38
UPUTE ZA KORISNIKE INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE PLAĆANJA Zagreb, lipanj 2019.

INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE PLA ... - …com.pbz.hr/download/PBZCOMNET-placanja.pdf · jednozna čnog odre đivanje svrhe/namjene transakcije, unos nije obavezan, uz

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UPUTE ZA KORISNIKE

INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE

PLAĆANJA

Zagreb, lipanj 2019.

Stranica 1

SADRŽAJ:

SIGURNOSNO UPOZORENJE ........................................................................................................................... 2

KOJA PLAĆANJA JE MOGUĆE OBAVITI PUTEM PBZCOM@NET-a? ............................................................ 3

NACIONALNA PLAĆANJA U DOMAĆOJ VALUTI .............................................................................................. 3

NACIONALNA PLAĆANJA U STRANOJ VALUTI ............................................................................................... 5

MEĐUNARODNA/PREKOGRANIČNA PLAĆANJA U DOMAĆOJ I STRANOJ VALUTI .................................... 9

PLAĆANJA PUTEM PREDLOŽAKA .................................................................................................................. 13

PROCES SLANJA NALOGA I PREGLED NALOGA PO STATUSIMA ............................................................. 13

Priprema naloga ......................................................................................................................................... 13

Potpis i izvršenje naloga ............................................................................................................................. 14

Globalna lista računa .................................................................................................................................. 15

Bijela lista računa ........................................................................................................................................ 15

Načini dvostrukog potpisivanja naloga koji se odnose na neuobičajene transakcije ................................. 16

Limiti ............................................................................................................................................................ 18

Pregled naloga poslanih na izvršenje ......................................................................................................... 18

Pregled izvršenih naloga ............................................................................................................................ 19

Pregled odbijenih naloga ............................................................................................................................ 19

PROCES SLANJA ZBROJNIH NALOGA .......................................................................................................... 21

PREGLED NALOGA ZADANIH PUTEM ZBROJNIH NALOGA ........................................................................ 23

ISPLATA PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA .......................................................................................................... 24

Nacionalna plaćanja u domaćoj valuti ........................................................................................................ 24

Isplata plaća i ostalih primanja .............................................................................................................. 24

Pojedinačni nalog .................................................................................................................................. 24

Specifikacija primatelja .......................................................................................................................... 24

Učitavanje datoteke specifikacije plaća i ostalih primanja ..................................................................... 26

Uplata pokrića ........................................................................................................................................ 27

Nacionalna plaćanja u stranoj valuti ........................................................................................................... 27

Isplata plaća i sredstava za službeni put ............................................................................................... 27

Specifikacija primatelja .......................................................................................................................... 27

Isplata sredstava za službeni put .......................................................................................................... 28

Masovne specifikacije ............................................................................................................................ 30

SUGLASNOSTI I NALOZI IZRAVNOG TEREĆENJA ....................................................................................... 31

Suglasnosti – proces potpisivanja, pregled i akcije .................................................................................... 31

Nalozi izravnog terećenja – pregled i akcije ............................................................................................... 34

Stranica 2

SIGURNOSNO UPOZORENJE

VAŽNA NAPOMENA!!!

Nakon rada u usluzi molimo Vas da postupite sukladno instrukcijama koje su prikazane na slici (Slika 1).

Slika 1 – sigurnosno upozorenje u PBZCOM@NET usluzi

Ukoliko primijetite da web adresa ne započinje s https://comnet.pbz.hr/ obavezno prekinite s radom jer se ne nalazite na web stranicama Banke. Klikom na ikonu lokota koji se nalazi ispred ili pored web adrese za pristup PBZCOM@NET usluzi obavezno provjerite ispravnost adrese (Slika 2).

Slika 2 – provjera ispravnosti web adrese (IE)

Klikom na ikonu lokota u Internet Exploreru (IE) pojavljuje se (Slika 3) na kojoj se vidi ispravna stranica usluge.

Slika 3 – ispravni rezultat sigurnosne provjere (IE)

Stranica 3

KOJA PLA ĆANJA JE MOGU ĆE OBAVITI PUTEM PBZCOM@NET-a?

Tipovi pla ćanja u nacionalnom, prekograni čnom i međunarodnom platnom

prometu:

• Nacionalna plaćanja u domaćoj valuti • Nacionalna plaćanja u stranoj valuti • Međunarodna/prekogranična plaćanja u domaćoj i stranoj valuti

NACIONALNA PLA ĆANJA U DOMA ĆOJ VALUTI

PLATITELJ Naziv platitelja - Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto, popunjava se automatski na osnovu odabranog računa Broj ra čuna platitelja – moguće upisati u IBAN konstrukciji ili odabrati iz liste računa Valuta pokri ća – popunjava se iz liste računa, liste valuta ili upis slovne oznake valute (EUR, USD, CHF, HRK...) u kojoj imate raspoloživa sredstva, zadana vrijednost je HRK Poziv na broj platitelja (prije zaduženja)

• model – upisan je HR, a potrebno je dodati dvoznamenkasti model kontrole poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela poziva na broj i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

• poziv na broj - do 22 numerička znaka sa crticama u skladu s modelom STVARNI DUŽNIK - popunjava se kada je stvarni dužnik različit od platitelja Naziv stvarnog dužnika – Naziv stvarnog dužnika Stvarni dužnik (osoba) – Odabir fizička ili pravna osoba Identifikacija – Identifikator stvarnog dužnika (preporuča se OIB fizičke ili pravne osobe) Iznos – iznos u formatu n.nnn,dd Valuta pla ćanja - slovna oznaka valute HRK, upisana vrijednost Oznaka hitnosti - označava se oznakom „√“ i znači HITNO izvršenje HSVP-om (Hrvatski Sustav Velikih Plaćanja), unos nije obavezan (opcija HITNO se dodatno napla ćuje sukladno Odluci o naknadama!) PRIMATELJ IBAN/Broj ra čuna primatelja – unos u IBAN konstrukciji ra čuna (HRxxnnnnnnnnnnnnnnnnn - 21 znak) Naziv primatelja – naziv primatelja i adresa (ulica, mjesto, država) povlači se na osnovu unesenog broja računa, osim računa fizičkih osoba u drugim domaćim bankama za koje treba unijeti podatke Poziv na broj primatelja (prije odobrenja)

• model - upisan je HR, a potrebno je dodati dvoznamenkasti model kontrole poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela poziva na broj i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

• poziv na broj - do 22 numerička znaka sa crticama u skladu s modelom KRAJNJI PRIMATELJ - popunjava se kada je krajnji primatelj različit od primatelja Naziv krajnjeg primatelja – Naziv krajnjeg primatelja Krajnji primatelj (osoba) – Odabir fizička ili pravna osoba Identifikacija – Identifikator krajnjeg primatelja (preporuča se OIB fizičke ili pravne osobe) PODACI O PLAĆANJU Šifra namjene - četveroslovna šifra namjene prema ISO 20022 međunarodnom standardu radi jednoznačnog određivanje svrhe/namjene transakcije, unos nije obavezan.

