of 29 /29
januar 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100. Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3,5 kN/m 2 . Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su L/150 za podne nosače (POS: 100) odnosno L/200 za podvlake (POS: 200, 220 i 250). Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani HEB profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa). b) Ako je zadato da svi stubovi treba da budu istog preseka odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladnooblikovanih ili toplovaljanih kutijastih profila, kvadratnog poprečnog preseka. NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S355, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju II slučaj opterećenja.

ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

  • Author
    lamtu

  • View
    245

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije...

Page 1: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

januar 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3,5 kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su L/150 za podne nosače (POS: 100) odnosno L/200 za podvlake (POS: 200, 220 i 250). Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani

HEB profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Ako je zadato da svi stubovi treba da budu istog preseka odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladnooblikovanih ili toplovaljanih kutijastih profila, kvadratnog poprečnog preseka.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S355, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju II slučaj opterećenja.

Page 2: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Za montažni nastavak aksijalno zategnutog štapa (prikazan na slici) odrediti:

- nosivost zavrtnjeva na nožici - nosivost zavrtnjeva na rebru.

U oba slučaja navesti ukupnu silu koju su zavrtnjevi u stanju da prihvate i prenesu.

Napomene:

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S355,

Zatežuća sila Nt predstavlja I slučaj opterećenja,

Zavrtnjevi su obični (neobrađeni), klase čvrstoće 6.8.

3. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20.0 x 20.0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje.

Page 3: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

4. ZADATAK Za drumski most sa dve saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 1,3 m statičkog sistema proste grede raspona 50,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 20% 1.b) 15% 2 25% 3. 25% 4. 15%

Page 4: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

februar 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3,5 kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su L/150 za podne nosače (POS: 100) odnosno L/200 za podvlake (POS: 200, 220 i 250). Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani

HEB profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Ako je zadato da svi stubovi treba da budu istog preseka odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladnooblikovanih ili toplovaljanih kutijastih profila, kvadratnog poprečnog preseka.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S355, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju III slučaj opterećenja.

Page 5: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Za montažni nastavak aksijalno zategnutog štapa (prikazan na slici) odrediti:

- nosivost zavrtnjeva na nožici - nosivost zavrtnjeva na rebru.

U oba slučaja navesti ukupnu silu koju su zavrtnjevi u stanju da prihvate i prenesu.

Napomene:

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S355,

Zatežuća sila Nt predstavlja II slučaj opterećenja,

Zavrtnjevi su obični (neobrađeni), klase čvrstoće 5.6.

3. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20.0 x 20.0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje.

Page 6: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

4. ZADATAK Za drumski most sa dve saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 1,3 m statičkog sistema proste grede raspona 50,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 20% 1.b) 15% 2 25% 3. 25% 4. 15%

Page 7: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA april 2011. 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +8,50 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž tri strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=5.50kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su l/200 za podne nosače (POS: 100) odnosno l/300 za podvlake (POS: 200 i 250). Potrebno je: a) Dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani IPB1 (HEB) profil i izvršiti

njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana valjanih IPB (HEA) profila.

c) Konstruisati i dimenzionisati međusobnu montažnu vezu pod uglom POS: 250 sa stubom POS: 300. Detalj veze obavezno skicirati sa svim elementima i veličinama neophodnim za proračun.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S355, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju III slučaj opterećenja, za vezu koristiti obrađene zavrtnjeve klase čvrstoće 6.8.

Page 8: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20,0 x 30,0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz kamiona. U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 3. ZADATAK Za drumski most sa tri saobraćajne trake i pešačkim stazama širine 1,50 m statičkog sistema proste raspona 35,0 m potrebno je rešiti i nacrtati (skicirati) u razmeri 1:50 poprečni presek uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 15% 1.b) 20% 1 c) 25% 2. 25% 3. 15%

Page 9: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

Maj 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +6,00 m od poda mašinske sale visine 12,0 m. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane, na čelične stubove POS: 300 oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 i vešaljku – zategu POS: 350 u jednom uglu koja je obešena za konstrukciju krova mašinske sale na koti +12,0 m, u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=5,0 kN/m2. Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje, konstruisati i dimenzionisati podvlaku POS: 250 kao

rešetkasti nosač sa štapovima od kutijastih profila (usvojiti maksimalno tri različita profila – jedan za gornji pojas, jedan za donji pojas i jedan za štapove ispune).

b) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 200 usvajajući pri tome valjani IPE profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

c) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana valjanih HEA (IPB) profila.

