Click here to load reader

Intressesektorns verksamhetsplan 2015

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verksamhetsplan för ÅAS intressesektor. Godkänd av kårfullmäktige på fullmäktigemötet 2.12.2014.

Text of Intressesektorns verksamhetsplan 2015

 • Intressesektorns verksamhetsplan 2015

 • Verksamhetsplan fr AS intressesektor 2015 r godkndav AS krfullmktige p fullmktigemtet 2.12.2014.

 • 4Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

 • 5Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

  Studentkren, nedan ven nmnd Kren har till uppgift att vara en frenande lnk fr studerande vid A samt att frmja deras samhlleliga, sociala, intellektuella, och studierelaterade ambitioner och strvanden i anknytning till studenternas roll i samhllet.

  bo Akademis Studentkrs stadgar 1

  bo Akademis Studentkr (AS) r ett offentligrttsligt samfund med sjlvstyre, lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om infrande av universitetslagen (559/2009). AS verkar i bo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. AS har ca 5000 medlemmar.

  AS huvudsakliga uppgift r att bevaka sina medlemmars intressen och mjligheter att stu-dera. Intressebevakningsarbetet frs p tre olika niver: p ett nationellt plan, p de stu-dieorter dr AS medlemmar r aktiva och inom bo Akademi. AS mlsttning r att alla studerande ska ha likvrdiga mjligheter till studier, studierelaterad service och studieliv. AS arbete ska genomsyras av jmlikhet och krgemenskap. Som den enda svensksprkiga studentkren vid ett mngvetenskapligt universitet har AS ett speciellt samhlleligt och svensksprkigt ansvar.

 • 6Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

  bo Akademis Studentkrs styrelse

  Studentkrens styrelsesammansttning kan rligen anpassas efter organisationens behov. Styrelsen bestr av styrelseordfrande och vice ordfrande samt av fem vriga styrelse-medlemmar. Vice ordfrande innehar ett av de nedan listade huvudansvarsomrdena.

  Styrelsemedlemmarnas huvudansvarsomrden r indelade enligt fljande:

  - En ansvarig fr hgskolepolitik- En ansvarig fr socialpolitik- En ansvarig fr kommunikation och nringslivskontakt - En ansvarig fr internationella frgor- Tv ansvariga fr studenttraditioner och specialfreningar

  Fljande underansvarsomrden delas mellan styrelsemedlemmarna:

  - Milj- och bistndsverksamhet- Jmlikhet- Stadsrelationer (bo)- Stadsrelationer (Vasa)- Motion- Marliminister

  I arbetsfrdelningen mellan styrelsemedlemmarna i bo och Vasa tar man hnsyn till nda-mlsenlighet och resurser.

 • 7Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

  Sekretariatet

  AS sekretariat bestr av en generalsekreterare (GS), en hgskolepolitisk expert (HE), en socialpolitisk expert (SE) och en informatr (IS) samt en kanslisekreterare (KS) och en verksamhetsledare fr Havtornen (VL). Sekreterarna och experterna fungerar som sakkun-niga och bereder renden infr mten. Krkansliets kundservice och stdfunktioner skts av kanslisekreteraren (KS) i bo och verksamhetsledaren fr Havtornen i Vasa (VL). KS, VL och IS arbetar ven en del av arbetstiden fr ekonomisektorn. Utver detta kan personer anstl-las fr frverkligandet av srskilda projekt inom budgetens ramar. Ett nytt kollektivavtal fr studentkrens personal r i kraft fr tiden 1.9.2014-31.1.2017.

  Som ansvarsfull arbetsgivare vrnar AS om sin personal. De anstlldas arbetsmngd ska vara rimlig i frhllande till arbetstiden och den fysiska arbetsmiljn ska vara trygg och sker. Personalen ska frses med ndamlsenliga arbetsstationer och effektiv arbetsutrustning. AS erbjuder sina anstllda mjligheter till personalutbildning och upprtthller en atmos-fr som bejakar inlrning och personlig utveckling. Fr att frmja personalens fysiska hlsa erbjuder AS intressesektorns anstllda Smartum motions- och kultursedlar under r 2015.

  Intressesektorns ekonomi

  Den ekonomiska grunden fr AS verksamhet br fortsttningsvis utgras av medlemsav-giften som AS br upp av grundexamensstuderande och de forskarstuderande som nskar vara medlemmar. P grund av hjningen av hlsovrdsavgiften som uppbrs av studerande mste kravgiften fr lsret 2015-2016 hjas med 10 euro fr grundexamensstuderande. Den del av kravgiften som gr till studentkren fresls bibehllas p samma niv som un-der lsret 2014-2015. Eftersom AS medlemsavgift redan under lsret 2014-2015 hr till de hgsta bland studentkrerna i Finland br AS noggrant vervga samtliga utgifter och medlemskap i frbund och freningar. AS ska vrna om sin egen existens och inte slsa med de resurser som nns.

 • 8Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

  AS kontinuerliga verksamhet 2015

  bo Akademis Studentkr (AS) vervakar aktivt de i den kontinuerliga verksamheten nmn-da modulerna och temana. Vissa moduler och teman krver tidvis ett proaktivt beteende, kortsiktigt eller ver era r. Arbetet med den kontinuerliga verksamhetens regleras och ut-frs i enlighet med AS vrderingar och studentkrens gllande politiska linjepapper.

  Modul Beskrivning och aktuellt fr 2015

  Allmn verksamhetMedlemsservice AS upprtthller medlemsservice i Vasa och bo.Utvrdering av AS intressesektors organisations-struktur

  En arbetsgrupp tillsattes under hsten 2014 fr att utvrdera AS intressesektors organisationsstruk-tur. Arbetet fortstter under r 2015.

