Click here to load reader

Istorijski Razvoj Gradova 1

 • View
  207

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Istorijski Razvoj Gradova 1

 • PROSTORNO PLANIRANJE

  Razvoj gradova kroz povijest

  Prostorno i urbanistiko planiranje

  Primjeri prostornih i urbanistikih planova

  Urbanistiko i graditeljsko zakonodavstvo

  Osnovni pojmovi i elementi ureivanja prostora

  Pokazatelji i standardi

  Prostorna organizacija grada

  Prostorno planiranje tehnike infrastrukture.

  Ova skripta je nastala na temelju skripte prof. Fedora Wenzlera (1987.) PROSTORNO PLANIRANJE

  I UREIVANJE PROSTORA 2 Razvoj gradova kroz povijest, te dopunjena predavanjima i

  materijalima za predavanja prof. Jasenka Horvata i predavaa Zlatka Karaa i dijelom materijala za

  predavanja na studiju arhitekture prof. Olega Grgurevia i prof. Mladena Obada itarocija.

 • SADRAJ I RAZVOJ GRADOVA KROZ POVIJEST NASELJA U PRETPOVJESNO DOBA

  GRADOVI MEZOPOTAMIJE

  GRADOVI EGIPTA

  GRKI GRADOVI

  GRADOVI KRETE

  GRADOVI MIKENSKOGA DOBA

  GRADOVI U GRKOJ U ARHAJSKO DOBA

  GRADOVI U GRKOJ U KLASINO DOBA

  URBANISTIKE TEORIJE KLASINOGA DOBA

  GRADOVI U GRKOJ U HELENISTIKO DOBA

  HELENISTIKI GRADOVI

  GRADOVI RIMSKOG CARSTVA

  USTROJ RIMSKOGA GRADA

  JAVNI PROSTORI RIMSKOGA GRADA

  RIMSKO URBANISTIKO ZAKONODAVSTVO

  RIMSKI GRADOVI - PRAVNI I POLITIKI STATUS

  RIMSKI GRADOVI - URBANISTIKI USTROJ

  RIMSKE CESTE

  ANTIKI GRADOVI NA HRVATSKOM TLU

  GRKI GRADOVI U HRVATSKOJ

  RIMSKI GRADOVI NA TLU HRVATSKE GRADOGRADITELJSTVO KASNE ANTIKE (4.-6. st.)

  SREDNJEVJEKOVNI GRADOVI

  TIPOLOGIJA SREDNJEVJEKOVNOGA GRADA

  PLANIRANJE SREDNJEVJEKOVNOGA GRADA

  SREDNJEVJEKOVNO URBANISTIKO ZAKONODAVSTVO

  SREDNJOVJEKOVNI HRVATSKI GRADOVI

  SREDNJOVJEKOVNI GRADOVI NA JADRANU

  SREDNJOVJEKOVNI GRADOVI U SJEVERNOJ HRVATSKOJ

  SREDNJOVJEKOVNI GRADOVI PREMA NAINU NASTANKA

  GRADOVI PREMA TLOCRTNOJ SLICI

  GRADOVI NASTALI PREMA URBANISTIKOM PLANU

 • KOMUNALNA OPREMA

  URBANISTIKO ZAKONODAVSTVO

  FEUDALNI (PLEMIKI) UTVRENI GRADOVI

  GRADOVI RENESANSE

  IDEALNI GRADOVI

  PLANSKI IZGRAENI GRADOVI

  UTVRDE POSTOJEIH GRADOVA

  RENESANSNO GRADOGRADITELJSTVO U HRVATSKOJ

  PLANSKI IZGRAENI GRADOVI

  UTVRDE POSTOJEIH GRADOVA

  GRADOVI 17. I 18. STOLJEA (BAROK)

  GRADOGRADITELJSTVO 18. STOLJEA U HRVATSKOJ

  URBANISTIKA OBILJEJA SJEVERNOAMERIKIH GRADOVA 17. 19. stoljee

  (PRIJE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE DO 1870-ih GODINA)

  GRADOVI PREDINDUSTRIJSKOG RAZDOBLJA I RAZDOBLJA INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

  (18. i 19. stoljee)

  PREDINDUSTRIJSKO RAZDOBLJE

  OBILJEJA GRADOGRADITELJSTVA 19. STOLJEA

  GRADOGRADITELJSTVO 19. STOLJEA U HRVATSKOJ (19. stoljee: 1790.-1918.)

