ISO DANH SCH GIẢNG VIN HƯỚNG DẪN KHA LUẬN TỐT NGHIỆPhpu.edu.vn/upload/company/121/142/Thuong/QTL4_TN_2.pdfDANH SCH GIẢNG VIN HƯỚNG DẪN KHA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngnh Kế ton kiểm ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... nng sản thực phẩm H Nội

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • STT Ging vin hng dn Tn ti kha lun Tn sinh vin thc hin Ngy sinh M SV Lp GV hng dn

  1Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty c phn t vn

  u t xy lp in Quang LinhTrnh Th Hong Oanh 24/04/1989 1013401066 QTL402K ThS.ng Th Nga

  2Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty TNHH thng

  mi Chi LngV Th Yn 16/09/1989 1013401030 QTL402K ThS.ng Th Nga

  3

  Hon thin cng tc t chc k ton lp v phn tch bo co kt qu

  hot ng kinh doanh ti cng ty c phn t vn u t xy lp in

  Quang Linh

  Trn Th Vinh Hnh 24/02/1990 1013401050 QTL402K ThS.ng Th Nga

  4Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty c phn Trng LcNg Minh Ngc 12/10/1989 1013401067 QTL402K ThS.ng Th Nga

  5Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty TNHH thng

  mi Phc LiThiu Th H Nam 11/06/1989 1013401035 QTL401K ThS.Ha Th Thanh Hng

  6Hon thin cng tc k ton nguyn vt liu, cng c dng c ti cng

  ty TNHH may Thin NamLu Qunh Th 10/03/1988 1013401056 QTL401K ThS.Ha Th Thanh Hng

  7Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty c phn Hng

  Pht Vit NamV Thu Huyn 27/11/1989 1013401088 QTL401K ThS.Ha Th Thanh Hng

  8Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH thit b vn phng Nam VitPhm Th Khnh Ho 02/02/1989 1013401014 QTL402K ThS.Ha Th Thanh Hng

  9Hon thin t chc k ton vn bng tin ti chi nhnh cng ty c phn

  kinh doanh v pht trin Bnh Dng ti Hi PhngH Th Thu Hng 07/07/1989 1013401102 QTL402K ThS.L Th Nam Phng

  DANH SCH GING VIN HNG DN KHA LUN TT NGHIP

  Ngnh K ton kim ton h Lin thng Kha 4

  (Km theo Quyt nh s./2012/Q-HT ngy.. /03/2012)

  ThS.ng Th Nga

  S SV: 04

  ThS.Ha Th Thanh

  Hng

  S SV: 04

  ThS.L Th Nam Phng

  S SV: 05

  ISO 9001:2008

  B GIO DC V O TOTRNG I HC DN LP HI PHNG

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp - T do - Hnh phc

  HD02-B14

 • STT Ging vin hng dn Tn ti kha lun Tn sinh vin thc hin Ngy sinh M SV Lp GV hng dn

  10Hon thin cng tc k ton hch ton doanh thu, chi ph v xc nh

  kt qu kinh doanh ti cng ty TNHH thng mi Chung HngNguyn Thu Hng 20/01/1988 1013401123 QTL402K ThS.L Th Nam Phng

  11

  Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH u t xy dng v thng mi dch v

  Minh Quang

  Nguyn Th Lng 23/12/1989 1013401094 QTL402K ThS.L Th Nam Phng

  12Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti chi nhnh cng ty TNHH

  1 TV xut nhp khu nng sn thc phm H NiPhm Th Hng Giang 17/10/1988 1013401125 QTL402K ThS.L Th Nam Phng

  13Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty c phn ha cht

  vt liu in Hi PhngBi Th Duyn 12/12/1989 1013401106 QTL402K ThS.L Th Nam Phng

  14ThS.Nguyn c Kin

  S SV: 01

  Hon thin cng tc k ton hng tn kho ti cng ty c phn u t

  pht trin cng ngh on Pht Th Hin 25/02/1988 1013401092 QTL402K ThS.Nguyn c Kin

  15Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty c phn u t Sao Trnh Th Hnh 06/05/1988 1013401038 QTL401K ThS.Nguyn Th Mai Linh

  16

  Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH sn xut thng mi v dch v Phm

  Bo

  Phm Th Nga 27/12/1988 1013401037 QTL401K ThS.Nguyn Th Mai Linh

  17Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty TNHH 1 TV

  qun l v xy dng giao thng Qung NinhPhm Thu Linh 07/10/1989 1013401075 QTL401K ThS.Nguyn Th Mai Linh

  18Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH Hong ThyTrn Th Kim Thoa 06/04/1990 1013401070 QTL402K ThS.Nguyn Th Mai Linh

  19Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH thng mi Chi LngNguyn Th Mai 11/10/1989 1013401117 QTL402K ThS.Nguyn Th Mai Linh