Stranica 4

SALA – Plaćanje plaće – isplata plaća na kunske račune fizičkih osoba- popunjava se prije unosa podataka o primatelju Kategorija namjene - četveroslovna šifra kategorije namjene prema ISO 20022 međunarodnom standardu radi jednoznačnog određivanje kategorije namjene plaćanja, unos nije obavezan. Opis pla ćanja - slobodan tekstualni opis plaćanja u najviše 4 retka po 35 znakova, unos je obavezan Datum izvršenja - datum terećenja transakcijskog računa platitelja i izvršenja platnog naloga. Za redovna plaćanja (tekući datum) se ne upisuje datum , već se automatski popunjava u ovisnosti o tipu naloga (interni nalozi, eksterni nalozi - NKS i HSVP) i vremenu slanja naloga na izvršenje. Za naloge u najavi se odabire datum izvršenja do 3 mjeseca unaprijed.

Slika 4 – nacionalna plaćanja u domaćoj valuti (HRK)

Stranica 5

NACIONALNA PLA ĆANJA U STRANOJ VALUTI

Nacionalna pla ćanja u stranoj valuti podrazumijevaju dvije vrste platnih naloga: • Nalog za nacionalna pla ćanja u EUR-ima koji ima sljedeće karakteristike (Slika 6.):

o valuta plaćanja je EUR o transakcijski račun platitelja i primatelja u IBAN formatu o banka platitelja i banka primatelja dostupne u SEPA platnim sustavima o troškovna opcija SLEV (SHA) o redovno izvršenje (kada nije popunjeno polje Hitno) o dodatna polja (Stvarni dužnik, Krajnji primatelj i Kategorija namjene)

• Nalog za nacionalna pla ćanja u stranim valutama i to:

o Nalog za nacionalna plaćanja u valuti EUR s popunjenim poljem Hitno (Slika 5.) o Nalog za nacionalna plaćanja u ostalim stranim valutama (Slika 5.)

PLATITELJ Naziv platitelja – Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto, popunjava se automatski na osnovu odabranog računa Račun platitelja – moguć odabir iz liste računa zajedno s valutom pokrića ili upis u IBAN konstrukciji Valuta pokri ća – popunjava se iz liste računa, liste valuta ili upis slovne oznake valute (EUR, USD, CHF, HRK...) Račun naknade – moguć odabir iz liste računa zajedno s valutom ili upis u IBAN konstrukciji Ako je polje prazno podrazumijeva se račun iz polja Račun platitelja. Valuta naknade – popunjava se iz liste računa, liste valuta ili upis slovne oznake valute (HRK, EUR,...) Ako je polje prazno podrazumijeva se da je valuta naknade HRK. Poziv na broj platitelja (prije Referenca platitelj a) – nije obavezno polje

• model – moguće su sljedeće opcije: prazno (predefinirano), HR ili RF • poziv na broj

o ukoliko je model prazan, nema kontrole na unesene vrijednosti o ukoliko je model HR – kontrole poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih

modela poziva na broj i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

o ukoliko je model RF – kontrolni modul prema ISO standardu 11649:2009 (međunarodni RF standard)

STVARNI DUŽNIK - popunjava se kada je stvarni dužnik različit od platitelja Naziv stvarnog dužnika – Naziv stvarnog dužnika Stvarni dužnik (osoba) – Odabir fizička ili pravna osoba Identifikacija – Identifikator stvarnog dužnika (preporuča se OIB fizičke ili pravne osobe) Iznos – iznos u formatu n.nnn,dd Valuta pla ćanja – moguć je odabir stranih valuta iz liste valuta ili upis slovne oznake valute (EUR, USD, CHF...) Oznaka hitnosti - označava se oznakom „√“ i znači HITNO izvršenje, unos nije obavezan (opcija HITNO se dodatno napla ćuje sukladno Odluci o naknadama!) PRIMATELJ Broj ra čuna primatelja – unos u IBAN konstrukciji ra čuna (HRxxnnnnnnnnnnnnnnnnn - 21 znak) Naziv primatelja – (Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto, Država) povlači se na osnovu unesenog broja računa, osim računa fizičkih osoba u drugim domaćim bankama za koje treba unijeti podatke Poziv na broj primatelja – nije obavezno polje

• model – moguće su sljedeće opcije: prazno (predefinirano), HR ili RF • poziv na broj

Stranica 6

o ukoliko je model prazan, nema kontrole na unesene vrijednosti o ukoliko je model HR – kontrole poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih

modela poziva na broj i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

o ukoliko je model RF – kontrolni modul prema ISO standardu 11649:2009 (međunarodni RF standard)