  OBILJEJA GRADOGRADNJE U PRVOJ POLOVICI 19. ST

  OBILJEJA GRADOGRADNJE U DRUGOJ POLOVICI 19. ST.

  RAZVOJ GRADA ZAGREBA

  KRAJ 19. I POETAK 20. STOLJEA

  GRADOVI 20. STOLJEA

  SUVREMENI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANJU

  GRADOVI 20. STOLJEA

  II PROSTORNO I URBANISTIKO PLANIRANJE

  URBANISTIKO I GRADITELJSKO ZAKONODAVSTVO

  PROSTORNI PLANOVI

  PARTICIPANTI PRI IZRADI PROSTORNOG / URBANISTIKOG PLANA

  POSTUPAK DONOENJA PROSTORNOG I/ILI URBANISTIKOG PLANA

 • OBAVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI PROSTORNIH PLANOVA kontrolni mehanizmi

  DOZVOLE UPRAVNI DOKUMENTI

  GOSPODARENJE PROSTOROM

  PROSTORNA (FUNKCIONALNA) ORGANIZACIJA GRADA

  FIZIKA STRUKTURA GRADA

  PROSTORNO PLANIRANJE TEHNIKE INFRASTRUKTURE

  PROMETNA INFRASTRUKTURA

  PROMET IZVAN NASELJA

  ODNOS VANGRADSKOG I GRADSKOG PROMETA

  DIMENZIONIRANJE MREE

  PROMETNA MREA NASELJA

  UTJECAJ PROMETNIH SUSTAVA IZVAN NASELJA

  ORGANIZACIJA GRADSKIH PROMETNICA

  ORGANIZACIJA PROMETNE MREE U STAMBENIM ETVRTIMA

  JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

  PROMET U MIROVANJU

  OSTALI ELEMENTI KORIDORA GRADSKE ULICE

  HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA GRADA

  VODOOPSKRBA

  VODOOPSKRBNI SUSTAV

  ODVODNJA

  ODVODNJA OTPADNIH VODA

  IENJE OTPADNIH VODA

  ISPUTANJE OTPADNIH VODA I MULJA

  ENERGETSKA INFRASTRUKTURA GRADA

  PLINOOPSKRBA

  TOPLOVOD

  ENERGOVOD / PRODUKTOVOD

  ELEKTRINA ENERGIJA

  TELEKOMUNIKACIJE

  POLOAJ VODOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U KORIDORIMA PROMETNICA

  MJERE ZATITE

  MJERE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

  OSTALE MJERE ZATITE

  GRADSKO ZELENILO

  EKOLOKA VANOST ZELENIH POVRINA

  VRSTE GRADSKOG ZELENILA

  ZELENILO STAMBENOG NASELJA

 • Razvoj gradova kroz povijest

 • 1

  NASELJA U PRETPOVJESNO DOBA

  Poznavanje povijesti razvoja gradova znaajno

  je za sve one koji na bilo koji nain sudjeluju u

  procesu planiranja razvoja, projektiranja i

  realizacije dananjih gradova i njihovih dijelova.

  Potrebu za poznavanjem povijesti urbanizma

  moda je najbolje definirao uveni teoretiar

  urbanizma Lewis Mumford u knjizi Grad u

  historijikada je napisao: Da bismo mogli

  poloiti nove temelje urbanog ivota moramo

  najprije shvatiti povjesnu prirodu grada i

  razgraniiti njegove prvobitne funkcije, one koje

  su iz njega prozale, od onih koje se moda tek

  sada javljaju. Da bismo u naoj svijesti uinili

  hrabar skok u budunost nije li nam potrebno da

  zaemo u duboku prolost? Veliki dio naih

  sadanjih planova, od kojih se mnogi ponose

  svojom suvremenou i naprednou samo

  su alosne mehanike kreature urbanih i

  regionalnih oblika koje bismo mi sada mogli

  ostvariti.

  Organizirana ljudska naselja seu u daleku

  prolost, u period stvaranja prvobitne rodovske

  zajednice. Ona su nastala u pretpovjesnom

  razdoblju, u vrijeme koje nam nije ostavilo

  pisane dokumente, pa se saznanja o njihovom

  obliku i prostornoj organizaciji temelje na

  rezultatima arheolokih nalaza i njihovoj

  interpretaciji.

