İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ .İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL

Embed Size (px)

Text of İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ .İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI...

 • STANBUL SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER ODASII STANBUL CHAMBER OF CERT IF IED PUBL IC ACCOUNTANTS

  M A L R E H B E R

  www.istanbulsmmmodasi.org.tr

 • 2017MAL REHBER

 • 2017 MAL REHBER 3

  u SUNU

  Deerli yemiz,

  Meslek mensuplarnn eitilmesi ve bigilendirilmesi ile mesleki faaliyetin do-ru ve kusursuz olarak yaplmas salanr. Bu inanla yl boyunca mesleki bilgilen-dirme ve eitim almalarmz srdrlmtr.

  2006/ Mart aynda yaynlanmaya balayan SMMMO YAAM dergisi ve 26 Senedir sizlere rehber olan MAL ZM dergimiz Web Sayfamzda da Elektronik Ortamda sizlere sunulmaya devam edilecektir.

  Odamzn web sitesi (www.istanbulsmmmodasi.org.tr) gn getike zenginle-erek youn kullanc kitlesine ulamaktadr. Mevzuatta yaplan deiiklikleri en ince ayrntsna kadar gnlk takip ederek, sizlere aktarmaktayz. Web sayfamz zerinden sorularnz cevaplanmaya devam edilecektir.

  2000 Ylndan beri sizlere gerek kitapck gerekse elektronik ortamda sunulan 2017 Yl Mali Rehber Alfabetik ekilde dzenlenmitir. MAL REHBER; yelerimi-zin ve stajyerlerimizin, bata Vergi mevzuat olamak zere, Sgk ve meslek ile ilgili dier mevzuatlar da merak edebilecei temel sorularn cevaplarn ve mesleimizi yakndan ilgilendiren uygulamalara ilikin ayrntlar iermektedir.

  2017 Yl Mali Rehberini hazrlayarak siz meslek mensuplarmzn yararna sunan; Vergi Hukuku ve Uygulamalar Danmanmz Sayn SMMM Metin BAERe, Hukuku, Sosyal Gvenlik Hukuku ve Uygulamalar Danmanmz Sayn SMMM Dr. Glsm kszmer YILMAZa sizler adna teekkr ederim.

  Sayglarmla,

  Ycel AKDEMRBakan

 • 2017 MAL REHBER4

 • 2017 MAL REHBER 5

  Au AMORTSMAN KONUSUu AMORTSMANA TAB TUTULMAYARAK DORUDAN GDER YAZILABLECEK SABT KIYMET HADD PARASAL SINIRIu ANONM RKETLERDE HSSE DEVRLERNDEN ELDE EDLEN KAZANCIN VERGLENDRLMESu ARZ KAZANLAR STSNASI (GVK Md.82) u ASGAR GEM NDRM TUTARININ HESAPLANMASI u ASGAR CRET u ASGAR YILLIK ZN SRELER

  Bu BA - BS FORMLARININ DZENLENMES VE CEZA UYGULAMASIu BA-BS FORMLARI HAKKINDA ZET BLGu BAI VE YARDIMLAR u BAST USULDE VERGLENDRME u BEYANNAME VERLMEMES HALNDE UYGULANACAK ZEL USULSZLK CEZALARIu BLDRM SRELER

  1314

  15

  17182122

  2526273133

  34

  u NDEKLER

 • 2017 MAL REHBER6

  Du DAMGA VERGS ORANLARI u DAVA AMA SRELERu DEFTER TUTMA HADLER u DEFTER TASDK SRELER VE TCARET SCL BELGES u DEER ARTII KAZANLARI STSNASI VE HESAPLAMASI (GVK Mk.Md.80)u DEERL KAITLAR

  59

  6061626566

  3739434450

  54

  E-Fu ETM VE RETM LETMELERNDE KAZAN STSNASI (GVK Md.20) u EK MAL TABLOLARI DZENLEME ZORUNLULUU u EMLAK VERGSu ENFLASYON ENDEKSLER u ENGELL NDRM (GVK Md.31) u FATURA DZENLEME ALT SINIRI

  u NDEKLER

 • 2017 MAL REHBER 7

  697174757885

  8990

  Gu GAYRMENKUL SERMAYE RADI STSNASI (KONUTLARDA) (GVK Md.21)u GAYRMENKUL SERMAYE RADINDA VERG TEVKFATI u GECKME FAZ- GECKME ZAMMI VE PMANLIK ZAMMI ORANLARI u GEC LMHABER (A.. LERDE HSSE SENED YERNE GEER)u GELR VERGS STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEC Md. 67-68-72)u GELR VERGS TARFES (GVK.Md.103)

