of 20 /20
EL DELTA DE L’EBRE ESTUDI D’UN ECOSISTEMA DOSSIER D’ACTIVITATS DE L’ALUMNE TREBALL DE SÍNTESI DE 3r D’ESO Escola Garbí Pere Vergés Esplugues Dossier de l’alumne/a: ........................................................................ Grup de treball No:..................................

Ipv el delta.actividades

Embed Size (px)

Text of Ipv el delta.actividades

  • 1. EL DELTA DE LEBRE ESTUDI DUN ECOSISTEMA DOSSIER DACTIVITATS DE LALUMNE TREBALL DE SNTESI DE 3r DESO Escola Garb Pere Vergs Esplugues Dossier de lalumne/a: ........................................................................Grup de treball No:..................................

2. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 2 Escola Garb Pere Vergs Esplugues I) Digues si les segents afirmacions sn verdaderes o falses: - Per a dissoldre i transportar les aiges residuals que aflueixen anualment a tots els rius del mn, es necessiten aproximadament 1.000.000 de litres per cada habitant del planeta. - Lenergia potencial de laigua dun riu es transforma, durant el seu recorregut descendent, amb energia cintica, responsable de lerosi, el transport i la sedimentaci. II) Qu s el rgim hidrogrfic dun riu? a) El cabal que passa amb un segon per un punt determinat del riu. b) Totes les variacions estacionals del cabal. c) La quantitat de peixos que t. III) La terra t aproximadament 1,4 milions de km3 daigua. El 97,4% s aigua salada. Del 2,6 % restant, les tres quartes parts estan tancades en casquets polars i glacials, amb la qual cosa, laigua dola disponible es redueix al 0,001 %. Calcula en m 3 la quantitat daigua que aproximadament t la Terra. Quants sn daigua dola i quants daigua salada? IV) Si es requereixen uns recursos totals de 250 milions de m 3 anuals per a subministrar aigua a una poblaci de 3 milions dhabitants, calcula els litres daigua diaris que es necessitarien per a proveir als 6000 milions dhabitants de la Terra. V) Degut a la seva gran capacitat per a dissoldre nombroses substncies, laigua s considerada el dissolvent universal. Per qu laigua qumicament pura quasi b no existeix a la naturalesa? 3. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 3 Escola Garb Pere Vergs Esplugues VI) Quins sn els tres estats de la matria? Quina substncia, a temperatura ordinria, existeix als tres estats?. VII) Completa la segent frase: La molcula daigua s bipolar, per qu presenta un pol ........................ i un altre .......................... . Est formada per dos parts de .............................. i una de ............................. . VIII) Explica per qu laigua que se solidifica a les fissures de les roques, pot arribar a esquerdar-les. IX) Tots els rius van al mar i en canvi aquest mai no somple. Coneixes la resposta daquest enigma? X) Es calcula que el nivell del mar puja una mitja anual de 1,2 mm, aix implica que 430 km3 de reserves aqutiques de la Terra estan passant al mar cada any. Seguint la mateixa proporci, quants anys trigaria tota laigua dola en passar al mar? Quants metres pujaria el nivell del mar? **************************************** 4. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 4 Escola Garb Pere Vergs Esplugues I) Laportaci anual de sediments del riu Ebre en lactualitat s duns tres milions de tones. Al 1940, aquesta aportaci era duns 20 milions de tones. Quins creus que han sigut els motius daquesta disminuci? Tenen soluci? Explica-ho. II) El riu Ebre transporta sediments fins la seva desembocadura. Quins sn els elements de la natura que distribueixen aquests sediments ? Raona-ho. III) Saps qu s la falca salina? Explica en qu consisteix. IV) Per a solucionar els problemes derivats de lescassetat daigua a determinades zones de lEstat, sha presentat El plan hidrolgico nacional Aquest pla proposa un transvasament daigua, procedent del riu Ebre, per abastir lest i el sud de la pennsula on fa falta per al regadiu i per al turisme. Com creus que pot afectar aquest transvasament en la subsistncia del delta? En el teu entorn, quina s lopini mes generalitzada sobre aquest tema? 5. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 5 Escola Garb Pere Vergs Esplugues V) Creus que laigua que arriba al mar s aigua perduda? Per qu? VI) Fes una relaci de raonaments a favor, i una altra en contra del PHN, i treu-ne unes conclusions. Pots debatir- les desprs amb els teus companys. VII) A qu sanomena humectal o zona humida? VIII) Passa el valor de les superfcies esmentades en el pargraf anterior a m2 IX) Quina s la capital del Montsi ? i la del Baix Ebre? 6. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 6 Escola Garb Pere Vergs Esplugues X) Situa en el plnol els segents pobles: Amposta, Balada, Sant Carles de la Rpita, Deltebre, Sant Jaume dEnveja, Poble Nou del Delta, Els Muntells, LAldea, Camarles i LAmpolla. XI) Ara situa les llacunes: lEncanyissada, la Tancada, la Platjola, lAufacada, els Calaixos, el Canal Vell i les Olles. Explica el motiu pel qual estan totes a la vora de la mar. XII) I ara situa les illes: Buda, Sant Antoni, Grcia i Sapinya. - I les badies: els Alfacs i el Fangar. Per qu anomenem illes a Buda i Sant Antoni si no ho sn? XIII) Veus possible que les badies arribin a tancar-se? XIV) I finalment situa els Ullals de Baltasar i els de Casablanca. Explica que s un Ullal. Saps el per qu del seu nom? 7. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 7 Escola Garb Pere Vergs Esplugues ******************************** I) Has vist alguna torre de defensa? Escriu el nom i el lloc on lhas vist. II) La recollecci de sosa va ser una economia de mercat. Saps per a qu sutilitzava? Quins eren els principals compradors? III) Qu sn les torberes? Quina utilitat se li donava a la torba? IV) El llagut era la barca utilitzada per al transport fluvial de mercaderies pel riu Ebre. El cam de sirga s un terme moll lligat a aquest tipus de transport. Explica en qu consistia. V) Com sanomenaven les vivendes que van construir els primers pobladors del delta de lEbre? Quins materials van utilitzar? Dibuixan una. 8. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 8 Escola Garb Pere Vergs Esplugues ****************************************** I) La conca hidrogrfica del riu Ebre engloba territoris de nou Comunitats Autnomes. Saps quines sn? II) Amb les dades del text anterior, calcula la superfcie del territori peninsular espanyol? ************************ I) Qu s el vent? a) Quins sn els noms a Catalunya dels vents del Nord Est Sud Oest b) Qu ens mesura el penell? c) Per qu diem que lenergia del vent s una energia renovable? d) Qu s un aerogenerador? 9. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 9 Escola Garb Pere Vergs Esplugues e) On hi ha parcs elics a Catalunya? Per qu ? f) Per mesurar la fora del vent hi ha dos procediments. Lanemmetre indica: La taula Beaufort indica: g) Fes una llista de tres avantatges i inconvenients de ls de lenergia elica h) Lenergia elctrica produda als aerogeneradors est a 0,69 kV, per sha de distribuir a un potencial ms alt, com saconsegueix? i) Quines tres condicions fan que la conca de lEbre sigui un lloc adient? j) Per calcular lenergia que un aerogenerador produeix en un any es fa servir la frmula: E = 25 V3 A E : energia en KWh / any V : velocitat mitjana en m/s A : rea en m2 (circumferncia de radi igual a la longitud de la pala) Calcula lenergia anual produda per un aerogenerador de 60 m de dimetre a la zona ms baixa del Delta de lEbre .( consulta el mapa elic de Catalunya) 10. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 10 Escola Garb Pere Vergs Esplugues ********************************************** I ) Situa al plnol de la ciutat de Tortosa els segents punts: 1 Castell de la Suda. 6 Palau Oliver de Boteller. 2 Catedral de Santa Maria. 7 Mercat Municipal. 3 Reials Collegis. 8 Llotja. 4 Convent de Santa Clara. 9 Escorxador Municipal. 5 Palau Episcopal. 10 El Carrilet. 11. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 11 Escola Garb Pere Vergs Esplugues II ) Fes una relaci cronolgica de les diferents cultures que han poblat Tortosa. III) A partir de quan es va produir la gran expansi urbanstica de Tortosa? 12. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 12 Escola Garb Pere Vergs Esplugues IV) De quin estil s la Catedral de Tortosa? Descriu algunes les seves caracterstiques que justifiquin la teva resposta. V) Perqu es va construir el castell de Suda on es trova? ****************************************** I) Compara aquests dos dibuixos i escriu les diferncies que vegis. DELTA ESTUARI II) Defineix el significat de: a)Desembocadura: b)Sediment:: c)Erosi: Aqu tens un esquema de la conca hidrogrfica del riu Ebre que t aproximadament 88.835 Km2. III) Pinta de colors diferents les parts que corresponen aproximadament als Cursos Alt, Mitj i Baix del riu. 13. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 13 Escola Garb Pere Vergs Esplugues IV) Mesura el temps emprat en fer el recorregut per la Desembocadura. Esbrina la distncia recorreguda i digues a quina velocitat ha anat el vaixell. Expressa el resultat en m/s, Km/h i nusos. V) Quins tipus de dunes hi ha i on les situaries del Delta? VI) Esbrina el nom dels vents de la zona. 14. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 14 Escola Garb Pere Vergs Esplugues VII) El mar per proporciona un element principal que s la salinitat. Com condiciona aquest element els ambients i conreus del Delta? VIII) En quin estat es troben en aquests moments els camps darrs? Quins treballs has vist fer? 1. Esbrina el significat de les segents paraules: Xarugar Entaular: Birbar: Garbejar: Batre: 15. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 15 Escola Garb Pere Vergs Esplugues Ventar: Solejar: 2. Lextensi del Delta de lEbre s de 320 km 2 i el 70 % est dedicat al conreu de larrs, amb una producci anual de 120 milions de kg. Quin s el rendiment dun jornal de terra sabent que un jornal equival a 2190 m2? 3. Esbrina quina superfcie tenen 2 jornals darrs al Delta. Si tenen una profunditat daigua de 25 cm, quants litres daigua manquen per omplir-los? Si cada 3 dies es renova laigua als camps, quants litres sn necessaris des de labril fins loctubre ambds inclosos? 16. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 16 Escola Garb Pere Vergs Esplugues ************************************************* I) Amb lajut de les dades que tens a continuaci, omple el quadre segent (Radi plat: 1O cm. ; radi piny: 5 cm. ; radi roda: 32 cm.) Voltes del plat Voltes del piny Desplaament roda 1 2 5 10 Recorregut total: VII) Al carril bici de La Tancada, mesurarem el temps total en recorrel i el que hem estat pedalant. Al final daquest carril sabrem la distncia que t. Esbrina quina velocitat en m/s i km/h et dona per a cada cas. ***************************************************** I) Actualment, lrea del bosc de ribera ha quedat molt reduda. Explica per qu. II) Esbrina quina utilitat tenia la bova. III) Relaciona: VEGETACI PSAMFILA AMBIENTS FLUVIALS VEGETACI HALFILA AMBIENTS LLACUNARS VEGETACI HELOFTICA AMBIENTS SALABROSOS VEGETACI RIPRIA AMBIENTS LITORALS 17. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 17 Escola Garb Pere Vergs Esplugues IV) Amb les indicacions que et dna el monitor, anota les caracterstiques dels diferents tipus dambients que veus en el recorregut. AMBIENT VEGETACI CARACTERSTIQUES Platja i Dunes PSAMMFILA Sosar HALFILA Llacunes HELOFTICA Bosc de Ribera RIPARIA Horta i Arrs V) Fixat en aquest tall esquemtic del Delta de lEbre i escriu en cada quadre el nom de lambient que li correspon. VI) Qu creus que indica la lnia de punts que va del riu al mar?. 18. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 18 Escola Garb Pere Vergs Esplugues 1. Anota en aquest quadre els ocells que hagis vist al llarg de la teva estada al delta de lEbre. NOM LLOC ( Arrossar-canyissar-horta-platja-sosar-riu-llacuna- bosc-garriga-...) 2. Atorga un smbol a cadascun dels ocells i situals al mapa de linici. 19. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 19 Escola Garb Pere Vergs Esplugues VIII) La Barraca era lhabitatge tpic dels primers pobladors del Delta de lEbre. Aqu tens lestructura duna delles. Escriu el nom dels materials amb que es construa. Explica el perqu de ls daquests materials. I) Llegeix amb deteniment aquest text. Esbrina el significat de les paraules entre cometes i digues les que utilitzaries en catal oriental per a les subratllades. Comenta breument el text. Ma iaia vivia dins el poble, de llogatera, va pensar que mos podrem fer un possiento all dins a la nostra terra. Mon pare compra tot lo que el barraquer li va dir, all dalt del Lligallo, al tio Ros que venia llenya, pos quan feien una esllamenada dauliveres feia santirons daulivera que duren tota la vida. Allavons se feien unes pasterades de fang palls i quan estava lenza feta i els canyissos posats senrebossava tot. Natros erem 6 germans, mon pare, ma mare i ma iaia, tots cabem dins. Era gran. (El Delta de lEbre, Ramon Mart Comes. Collecci Terra Nostra). II) Aqu tens tot un recull de paraules. Busca lequivalncia al catal de la teva zona. PANS: PANOLLA: MASSANA: FESOLS: MEL DE MORO: LLIMA: 20. TREBALL de Sntesi de 3r dESO El Delta de lEbre - 20 Escola Garb Pere Vergs Esplugues PRIMENT: CARLOTA: AULIVERA: VENT DE DALT: GRANERA: ASPILL: GAVINYET: CALCES: POVAL: MISTO: BROSSAT: ABADEIJO: BALDANA: AMELA: ASCURAR: GITAR-SE: DESTORBAR: ASPENTEIJAR: ASCOUFAR-SE: ANTROMPESSAR: ASORAT: ROGLE: CARCS: FATO: POS: CALBOT: III) Sn freqents els castellanismes en la parla habitual? Digues exemples.