ISO 9001/2015

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Com redactar un manual adaptat a la norma ISO per les escoles

Text of ISO 9001/2015

 • MANUALDEQUALITAT

  ISO9001/2015

  DESCRIPCIBREUPassesaseguirperadequarelMQdelanormaISO9001/2008alanovanorma

  NeusFerranManualIntern

  Aquellquemaisequivoca

  saquellquemaifares

 • 2

  TauladeContingut

  ComhadeserunManualdeQualitatseguintlanovanormativaISO9001/2015......3

  Puntsquesnnecessaris(alparerdunsquants).......................................................3

  Apartatscorresponentsalanorma............................................................................4

  Punt4delanorma:CONTEXT....................................................................................5Principi1:Enfocamentenverselclientpunt4.2delanorma.............................................6

  Punt5delanorma:LIDERATGE.................................................................................6Principi2:Lideratgepunt5delanorma............................................................................6

  Punt6delanorma:PLANIFICACI............................................................................6Principi5:Enfocamentdesistemaperalagestipunt6delanorma................................7

  Punt7delanorma:SUPORT:RECURSOS...................................................................7Principi3:Participacidelespersonespunt7delanorma................................................8

  Punt8delanorma:OPERACI:PRESTACIDELSERVEI............................................8Principi8:Relacionsmtuamentbeneficiosesambelprovedorpunt7delanorma.(tbinflunciael4:enfocamentbasatenprocessos)................................................................9

  Punt9delanorma:AVALUACIdelACOMPLIMENT................................................9Principi7:Enfocamentbasatenfetsperlapresadedecisionspunt9delanorma..........10

  Punt10delanorma:MILLORA................................................................................10Principi6:Milloracontnuapunt10delanorma.............................................................11

  ApartatsintroductorisenelMQalanorma.............................................................11

  Punts0,1,2i3:Introducci,abast,refernciesnormativesitermesidefinicions...11Principi4:Enfocamentbasatenprocessospunts0,1,2i3delanorma..........................12

 • 3

  ComhadeserunManualdeQualitatseguint lanovanormativaISO9001/2015Si b la primera versi de la nova normativa no requereixespecficamenteldesenvolupamentdunManualdeQualitat,siqueestableixquehadexistirundocumentenelqualesfacirefernciatantalabastdelsistemadegestidelaqualitat,comalsdiferentsprocessosilesinteraccionsentreellsiunllistatdelsdocumentsqueconfegien una empresa i el seu sistema (SGQ). Per tant lesorganitzacions que van certificar o estan en procs de certificar han i haurandenfrontar-seenalgunmomentamblanecessitatdegeneraraquestdocument.

  TotsconeixemManualsdeQualitatsde7 fulls,de50 fulls...lanormaactualmentdiuquinsrequisitshandacomplir-sepernoelcomacomplir-losisotaaquestapremissamentreacompleixinamb el requisit respecte a especificar labast, interacci deprocessos i documents del SGQ sn vlids totsindependentmentdelformatquetinguinestablert.

  Elriscs lefectedela incertesa isunadesviacirespecteaunresultatesperat.Enaquestanovanormaelriscestimplcitentotselsseuspuntsipertanttambhohadestar al llarg de tot elMQ (Manual deQualitat). Esta present en lestabliment, laimplementaci,elmanteniment i lamilloradelSGQ.Esporconsultarsiaixesvol lanormaISO31000,normanocertificableperquednapistes.

  Puntsquesnnecessaris(alparerdunsquants) Objectiuoobjectius:aquelscentreseducatiusilesorganitzacionsexpliquenla

  radeserdelManualidelaQualitat.EsdetallalaintencidedescriureelSGQsegons la ISO 9001, la seva estructura organitzativa, las responsabilitats, elsprocedimentsdactuacirecordemquecapsobligatoriaradeprocessosiderecursos que lempresa t sota la Gesti de la Qualitat. Recordeu que elsobjectiushandesercoherentsamblapolticadequalitat,mesurables,tenirencompte els requisits normatius, pertinents, objecte de seguimenttemporalment,comunicar-seiactualitzar-se.

  Abast:Aqujosemprerecomanoposarelmateixabastquehihaenelcertificatqueemetlempresacertificadoraicalsobretoteneducacidetallarmoltbelque es vol. No s tant fcil diferenciar educaci formal de la no formal; enaquesta segona entren les extraescolars... i sobretot caldistingirrealmententrelaFormaciProfessionalRegladailaNoReglada,laquedepndEnsenyamentilaquedepndeTreball i incls la que depn de departaments a CatalunyacomBenestar...quanestractaditinerarisperapersonesambriscdexclusi.

  Responsabilitats: En aquest punt cal fer esment de les persones que han decomplir,quefancompliriquemantenenelSGQviu.Comnormalmentsntotesles persones que treballen en una empresa es pot posar lorganigrama demanera que es percebin tant les relacions de comandament com les decollaboraciiinclssaprecionestelcore-businessdelorganitzaci.

 • 4

  Definici, acrnims i documentaci de referncia: Part important ja queaportenunacomprensilgicadelalecturadelManual.

  Diagrama de flux: no s ms que el Mapa de Processos amb totes lesinteraccions,ambunbonmanualdeprocessosiunsbonsprocessosnofafaltaespecificarresms.

  CaldirqueelsauditorsinternstreballenmoltssimambelMapadeProcessosislapartmsimportantperapodergarantirunaauditoriabenfeta.