KRAJNJI PRIMATELJ - popunjava se kada je krajnji primatelj različit od primatelja Naziv krajnjeg primatelja – Naziv krajnjeg primatelja Krajnji primatelj (osoba) – Odabir fizička ili pravna osoba Identifikacija – Identifikator krajnjeg primatelja (preporuča se OIB fizičke ili pravne osobe) BANKA PRIMATELJA BIC/SWIFT adresa/Naziv: banke primatelja se automatski popunjava iz računa primatelja PODACI O PLAĆANJU Šifra namjene - četveroslovna šifra namjene prema ISO 20022 međunarodnom standardu radi jednoznačnog određivanje svrhe/namjene transakcije, unos nije obavezan, uz izuzetak isplate deviznih plaća/isplate troškova za službeni put za korisnike fizičke osobe s računom u PBZ d.d. i prilikom zadavanja naloga za prijenos pokrića/naplata naknade za masovne specifikacije za koje se kreira datoteka. SALA – plaćanje plaće – isplata plaća na devizne račune fizičkih osoba- popunjava se prije unosa podataka o primatelju BEXP – poslovni troškovi – isplata troškova za službeni put – popunjava se prije unosa podataka o primatelju PAYR – obračun plaća – prijenos pokrića/naplata naknade – masovne specifikacije – popunjava se prije podataka o primatelju Kategorija namjene - četveroslovna šifra kategorije namjene prema ISO 20022 međunarodnom standardu radi jednoznačnog određivanje kategorije namjene plaćanja, unos nije obavezan. Troškovi banke – odabir opcije: SHAR (SHA), SLEV (SHA) i DEBT (OUR) Ako je polje prazno, pretpostavlja se da je troškovna opcija SHAR (SHA). Opis pla ćanja - slobodan tekstualni opis plaćanja u najviše 4 retka po 35 znakova, unos je obavezan Instrument pla ćanja – doznaka Datum izvršenja - datum terećenja transakcijskog računa platitelja i izvršenja platnog naloga. Za redovna plaćanja (tekući datum) se ne upisuje datum . Datum valute plaćanja u odnosu na datum izvršenja definiran je Općim uvjetima poslovanja/Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa. Za naloge u najavi se odabire datum izvršenja do 3 mjeseca unaprijed od datuma zaprimanja u informacijski sustav Banke. Opaska – koristi za upis dodatne informacije/poruke Banci U Opasku se može upisati: • Dodatne molbe, info poruke za Banku ... (npr. broj faxa/maila ukoliko klijent želi da mu se Potvrda o

izvršenom nalogu dostavi na neki posebni broj, informacija da se čeka Zaključnica itd.) • Ostale poruke koje želite proslijediti u Banku

Stranica 7

Slika 5 – nacionalna plaćanja u stranoj valuti

Stranica 8

Slika 6 – nacionalna plaćanja u valuti EUR-ima

Stranica 9

MEĐUNARODNA/PREKOGRANI ČNA PLAĆANJA U DOMAĆOJ I STRANOJ VALUTI

Međunarodna/prekograni čna pla ćanja u domaćoj i stranoj valuti podrazumijevaju tri vrste platnih naloga: • Nalog za prekograni čna plaćanja u EUR-ima koji ima sljedeće karakteristike (Slika 8.):

o valuta plaćanja je EUR o transakcijski račun platitelja i primatelja u IBAN formatu o banka platitelja i banka primatelja dostupna u SEPA platnim sustavima o troškovna opcija SLEV (SHA) o redovno izvršenje (kada nije popunjeno polje Hitno) o dodatna polja (Stvarni dužnik, Krajnji primatelj i Kategorija namjene)

• Nalog za prekogranična plaćanja i to:

o Nalog za prekogranična plaćanja u valuti EUR s popunjenim poljem Hitno (Slika 7.) o Nalog za prekogranična plaćanja u valuti HRK i ostalim stranim valutama (Slika 7.)

• Nalog za međunarodna plaćanja u domaćoj i stranoj valuti (Slika 7.)

PLATITELJ Naziv platitelja - Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto, popunjava se automatski na osnovu odabranog računa Račun platitelja – moguć odabir iz liste računa zajedno s valutom pokrića ili upis u IBAN konstrukciji

Valuta pokri ća – popunjava se iz liste računa, liste valuta ili upis slovne oznake valute (EUR, USD, CHF, HRK...) Račun naknade – moguć odabir iz liste računa zajedno s valutom ili upis u IBAN konstrukciji. Ako je polje prazno, podrazumijeva se račun iz polja Račun platitelja. Valuta naknade – popunjava se iz liste računa, liste valuta ili upis slovne oznake valute (HRK, EUR,...) Ako je polje prazno, podrazumijeva se da je valuta naknade HRK. Poziv na broj platitelja (prije Referenca platitelj a) – nije obavezno polje

• model – moguće su sljedeće opcije: prazno (predefinirano), RF ili HR • poziv na broj

o ukoliko je model prazan, nema kontrole na unesene vrijednosti o ukoliko je model RF – kontrolni modul prema ISO standardu 11649:2009 (međunarodni RF

standard) o ukoliko je model HR – kontrole poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih

modela poziva na broj i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

STVARNI DUŽNIK - popunjava se kada je stvarni dužnik različit od platitelja Naziv stvarnog dužnika – Naziv stvarnog dužnika Stvarni dužnik (osoba) – Odabir fizička ili pravna osoba Identifikacija – Identifikator stvarnog dužnika (preporuča se OIB fizičke ili pravne osobe)

Iznos – iznos u formatu n.nnn,dd

Valuta pla ćanja – moguć je odabir domaće i stranih valuta iz liste valuta ili upis slovne oznake valute (EUR, USD, CHF, HRK...) Oznaka hitnosti - označava se oznakom „√“ i znači HITNO izvršenje, unos nije obavezan (opcija HITNO se dodatno napla ćuje sukladno Odluci o naknadama!)

Stranica 10

PRIMATELJ Računa primatelja/IBAN – unos broja računa u IBAN konstrukciji (maksimalno do 34 znaka ovisno o zemlji banke primatelja) ili unos broja računa kada nije u IBAN konstrukciji, obavezno polje, izuzev kada je Instrument plaćanja: čekovi, inkaso Poziv na broj primatelja - nije obavezno polje

• model – moguće su sljedeće opcije: prazno (predefinirano), HR ili RF • poziv na broj

o ukoliko je model HR – kontrole poziva na broj prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela poziva na broj i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

o ukoliko je model RF – kontrolni modul prema ISO standardu 11649:2009 (međunarodni RF standard)

Naziv primatelja – Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto, Država – obavezan unos svih podataka

Primatelj (osoba) – moguć odabir Fizička/Pravna osoba, obavezan odabir

KRAJNJI PRIMATELJ - popunjava se kada je krajnji primatelj različit od primatelja Naziv krajnjeg primatelja – Naziv krajnjeg primatelja Krajnji primatelj (osoba) – Odabir fizička ili pravna osoba Identifikacija – Identifikator krajnjeg primatelja BANKA PRIMATELJA Obavezno se upisuje BIC/SWIFT adresa banke ili ID banke; izuzev kada je Instrument plaćanja: čekovi, inkaso. BIC/SWIFT adresa – obavezno se upisuje ako postoji BIC adresa banke. Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto i Država banke primatelja se automatski popunjavaju iz upisane BIC adrese banke. ID banke – obavezno se upisuje ako ne postoji BIC adresa banke. Naziv; Adresa, ulica i broj; Mjesto i Država banke primatelja obavezno se upisuju. PODACI O PLAĆANJU Šifra namjene - četveroslovna šifra namjene prema ISO 20022 međunarodnom standardu radi jednoznačnog određivanje svrhe/namjene transakcije, unos nije obavezan. Kategorija namjene - četveroslovna šifra kategorije namjene prema ISO 20022 međunarodnom standardu radi jednoznačnog određivanje kategorije namjene plaćanja, unos nije obavezan. Troškovi banke – odabir opcije: SLEV (SHA), SHAR (SHA), DEBT (OUR) i CRED (BEN) Opis pla ćanja - slobodan tekstualni opis plaćanja u najviše 4 retka po 35 znakova, unos je obavezan