  U najranijem periodu ovjeanstva ljudi nisu bili

  prostorno vezani, ve su se kretali koristei, prije

  svega, prirodna sklonita, peine, spilje i sl.

  Prvi oblici stalnih naseobina pojavljuju se

  paralelno sa razvojem poljodjelstva koje daje

  mogunost proizvodnje mnogo veih koliina

  hrane na jednom prostoru (mjestu).

  Procesi stabilizacije naselja koja su potom

  uslijedili odvijali su se za nae pojmove veoma

  sporo tj. kroz vie tisua godina. U konanici

  mogue je generalno zakljuiti da su

  pretpovjesna naselja nastala u periodu neolita, a

  da su svoje savrenije oblike poprimilli u

  bronano doba.

  Iako pretpovjesna naselja jo nisu imala prava

  obiljeja gradova ona su morala udovoljiti nekim

  egzistencijalnim potrebama zatite od divljih

  ivotinja i vodene stihije, a kasije i zatiti od

  neprijateljskih plemena.

  Socioloko obiljeje neolitskog sela vezano je uz

  dominaciju ene i pojavu patrijarhata. ena je

  bila nosilac proizvodnje hrane, posua, koara,

  ona je raala i podizala djecu i u svakom

  pogledu simbolizirala stabilnost i siguranost.

  Kasnijim razvojem naselja (kasni neolit),

  bronano doba) mukarac postaje vodei lik to

  je proizalo iz uloge koju u drutvu moe voditi

  samo on. Mukarac je lovac, vjeto barata

  orujem i sposoban je nametnuti svoju volju

  drugima. Ta poveana uloga mukarca

  vremenski se podudara i sa prerastanjem nekih

  pretpovjesnih naselja u prve gradove.

  Tu kvalitativnu promjenu L. Mumford ovako

  definira.Dok je kultura motike mogla izdrati

  zaseoke, kultura pluga mogla je izdravati cijele

  gradove i pokrajine. Dok su se lokalnim

  naporima mogli izgraditi samo manji nasipi i

  jarci, dotle je suradnja u gradu na irem planu

  omoguavala da se cijela dolina jedne rijeke

  pretvori u jedinstveni sklop kanala za plovidbu i

  natapanje u svrhu bolje proizvodnje hrane i

  boljeg prometnog povezivanja.

  Grad kao razvijenija forma pretpovjesnog

  razdoblja dobiva i sloeniju strukturu

  stanovnitva, mnogoznanih zanimanja koja u

  pretpovjesnom selu nisu postojala.

  Najkarakteristinija od tih zanimanja su. trgovac,

  vojnik, bankar i sveenik.

  Ovakva, sve sloenija, struktura stanovnitva u

  gradovima dovela je do toga da je grad postao

  jezgra itavog niza tehnikih izuma i

  unapreenja (posebno u razvoju

  graevinarstva), ali i do daljnjeg porasta

  produktivnosti u poljoprivredi, jer nastanak

 • 2

  gradova nije doveo do stagnacije sela ve

  naprotiv poveao potrebe za hranom. Tako su

  se pored gradova i dalje razvijala i irial sela kao

  ishodina naselja poljoprivredne proizvodnje.

  Sa razvojem grada u uzrono-posljedinoj vezi

  je i pojava prerastanja lokalnog voe skupine,

  kojeg L. Mumford naziva harambaom u kralja,

  koji u sprezi sa sveenstvom vrsto objedinjen u

  jednoj osobi postaje olienje centralne vlasti.

  Tako kraljevska vlast postaje odluna snaga u

  formiranju gradova i promjeni njihovog oblika i

  sadrine. Fiziki izraz te kraljevske vlasti u gradu

  je citadela izgraena od vrstog materijala koja

  je u sebi prema L. Mumfordu objedinila tri

  funkcije, a to su: palaa, itnica i hram.

  Sve ove transformacije oblika ljudskog naselja

  koje su se dogodile u zavrnoj fazi perioda

  razvoja ljudskog drutva, koje nazivamo

  pretpovjeu iako su se odvijale kroz stoljea

  ipak imaju revolucionarno znaenje. to se tie

  osnovne sutine grada, pa i njegove fizike

  strukture, tek je industrijska revolucija donijela

  bitne promjene.