Internet protokoli

  • View
    340

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Internet protokoli

MAINSKI FAKULTET - KRAGUJEVAC

PREDMET: ARHITEKTURA RAUNARSKIH SISTEMA

INTERNET PROTOKOLI - S E M I N A R S K I R A D -

MENTOR : DR JASNA RADULOVI

STUDENT:

Kragujevac, 2010.

Arhitektura raunarskih sistema- Internet protokoli

SADRAJ:MAINSKI FAKULTET - KRAGUJEVAC.....................................................................................1 Predmet: Arhitektura raunarskih sistema...........................................................................1 Internet protokoli.....................................................................................................................1 - S e m i n a r s k i r a d -......................................................................................................1 Mentor : Dr Jasna Radulovi Student: .........................................1

.............................................................1

sadraj:...................................................................................................................................2 Spisak slika:............................................................................................................................3 Uvod........................................................................................................................................4 TCP/IP......................................................................................................................................5 TCP/IP gateway i host..............................................................................................................6 Funkcije IP protokola...............................................................................................................6 Internet datagram...................................................................................................................7 ICMP........................................................................................................................................9 Implementacija TCP/IP...........................................................................................................10 Izbor internet adresa..........................................................................................................11 Format IP adrese................................................................................................................11 Kreiranje IP adresa i subnet brojeva...................................................................................13 Specifikacija subnet maski.................................................................................................14 Domeni..................................................................................................................................15 Struktura dodeljivanja imena kod Interneta..........................................................................16 1.8.1. Ime servera domena................................................................................................17 IP Ver 6..................................................................................................................................17 TCP protokol..........................................................................................................................19 1.10.1. Portovi i socket-i.....................................................................................................20

Page 2

Arhitektura raunarskih sistema- Internet protokoli1.10.2. Format TCP zaglavlja..............................................................................................20 Internet protokoli na nivou aplikacije....................................................................................22 UDP protokol.........................................................................................................................22 zakljuak...............................................................................................................................23 literatura...............................................................................................................................24

SPISAK SLIKA:

SLIKA 1.1 OSI I TCP/IP MODEL ..5 SLIKA 1.2 INTERNET GATEWAY NIVOI. 6 SLIKA 1.3 FORMAT I SADRAJ INTERNET DATAGRAMA..7 SLIKA 1.4 FORMAT ICMP PORUKE.. ..9 SLIKA 1.5 VREDNOST POLJA KOD RAZLIITIH TIPOVA PORUKA...9 SLIKA 1.6 PRIMER IMPLEMENTACIJE INTERNETA....10 SLIKA 1.7 IP ADRESIRANJE KOD MREA.. 11 SLIKA 1.8 KLASE A, B I C KOD IP ADRESIRANJA..1 2 SLIKA 1.9 OPSEZI ADRESA ZA INTERNET ADRESE TIPA A, B I C.12 SLIKA 1.10 IP ADRESA UVODJENJEM SUBNETA...13

Page 3

Arhitektura raunarskih sistema- Internet protokoliSLIKA 1.11 INTERNET ADRESI I SUBNETI...13 SLIKA 1.12 INICIJALNO DODELJENE MASKE..14 SLIKA 1.13 INTERNET DOMENI DODELJENI WEB SERVERIMA..15 SLIKA 1.14 DODELJIVANJE IMENA DOMENIMA.16 SLIKA 1.15 FORMAT IP VER 6 ZAGLAVLJA.. 17 SLIKA1.16 TIPINI TCP PORTBROJEVI.. 19 SLIKA 1.17 FORMAT TCP ZAGLAVLJA. 20 SLIKA 1.18 PROTOKOLI VIEG NIVOA I NJIHOVE APLIKACIJE...21 SLIKA 1.19 UDP PAKET KOJI SE SASTOJI OD 4 POLJA....22

UVOD

U dananje vreme nezamislivo je korienje raunara koji nisu na neki nain povezani sa drugim raunarima. Izgradnja raunarskih mrea i naroito nastanak i razvoj Interneta i njegovih servisa poput Weba dovele su do izrazito znaajnog proirenja kruga korisnika raunara. Za dva raunara se kae da su povezana ako mogu meusobno razmenivati podatke. Kada je vie raunara umreeno, pravila i tehnike procedure, koje upravljaju njihovom komunikacijom i saradnjom, nazivaju se protokoli.

