Ion Luca Caragiale - Momente Si Schite

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ion Luca Caragiale - Momente si schite

Text of Ion Luca Caragiale - Momente Si Schite

BIBLIOTECA

COLARULUI

CARAGIALEISTORIA SE REPET{

Ion Luca

LITERACHIINU 1998

CZU

Textele sunt reproduse dup[: I. L. C a r a g i a l e, Opere, vol. I-II. Editura Minerva, Bucure=ti, 1971. I. L. C a r a g i a l e, Tem[ =i varia\iuni. Momente, schi\e, amintiri. Edi\ie ]ngrijit[ =i prefa\at[ de Ion Vartic. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988. Prezentul volum continu[ ]n chip firesc cartea de momente La hanul lui M`njoal[, ap[rut[ ceva mai ]nainte la editura noastr[. Textele, cu unele excep\ii ce \in de specificul de limb[ =i stil al autorului, respect[ normele ortografice ]n vigoare.

Coperta: Isai Crmu LITERA, 1998

ISBN

TABEL CRONOLOGIC 1852 }n zorii zilei de 30 ianuarie se na=te, ]n satul Haimanale, Ion Luca, fiul lui Luca +t. Caragiale =i al Ecaterinei (n[scut[ Karaboa).

18591860 Stabilirea familiei Caragiale la Ploie=ti, unde Ion Luca ia primele lec\ii de la p[rintele Marinache de la biserica Sf. Gheorghe. 18601864 Urmeaz[ clasele primare la +coala domneasc[ din Ploie=ti, unde ]l are ca ]nv[\[tor pe Bazil Dr[g[=escu. 18641867 Urmeaz[ cursurile la gimnaziul Petru =i Pavel din Ploie=ti. 18681870 Este ]nscris la cursul de declama\ie =i mimic[ al unchiului s[u Costache Caragiale, de la Conservatorul de art[ dramatic[ din Bucure=ti. 1870 martie Este sufleur, f[c`nd parte din trupa lui Tache Caragiale iunie copist la tribunalul Prahisa.

18711872 Sufleur =i copist la Teatrul Na\ional din Bucure=ti ]n locul ocupat cu doi ani ]nainte de Eminescu. 18731875 Debuteaz[ =i public[ ]n revista Ghimpele sub pseudonimul Car =i Palicar. 18751876 Colaboreaz[ la Aleg[torul liber, organ al opozi\iei libe-

4

Ion Luca Caragiale

rale, =i este corector la ziarul Unirea democratic[. 1877 Redacteaz[ revista umoristic[ Claponul =i ]mpreun[ cu Frederic Dame Na\iunea rom`n[. Public[ foiletoane nesemnate ]n Rom`nia liber[, apoi intr[ ]n redac\ia ziarului Timpul, av`nd colegi pe Eminescu =i Slavici. 1878 Cite=te la Junimea O noapte furtunoas[. 1879 La ]nceputul anului are loc prima reprezenta\ie a comediei O noapte furtunoas[, apreciat[ de Eminescu =i publicat[ apoi ]n Convorbiri Literare. }n acela=i an ]n cercul literar al Junimii cite=te piesa Conu Leonida fa\[ cu reac\iunea. 18811882 Revizor =colar ]n jude\ele Suceava =i Neam\ la insisten\ele lui V A. Urechia, ministru al instruc\iei publice; ]ncep`nd cu . anul urm[tor ]l g[sim revizor =colar ]n Arge=, V`lcea. 1884 Se joac[ ]n premier[ opera buf[ Hatmanul Baltag, scris[ ]n colaborare cu Iacob Negruzzi. La aniversarea Junimii cite=te O scrisoare pierdut[. Prima reprezenta\ie a comediei are loc la 13 noiembrie pe scena Teatrului Na\ional din Bucure=ti. Este func\ionar la Regie unde o cunoa=te pe Maria Constantinescu. 1885 Se na=te fiul s[u Mateiu Caragiale. Premiera comediei D-ale carnavalului, premiat[ de un juriu din care f[ceau parte V . Alecsandri, B. P Hasdeu, T. Maiorescu, V A Urechia. . . 1888 Numit de Titu Maiorescu director al Teatrului Na\ional din Bucure=ti. 1889 Apare volumul Teatru, prefa\at de T. Maiorescu. Se c[s[tore=te cu fiica arhitectului Gaetana Alexandrina Burrelly. 1890 Prima reprezentare a dramei N[pasta. 1891 Academia Rom`n[ respinge propunerea de premiere a volumelor Teatru =i N[pasta. 1892 Dup[ conferin\a de la Ateneu Ga=te =i G`=te literare =i dup[