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S355, a opterećenje koje deluje nakonstrukciju predstavlja I slučaj opterećenja.

Page 10: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Širina objekta (osovinski) treba da je 24.0 m a dužina (osovinski) 3x10,0 = 30,0 m sa čistom visinom unutar hale od 8,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 4. ZADATAK Za drumski most sa četiri saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 2,0 m statičkog sistema proste grede raspona 40,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 25% 1.b) 20% 1.c) 15% 2. 25% 3. 15%

Page 11: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

Jun 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,00 m od poda mašinske sale visine 12,0 m. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane, na čelične stubove POS: 300 oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 i vešaljku – zategu POS: 350 u jednom uglu koja je obešena za konstrukciju krova mašinske sale na koti +12,0 m, u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=5,5 kN/m2. Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje, konstruisati i dimenzionisati podvlaku POS: 250 kao

rešetkasti nosač sa štapovima od kutijastih profila (usvojiti maksimalno tri različita profila – jedan za gornji pojas, jedan za donji pojas i jedan za štapove ispune). Za statičku visinu rešetke usvojiti desetinu njenog raspona!

b) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 200 usvajajući pri tome valjani HEA profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

c) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladno oblikovanih šupljih profila kvadratnog poprečnog preseka.

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S355, a opterećenje koje deluje nakonstrukciju predstavlja I slučaj opterećenja.

Page 12: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Širina objekta (osovinski) treba da je 24,0 m a dužina (osovinski) 3x10,0 = 30,0 m sa čistom visinom unutar hale od 8,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 3. ZADATAK Za drumski most sa četiri saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 2,0 m statičkog sistema proste grede raspona 40,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 25% 1.b) 20% 1.c) 15% 2. 25% 3. 15%

Page 13: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA jul 2011. 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +9,00 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q= 6,0 kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su l/200 za podne nosače (POS: 100) odnosno l/300 za podvlake (POS: 200). Potrebno je: a) Dimenzionisati podvlaku POS: 200 usvajajući pri tome čelični IPE nosač i izvršiti njihovu

naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Dimenzionisati oslonački stub galerije POS: 300 smatrajući ga prostim štapom u oba

pravca izvijanja (visina galerije je 9,0 m). Presek stuba usvojiti iz asortimana kutijastih profila i izvršiti potrebnu proveru stabilnosti uzimajući u obzir maksimalno dozvoljenu vitkost za oslonačke elemente datu u JUS-u U.E7.081.

Osnovni materijal: S355 Slučaj opterećenja: I

Page 14: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Odrediti koliku maksimalnu silu zatezanja mogu da prenesu zavrtnjevi na nožici (M16) i na rebru (M12) za montažni nastavak prikazan na slici. Svi elementi su izrađeni od čelika S235, zavrtnjevi su obrađeni klase čvrstoće 6.8. Opterećenje koje deluje na konstrukciju predstavlja II slučaj opterećenja.

3. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 12,0 (raspon) x 18,0 (dužina) m sa čistom visinom od 7,5 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz kamiona. Nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 4. ZADATAK Za drumski most sa dve saobraćajne trake i pešačkim stazama širine 1,50 m statičkog sistema proste grede raspona 25,0 m potrebno je rešiti i nacrtati -skicirati- u razmeri 1:50 poprečni presek uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 20% 1 b) 20% 2. 10% 3. 30% 4. 20%

Page 15: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

avgust 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,00 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3,0 kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su L/150 za podne nosače (POS: 100) odnosno L/200 za podvlake (POS: 200, 220 i 250). Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani

HEB profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Ako je zadato da svi stubovi treba da budu istog preseka odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladnooblikovanih ili toplovaljanih kutijastih profila, kvadratnog poprečnog preseka.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S275, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju I slučaj opterećenja.

Page 16: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Za montažni nastavak aksijalno zategnutog štapa (prikazan na slici) odrediti:

- nosivost podvezica na nožici - nosivost podvezica na rebru.

U oba slučaja navesti ukupnu silu koju su podvezice u stanju da prihvate i prenesu.

Napomene:

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S235,

Zatežuća sila Nt predstavlja II slučaj opterećenja,

Zavrtnjevi su obični (neobrađeni), klase čvrstoće 6.8.

3. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20.0 x 20.0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje.

Page 17: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

4. ZADATAK Za drumski most sa dve saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 1,3 m statičkog sistema proste grede raspona 50,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 20% 1.b) 15% 2 25% 3. 25% 4. 15%

Page 18: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

septembar 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +6,00 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3,75 kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su L/150 za podne nosače (POS: 100) odnosno L/200 za podvlake (POS: 200, 220 i 250). Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani

HEB profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Ako je zadato da svi stubovi treba da budu istog preseka odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladnooblikovanih ili toplovaljanih kutijastih profila, kvadratnog poprečnog preseka.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S275, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju I slučaj opterećenja.

