of 18 /18
MUHAMMAD FADHIR BIN MANIAMI KPMC1414119 INTRODUCTION TO OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Intro Osh Slide

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INTRO OSH Presentation

Text of Intro Osh Slide

Introduction to occupational safety and health

MUHAMMAD FADHIR BIN MANIAMIKPMC1414119Introduction to occupational safety and health

1PENGENALAN KEPADA PERUNDANGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA DI MALAYSIAPENGENALAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MERUPAKAN SATU BIDANG YANG BERTUJUAN MELINDUNGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA.KESELAMATAN TEMPAT KERJA SUATU ASPEK PENTING DI DALAM SESEBUAH ORGANISASI SYARIKAT. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 PADA 25 FEBRUARI 1994.Antara faktor pengenalan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan1994 kerana terdapatnya banyak kelemahan di dalam Akta Kilang dan Jentera 1967 dan statistik kemalangan di tempat kerja yang tinggi. Dibawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994,merupakansalah satu tanggungjawab majikan untuk mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan para pekerja.3Akta ini dikawalselia oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaandari Kementerian Sumber Manusian dan dibahagikan kepada limabelasiaitu:

Permulaan (Perliminary),Perlantikan Pegawai(Appointment of Officers),Majlis Negara bagi Keselamatan & Keselamatan(National Council forOSH),Kewajipan Am Majikan & Orang Yang Bekerja Sendiri(General Duties of Employers and Self-Employed Persons),Kewajipan Am Perekabentuk,Pengilangan & Pembekal(General Duties of Designers,Manufacturers and Suppliers),Kewajipan Am Pekerja(General Duties of Employees),Organisasi Keselamatan & Kesihatan(Safety and Health Organization),

Pemberitahuan Mengenai Kemalangan,Kejadian Berbahaya,KeracunanPekerjaan & Penyakit Pekerjaan & Sisatan(Notification of Accident,Dangerous Occurrence,Occupational Poisoning and Occupational Diseases and Inquiry),Larangan Terhadap Penggunaan Loji atau Bahan(Prohibition Against Use of Plant or Substance),Tataamalan Industri(Industry Codes of Practice),Penguatkuasaan &Penyiasatan(Enforcement and Investigation),Liabiliti bagi Kesalahan(Liability for Offences),Rayuan(Appeals),Peraturan-peraturan(Regulations),Pelbagai(Miscellaneous).Tujuan dan skopTujuan utama Akta Keselamatan danKesihatan Pekerjaan 1994 adalah untuk memastikan keselamatan,kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja,melindungi orang-orang di tempat kerja,mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi yang sedang bekerja,sistem perundangan yang berasas kepada peraturan-peraturan dan tata amalan industri peruntukan Akta.Akta ini bertujuan menjamin keselamatan bukan sahaja kepada pekerja tetapi juga kepada orang lain.Orang lain merujuk kepada tetamu atau sesiapa sahaja yang mempunyai urusan dengan organisasi berkenaan.Manakala skop merangkumi dan melindungi semua orang yang bekerja dalam semua aktiviti ekonomi termasuk perkhitmatan awam,badan berkanun dan sektor swasta kecuali mereka yang berkerja di atas kapalPerdagangan ,angkatan tentera.Peruntukkan dinyatakan pertama di bawah Seksyen1(2)iaitu pengilangan,perlombongan dan kuari,pembinaan,pertanian,perhutanan dan perikanan.Organisasi keselamatan dan kesihatan pekerjaOrganisasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja terbahagi kepada tiga iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan(Department of Safety and Health),Majlis Negara(National Council),Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara(National Institute of Safety and Health).Galakan dan promosi,mengkaji perundangan,khidmat nasihat dan kpakaran,menjadi sekretariat kepada Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Majlis negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaanIa ditubuhkan oleh Menteri Sumber Manusia pada tahun 1995 mengikut kehendak Seksyen 8 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Mengkaji dan menyiasat melalui proses tripatisme dan seterusnya mengemukakan cadangan-cadangan kepada Menteri Sumber Manusia,perkara-perkara yang selaras dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,tujuan meningkatkan tahap Keselamatan dan Kesihatan,tanpa menjejaskan keluasan makna peruntukan Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan,dalam hal-hal berkenaan:-Perubahan yang dianggapnya wajar bagi perundangan Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan;Pemajuan pentadbiran dan penguatkuasaan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan;Menggalakkan hubungan kerjasama perundingan anatara pihak pengurusan dengan buruh tentang keselamatan,kesihatan dan kebajikan pekerja wanita,orang-orang cacat dan golongan-golongan lain dalam masyarakat;Penubuhan kaedah-kaedah kawalan yang mencukupi bagi kimia industri di tempat kerja;Penganalisan statistik mengenai kematian dan kecederaan yang berhubungan dengan pekerjaan;Pengadaan kemudahan penjagaan kesihatan di tempat kerja;Penggalakan Pembangunan dan penerimaan melalui undang-undang tataamalan industri yang berhubungan dengan keselamatan,kesihatan dan kebajikan pekerjaan;Pembangunan rancangan dan kemudahan pemulihan untuk membantu orang-orang yang cedera di tempat kerja.Ahli MNKKP terdiri daripada dua belas(12) orang dan tidak lebih daripada lima belas(15) orang yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia. Keanggotaan adalah terdiri daripada:-Tiga (3) orang daripada organisasi yang mewakili majikan.Tigs (3)orang daripada organisasi yang mewakili pekerja.Tiga (3) orang atau lebih daripada Kementerian atau Jabatan yang tanggungjawabnya adalah berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Tiga (3) oarang atau lebih, yang daripadanya sekurang-kurangnya seorang wanita daripada organisasi atau badan profesional yang aktiviti anggotanya adalah berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan yang pada pendapat Menteri Sumber Manusia boleh menyumbang kepada MNKKP.Seseorang atau organisasi boleh mencalongkan anggotanya untuk menggangotai Majlis Negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut:-Seseorang yang didapati atau diisytiharkan tak sempurna akal.Seseorang yang bankrap.Seseorang yang telah disabitkan atas apa-apa kesalahan yang melibatkan fraud,kecurangan, atau keburukan akhlak,atau apa-apa kesalahan yang berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bawah mana-mana undang-undang yang dibuat dengannya.Seseorang yang tak dapat atau tak upaya melaksanakan fungsi sebagai anggota Majlis Negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Institute ini ditubuhkan pada 24 Jun 1992 untuk menyediakan latihan dan penyelidikan berkait keselamatan dan kesihatan pekerja dalam pelbagai industri. Keselamatan di tempat kerjaTanggungjawab Majikan dan Orang yang Bekerja sendiri