  20Hon thin cng tc k ton nguyn vt liu ti cng ty TNHH thng

  mi v vn ti Tn VNguyn Th Minh Chm 10/12/1989 1013401004 QTL401K

  ThS.Nguyn Th Thy

  Hng

  21Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti chi nhnh Si Gn

  Vinastarng Th Him 14/05/1986 1013401034 QTL402K

  ThS.Nguyn Th Thy

  Hng

  22Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty TNHH Thnh

  Hngng Th Thu Hin 10/09/1988 1013401115 QTL402K

  ThS.Nguyn Th Thy

  Hng

  ThS.L Th Nam Phng

  S SV: 05

  ThS.Nguyn Th Mai

  Linh

  S SV: 05

  ThS.Nguyn Th Thy

  Hng

  S SV: 04

  HD02-B14

 • STT Ging vin hng dn Tn ti kha lun Tn sinh vin thc hin Ngy sinh M SV Lp GV hng dn

  23Hon thin cng tc t chc k ton chi ph, doanh thu v xc nh kt

  qu kinh doanh ti cng ty c phn vn ti bin Hng HiNguyn Th Hng Linh 12/03/1989 1013401078 QTL402K

  ThS.Nguyn Th Thy

  Hng

  24

  Hon thin t chc cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt

  qu kinh doanh ti chi nhnh cng ty c phn vn ti v cung ng xng

  du x nghip kinh doanh xng du

  Phm Hi Minh 31/05/1988 1013401029 QTL401K ThS.Nguyn Vn Th

  25Hon thin t chc cng tc k ton vn bng tin ti cng ty c phn

  vn ti bin Hng HiNguyn Huy Cng 21/01/1988 1013401028 QTL402K ThS.Nguyn Vn Th

  26

  Hon thin t chc cng tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh

  gi thnh sn phm ti cng ty c phn t vn u t v xy dng Bch

  ng

  ng Th Tuyt Hnh 19/11/1988 1013401015 QTL402K ThS.Nguyn Vn Th

  27Hon thin t chc cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt

  qu kinh doanh ti cng ty c phn V.I.P Vit NamNguyn Th Lan Anh 10/05/1989 1013401099 QTL402K ThS.Nguyn Vn Th

  28Hon thin t chc cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt

  qu kinh doanh ti cng ty c phn u t pht trin Hong tBi Th Hoi Hnh 04/05/1989 1013401074 QTL402K ThS.Nguyn Vn Th

  29Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH 1 TV vn ti Mai LinhNguyn Th Hng Minh 22/04/1988 1013401063 QTL401K ThS.Phm Th Nga

  30Hon thin cng tc k ton tin lng v cc khon trch theo lng

  ti cng ty c phn u t xy dng v thng mi Hi PhngL Hi H 12/08/1989 1013401076 QTL401K ThS.Phm Th Nga

  31Hon thin cng tc lp v phn tch bo co kt qu kinh doanh ti

  cng ty TNHH Hi ngNguyn Th Thu H 01/03/1989 1013401126 QTL402K ThS.Phm Th Nga

  32ThS.Phm Vn Tng

  S SV: 01

  Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty c phn Hai SaoV Th Hng Nhung 13/02/1989 1013401044 QTL401K ThS.Phm Vn Tng

  33Hon thin t chc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu kinh

  doanh ti cng ty TNHH V Hong LongHong Th Huyn 25/01/1989 1013401138 QTL401K

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  34Hon thin t chc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu kinh

  doanh ti cng ty TNHH may Thin NamV Th Nhung 15/04/1989 1013401135 QTL401K

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  35Hon thin t chc k ton vn bng tin ti cng ty c phn hng hi

  Vn XunNguyn Th Bch Ngc 01/02/1989 1013401032 QTL401K

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  ThS.Phm Th Nga

  S SV: 03

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  S SV: 05

  ThS.Nguyn Th Thy

  Hng

  S SV: 04

  ThS.Nguyn Vn Th

  S SV: 05

  HD02-B14

 • STT Ging vin hng dn Tn ti kha lun Tn sinh vin thc hin Ngy sinh M SV Lp GV hng dn

  36Hon thin t chc k ton vn bng tin ti cng ty TNHH thng

  mi ng Hong Th Minh 07/05/1988 1013401111 QTL401K

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  37Hon thin t chc k ton hng tn kho ti cng ty TNHH thng mi

  ng Nguyn Th Nhung 10/06/1989 1013401104 QTL401K

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  38Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty TNHH thng

  mi v vn ti quc t An ThngV Th Khnh Chi 03/02/1988 1013401006 QTL401K ThS.Trn Th Thanh Tho

  39Hon thin cng tc k ton nguyn vt liu ti cng ty c phn Vicem

  bao b Hi PhngPhm Ngc Bch 03/10/1988 1013401061 QTL401K ThS.Trn Th Thanh Tho

  40Hon thin cng tc k ton vn bng tin ti cng ty c phn u t

  Cu LongNguyn Th Mai Anh 14/03/1989 1013401051 QTL402K ThS.Trn Th Thanh Tho

  41Hon thin cng tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh

  sn phm ti cng ty c phn xy dng thng mi Vit KhnhNguyn Th Ngc Mai 23/09/1988 1013401103 QTL402K ThS.Trn Th Thanh Tho

  42Hon thin cng tc k ton doanh thu, chi ph v xc nh kt qu

  kinh doanh ti cng ty TNHH Tohoku Pioneer Vit NamNguyn Th Mai 05/01/1988 1013401105 QTL402K ThS.Trn Th Thanh Tho

  ThS.Trn Th Thanh

  Phng

  S SV: 05

  ThS.Trn Th Thanh

  Tho

  S SV: 05

  HD02-B14