Page 19: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Za montažni nastavak aksijalno zategnutog štapa (prikazan na slici) odrediti:

- nosivost podvezica na nožici - nosivost podvezica na rebru.

U oba slučaja navesti ukupnu silu koju su podvezice u stanju da prihvate i prenesu.

Napomene:

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S355,

Zatežuća sila Nt predstavlja I slučaj opterećenja,

Zavrtnjevi su obični (neobrađeni), klase čvrstoće 6.8.

3. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20.0 x 20.0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje.

Page 20: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

4. ZADATAK Za drumski most sa dve saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 1,3 m statičkog sistema proste grede raspona 50,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 20% 1.b) 15% 2 25% 3. 25% 4. 15%

Page 21: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA oktobar I 2011. 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +8,00 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž tri strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3.50kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su l/200 za podne nosače (POS: 100) odnosno l/300 za podvlake (POS: 200 i 250). Potrebno je: a) Dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani IPB1 (HEB) profil i izvršiti

njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana valjanih IPB (HEA) profila.

c) Konstruisati i dimenzionisati međusobnu montažnu vezu pod uglom POS: 250 sa stubom POS: 300. Detalj veze obavezno skicirati sa svim elementima i veličinama neophodnim za proračun.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S355, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju I slučaj opterećenja, za vezu koristiti neobrađene zavrtnjeve klase čvrstoće 6.8.

Page 22: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20,0 x 30,0 m sa čistom visinom od 5,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz kamiona. U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 3. ZADATAK Za drumski most sa tri saobraćajne trake i pešačkim stazama širine 1,50 m statičkog sistema proste raspona 30,0 m potrebno je rešiti i nacrtati (skicirati) u razmeri 1:50 poprečni presek uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 15% 1.b) 20% 1 c) 25% 2. 25% 3. 15%

Page 23: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA oktobar II 2011. 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,00 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž tri strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=3.50kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su l/200 za podne nosače (POS: 100) odnosno l/300 za podvlake (POS: 200 i 250). Potrebno je: a) Dimenzionisati podvlaku POS: 250 usvajajući pri tome valjani IPB1 (HEB) profil i izvršiti

njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana valjanih IPB (HEA) profila.

c) Konstruisati i dimenzionisati međusobnu montažnu vezu pod uglom POS: 250 sa stubom POS: 300. Detalj veze obavezno skicirati sa svim elementima i veličinama neophodnim za proračun.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S355, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju I slučaj opterećenja, za vezu koristiti neobrađene zavrtnjeve klase čvrstoće 6.8.

Page 24: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20,0 x 30,0 m sa čistom visinom od 5,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz kamiona. U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 3. ZADATAK Za drumski most sa tri saobraćajne trake i pešačkim stazama širine 1,50 m statičkog sistema proste raspona 30,0 m potrebno je rešiti i nacrtati (skicirati) u razmeri 1:50 poprečni presek uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 15% 1.b) 20% 1 c) 25% 2. 25% 3. 15%

Page 25: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

novembar 2011. ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +8,00 m od poda mašinske sale. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž dve strane kao i na čelične stubove oslonjene na pod mašinske sale na koti +0,00 u svemu prema dispoziciji. Gazište galerije je od ukrućenog rebrastog lima zavarenog za gornji pojas podnih nosača POS: 100.

Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno i korisno opterećenja) je q=5,00 kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su L/150 za podne nosače (POS: 100) odnosno L/200 za podvlake (POS: 200, 220 i 250). Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati podni nosaš POS: 100 i podvlaku POS: 250. Za

podni nosač usvojiti IPE profil, a za podvlaku valjani HEB profil. Izvršiti njihovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa podvlake bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Ako je zadato da svi stubovi treba da budu istog preseka odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana hladnooblikovanih ili toplovaljanih kutijastih profila, kvadratnog poprečnog preseka.

NAPOMENA: osnovni materijal za sve elemente konstrukcije je S275, sva opterećenja koja deluju na platformu predstavljaju III slučaj opterećenja.

Page 26: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Za montažni nastavak aksijalno zategnutog štapa (prikazan na slici) odrediti:

- nosivost zavrtnjeva na nožici - nosivost zavrtnjeva na rebru.