Instrument pla ćanja – ponuđena vrijednost je doznaka, a moguće je odabrati i čekovi i inkaso Datum izvršenja - datum terećenja transakcijskog računa platitelja i izvršenja platnog naloga. Za redovna plaćanja (tekući datum) se ne upisuje datum . Datum valute plaćanja u odnosu na datum izvršenja definiran je Općim uvjetima poslovanja/Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa. Za naloge u najavi se odabire datum izvršenja do 3 mjeseca unaprijed od datuma zaprimanja u informacijski sustav Banke. Opaska - koristi za upis dodatne informacije/poruke Banci

U opasku se mogu upisati: • Dodatne molbe, info poruke za Banku ... (npr. broj faxa/maila ukoliko klijent želi da mu se Potvrda o

izvršenom nalogu/SWIFT ACK dostavi na neki posebni broj, informacija da se čeka Zaključnica itd.) • Ukoliko je popunjena oznaka HITNO dodatno pojašnjenje pojama HITNO • Ostale poruke koje želite proslijediti u Banku

Stranica 11

Slika 7 – međunarodna/prekogranična plaćanja u domaćoj i stranoj valuti

Stranica 12

Slika 8 – prekogranična plaćanja u EUR-ima

Stranica 13

PLAĆANJA PUTEM PREDLOŽAKA

Plaćanje putem predložaka omogućeno je u sklopu dijela "Plaćanja" odabirom link-a Predlošci u sklopu sekcije "Novi nalog". Predlošci su podijeljeni kao i nalozi u tri tipa: Nacionalna pla ćanja u doma ćoj valuti , Nacionalna pla ćanja u stranoj valuti i Međunarodna/prekograni čna pla ćanja u doma ćoj i stranoj valuti . Na listi predložaka nalaze se podaci o nazivu predloška, nazivu primatelja i opis plaćanja te ikona za kreiranje novog naloga. Klikom na ikonicu za kreiranje novog naloga otvara se ekran novog naloga s podacima iz predloška. Klikom na link s nazivom predloška otvara se ekran s detaljima predloška s mogućnošću izmjene istog ili kreiranje novog naloga iz predloška.

Slika 9 – pregled predložaka

Ukoliko želite obrisati predloške, označite kvačicom one koje želite izbrisati i kliknite na tipku "Obriši". Moguća je i pretraga po nazivu predloška unosom u polje "Naziv predloška" i klikom na tipku "Pretraži"

PROCES SLANJA NALOGA I PREGLED NALOGA PO STATUSIMA

Priprema naloga

• Unesite sve potrebne podatke u nalog • Odaberite opciju "Provjeri" • Ukoliko je provjera uredno prošla odaberite opciju "Pošalji na potpis" (moguće je samo spremiti

nalog odabirom opcije "Spremi" ili "Spremi i novi" )

NAPOMENA: moguće odabrati opciju "Pošalji na potpis" bez prethodno odabrane opcije "Provjeri"

Stranica 14

Slika 10 - priprema naloga

Potpis i izvršenje naloga

• Odaberite željeni tip naloga u sekciji Pregled naloga • Odaberite opciju Nalozi za potpis • Označite naloge koje želite potpisati odabirom opcije "Potpiši" ili potpisati i odmah izvršiti odabirom

opcije "Potpiši i izvrši" • Ukoliko želite vratiti nalog na doradu odaberite opciju "Vrati na doradu" • Klikom na Broj moguće je pregledati detalje naloga i izvršiti akciju na njemu

Prilikom svakog potpisa transakcije potrebno je pon ovo unijeti PIN kao potvrda potpisa transakcije! NAPOMENA: nalozi ozna čeni oznakom VAŽNO i sa statusom Prvi potpis potrebn o je dodatno potvrditi drugim potpisom, jer se radi o NEUOBI ČAJENOJ TRANSAKCIJI. Neuobi čajena transakcija je svako prvo pla ćanje u korist nekog ra čuna koji nije naveden niti na Globalnoj listi ra čuna niti na Bijeloj listi ra čuna i iznos transakcije je ve ći od 50.000 HRK za transakcije u HRK ili u kunskoj protuvrijednosti prera čunatoj po srednjem te čaju za transakcije u devizama.

Stranica 15

Slika 11 – potpis i izvršenje nalog

Globalna lista ra čuna

„Globalna lista računa“ sadrži račune primatelja plaćanja (računi banaka, računi za plaćanje komunalnih usluga, računi za plaćanje telekomunikacijskih usluga, računi državnog i lokalnog proračuna i sl.) – računi poslovnih subjekata za koje Banka smatra da su sigurni primatelji. Globalna lista definirana je u sustavu Banke i vrijedi za sve Korisnike PBZCOM@NET usluge i nije ju moguće pregledavati u PBZCOM@NET usluzi.

Bijela lista ra čuna

“Bijela lista računa” sadrži listu računa primatelja u nacionalnim i međunarodnim/prekograničnim plaćanjima na koje ste Vi u razdoblju od 06.06.2013. do 14.07.2014. godine putem PBZCOM@NET i mPBZCOM usluge izvršavali plaćanja kod Nacionalnih, Međunarodnih/Prekograničnih plaćanja. Bijelu listu ra čuna možete pregledati i ažurirati u PBZCOM@NET-u u dijelu Postavke -> Bijela lista računa. Bijelu listu računa možete ažurirati dvostrukim potpisivanjem naloga.

