาววรรณภา เขยวม2012300618 นายสนต ศรนวล2012300619 นางสาววาสนา เทพศกด2012300620 นางสาวศศธร ยะฟ2012300621 นายอรยวฒย พมานเทพ2012300622 นางสาวอภชญา อาเทศ2012300623 นางสาววภาพร มะณธรรม2012300624 นางสาวนนทวรรณ ปนลา2012300625 นางสาวระววรรณ บญเปง2012300626 นางสาวทศพร วรรณพรมมน2012300627 นางสาวณฐชยา จาตะ2012300628 นางสาวพมพ อดมสม2012300629 นางสาวพชยนนท อยางมนคง2012300630 นายจตรงค ขนชยภม

หนา 21 จาก 23

Page 24: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300631 นางสาวศศนภา วงคใหญ2012300632 นางสาววลาสน วนมหาใจ2012300633 นางสาวสนษา มะลวอ2012300634 นางสาวปรยากร ปญญาวน2012300635 นางสาวอนสรา มานอย2012300636 นางสาวมณฑกานต นยวรยะ2012300637 นางสาวรตนา ยอดสกลณ2012300638 นางสาวสภาวด ถปร2012300639 นางสาวนนทนภส ปะละปก2012300640 นางสาวสพาพร ดอนแผว2012300641 นางสาวปยนช กรงศร2012300642 นางสาวปาณสรา พลอยสกใส2012300643 นางสาวนงนช ศรจกร2012300644 นางสาวภทราภรณ ดศร2012300645 นางสาวนภาพร ปญญากาศ2012300646 นางสาวสมทย เชอศร2012300647 นางสาวหทยา บญลอย2012300648 นางสาวพาณ จนทวงศ2012300649 นางสาวณฐณชา อดรรง2012300650 นางสาวอรพนท สขทวญาต2012300651 นางสาวอรนช ประดษฐ2012300652 นางสาวรจรา พรหมอนทร2012300653 นางสาวแคทรยา เหงยสง2012300654 นางสาวจรชญา บตรเสน2012300655 นางสาวกฤตยา ธงศร2012300656 นางสาวอภญญา ปทมานนท2012300657 นายพนม กนกา2012300658 นางสาวอญชนา อวดคลอง2012300659 นางสาวศราภรณ แบบประดบ2012300660 นายสนต พทธเมองชน

หนา 22 จาก 23

Page 25: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงเจาพนกงานธรการ

เลขประจ าตวสอบ ชอ - สกล

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559แนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไป

2012300661 นายกฤตยาณ อทธวงค2012300662 นางสาวกญญารตน วฒการณ2012300663 นางสาวอาทตยา อนหน2012300664 นางสาวรงนภา เทยวไทย2012300665 นางสาวจนตนา สรอยฟา2012300666 นางสาวนวรตน ปอาทตย2012300667 นางพชรนทร ประดษฐกล2012300668 นางสาวตรประไพ ยะปะนน2012300669 นางสาวรตนวรรณ ชนบาน2012300670 นางสาวอรวรรณ เถาวลย2012300671 นางสาวอนญญา พณพาทย2012300672 นางสาวจารวรรณ สตยมาก2012300673 วาท ร.ต.หญงชนดา เครองนนตา2012300674 นางสาวจฑาภรณ คาวง

หนา 23 จาก 23

Page 26: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงนายชางไฟฟา

เลขประจ าตวสอบ2072300001 นายกตตนนท ดวงปน2072300002 นายวนชย โอสา2072300003 นายวชรพล ฉมสวสด2072300004 นายมงคล ฉมออง2072300005 นางสาวณฐวภา สระทองแพ2072300006 นายสรยน สวรรณหลา2072300007 นายภรน ทพณรงค2072300008 นายอนชา บญทอ2072300009 นายสญชย ศาสตรพงษพนธ2072300010 นายเจษฎา หงสพทกษชน2072300011 นายวรพงษ เทยงธรรม2072300012 นายอนสรณ วงคฉายา2072300013 นายเดยว เรองด2072300014 นายสรศกด ทพพามา2072300015 นายจกรกฤษ อนทะชย2072300016 นายวตพล ทะวงค2072300017 วาท ร.ต.สรตน ชขวญ2072300018 วาทรอยตรวฒพงษ สตโส2072300019 นายอานนท สทธะมงคล2072300020 นายอานภาพ ตนเมอง2072300021 นางสาวรชนพร กตวงศ2072300022 นายนฐพล เวทา2072300023 นายประพนธ ขวญเมอง2072300024 นายบวร วงสหา2072300025 นายสเมต พรมใจมา2072300026 นายจตรภช เหลารอด2072300027 นายกตตพฒน มอญศร2072300028 นายจกรชย คงรกษา2072300029 นายอาทตย ปานงาม2072300030 นายจรวฒน ปนงาม