  Abansdecomenarambelmanualmagradariaexplicarqueaquestaparladelsprincipisde lagestide laqualitat iquesn7 iquecal tenirencompteperconfeccionarunManualdeQualitatNOUIADAPTATALRISC.

  Aquestsprincipissn:

  1. Enfocamentalclient:acomplir-losisiespottraspassarelslmitsensatisfaccidelessevesexpectatives.

  2. Lideratge:entscomalideratgepositiuiquetraspassaatotselsmembresdequalsevolorganitzaci.

  3. Participacidelpersonal:sitothomscompetentilesdireccionsvetllenperqulespersoneses formin i siguin competents lespersonesaconseguiran formarpartdelacadenadevalor.

  4. Enfocamentbasatenprocessos:sicadaactivitatformapartdundelsprocessosiel sistemascoherent sobtindranelsmillors resultatsqueespuguiobteniroptimitzanttotselsrecursosdelesorganitzacions.

  5. Millora:principibsicenunaorganitzaciqueposamfasienlxit.6. Presa de decisions basada en levidncia: les decisions es prenen

  fonamentadament basant-se en lanlisi i lavaluaci de les dades i de lainformaci de lorganitzaci recollida de la forma ms objectiva possible icontrastantlesdadesenelscasosquesiguifactible.Aquestfetdisminueixelriscdequivocar-seenlapresadedecisions.

  7. Gestidelesrelacions:sivetllemperlesrelacionstantverticalscomhoritzontalsambelsaliatsestratgicscontribuiremalxitsostingutisostenibledelorganitzaci.

  RecordemquelanormaISO9001/2008nonestabliatotiqueesdonavaperconegutlasatisfaccidelclientilamilloracontnua.

  ApartatscorresponentsalanormaRecordemqueelscaptolsdelanovaNormaISO9001/2015quecaltenirencompteperlaconfeccidelManualsn7,context, lideratge,planificaci,recolzament,operaci,avaluaciimilloraqueenelfonsresponenalPDCA:plan,do,check,act.

  Context, lideratge i suport/recolzament respondrien al que coneix tothom en elsprocessos estratgics i de suport,mentrequeels operatius se situarien en el PDCA:planificaci,execuci,avaluaciimillora.

  Recordemtambquetotalalleigiraentornalpensamentbasatenriscos,pertantenanticipar-semitjanantunsbonsindicadorsalquepotpassarenunfutur,ipertantsipassaara,portaratermetotaunasriedaccionsperpreveurequenotorniapassar.Laprevenciestimplcitaenelfetquenotorniapassar.

 • 5

  Anema veure-hoenunaimatge:

  Punt4 de lanorma:

  CONTEXTEnelcasdelesescolesenaquestpuntcalremarcarqueshadesituarlescolanonomsen el context/barri/poble... sin que cal la descripci de lorganitzaci, de lesexpectatives inecessitatsdelsseusclients(interns/externs) ipertantdefinirmoltblabast,elsistemaielseumapadeprocessos.

  Recordemqueelcontextdelorganitzacisunapartatnouquejuntamentamblavisi,missi, amenaces, oportunitats, fortaleses i febleses ens permetr identificar elsproblemesinecessitatsqueseranentradesperalaplanificacidelsSGCidaquestessobretothauremdemesurarelseuimpacte.

  Cal tenir en compte tambquanparlemde clients interns els valors, coneixements,culturaidesenvolupamentsdelcompromsamblorganitzacidelsseustreballadors.

  Informacidocumentadarelacionada:

  Satisfacci de clients: enquestes, tractament daquestes..., felicitacions,descomptes,ofertes...

  Contextdelorganitzaci

  d.e

  Corebusinnesoperaci

  f

  Planificaci

  g

  Lideratge

  h

  Avaluaci

  i

  Millora

  ej

  Requisitsdelclient:

  Necessitatsiexpectativesdelespartsinteressades

  d.k Serveieducatiu:

  Satisfaccidelclient

  Respectepelmediambient

  Seguretatisaludlaboral

  Ambientdetreball

  j.l

  AbastdelSistemadeGesti

  d.l

  Suport

  m

  Act

  Plan Do

  Check

  Imatge1:RepresentacidelaNormaISO1

 • 6

  Anlisi dels canvis en lentorn: demogrfics, noves necessitats, novesoportunitatsdenegoci:atencialadiversitat...

  Contractaci de personal, subcontractes amb daltres empreses, contractesdidcticsquesiguin suportal fetdedonarclasses,proteccidelmenor (siesdnaelcas),requisitslegals...

  Principi1:Enfocamentenverselclientpunt4.2delanorma.

  Punt5delanorma:LIDERATGEAquestpunts idnticenformaquenoencontinguta lanteriorpunt5.Peraraesparla de lideratge compartit i cal que les direccions vetllin per crear i mantenir unambient intern ideal,enel fonsprenpartit la filosofiadelcapitalhum/coneixementcomafontdinversi,iniciativaidesenvolupament,comafontdideesdepersonesquehandesentir-separtdelempresa;parlaremdecomproms;perassolirambelleselsobjectiusdelescola.Mrqueting,comunicaci,qualitat,coneixementdelorganitzaci,lideratge compartit tot formapart de lempresa i cal preocupar-seper les persones,vetllarperelles.Lapolticadequalitathadebasar-seenlasatisfaccidelclient,enlescompetnciesdelsmestres/docents/professorsienlamilloracontnua.

  Pergestionarelsperfilsresmillorqueels