Slika 12 – ažuriranje Bijele liste računa

Stranica 16

Načini dvostrukog potpisivanja naloga koji se odnose n a neuobi čajene transakcije

Za svaki kreirani nalog u kojem je naveden račun primatelja koji nije naveden u “Globalnoj listi računa” i “Bijeloj listi računa” (dalje u tekstu: Neuobičajen nalog), Banka zadržava pravo zahtijevati od Korisnika i Krajnjih korisnika dvostruko/dodatno potpisivanje naloga i to na način kako je prikazano na slici 13.

Slika 13 – postupak dodatnog/dvostrukog potpisivanja naloga

Slučaj 1

Kada postoje dva potpisnika koji koriste Pametnu karticu/USB uređaj te je kreiran Neuobičajen nalog, da bi se takav kreirani nalog mogao poslati na izvršenje (autorizaciju) potrebno ga je dvostruko potpisati bez obzira na rolu (ulogu) ovlaštenja tih potpisnika (Superkorisnik, Samostalni potpisnik). Ukoliko želite uključiti novi račun primatelja u „Bijelu listu računa“ odaberite gumb "Da".

Slika 14 – potvrda za unos računa primatelja u Bijelu listu računa

Stranica 17

Slučaj 2

Ukoliko samostalno izvršavate transakcije kao Superkorisnik ili Samostalni korisnik i nema drugog potpisnika, a koristite Pametnu karticu/USB uređaj, potrebno je, na Vama najbližem SINERGO desku ugovoriti PBZmToken kao sekundarni uređaj za drugi potpis.

Neuobičajenu transakciju potrebno je dodatno potpisati PBZmTokenom slikanjem QR koda (opcija QR mPotpis na glavnom izborniku PBZmTokena). Ukoliko želite uključiti novi račun primatelja u „Bijelu listu računa“ označite oznaku „Želim dodati račun/e primatelja na Bijelu listu računa“ i kliknite na „Potvrdi“.

Slika 15 – sekundarna autorizacija QR kodom

Slučaj 3

Ukoliko ste kreirali Neuobičajen nalog, i samostalno obavljate plaćanja kao Superkorisnik ili Samostalni potpisnik te niste ugovorili PBZmToken kao sekundarni uređaj za drugi potpis, po kreiranju takvog Neuobičajenog naloga i dojave sustava o istome Službi za korisnike Banke, djelatnik te Službe će putem telefona kontaktirati Krajnjeg korisnika koji je kreirano nalog, i nakon provedene identifikacije Krajnjeg korisnika provjeriti radi li se o nalogu kreiranom od strane tog Krajnjeg korisnika, o svim detaljima tako kreiranog naloga i upitati ga želi li da se račun primatelja iz tog naloga unese u Bijelu listu računa tog Korisnika, i u slučaju potvrdnog odgovora tog Krajnjeg korisnika unijeti broj računa primatelja u Vašu „Bijelu listu računa“ i vratiti nalog za plaćanje na doradu – ponovno potpisivanje tako kreiranog naloga od strane Korisnika i slanje istoga na izvršenje. To znači da ćete sljedeći puta moći izvršiti plaćanja bez ponovnog potpisivanja. Takvi telefonski razgovori se snimaju i tonski je zapis Banka ovlaštena koristiti kao dokaz za unos računa primatelja u Vašu „Bijelu listu računa“ te o sadržaju naloga koji je bio predmetom telefonskog razgovora. Krajnji korisnik obvezan je s dužnom pažnjom saslušati sve što mu djelatnik Službe za korisnike Banke u telefonskom razgovoru priopći te je odgovoran za sve potvrde i podatke koje je dao putem telefona i na koje se je Banka oslonila u provedi ove Upute i Okvirnog ugovora.

Stranica 18

Slučaj 4

Kada postoje dva potpisnika koji koriste PBZmToken te je kreiran Neuobičajen nalog, da bi se takav kreirani nalog mogao poslati na izvršenje (autorizaciju), potrebno ga je dvostruko potpisati bez obzira na rolu (ulogu) ovlaštenja (Superkorisnik, Samostalni potpisnik). Ukoliko želite uključiti novi račun primatelja u Bijelu listu računa, označite oznaku „Želim dodati račun/e primatelja na Bijelu listu računa“ i kliknite na „Potvrdi“ (Error! Reference source not found. ).

Neuobičajen nalog koji nije dvostruko/dodatno potpisan kako je opisano u slučajevima 1-4 ne smatra se zadanim i ispravnim nalogom, te takav nalog Banka neće izvršiti i na njega se ne primjenjuje dokument Vrijeme primitka i izvršenja naloga platnog prometa.

Dvostruko/dodatno potpisivanje Neuobičajenih naloga od strane Korisnika na bilo koji od prethodno opisanih načina, ne oslobađa Korisnika od obveza i odgovornosti navedenih u Općim uvjetima korištenja usluga elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte i u Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za nepotrošače (

Korisnik koji nije prihvatio dvostruko potpisivanje Neuobičajenih naloga kako je opisano u Slučaju 1, 2 i 4, odgovara za svu štetu koju bi zbog izvršenja takvih naloga mogao trpjeti.

Neuobičajen nalog koji je dvostruko/dodatno potpisan na bilo koji od prethodno opisanih načina (Slučaj 1-4) i koji je poslan na izvršenje (autoriziran), u cijelosti obvezuje Korisnika te ne može potraživati od Banke naknadu bilo kakve štete koju bi eventualno pretrpio izvršenjem Neuobičajenog naloga potpisanog sukladno opisanim Slučajevima 1-4.

Limiti

Limiti u sklopu usluge PBZCOM@NET uvedeni su iz sigurnosnih razloga. Dnevni limit odnosi se isključivo za transakcije plaćanja (Nacionalna plaćanja u kunama, Nacionalna plaćanja u stranoj valuti, Međunarodna i prekogranična plaćanja). Ugovaraju u HRK, a za transakcije u stranoj valuti preračunavaju se po srednjem tečaju PBZ-a. Korisniku usluga elektroničkog bankarstva dozvoljeno je potpisati onoliko naloga za plaćanje čiji je ukupan iznos u granicama ugovorenog limita za pojedinu uslugu i autorizacijsku metodu. Vraćanjem potpisanih naloga na doradu, neiskorišteni limit se povećava za iznos naloga vraćenih na doradu.

Visinu limita ugovara Korisnik putem Zahtjeva za ugovaranje usluga elektroničkog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. za poslovne subjekte i dodjelu ovlaštenja za krajnje korisnike

PBZCOM@NET internetsko bankarstvo za poslovne subjekte moguće je koristiti PKI autorizacijskom metodom i mToken-om.

