Iskustva i posledice propusta u građevinskoj praksi - Uočene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  1/78

  GREKE I PROPUSTI UGRAEVINSKOJ PRAKSI

  UOENE POSLEDICE NAKONZEMLJOTRESA U KRALJEVU

  Prof. dr Boko Stevanovi , dipl.in .gra.

  Drago Ostoji, dipl.in .gra.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  2/78

  SADRAJ PREDAVANJA

  A) LITERATURA

  B) OSNOVNI PRINCIPI PROJEKTOVANJA SEIZMIKIOTPORNIH GRAEVINA

  C) GREKE I PROPUSTI U GRAEVINSKOJ PRAKSI D)DODATNE PREPORUKE I UPUTSTVA ZA IZRADU

  PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  3/78

  1. Draen Anii, Peter Fajfar, Boko Petrovi, Antun Szavits -Nossan, MihaTomaevi: ZEMLJOTRESNO INENJERSTVO VISOKOGRADNJA; Graevinskaknjiga, Beograd, 1990.

  2. Mihailo Muravljov, Boko Stevanovi: ZIDANE I DRVENE KONSTRUKCIJEZGRADA, Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003;

  3. Boko Petrovi: ODABRANA POGLAVLJA IZ ZEMLJOTRESNOGGRAEVINARSTVA, Graevinska knjiga, Beograd, 1985.

  4. Milorad Dimitrijevi: STATIKO KONSTRUKTIVNI PROBLEMI U ZATITIGRADITELJSKOG NASLEA, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu,

  A) LITERATURA na srpskom jeziku) za oblastseizmikog inenjerstv :

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  4/78

  5. Vanja Alendar: PROJEKTOVANJE SEIZMIKI OTPORNIHARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA KROZ PRIMERE,imksus.grf.bg.ac.rs/nastava/beton/projektovanje i gradjenje betonskihkonstrukcija 2/valendar

  6. Pravilnik o tehnikim normativima za izgradnju objekata visokogradnje useizmikim podrujima (Sl. list SFRJ 31/81, 48/82, 29/83, 21/88, 52/90);

  7. Pravilnik o tehnikim normativima za sanaciju, ojaanje i rekonstrukcijuobjekata visokogradnje oteenih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizacijuobjekata visokogradnje (Sl. list SFRJ 52/85);

  8. EVROKODOVI 1 9, Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 200 9.

  9. Ostala st runa literatura

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  5/78

  B) OSNOVNI PRINCIPI PROJEKTOVANJASEIZMIKI OTPORNIH GRAEVINA

  Sadraj projekta konstrukcije: - Projektni zadatak,

  - Tehniki opis

  - Tehniki uslovi za izvoenje radova

  - Statiki i dinamiki - seizmiki proraun konstrukcije

  - Predmer i predraun radova - Grafika dokumentacija

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  6/78

  OSNOVNI PRINCIPI PROJEKTOVANJASEIZMIKI OTPORNIH GRAEVINA

  Geometrijska regularnost objekta, u osnovi i povisini naroito u seizmiki aktivnim podrujima

  povoljno

  nepovoljno

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  7/78

  povoljno

  nepovoljno

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  8/78

  KONSTRUKCIJSKI SISTEMI I OSNOVNI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE ZGRADA

  Konstrukcije treba projektovati sa jednostavnim i to je mogue pravilnijimreenjima osnova (a) i sa krutim meuspratnim konstrukcijama (AB, TM, FERT isl.)

  Pravilan oblik poklapanje centra masa i centra krutosti nematorzije bolja seizmika otpornost

  Treba teiti simetrinom i ravnomernom rasporedu zidova i to manjemrazmaku izmeu centra masa i centra krutosti.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  9/78

  Slu aj a) X pravac svaki zid prima po H/4 Y pravac svaki zid prima po H/3

  Sluaj b) X pravac zidovi u osi 1 primaju po 0,25H, zid u osi 2 0,5H Y pravac svaki zid prima po H/3

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  10/78

  > 1+ 2

  H visina zgrade od gornje

  povrine temelja (u metrima)

  Dilatacije su potrebne i zbog razliitog sleganja

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  11/78

  Pravi nosei zidovi su oni koji prihvataju vertikalna optereenja odmeuspratnih konstrukcija. Oni mogu da prihvataju i horizontalne sile (npr. odzemljotresa).

  Treba dobro povezati zidove jednog i drugog pravca.

  Najvei razmaci zidova je dnog pravca u zavisnosti od debljine zida drugog pravca

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  12/78

  Otvori u zidovima vrata i prozori. Veliina zavisi od stepena seizminosti.Obavezna izrada nadprozornika i nadvratnika.