  Hu HARCIRAH UYGULAMASIu HARLAR

  u HBAR TAZMNATIu KANUNUNA GRE KESLECEK PARA CEZALARIu KUR TARAFINDAN UYGULANACAK DAR PARA CEZASI (2017)

  9798

  104

  u NDEKLER

 • 2017 MAL REHBER8

  K-Lu KATMA DEER VERGS ORANLARI (KDV Md.28) u KATMA DEER VERGS TEVKFAT LSTESu KIDEM TAZMNATI TAVANIu KURUMLAR VERGS TEVKFAT ORANLARI (KVK Md.15-30)u LMTED RKETLERDE HSSE DEVRLERNDEN ELDE EDLEN KAZANCIN VERGLENDRLMES

  u ZEL USULSZLK CEZALARI (VUK Md. 353 / Mk. Md.355)

  Ru REESKONT VE AVANS LEMLERNDE UYGULANACAK ORANLAR

  109111125126133

  143

  137

  u NDEKLER

 • 2017 MAL REHBER 9

  Su SERBEST MESLEK ERBABLARININ MESLEK GDERLER (GVK Md.68) u SERBEST MESLEK KAZANLARINDA (TELF KAZANLARI) STSNA (GVK .Md.18)u SGORTA PRMNE ESAS KAZANLARIN ALT VE ST SINIRLARIu SOSYAL GVENLK KURUMUNCA KESLECEK DAR PARA CEZALARIu SOSYAL GVENLK PRM ORANLARI u SGORTA PRMNE TAB TUTULMAYACAK YEMEK PARASI LE OCUK VE ALE ZAMMI TUTARLARI

  T-U-u TECL FAZ ORANLARI (6183 Sayl .Kan.Md.48) u TRK TCARET KANUNUNDA UYGULANACAK DAR PARA CEZALARIu TAHSLAT VE DEMELERN BELGELENDRLMES u USULSZLK CEZALARI (VUK Md.352) u CRETLLERDE YEMEK BEDEL STSNASI (GVK. Md . 23/8)

  147148

  150151163164

  169170177180181

  u NDEKLER

 • 2017 MAL REHBER10

  V-Y-Zu VERASET VE NTKAL VERGS u VERG LEVHASININ GB NTERNET STESNDEN ALINMASI u VERG CEZALARI VE VERG CEZALARININ KALKMA HALLER u VERG ZYAI VE CEZASIu YEMNL MAL MAVRLERE TASDK ZORUNLU LEMLERu YENDEN DEERLEME ORANLARI u YAZAR KASA (KC) KULLANMA MECBURYET OLMAYAN MKELLEFLER LSTESu YILLIK GELR VERGS BEYANNAMES VERLMEYEN HALLERu YILLIK BEYANNAMENN VERLMES VE GELRN TOPLANMASI

  185186187189192194195

  202206

  u NDEKLER

 • 2017 MAL REHBER 13

  letmede bir yldan daha fazla kullanlan ve ypranmaya, anmaya veya kymetten dmeye maruz bulunan gayri menkullerle gayri menkul gibi de-erlenen iktisadi kymetlerin, alet, edavat, mefruat, demirba ve sinema film-lerinin iktisadi kymetleri deerlemeye ilikin esaslara gre tespit edilen de-erinin VUK hkmlerine gre yok edilmesi amortisman konusunu oluturur. lgili mevzuat gereince szleme sresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya dev-lete tensip olunan bir teekkle veya belediyeye intikali ngrlen amortismana tabi iktisadi kymetlerden (szleme sresinde yenilenmesi gerekenler hari) sermayenin veya zel maliyet bedellerinin itfas hkmlerine gre amortismana tabi tutulanlar, genel hkmler uyarnca ayrca amortismana tabi tutulmazlar. (VUK Mad. 313)

  Faaliyetleri ksmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olanlarn bu amala kullandklar binek otomobilleri hari olmak zere, iletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdii hesap dnemi iin ay kesri tam saylmak suretiyle kalan ay sresi kadar amortisman ayrlr. Amortisman ayrlma-yan sreye isabet eden bakiye deer, itfa sresinin son ylnda tamamen yok edilir. (VUK Mad. 320)

  Amortisman Snr deeri (2017 Yl iin 900.-TL) amayan petemal-lklar ile iletmede kullanlan ve deeri (2017 Yl iin 900.-TL) amayan alet, edevat, mefruat ve demirbalar amortismana tabi tutulmayarak dorudan doruya gider yazlabilir. ktisadi ve teknik bakmdan btnlk arz edenlerde bu had topluca dikkate alnr. (VUK Mad. 313)

  AMORTSMAN ORANLARI LSTES WEB SAYFAMIZDA MEVZUAT/PRATK BLGLER BLMNDEDR.