Page 4

Arhitektura raunarskih sistema- Internet protokoli

TCP/IP Mrene tehnologije kakve su Ethernet, Token Ring i FDDI (Fiber Distributed Data Interface) obezbedjuju funkcije do nivoa-veze (data link layer). Drugim reima, to znai da ove tehnologije obezbedjuju samo pouzdanu vezu izmedju jednog i drugog vora u istoj mrei, ali ne i funkcije koje se odnose na prenos podataka iz jedne mree ka drugoj ili jednog mrenog segmenta ka drugom. Da bi se podaci prenosili kroz mree potrebno je koristiti adresne eme (tehnike) koje e biti razumljive (interpretirane) za bridge, gateway i rutere. Medjusobno povezivanje mrea se naziva umreavanje (internetworking ili internet). Svaki deo internet-a naziva se sub-mrea (subnet). TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) predstavlja par protokola koji omoguava (obezbedjuje) da jedan deo subnet-a komunicira sa drugim. Napomenimo da protocol predstavlja skup pravila za korektnu razmenu podataka izmedju dva uredjaja (raunara). U konkretnom sluaju, IP deo odgovara mrenom-nivou (network-layer) OSI modela dok TCP deo transportnom-nivou (transport-layer). Rad ovih ovih protokola transparentan je fizikomnivou i nivou-veze pa se zbog toga par TCP/IP moe koristiti za rad Etherneta, FDDI ili Token Ring-a. Na slici 1.1. ilustrovana je ova situacija. Adresa na nivou-veze odgovara fizikoj adresi vora kakva je MAC adresa (kod Ethernet ili Token Ring) ili telefonskog broja (kod modemske veze). IP adresa dodeljuje se svakom voru internet-a i koristi se da identifikuje lokaciju mree i bilo kojih subnet-a.

SLIKA 1.1 OSI I TCP/IP MODEL

Svetska mrea Internet koristi TCP/IP kao standard za prenos podataka. Svakom voru na Internetu dodeljena je jedinstvena mrena adresa koja se naziva IP adresa. Naglasimo da svaka organizacija moe da ima svoje internete, ali ako se ovi interneti spoje na Internet tada je potrebno da se njihove adrese sloe sa formatom kod Internet adresiranja. ISO je usvojio TCP/IP kao bazu za standarde koji se odnose na mrene i transportne nivoe kod OSI modela. Ovaj standard je poznat kao ISO-IP.

Page 5

Arhitektura raunarskih sistema- Internet protokoli

Tipine aplikacije koje koriste TCP/IP komunikacije su remote-login i file-transfer. Standardni programi koji se koriste za fajl-transfer i log-in preko TCP komunikacije su ftpprogram za transfer fajlova, telnet-omoguava remote log-in na drugi raunar, ping-program odredjuje da li se vor odaziva na TCP/IP komunikacije, i dr.TCP/IP GATEWAY I HOST

TCP/IP hostovi su vorovi koji preko mree medjusobno komuniciraju koristei TCP/IP komunikacije. TCP/IP gateway vor povezuje jedan tip mree sa drugim. On sadri hardver koje ostvaruje fiziku vezu izmedju razliitih mrea, kao i hardver i softver za konverziju okvira iz jednog formata u drugi. Obino on konvertuje Token Ring MAC nivo u ekvivalentni Ethernet MAC nivo, i obratno. Sa druge strane, koristei vezu tipa taka-ka-taki (point-to-point) ruter povezuje dve mree istog tipa. Glavna operativna razlika izmedju gateway, rutera i bridge-a je ta da kod Token Ring i Ethernet mrea, bridge koristi 48-bitnu MAC adresu za rutiranje poruka, dok gateway i ruter koriste IP mrenu adresu. Po analogiji sa javnom telefonskom mreom, MAC adresa ekvivalentna je sluajno dodeljenom telefonskom broju, dok IP adresa sadri informaciju o logikoj lokaciji telefona kao to su zemlja, kd oblasti, i dr. Na slici 1.2. prikazan je nain na koji gateway usmerava (rutira) informaciju. Gateway ita okvir sa raunara povezan na mrei A. Nakon toga ita IP adresu koja je sastavni deo okvira i donosi odluku da li okvir da usmeri na izlazu mree A prema mrei B. Ako on to odlui tada prilagodi okvir formatu mrei B i predaje ga.

SLIKA 1.2 INTERNET GATEWAY NIVOI

FUNKCIJE IP PROTOKOLA

Glavne funkcije IP protokola su: Rutiranje IP okvira podataka - okviri su tipa (nazivaju se) internet datagram. Program koji se odnosi na IP protokol, a izvrava se na svakom voru, zna lokaciju gateway-a u

Page 6

Arhitektura raunarskih sistema- Internet protokoli

mrei. Gateway mora biti u stanju da locira mreu kojoj elimo da pristupimo. Podaci nakon toga polaze od vora ka gateway-u preko interneta. Fragmentacija podataka - na manje jedinice ako je njihov obim vei od 64 k