Istoria se repet[

5

apari\ia articolului Dou[ note ]n care ]l atac[ pe Maiorescu c[ ar fi falsificat textele lirice ale lui Eminescu, Caragiale p[r[se=te Junimea. 1893 1894 1895 1896 1897 1898 Apare Moftul rom`n sub directa ]ndrumare a lui I. L Caragiale =i a umoristului Anton Bacalba=a. Se na=te fiul s[u Luca. Face parte din conducerea revistei Vatra, al[turi de Ioan Slavici =i George Co=buc. Conduce mai tot timpul anului restaurantul din gara Buz[u. Apare volumul Schi\e u=oare. Conduce revista Epoca Literar[, av`ndu-l ca secretar pe poetul +t. O. Iosif. Apari\ia volumelor Noti\e =i fragmente literare =i Schi\e. Scrie articole despre Teatrul Na\ional la Evenimentul din Ia=i. Spre sf`r=itul anului public[ la Universul seria Noti\e critice, care vor constitui mai t`rziu Momentele. S[rb[torirea lui Caragiale cu ocazia a 25 ani de activitate literar[. Apari\ia celei de a II-a serii a Moftului rom`n. Spre sf`r=itul anului apare volumul Momente. }n decembrie are loc procesul de calomnie intentat lui C. A. Ionescu-Caion pentru acuza\ia de plagiat. Delavrancea sus\ine o str[lucit[ pledoarie ]n favoarea lui Caragiale. Academia respinge din nou propunerea de premiere a lui Caragiale, de data asta fiind vorba de volumul Momente. C[l[tore=te ]n Italia, Fran\a, Germania. Se stabile=te la Berlin. Schi\eaz[ proiectul unei noi piese: Titirc[ Sotirescu et conep. Public[ ]n ziarul vienez Die Zeit =i apoi ]n bro=ur[, articolul 1907, din prim[var[ p`n[ ]n toamn[. Apar cele trei volume de Opere complete la Editura Minerva.

1901

1902

1904 1905 1907 1908

6

Ion Luca Caragiale

1909 1910 1912

Colaboreaz[ cu schi\e =i povestiri la revista Universul. Apare volumul Schi\e nou[ la Editura Adev[rul. Refuz[ s[ participe la s[rb[torirea organizat[ la Bucure=ti cu prilejul ]mplinirii a 60 de ani. Se stinge din via\[ ]n urma unui atac de cord la Berlin. Sicriul cu r[m[=i\ele sale p[m`nte=ti s]nt aduse ]n \ar[ dup[ cinci luni =i depuse la biserica Sf. Gheorghe. Este re]nhumat ]n cimitirul Bellu, al[turi de Mihai Eminescu =i George Co=buc.

Din NOTE +I SCHI|E(1892)

GRAND HOTEL VICTORIA ROM~N{Eram =-a=a indispus de neodihn[. Toat[ noaptea trecut[ mo\[isem ghemuit ]n unghiul unui vagon de clasa a doua, ]nghesuit de o companie vesel[ de bucure=teni care se-ntorceau de la expozi\ie un potop de impresii =i amintiri... M[ desp[r\isem de ei de diminea\[, =-acu pe-nserate intram ]n or[=elul meu natal, unde nu mai fusesem de copil... Trebuie s[ m[rturisesc c[ n-am sim\it acele palpit[ri care se simt la orice revedere de acest fel; ce-i drept, nici pomii =i altele n-au manifestat fa\[ cu vechiul lor prietin vreo deosebit[ emo\ie. De la gar[ trec prin ni=te uli\e triste: miroase a sc[p[tare =i p[r[ginire. Asta m[ indispune =i mai mult. S[ plec cu tr[suranainte, pe-ntuneric =i pe un drum necunoscut? Nu! mai bine s[ r[m`n aici o noapte; am nevoie de repaos; s[ dorm f[r[ cletin[tur[, fluiere, clopote =i mai ales f[r[ impresii mirifice de la Paris. Tocmesc tr[sura pe a doua zi la patru =i trag la Grand Hotel Victoria Rom`n[, ]n centrul ora=ului. Otelul meu are dou[ caturi. Jos e la mijloc gangul, de o parte Restaurant et Ber[rie, de alta Cafenea et Confiserie. Dinaintea confiseriei sunt a=ezate mese =i scaune p`n[ la mijlocul stradei; aci se str`nge seara societatea aleas[. Acum e plin de lume. Sosirea mea produce senza\ie. To\i ochii se pironesc asupr[-mi. Opresc o camer[ =i stau la o mas[ ]n partea