Kegagalan mematuhi peruntukan boleh menyebabkan majikan didenda RM50,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Bawah seksyen 15(2) majikan hendaklah praktik melindungi keselamatan,kesihatan dan kebajikan orang-orang yang bekerja mengadakan dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang perlu penyimpanan,pengendalian,penyimpanan dan pengankutan loji dan bahan, menyelenggara tempat kerja menyediakan keluar dan masuk yang selamat,dan bebas daripada bahaya-bahaya tidak diingini seperti bising,habuk dan sebagainya.Perkataan yang digunakan bagi meletakkan tanggungjawab majikan adalah setakat yang praktik. Praktik,apa yang dinyatakan hanyalah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan maksud perkataan ini.Fakto- faktor tersebut seperti berikut:-Teruknya bahaya atau risiko yang terlibat.Keadaan pengetahuan mengenai bahaya atau risiko tersebut dan cara mengawalnya.Kewujudan cara yang sesuia untuk menghapus atau mengurang bahaya atau risiko.Kos yang terlibat bagi menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko itu.

Faktor-faktor ini penting bagi Mahkamah dalam membuat keputusan. Majikian dan orang yang bekerja sendiri adalah berk menyediakan kenyataan bertulis mengenai dasar amnya. Kegagalan mematuhi peruntukan ini jika sabit kesalahan boleh didenda RM50,000 atau penjara 2tahun atau kedua-duanya.

Tanggungjawab pekerjaTanggungjawab pekerja memberi perhatian terhadap kselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain semasa menjalankan aktiviti-aktivitinya,memberi kerjasama,memakai peralatan perlindungan diri yang dibekalkan oleh majikan,dan mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan dibawah Akta Keselamatan danKesihatan Pekerjaan 1994.Kegagalan mematuhi boleh mengakibatkan pekerja terbabit didenda RM1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya sekali.Kesihatan ditempat kerjaBerpunca daripada aktiviti dan faktor persekitarandi tempat kerja. Penyakit pekerjaan dibahagikan kepada dua iaitu organ sasaran dan agen penyebab. Jenis-jenis penyakit mengikut organ sasaran penyakit sistem kardiovaskular seperti penyakit paru-paru pekerjaan,penyakit kulit pekerjaan,penyakit otot rangka,penyakit sistem pembiakan,penyakit sistem saraf pusat,penyakit berkaitan bangunan,penyakit hati,penyakit ginjal,penyakit psikiatri atau gangguan kesihatan mental,penyakit kanser pekerjaan. Penyakit pekerjaan mengikut agen seperti logam,gas,pelarut,racun serangga,hilang pendegaran akibat kebisingan,gegaran,suhu,radiasi,tekanan,agen berjangkit penyakit pekerjaan berjangkit.penguatkuasaanPenguatkuasaan AKKP1994 peruntukkan di bawah Bahagian XI. Kuasa-kuasa diberi kepada Pegawai Keselamatan dan Kesihatan untuk mengambil tindakan bagi premis, memeriksa, meneliti, mengledah, mengambil salinan, menyita dan menyiasat. Kuasa-kuasa itu boleh mengambil langkah yang terakhir dengan mengemukakan notis kepada majikan. penutupDengan pnguatkuasaan AKKP,dunia pekerjaan dan perindustrian di Malaysia telah memasuki era baru dengan perhatian yang serius diberikan kepada Keselamatan dan Kesihatan para pekerja. Kewujudan akta ini diperkenalkan kerajaan hingga ke hari ini telah berjaya mencapai objektifnya iaitu menyediakan suasana kerja yang selamat dan sihat bukan sahaj terhadap pekerja tetapi sesiapa sahaja yang berada di tempat kerja.