• PKI metoda koristi Pametne kartice i USB uređaje kao nositelje medija za kvalificirane Fina certifikate koji služe za autorizaciju i elektroničko potpisivanje transakcija

• mToken uređaj podržava QR mPotpis metodu za autorizaciju (potpisivanje) transakcija

Pregled naloga poslanih na izvršenje

• Odaberite željeni tip naloga u sekciji Pregled naloga • Odaberite opciju Nalozi zaprimljeni na izvršenje • Ukoliko želite opozvati naloge označite nalog i odaberite opciju "Opozovi" • Klikom na Broj naloga moguće je pregledati detalje naloga i izvršiti akciju na njemu

Stranica 19

Slika 16 – pregled naloga zaprimljenih na izvršenje

NAPOMENA (izvadak iz Općih uvjeta elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte):

„7. IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA

… 5. Nalog za plaćanje zadan putem Usluge elektroničkog bankarstva i to samo nalog u najavi se može opozvati putem te Usluge elektroničkog bankarstva, ukoliko Korisnik to želi, do krajnjeg vremena za primitak naloga u radnom danu koji prethodi radnom danu u kojem se nalog ima izvršiti na način utvrđen uputom za pojedinu Uslugu elektroničkog bankarstva putem koje se nalog može zadavati i opozvati a koja uputa je objavljena na internetskim stranicama Banke (www.pbz.hr).“

Pregled izvršenih naloga

• Odaberite željeni tip naloga u sekciji Pregled naloga • Odaberite opciju Nalozi izvršeni • Klikom na Broj naloga moguće je pregledati detalje naloga i izvršiti akciju na njemu

Slika 17 - pregled izvršenih naloga

Pregled odbijenih naloga

• Odaberite željeni tip naloga u sekciji Pregled naloga • Odaberite opciju Nalozi odbijeni • Klikom na Broj naloga moguće je pregledati detalje naloga i zadati novi iz odbijenog

Stranica 20

Slika 18 - pregled odbijenih naloga

Stranica 21

PROCES SLANJA ZBROJNIH NALOGA

Datoteka zbrojnog naloga

U izborniku Plaćanja -> Zbrojni nalog omogućeno je učitavanje datoteka zbrojnih naloga za izvršenje svih tipova plaćanja: Nacionalna plaćanja u kunama i devizama, Prekogranična i Međunarodna plaćanja.

Datoteke zbrojnih naloga trebaju biti u XML formatu; pain.001. NAPOMENA: osim datoteka zbrojnih naloga pain.001 kroz ovu opciju omogućeno je i učitavanje datoteka specifikacija plaća i ostalih primanja – ZNK 4-1 (opisano u poglavlju "Isplata plaća i ostalih primanja").

Zaprimanje datoteke zbrojnog naloga • Odaberite generiranu datoteku odabirom opcije "Odaberi datoteku" • Odabranu datoteku učitajte putem opcije "Učitavanje datoteke"

NAPOMENA: Datoteku nije potrebno prije učitavanja potpisivati eUred aplikacijom

Slika 19 – učitavanje datoteka zbrojnih naloga

U slučaju odbijanja datoteke zbrojnog naloga, na ekranu Zaprimanje datoteke zbrojnog naloga pojavit će se poruka sa nazivom datoteke i razlogom odbijanja. Nakon uspješnog učitavanja datoteke, zbrojni nalog će biti prikazan u odjeljku Pregled zbrojnih naloga -> Zbrojni nalozi – pain.001.

U pripremi

• Označite zbrojni nalog koji želite poslati na potpis ili obrisati odabirom opcije "Pošalji na potpis“ • Klikom na broj zbrojnog naloga moguće je pregledati sve detalje naloga (osim za zbrojni nalog

pain.001 u kojem je odabrana opcija Batch booking – u kojem su skriveni podaci o primatelju i iznosu plaćanja)

Stranica 22

Slika 20 – pregled učitanih datoteka u sustav Banke

NAPOMENA: ukoliko želite obrisati učitanu datoteku odaberite opciju "Obriši".

Za potpis

• Označite naloge koje želite potpisati odabirom opcije "Potpiši" ili potpisati i odmah izvršiti odabirom opcije "Potpiši i izvrši"

• Ukoliko želite vratiti zbrojni nalog na doradu odaberite opciju "Vrati na doradu" NAPOMENA: za potpis zbrojnih naloga pain.001 koji sadrže i domaću i stranu valutu, potrebno je imati ovlaštenja potpisnika i po kunskom i po deviznom poslovanju.

Slika 21 – potpisivanje i izvršenje datoteke

NAPOMENA: Ukoliko imate ovlaštenje superkorisnika omogućena je opcija "Potpiši i izvrši" . Ukoliko imate razdvojene ovlasti na rolu potpisa i izvršenja bit će vam omogućeno razdvojene opcija "Potpiši" i u pretincu Za slanje opcija "Izvrši" .

Stranica 23

PREGLED NALOGA ZADANIH PUTEM ZBROJNIH NALOGA

Naloge zadane putem zbrojnih naloga moguće je pregledati putem linkova u odjeljku Pregled zbrojnih naloga – Zbrojni nalozi – pain.001 .

Klikom na broj zbrojnog naloga dohvaćaju se pojedinačni nalozi iz zbrojnog naloga, te je omogućen ispis PDF potvrde o izvršenom nalogu te SWIFT ACK-a za međunarodna plaćanja u domaćoj i stranoj valuti.

Ujedno je moguće izvršiti opoziv cjelokupnog zbrojnog naloga i opoziv pojedinačnog naloga iz zbrojnog odabirom opcije Opozivi.

NAPOMENA: U ovom trenutku moguće je pregledati obrađene datoteke u pretincu "Obra đeni".

Slika 22 – pregled zbrojnih naloga

Stranica 24

ISPLATA PLA ĆA I OSTALIH PRIMANJA

Nacionalna pla ćanja u doma ćoj valuti U dijelu nacionalnih plaćanja u domaćoj valuti (kunama) moguće je izvršiti isplatu plaća na kunske račune fizičkih osoba. Isplatu plaće je moguće izvršiti pojedinačnim nalozima direktno na račune fizičkih osoba u PBZ-u i drugim bankama, ručnim unosom specifikacije tj. liste računa fizičkih osoba u PBZ-u ili učitavanjem datoteke zbrojnog naloga tipa 4 (ZNK-4).