8

Ion Luca Caragiale

restaurantului s[ beau o bere... Privirile m[ s[geteaz[; pe l`ng[ cei de la mese, ies acuma s[ se uite la mine =i cei din cafenea... Un b[ie\el ca de vreo cinci ani se scoal[ de la locul lui, vine bini=or la masa mea =i se pune, m`nc`nd dintr-o pr[jitur[, s[ m[ studieze de aproape. Nicule! vinla mama! strig[ o dam[. }n zadar; copilul, numai ochi, n-aude. Am rezistat p`n[ aci, ]nfrunt`nd ploaia de s[ge\i; privirile copilului m[ biruiesc. M[ g`ndesc la bestiile din menajerii; ele, afar[ de chinul dureros al captivit[\ii, mai suf[r unul, care acuma v[d eu c]t e de nepl[cut s[ rabzi, f[r[ s[ le fi solicitat, privirile persistente ale unei mul\imi curioase. Dar dac[ ar fi numai privirile! Exemplarele din menajerie, publicul este rugat s[ nu le ating[; pe mine, b[iatul cu m`na plin[ de spum[ de zah[r, m[ =i pip[ie! Imposibil de r[bdat... 0 sfor\are... M[ scol ]n sf`r=it, evit`nd privirile copilului, pl[tesc =i intru pe gang... B[ie\elul se \ine dup[ mine p`n[ la scar[ =i st[ locului s[ se uite cum m[ sui, p`n[ c`nd, f[c`nd cotul sc[rii, ]i ies din b[taia ochilor. Am sc[pat, dar m-a apucat capul... ...Num[rul 9odaia mea...E o c[ldur[ n[bu=itoare ]n[untru =i miroase a vopsea cu terebentin[ proasp[t[... S[ deschiz... Ferestrele dau ]n uli\[. }n fa\[ e o r[sp`ntie. }n fund se vede foi=orul de foc deasupra casei ora=ului. Pe sub ferestre trece strada Independen\ei, care la dreapta d[ ]n stradaRegal[, strada principal[ din fa\a otelului. Aceste l[muriri topografice le datoresc chelneri\ei, care, manifest indispus[ c-am deranjat-o, mi le d[ scurt, ]mi aprinde lum`narea =i pleac[ bufnind u=a. De-abia acuma ]ncep s[ recunosc locul. Grand Hotel st[ pe maidanul unde ne jucam ]n copil[rie. Parc[ v[z ]nc[ maidanul plin de popor ]nghesuindu-se la o mas[, pe care o s[pt[m`n[ a stat zi =i noapte o condic[ enorm[ deschis[. Era dup[ 11 februarie. De c`te ori ie=eam de la =coal[, isc[leam to\i da, =i

Istoria se repet[

9

fiecare de mai multe ori... De mici aveam sentimente civice ]n ora=ul meu natal! Uli\ele din dosul Victoriei Rom`ne au r[mas cum le =tiam odinioar[. }n cele dou[ col\uri ale r[sp`ntiei din fa\[, este de o parte un birt si de alta o cafenea mic[. De la fereastra mea v[d bine ce se petrece peste drum. }n cafenea, un individ, aplecat cu pieptul pe biliard, cite=te o gazet[ deschis[ mare pe postavul verde; ]ntr-un col\, doarme altul cu capul pe mas[. Dincolo, ]n birt, sunt dou[ femei si doi tineri; beau =i r`d; l`ng[ ei pe o lavi\[, c`nt[ doi l[utari. Dup[ gesturile =i grimasele cobzarului, dup[ mi=c[rile ce le face cu p`ntecele, pare a fi un c`ntec obscen. Dac[ n-ar fi tr[surile, care se-nv`rtesc mereu pe dinaintea otelului, a= auzi tot. Zece ceasuri... S[ m[ culc... Las ferestrele deschise =i lum`narea aprins[ =i m[ a=ez ]n pat... M[ doare capul... B[iatul cu pr[jitura... Ce ochi!... 0are s[ fi exist`nd deochiul?... Un neast`mp[r nesuferit ]mi furnic[ din talp[ p`n[-n cre=tet... Insecte!... Iute jos din pat!... Iau lum`narea s[ v[d de aproape... E grozav!... Un popor ]ntreg, ca la un plebiscit... =i umbl[ =i alearg