  Zabranjeno je izvoenje konzolnih konstrukcija (stepenita, balkona) ukljetenih

  u zidove

  Obavezna izrada nadprozornika i nadvratnika.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  13/78

  Principi postavljanja vertikalnih serklaa (a) i vezaserklaa sa zidom "na zub" (b)

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  14/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  15/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  16/78

  C) GREKE I PROPUSTI U GRAEVINSKOJPRAKSI

  Generalno, greke i nepovoljna dejstva koja se javljaju na objektima i usled kojih moe doi dooteenja mogu se podeliti u nekoliko grupa:

  1. Greke u projektovanju; 2. G reke u gra enju (izvoenju ) objekata;3. Greke pri eksploataciji i odravanj u objekata;4. Dejstva atmosferilija i agresivnih agenasa;

  5. Incidentna dejstva;6. Superpozicija greaka i nepovoljnih dejstava.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  17/78

  1 - izolacija - zatita ,

  2 - konstrukcija,3 - upotrebljeni materijal,

  4 - ostali uzroci.

  Procentualna oteenja ruenja objekata kao posledica: a) Greaka u projektovanju b) Greaka u izvoenju

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  18/78

  1. GREKE U PROJEKTOVANJU:

  Nedovoljno kvalitetne podloge vezane za lokacijuobjekta (geotehnike karakteristike tla,podzemne vode, seizmoloke karakteristikelokacije i dr.),

  Neadekvatan izbor materijala, konstrukcijskihreenja, proraunskih modela i optereenja,

  Raunske greke, Pogreno konstruisanje i oblikovanje pojedinih

  detalja.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  19/78

  Stepenite - greka u projektovanju

  Armiranobetonsko stepenite ploa konzolnog p repus ta bez arm ature u g ornjo j zoni

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  20/78

  Stepenite - greka u projektovanju

  Armiranobetonsko stepenite ploa konzolnog p repus ta bez arm ature u g ornjo j zoni

  Ploa prepusta

  Dilatacija

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  21/78

  Nepostojanje armature u

  gornjoj zoni ploe prepusta

  Stepenite - greka u projektovanju

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  22/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  23/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  24/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  25/78

  Nepridr ani zabatni zidovi rue se i kod slabijeg zemljotresa,Slavonski Brod, 1964

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  26/78

  2. GREKE U GRA ENJU (IZVOENJU)OBJEKATA:

  Najee su vezane za: Neodgovarajui kvalitet ugraenog materijala Nepravilno ugraivanje materijala i elemenata

  konstrukcije Pogreno ostvarenu geometriju konstrukcije i Nepravilno izvoenje veza.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  27/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  28/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  29/78

  Projektovano re enje krovne konstrukcije

  "C"

  1 5 %

  5.00 10.00

  0 . 8

  0

  20.005.00

  1 . 5

  0

  2u 1202u 120 2 u 120

  2 u 1 2 0 2 u 1 2 0

  1 5 %

  "B"

  "A"

  2u 1202 u 1 2 0

  2u 120

  DETALJ "A"

  DETALJ "B"

  DETALJ "C"

  2 u 1 2 0

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  30/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  31/78

  Greke i propusti u graenju (nepravi lno izveden pr ekid i nastavak beton iranja)

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  32/78

  3. GREKE PRI EKSPLOATACIJI I ODRAVANJUOBJEKATA:

  Promena namene objekata => pove anje korisnog i (ili)stalnog optereenja, Promena geometrije objekata promena organizacije

  prostora dodavanjem novih zidova, izrada novih otvorau meuspratnoj konstrukciji ili zidovima i dr.,

  Promena statikog sistema dodavanjem ili ukidanjemnekih konstrukcijskih elemenata,

  Razliiti vidovi preoptereenja (nadziivanje)

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  33/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  34/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  35/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  36/78

  11. april krov - odravanje

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  37/78

  25. maj krov - odravanje

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  38/78

  Greke i propusti u graenju

  (nedovoljna debljina zatitnog sloja betona)

  SC Tamajdan (zatvoreni bazen)

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  39/78

  Viegodinja nebriga o objekatu

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  40/78

  Primeri nadziivanja

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  41/78

  Primeri nadziivanja

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  42/78

  1. visok nivo podzemnih voda, zasieno zemljite, poplave,otapanje snega, pl ima

  2. atmosferske padavine (neodgovarajua vodoodbojnostmaterijala na fasadi zida, oteenja krova i olunih instalacija,nepravi lno izvedene okapn ice na balkon ima, terasama i prozorima, pogrean nagib zatitnog trotoara) 3 . kon denzaci ja vlage u z idovim a usled p rocesa difu zije vodenepare