  u AMORTSMAN KONUSU

 • 2017 MAL REHBER14

  GENEL TEBL YRRLK SINIR 476 Seri Nolu VUK GT 2017 900 TL

  460 Seri Nolu VUK GT 2016 900 TL

  442 Seri Nolu VUK GT 2015 880 TL

  432 Seri Nolu VUK GT 2014 800 TL

  422 Seri Nolu VUK GT 2013 800 TL

  411 Seri Nolu VUK GT 2012 770 TL

  402 Seri Nolu VUK GT 2011 700 TL

  393 Seri Nolu VUK GT 2010 680 TL

  u AMORTSMANA TAB TUTULMADAN DORUDAN GDER YAZILABLECEK SABT KIYMET PARASAL SINIRI

 • 2017 MAL REHBER 15

  TRK TCARET KANUNUNDA PAY SENED BASTIRILMASI VE LMHA-BER IKARTILMASI AAIDAK GB TANIMLANMITIR.

  MADDE 486- (1) irketin ve sermaye artrmnn tescilinden nce karlan pay-lar geersizdir; ancak, itirak taahhdnden doan ykmllkler geerliliklerini sr-drr. Paylar hamiline yazl ise ynetim kurulu, pay bedelinin tamamnn denmesi tarihinden itibaren ay iinde pay senetlerini bastrp pay sahiplerine datr. Ynetim kurulunun hamiline yazl pay senetlerinin bastrlmasna ilikin karar tescil ve ilan edilir, ayrca irketin internet sitesine konulur.

  Pay senedi bastrlncaya kadar ilmhaber karlabilir. lmhaberlere kyas yoluyla nama yazl pay senetlerine ilikin hkmler uygulanr. Azlk istemde bulunursa nama yazl pay senedi bastrlp tm nama yazl pay senedi sahiplerine datlr. Tescilden nce pay senedi karan kimse, bundan doan zararlardan sorumludur.

  HSSE SENED VEYA LMHABER OLDUU DURUMLARDA VERGLENDRME:

  Hisse Senedi Bastrlmsa: ki yldan fazla sre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden kartlmasndan doan kazan, tutar ne olursa olsun, gelir vergisine tabi deildir.

  Geici lmhaber Bastrlmsa: lmhaberler de hisse senedi olarak kabul ediliyor (Bkz. 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii). Bu nedenle, ilmhaberlerin elden kartlmas da hisse senetlerinin elden kartlmas gibi deerlendirilecektir. (lmha-ber rnei iin ilgili sayfaya baknz.)

  Borsa stanbul da ilem gren A.. hisselerinin Gerek Kiilerce alm-sat-mndan elde edilen kazanlar Yllk Gelir Vergisi beyanna ve Gelir Vergisi stopajna da tabi deildir.(GVK Geici Madde 67)

  u ANONM RKETLERDE HSSE DEVRLERNDEN ELDE EDLEN KAZANCIN VERGLENDRLMES

 • 2017 MAL REHBER16

  HSSE SENED VEYA LMHABER OLMADII DURUMLARDA VERGLENDRME:

  Anonim irket orta, hissesini ka yl sonra ve kime satarsa satsn, bundan doan kazan Deer art kazanc olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mk. Md. 80/4). Kazancn hesaplanmasnda, hissenin iktisap (edinme) bedeli endeksle-meye tabi tutulur ve elde edilen kazantan istisna dlr.(Endeksleme sistemi ve hesaplamas Rehberimizin Deer Art Kazanlarnn Vergilendirilmesi blmndedir.)

  u ANONM RKETLERDE HSSE DEVRLERNDEN ELDE EDLEN KAZANCIN VERGLENDRLMES

 • 2017 MAL REHBER 17

  296 Seri Nolu GVK GT 2017 Yl Gelirleri iin 24.000 TL290 Seri Nolu GVK GT 2016 Yl Gelirleri iin 24.000 TL

  287 Seri Nolu GVK GT 2015 Yl Gelirleri iin 23.000 TL

  285 Seri Nolu GVK GT 2014 Yl Gelirleri iin 21.000 TL

  284 Seri Nolu GVK GT 2013 Yl Gelirleri iin 21.000 TL

  280 Seri Nolu GVK GT 2012 Yl Gelirleri iin 20.000 TL

  278 Seri Nolu GVK GT 2011 Yl Gelirleri iin 19.000 TL

  273 Seri Nolu GVK GT 2010 Yl Gelirleri iin 18.000 TL

  u ARZ KAZANLAR STSNASI (GVK Md.82)

 • 2017 MAL REHBER18

  Asgari cret 2017 iin 1.777,50 TL olarak belirlenmitir. cretlinin aylk