  Marknadsfringskoordinator Under 2014 anstlldes en marknadsfringskoordi-nator fr att skta AS marknadsfring gentemot nringslivet. Koordinatorn fortstter sitt arbete som planerat.

  Marknadsfringsgrupp Under 2014 tillsattes en marknadsfringsgrupp fr att fungera som std fr marknadsfringskoor-dinatorn och fr att utveckla AS marknadsfring. Gruppen fortstter att fungera som ett std fr ko-ordinatorn och fortstter att utveckla AS mark-nadsfring. Marknadsfringsgruppens medlemmar utses av styrelsen.

  Bistndsverksamhet I nulget nns mjligheten att donera till bistnds-ml i samband med kravgiften. Under 2015 utveck-las bistndsverksamheten ytterligare.

  SEKSMYY Samarbetsorgan fr de stora och mellanstora stu-dentkrerna vid mngdiciplinra universitet i sdra Finland.

  STYLA Samarbetsorgan fr student- och studerandekrer-na i bo.

  Grupp 30 000 Det kommunalpolitiska organet fr student- och studerandekrerna i bo. AS tillmpar det kom-munalpolitiska programmet samt fastslr klara och tydliga ml fr det kommunalpolitiska pverknings-arbetet.

  Vasa studerande r.f. Samarbetsorgan fr student- och studerandekrer-na i Vasa. AS pverkar freningens frsta verksam-hetsr och deltar aktivt i utformandet av frening-ens verksamhet.

 • 9Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

  Tutorutbildning AS r med p tutorutbildningarna och presenterar studentkrens verksamhet och funktion samt det std som studentkren erbjuder.

  Gulnbbar AS hller presentationer, ordnar vid behov rund-vandring och ger information och std.

  Kontakten till specialfreningar Inom AS verkar nrmare 80 specialfreningar. Dessa har en vldigt viktig uppgift som samlings-punkt fr studerande och som kanal fr aktivt med-borgarskap. AS ger specialfreningarna std i verksamheten och ordnar vid behov ordfrandetrf-far och freningstrffar.

  Specialfreningsmedel Specialfreningsmedlen ledigansls i mars 2015 och delas ut enligt de kriterier som styrelsen lgger upp.

  Projektmedel Projektmedlen ledigansls i april 2015 och delas ut enligt de kriterier som styrelsen lgger upp.

  vriga understd och stipendier vriga understd och stipendier delas ut enligt tidi-gare principer och reglementen.

  HgskolepolitikUtbildningens och undervisningens kvalitet Studentkren fortstter vara med och aktivt bevaka

  utbildningens, undervisningens och pedagogikens kvalitet. Auditeringen av A:s kvalitetsskringssys-tem hsten 2015. Anstllningsfrfaranden vid nya fakulteterna. Anvndningen av studentrespons vid mnen och fakulteter. Utvrderingen av barntrd-grdslrarutbildningen i Jakobstad och de tgrder denna medfr.

  Bevakning av A:s verksamhet AS bevakar A:s verksamhet, och speciellt fr r 2015 r schemalggning, FUS och magisterplane-ringen vid A.

  Kontakt till frvaltning AS upprtthller kontakten till A:s frvaltning genom rektorsluncher, onsdagsmten, dekanuskaf-fen samt vid behov p vriga stt.

  Bevakning av studerandes rttskydd Nya instruktioner fr utbildningen, utarbetande, ibruktagning, verksamhetshandboken fr grundut-bildningen.

  Universitetsservice vid A AS r aktivt med och bevakar universitetsservicen vid A och fortstter att aktivt fra fram studenter-nas rst. AS vidareutvecklar det samarbete som nns med biblioteken, lrandestd inom FUS, CLL m. . AS bevakar speciellt CSK:s administrativa ytt till CLL samt de freslagna frndringarna i sprk-kurserna. AS fortstter lobba fr kurser i svenska fr internationella studerande.

 • 10

  Verksamhetsplan fr intressesektorn 2015

  Uttalanden och utltanden AS skriver uttalanden och utltanden fr att driva sin hgskolepolitiska intressebevakning.

  Pverkning p mnesniv AS fortstter att ge intressebevakningsstd till mnesfreningar bl.a. genom upprttandet av fr-eningswikin och studrepntverket. AS jobbar fr att mnesmten hlls vid alla enheter och att fr-valtningsinstruktionens 10 fljs i A:s nya frvalt-ning.

  SocialpolitikStudenternas hlsovrdsstiftelse (SHVS) Hlsoarbetsgrupperna, Studenthlsans lokaldirek-

  tion i bo och i Vasa, delegationenStudiemiljns sundhet och skerhet En utvrdering av studiemiljns sundhet och trygg-

  het grs med tre rs mellanrum vid A. AS deltar aktivt i arbetsgrupperna.

  Tillgnglighetsntverket (ESTI) Hgskolorna i bo samarbetar i frgan om tillgng-lighetsfrgor.

  Studiegemenskap AS jobbar tillsammans med STUDS, Nyyti, SHVS, specialfreningar och studentprsterna fr att fr-bttra studiegemenskapen.

  Studerandes ekonomi/utkomst AS samarbetar med Toimeentulotukiverkosto, Studiestdet/FPA och UngInfo fr att frmja en sund ekonomi bland studerande.

  Studentboende AS samarbetar med TYS, VOAS och Lrkan.Jmlikhet AS samarbetar med A:s jmstlldhetskommit,

  ESTI.Motion AS samarbetar med styrgruppen fr motion,

  A-motion och SHVS fr att frmja studerandes motion.

  Kurs i frsta hjlp AS ordnar kurser i frsta hjlpen i samarbete med Finlands Rda Kors.

  Blodgivning AS ordnar blodgiv