Isplata pla ća i ostalih primanja Pojedinačni nalog

Isplata plaća i drugih primanja na račune građana, otvorene u Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ), može se izvršiti direktnom uplatom s računa platitelja na račune pojedinačnih primatelja. U tom slučaju pod brojem računa primatelja upisuje se IBAN konstrukcija transakcijskog računa:

HRxx234000932xxxxxxxx - IBAN konstrukcija tekućeg računa HRxx234000931xxxxxxxx - IBAN konstrukcija žiro računa HRxx234000935xxxxxxxx - IBAN konstrukcija računa za isplatu primanja izuzetih od ovrhe (sukladno Ovršnom zakonu i drugim posebnim propisima),

a u pozivu na broj primatelja:

Model: HR69 PNBO: 40002-OIB (OIB poslodavca) - VOP

Isplata pojedinačne ustege, osim direktno na transakcijski račun, može se izvršiti i platnim nalogom sa slijedećim elementima:

Broj računa PBZ-a: HR64 2340 0091 0000 0001 3

uz slijedeći poziv na broj primatelja: Model: HR05 PNBO: 41114-broj partije kredita

U slučaju isplate plaća pojedinačnim nalogom nije potrebno napraviti uplatu pokrića.

Specifikacija primatelja

Za unos specifikacije (liste) primatelja plaća u PBZCOM@NET-u, u dijelu Nacionalna plaćanja u kunama, treba odabrati Šifru namjene SALA – Plaćanje plaće i označiti Specifikacija primatelja u PBZ te Plaća ili Ostala primanja (Slika 23.).

Ukoliko odaberete opciju Plaća, u poziv na broj platitelja potrebno je upisati model 67, OIB poslovnog subjekta za koji se vrši isplata plaća te oznaku izvješća obrasca JOPPD i podatak o plaći <OIB>-<GG001-365/366>-<X>.

Ukoliko odaberete opciju Ostala primanja , poziv na broj platitelja nije potrebno popunjavati. Poziv na broj primatelja će se automatski popuniti, a u polje P3 potrebno je unijeti VOP (Vrsta osobnih primanja) odabirom ikone pored polja i odabirom odgovarajuće šifre.

Ukoliko isplaćujete plaću u ime drugog poslovnog subjekta odaberite '+' u dijelu Stvarni dužnik te u polje Identifikacija upišite OIB isplatitelja, a polje P2 će se automatski popuniti.

Stranica 25

Slika 23 – unos specifikacije primatelja plaća u PBZ-u

Maksimalni broj stavaka specifikacije za primatelje plaća u PBZ-u je 100, a stavke specifikacije nisu vidljive u prometima i izvatku, već samo ukupni iznos pokrića za sve plaće. U slučaju isplate plaća kroz Specifikaciju primatelja nije potrebno posebno uplaćivati pokriće obzirom da se automatski formira terećenje računa

platitelja u ukupnom iznosu.

Stranica 26

Učitavanje datoteke specifikacije plaća i ostalih primanja

Za učitavanje datoteke ZNK4-1 kao specifikacije za isplatu plaća, u modulu Plaćanje potrebno je odabrati opciju Zbrojni nalog, kliknuti Odaberi datoteku te sa svog računala odabrati datoteku. Nakon unosa datoteke potrebno je kliknuti na Učitavanje datoteke (Slika 24.).

Slika 24 – učitavanje datoteke specifikacije plaća i ostalih primanja

Nakon učitavanja datoteke (datoteku nije potrebno potpisivati) ista se šalje na obradu u Banku sa statusom Zaprimljen (Slika 25.). te se može provjeriti u Pregledu zbrojnih naloga pod izbornikom Plaće i ostala primanja u pretincu U obradi. Nakon uspješne obrade datoteka se može provjeriti u pretincu Obrađeni.

Slika 25 – plaće i ostala primanja

Upute za formiranje „ZN tipa 4-1“ te sastav sloga možete naći na internet stranicama Hrvatske udruge banaka (http://www.hub.hr/hr/zbrojni-nalog-format-sloga). U slučaju isplate plaća učitavanjem datoteke zbrojnog naloga potrebno je napraviti uplatu pokrića.

NAPOMENA: Isplatu plaća na račune fizičkih osoba u PBZ-u i ostalim domaćim bankama moguće je napraviti i učitavanjem datoteke zbrojnog naloga - pain.001 (opisano u prethodnoj točki).

Stranica 27

Uplata pokrića

Pokriće za isplatu plaća i drugih primanja uplaćuje se nalogom za plaćanje na broj računa PBZ-a:

HR6423400091000000013

uz slijedeći poziv na broj primatelja:

Model: HR69 PNBO: 40002-OIB (OIB poslodavca)

Pokriće za isplatu ustega uplaćuje se nalogom za plaćanje na broj računa PBZ-a:

HR6423400091000000013

uz slijedeći poziv na broj primatelja:

Model: HR69 PNBO: 41220-OIB (OIB poslodavca koji usteže ustegu)

Uplata pokrića izvršava se bilo kojim kanalom (FINA, PBZCOM@NET, iz druge banke itd.). Molimo vodite računa o tome da vrijeme odobrenja računa PBZ pri uplati iz drugih banaka (preko NKS-a ili HSVP-a) ovisi o procedurama i pravilima tih banaka.

Nacionalna pla ćanja u stranoj valuti

U dijelu nacionalnih plaćanja u stranoj valuti (devizama) moguće je izvršiti isplatu plaća ili isplatu troškova za službeni put na devizne račune fizičkih osoba u PBZ-u. Uplatu plaće ili troškova službenog puta moguće je izvršiti pojedinačno (opisano u prethodnoj točki) ili specifikacijom liste računa primatelja u IBAN ili skraćenom formatu (jedanaesteroznamenkasti broj deviznog računa fizičke osobe 2xxxxxxxxxx) i pripadajući iznos u odgovarajućoj stranoj valuti (EUR, USD, GBP ...).