U oba slučaja navesti ukupnu silu koju su zavrtnjevi u stanju da prihvate i prenesu.

Napomene:

Osnovni materijal za izradu konstrukcije je čelik S355,

Zatežuća sila Nt predstavlja II slučaj opterećenja,

Zavrtnjevi su obični (neobrađeni), klase čvrstoće 6.8.

3. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za hladnjaču sa nosećom konstrukcijom od čelika. Dimenzije objekta treba da su 20.0 x 20.0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su gotovi poliuretanski "sendvič" paneli. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz viljuškara (2,5x4,0m). U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje.

Page 27: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

4. ZADATAK Za drumski most sa dve saobraćajne trake i dve pešačke staze širine 1,3 m statičkog sistema proste grede raspona 50,0 m potrebno je rešiti i nacrtati u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom) te navesti usvojen razmak poprečnih nosača (ako ih ima). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti i sve ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 25% 1.b) 15% 2 20% 3. 25% 4. 15%

Page 28: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA decembar 2011. 1. ZADATAK Na skici je data dispozicija konstrukcije krova iznad svetlarnika. Konstrukcija se nalazi na koti +7,4 m od poda svetlarnika. Sastoji se od roštilja čeličnih nosača oslonjenih na armirano betonske zidove duž tri strane kao i na čelični stub fundiran na koti poda svetlarnika (±0,00) u svemu prema dispoziciji. Krovni pokrivač je od providnog profilisanog lima velike krutosti u svojoj ravni (u stanju je da obavlja funkciju sprega za bočnu stabilizaciju elemenata za koje je vezan) koji se oslanja i kontinulano vezuje za gornji pojas rožnjača POS: 100 i 110.

Ukupno opterećenje krova (sopstvena težina, stalno, korisno opterećenje i sneg) je q=1.75kN/m2. Ugibi koji se smatraju dozvoljenim su l/200 za rožnjače (POS: 100 i 110) odnosno l/300 za vezače (POS: 200 i 220). Osnovni materijal je S235. Potrebno je: a) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati vezač POS: 220 usvajajući pri tome valjani

IPE profil i izvršiti njegovu naponsku i deformacijsku kontrolu. Komentarisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa vezača bez upuštanja u proračun (definisati dužinu bočnog izvijanja pritisnutog pojasa).

b) Odrediti merodavne uticaje i dimenzionisati stub POS: 300 usvajajući presek iz asortimana valjanih IPB1 (HEB) profila.

c) Konstruisati i dimenzionisati međusobnu montažnu vezu pod uglom vezača POS: 220 sa stubom POS: 300 (zglobna veza sa priključnim limom). Detalj veze obavezno skicirati sa svim elementima i veličinama neophodnim za proračun.

Page 29: ISPITNI ZADATAK IZ METALNIH KONSTRUKCIJA · PDF fileNa skici je data dispozicija konstrukcije galerije na koti +7,70 m od ... Ukupno opterećenje galerije (sopstvena težina, stalno

2. ZADATAK Projektovati (dispoziciono rešiti) halu za magacin sa nosećom konstrukcijom od čelika. Objekat treba da je širok 12.0m a dužina se zahteva kao 3x12,0=36,0 m sa čistom visinom od 6,0 m. Krovni pokrivač i fasadna obloga su od jednostrukog profilisanog lima. Od fasadnih prodora predvideti samo jedna vrata za ulaz kamiona. U razmeri 1:200 nacrtati dispoziciono rešenje objekta (osnovu krova, osnova stubova sa rasporedom vertikalnih spregova i temeljima, poprečni i podužni presek i konstrukcije podužnih i kalkanskih zidova) sa svim potrebnim spregovima za ukrućenje. 3. ZADATAK Za drumski most sa 2 saobraćajne trake i pešačkim stazama širine 1,8 m statičkog sistema kontinualne grede raspona 15,0+15,0 m potrebno je rešiti i nacrtati (skicirati) u razmeri 1:50 poprečni presek (na polovini prikazati presek u polju a na polovini presek nad osloncem) uz obavezno kotiranje širine mosta, visine i razmaka glavnih nosača, visine poprečnog nosača (ako ih ima) i položaja (rastojanja) podužnih nosača (ako ih ima). Šematski (isprekidanom linijom) obavezno prikazati i položaj eventualnih spregova zajedno sa njihovim nazivima (strelicom povezati spreg sa nazivom). Eventualno tekstom propratiti ili objasniti ono što se smatra bitnim za razumevanje dispozicije. BODOVANJE: 1.a) 20% 1.b) 15% 1 c) 25% 2. 25% 3. 15%