  4. kvar na insta laci jama vod ovo da,

  4. DEJSTVA ATMOSFERILIJA I AGRESIVNIH AGENASA:Kia , sneg, led, vetar, sunce ... Soli, kiseline, hlor

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  43/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  44/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  45/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  46/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  47/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  48/78

  5. INCIDENTNA DEJSTVA: zemljotres,

  klizanje terena ili likvefakcija, razorni vetrovi, poar, eksplozija,

  udari vozila, udari plovnih objekata u stub mosta, ratna razaranja i dr.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  49/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  50/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  51/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  52/78

  O j k k ij

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  53/78

  Oteenja konstrukcije poarom

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  54/78

  P j b t

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  55/78

  Poar razaranje betona

  Degradaci ja betona dejs tv om poara

  Ot j k t k ij

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  56/78

  Izduenje armature odtemperature

  Greka u izvoenju

  Oteenja konstrukcije poarom

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  57/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  58/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  59/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  60/78

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  61/78

  D) DODATNE PREPORUKE I UPUTSTVA ZA

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  62/78

  D) DODATNE PREPORUKE I UPUTSTVA ZAIZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  1. Primena gotovih kompjuterskih programa2. Uputstvo za uvoenje krutosti tla u analizi

  prostornih sistema3. Pitanje nivoa ukljetenja prilikom seizmikog

  prorauna 4. U putstvo za odreivanje uticaja od vertikalnog

  optereenja u analizi prostornih sistema

  5. Komentar lana 115a Pravilika o tehnikimnormativima za izgradnju objekata visokogradnjeu seizmikim podrujima (Sl. list SFRJ 31/81,48/82, 29/83, 21/88, 52/90);

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  63/78

  1. Primena gotovih kompjuterskih programa

  PREDNOSTI :

  Omoguuje bri i taniji proraun; Omoguuje proraun konstrukcije kao prostornog sistema; Prua velike mogunosti za analize varijantnih reenja; Omoguuje pregledniji prikaz rezultata itd.

  MOGUE GREKE U PRIMENI:

  Pogrena dispozicija objekta ;

  Pogrean statiki sistem (uslovi oslanjanja, granini uslovi); Karakteristike materijala; Optereenje itd.

  NINAJ EDNUOD

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  64/78

  NI NA J EDNU OD

  NAVEDENIH GREAKA

  PROGRAM VAS NEE

  UPOZORITI !

  2 U t t j k t ti tl li i

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  65/78

  2. Uputstvo za uvoenje krutosti tla u analiziprostornih sistema

  Za proraun prostornih sistema nije predvieno ukljetenje u osloncima na tlo,nego se uglavnom koristi Winklerova metoda, gde se tlo modelira sistemomelastinih opruga. Zbog toga mora biti definisana krutost tla (u naoj literaturi seesto naziva "koeficijent posteljice"). Ovaj koeficijent predstavlja odnos izmeunapona na tlo () i sleganja (s), tako da je dimenzija ovog koeficijenta kN/m 3

  K = /s [kN/m 3].

  Sleganje temelja pod odreenim naponom na tlo bi trebalo da bude odreeno

  prethodnim elaboratom o geotehnikim karakteristikama. Uobiajene vrednostikoeficijenta se nalaze u granicama od 5000 do 10 000 kN/m 3.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  66/78

  Ako se fundiranje vri na ipovima, ipovi se zadaju kao

  elastini oslonci. Njihova krutost predstavlja odnos izmeusile u ipu (N) i sleganja (s), tako da je dimenzija ovogkoeficijenta kN/m. Uobiajena vrednost koeficijenta je oko100 000 kN/m.

  U seizmikom proraunu, prilikom modalne analize iodreivanja perioda oscilovanja, treba usvojiti mnogoveu krutost tla od navedenih, zbog iskljuivanja uticajarotacije temelja na period oscilovanja. Preporuuje sevrednost koeficijenta K=10 8 kN/m 3, ime se simuliraukljetenje u tlo.

  Pi j i klj j ilik i ik

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  67/78

  3. Pitanje nivoa ukljetenja prilikom seizmikogprorauna

  Ukljetenje u nivou terena; Ukljetenje u nivou temelja.