Isplata pla ća i sredstava za službeni put

Specifikacija primateljaZa unos specifikacije (liste) primatelja plaća u PBZ-u treba odabrati Šifru namjene SALA – Plaćanje plaće i označiti Specifikacija primatelja u PBZ te Plaća ili Ostala primanja (Slika 24.). Ukoliko odaberete opciju Plaća, u poziv na broj platitelja potrebno je upisati model 67, OIB poslovnog subjekta za koji se vrši isplata plaća te oznaku izvješća obrasca JOPPD i podatak o plaći <OIB>-<GG001-365/366>-<X>. Ukoliko odaberete opciju Ostala primanja , poziv na broj platitelja nije potrebno popunjavati. Poziv na broj primatelja će se automatski popuniti, a u polje P3 potrebno je unijeti VOP (Vrsta osobnih primanja) odabirom ikone pored polja i odabirom odgovarajuće šifre. Ukoliko isplaćujete plaću u ime drugog poslovnog subjekta odaberite '+' u dijelu Stvarni dužnik te u polje Identifikacija upišite OIB isplatitelja, a polje P2 će se automatski popuniti. U slučaju isplate plaća kroz Specifikaciju primatelja nije potrebno posebno uplaćivati pokriće obzirom da se automatski formira terećenje računa platitelja u ukupnom iznosu.

Stranica 28

Slika 26 – nacionalna plaćanja u devizama – unos specifikacije primatelja u PBZ – šifra namjene SALA

Isplata sredstava za službeni put

Za unos specifikacije (liste) primatelja fizičkih osoba za isplatu troškova za službeni put na devizne račune fizičkih osoba u PBZ-u, potrebno je odabrati Šifru namjene BEXP – Poslovni troškovi, aktivirati polje Specifikacija primatelja u PBZ (Slika 25.), te će se nakon toga otvoriti lista za unos više primatelja fizičkih osoba.

Stranica 29

Slika 27 - nacionalna plaćanja u devizama – unos specifikacije primatelja u PBZ – šifra namjene BEXP

Stranica 30

Masovne specifikacije

Za unos naloga prijenosa pokrića/naplate naknade za masovne specifikacije za koje se kreira datoteka primatelja, potrebno je odabrati Šifru namjene: PAYR – Obračun plaća (Slika 26).

Slika 28 – nalozi za prijenos pokrića/naplata naknade – masovne specifikacije

Stranica 31

SUGLASNOSTI I NALOZI IZRAVNOG TERE ĆENJA

Od 5. lipnja 2017. godine započela je primjena SEPA izravnih terećenja u kunama čime je omogućeno potpisivanje suglasnosti za izravno terećenje kod primatelja plaćanja (komunalnih tvrtki, teleoperatera i sl.).

Klijenti koji su potpisali suglasnost za izravno terećenje kod primatelja plaćanja dužni su, prema Pravilima Poslovne SDD sheme, dostaviti podatke sa suglasnosti u Banku.

Autorizacija podataka omogućena je putem PBZCOM@NET-a nakon što stigne prvi nalog izravnog terećenja od strane primatelja, te u tom slučaju nije potrebno odlaziti u Banku i dostavljati podatke sa suglasnosti.

Suglasnosti – proces potpisivanja, pregled i akcije

Kod zaprimanja prvog naloga izravnog terećenja, na početnom ekranu prikazana je "Obavijest o nalogu izravnog terećenja" u kojoj je navedeno da je zaprimljen prvi nalog izravnog terećenja te da je potrebno potvrditi podatke sa suglasnosti kako bi se nalog uspješno izvršio.

U dijelu Plaćanja -> Izravna terećenja -> Pregled suglasnosti prikazana su tri pretinca • U pripremi • Aktivne • Arhiva

U pretincu U pripremi nalazi se lista suglasnosti koju je potrebno potpisati i izvršiti kako bi se nalozi izravnog terećenja uspješno proveli.

Lista suglasnosti sadrži podatke o identifikatoru suglasnosti, nazivu primatelja, datumu zaprimanja te statusu.

Slika 29 – lista zaprimljenih suglasnosti

Stranica 32

Uvidom u detalje suglasnosti (klikom na narančasti broj - identifikator suglasnosti) moguće je pregledati podatke sa suglasnosti te potpisati i izvršiti suglasnost.

NAPOMENA: mogućnost potpisa ili opoziva te izvršenja suglasnosti imaju krajnji korisnici s ovlaštenjima lijevog, desnog, samostalnog potpisa u kunskom poslovanju te superkorisnici.

Slika 30 – detalji suglasnosti

Nakon uspješnog potpisa i izvršenja, suglasnost je pohranjena u pretincu Aktivne .

Stranica 33

Slika 31– lista aktivnih suglasnosti

Aktivne suglasnosti moguće je opozvati ulaskom u detalje i odabirom "Opozovi" .

Opozvane, istekle i odbijene suglasnosti moguće je pregledati u pretincu Arhiva .

Stranica 34

Slika 32 – lista neaktivnih suglasnosti

Nalozi izravnog tere ćenja – pregled i akcije

Naloge izravnog terećenja moguće je pregledati u dijelu Plaćanja ->Izravna terećenja -> Nalozi izravnog terećenja.

Nalozi izravnog terećenja sadrže tri pretinca

• Zaprimljeni na izvršenje • Izvršeni • Odbijeni

Stranica 35

Slika 33 - pregled naloga izravnog terećenja

U pretincu Zaprimljen na izvršenje nalaze se nalozi koji čekaju datum izvršenja. Klikom na narančasti broj naloga moguće je pregledati detalje naloga izravnog terećenja. Pored osnovnih podataka naloga, prikazani su i dodatni podaci o: identifikatoru suglasnosti, identifikatoru primatelja, vrsti plaćanja te vrsti izravnog terećenja.

Stranica 36

Slika 34 - detaljni naloga za izravno terećenje

NAPOMENA: Uvjet za izvršenje naloga izravnog terećenja je aktivna suglasnost na koju se nalog odnosi te dovoljan iznos sredstava na računu. Prije izvršenja naloga izravnog terećenja Banka provjerava da sljedeći podaci u nalogu izravnog terećenja odgovaraju podacima u aktivnim suglasnostima: identifikator suglasnosti, identifikator primatelja, IBAN platitelja, vrsta izravnog terećenja i vrsta plaćanja.

Klikom na "Odbijanje" , moguće je odbiti izvršenje naloga izravnog terećenja.

Uspješno izvršene naloge moguće je pregledati u pretincu Izvršeni .

Stranica 37

Slika 35 - lista izvršenih naloga izravnog terećenja

Odbijene i neizvršene naloge izravnog terećenja moguće je pregledati u pretincu Odbijeni gdje su prikazani i razlozi odbijanja naloga.

Slika 36 - lista odbijenih naloga izravnog terećenja