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไปแนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559

ชอ - สกล

หนา 1 จาก 3

Page 27: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงนายชางไฟฟา

เลขประจ าตวสอบ

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไปแนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559

ชอ - สกล2072300031 นายสรศกด ยอดทพ2072300032 นายกษดเดช วงตา2072300033 นายณฐวทย ตะคา2072300034 นายยวชาต ขาวสะอาด2072300035 นายทนงศกด สทธการ2072300036 นายพชธณกฤษ สนพก2072300037 นายเมธานนท เจรญสข2072300038 นายยทธนากร เพอตนเอง2072300039 นายธญพสษฐ ทพยผอง2072300040 นายตะวน ดอนเมอง2072300041 นายจกรพงศ แกวสวสด2072300042 นายเอกชย อนชฤทธ2072300043 นายธเนตร ควรหตถ2072300044 นายกฤษณพงศ พมพวง2072300045 นายณฐกร ออนศร2072300046 นายพงศกร สมจตร2072300047 นายวชยรตน เกดมาก2072300048 นายสหรฐ สวรรณกาศ2072300049 นายศรณย ถนหลวง2072300050 นายภาณพงศ ครฑหน2072300051 นายสรกร คาวรรณะ2072300052 นายปฏพทธ เกยงหนน2072300053 นายภวดล จนทราภย2072300054 นายประเทศ คาปนนา2072300055 นายวระพนธ ขวญเปรม2072300056 นายนครนทร บญคาช2072300057 นายเบญจรงค คงปนนา2072300058 นายไพรช จนทรแจง2072300059 นายศรชย ใจแสนวงค2072300060 นายมนสพงษ ทพยเดโช

หนา 2 จาก 3

Page 28: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงนายชางไฟฟา

เลขประจ าตวสอบ

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไปแนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559

ชอ - สกล2072300061 นายสนต แกวประกอบ2072300062 นายคณทว ตาตอ2072300063 นายเอกลกษณ เนองวงศ2072300064 นายธชชย เผอกรอด2072300065 นายณฐนย เตปน2072300066 นายกตตชย หลแกวสาย2072300067 นายนท ธวงศนอย2072300068 นายบณฑต ศรภมมา2072300069 นายกตพงษ สายปน2072300070 นายสรภพ ใจใส2072300071 นายศภชย มลยะเทพ2072300072 นายพรเทพ สาเกต2072300073 นายยรนา ใจหงอก2072300074 นายอาชวน ชยวงคแสน2072300075 นายภานพงศ หมนเรยน2072300076 นายสถาพร นรนทร2072300077 นายเรองศกด ระมยวงค2072300078 นายนฐพล ลาโภ2072300079 นายธรพงศ กนสยะ2072300080 นายเอกรนทร ตบปะละ2072300081 นายธระศกด ทองคาด2072300082 นายณฐรตน รกษาคม2072300083 นายปยะพงษ เณรแยม2072300084 นายสมธชย คาขยาย

หนา 3 จาก 3

Page 29: Internet - RIDkromchol.rid.go.th/person/main/images/pragard_rid/name... · 2016-10-19 · ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

23. ส านกงานชลประทานท 4ต าแหนงนายชางส ารวจ

เลขประจ าตวสอบ2092300001 นายบลากร ผกามาลย2092300002 นายณฐกานต ตามปลก2092300003 นายเกยรตพงษ จนทะวงศ2092300004 นายฐตกร ค างาม2092300005 นายยทธภม เรองบญธรรม

รายชอผสมครเขารบการเลอกสรรเปนพนกงานราชการทวไปแนบทายประกาศคณะกรรมการด าเนนการสรรหาและเลอกสรรพนกงานราชการทวไป

ลงวนท ตลาคม พ.ศ. 2559

ชอ - สกล

หนา 1 จาก 1