  Kod objekata koji nemaju podrum (podzemnenivoe) ovo pitanje se ne postavlja ukljetenjese usvaja na gornjoj ivici temelja. Kod objekatasa krutim podzemnim delom ("kruta kutija")

  opravdano je usvojiti kotu ukljetenja na nivouterena. U ostalim sluajevima je bolje usvojitiukljetenje na nivou temelja.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  68/78

  L1

  L2 L3

  1

  2

  3

  4

  5

  A B C D E

  PODRUM II NIVO

  1. SPRAT

  2. SPRAT

  3. SPRAT

  4. SPRAT

  5. SPRAT

  6. SPRAT

  PODRUM I NIVO

  SUTERENSUTEREN

  PRIZEM LJE

  123456

  4. Uputstvo za odreivanje uticaja od vertikalnog j li i ih i

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  69/78

  optereenja u analizi prostornih sistema

  - horizontalni elementi - meuspratne konstrukcije - vertikalni elementi - stubovi i zidovi

  5. Komentar lana 115a. Pravilnika o tehnikim

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  70/78

  normativima za izgradnju objekata visokogradnje useizmikim podrujima

  Seizmika otpornost postojeih objekata posle adaptacije i rekonstrukcije morabiti sledea:

  objekti kod kojih izvoenjem adaptacije i rekonstrukcije ne nastaju bitnepromene moraju posle izvedenih radova biti seizmiki otporni kao to su bili preizvedenih radova;

  objekti kod kojih izvoenjem adaptacije i rekonstrukcije nastaju bitne promenemoraju posle izvedenih radova biti seizmiki otporni u smislu odredaba ovogpravilnika.

  Pod bitnim promenama u smislu odredaba ovog pravilnika, podrazumeva sepodizanje jednog sprata ili vie spratova, dogradnja uz postojei objekat ija jepovrina vea od 10% povrine objekta ili rekonstrukcija i adaptacija objekta ijase postojea povrina smanjuje za 10%, a masa objekta poveava ili smanjuje zavie od 10%.

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  71/78

  U ovom lanu pravilnika je najvanije razjasniti pojam BITNAPROMENA.

  Lako se moe zakljuiti da je dodavanje jednog ili vie spratovabitna promena, bez obzira na procenat poveanja ukupne mase.

  Dogradnja uz postojei objekat, ukoliko se dograeni deo odvojidilatacijom od postojeeg objekta, ne utie na seizmiku otpornosti ne moe se smatrati bitnom promenom, bez obzira na povrinudograenog dela.

  Poveanje mase objekta za vie od 10% se opravdano smatrabitnom promenom. Smanjenje mase, ukoliko nije promenjenkonstrukcijski sistem i nisu uklonjeni bitni elementi (npr. tavanica,nosi zid, stub i sl.) nije bitna promena .

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  72/78

  KRALJEVO

  Primeri oteenja i sanacije

  Obili 17 K lj

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  73/78

  Obilieva 17 - Kraljevo

  Obili 17 K lj

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  74/78

  Obilieva 17 - Kraljevo

  Obilieva 17 K lj

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  75/78

  ULAZ 1 ULAZ 2

  p o s

  Z 1

  p o s

  Z 2

  p o s

  Z 3

  p o s

  Z 4

  52

  2519.5

  1 0 0

  2 9 7

  1 0 0

  1 0 0

  2 5

  25

  7.5 7 7

  p o s

  C N

  44.5

  3 0 7

  1 0 0

  5 0 7

  z i d s e

  i n j e k t i r a

  z i d s e

  i n j e k t i r a

  ULAZ 1 ULAZ 2

  0.00 - .

  +12.85

  +3.00

  +15.65

  +18.25+18.45

  +20.60

  Obilieva 17 - Kraljevo

  Jug Bogdanova 23 - Kraljevo

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  76/78

  g g j

  J B d 23 K lj

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  77/78

  Jug Bogdanova 23 - Kraljevo

  J g B gd 23 K lj

 • 8/10/2019 Iskustva i posledice propusta u graevinskoj praksi - Uoene posledice nakon zemljotresa u Kraljevu.pdf

  78/78

  7 x 1 7 / 2 9

  7 x 1 7 / 2 9

  1

  0 x

  1 7 / 2 9

  1

  0 x

  1 7 / 2 9

  ULAZ 1 ULAZ 2

  1 2 1 2

  p o s

  C N 1

  p o s

  C N 1

  p o s

  C N 1

  p o s

  C N 1

  pos CN2 a r m

  i r a n a m a l

  t e r s

  k a o b

  l o g a

  p o s

  Z 1

  p o s

  Z 2

  p o s

  Z 3

  p o s

  Z 4

  p o s

  Z 5

  7 x

  1 7 / 2 9

  7 x

  1 7 / 2 9

  1 0 x

  1 7 / 2 9

  1 0 x

  1 7 / 2 9

  1 2 1 2

  25 60 410 480 60 25

  prizemlje

  I sprat

  IIsprat

  III sprat

  Jug Bogdanova 23 - Kraljevo