ISTORIJSKI RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA SA POSEBNIM pt.uninp.edu.rs/wp-content/uploads/2013/09/ISTORIJSKI-RAZVOJ...Ljudska prava su bitan deo ljudske prirode, ... prvi put se upotrebljava

 • View
  238

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ISTORIJSKI RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA SA POSEBNIM...

 • PRAVNE TEME, Godina 3, Broj 5, str. 218-235 218

  340.1

  ISTORIJSKI RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA

  LJUDSKA PRAVA U RIMU

  Doc. dr Rejhan R. Kurtovi*

  Apstrakt:

  Autor se u radu bavi pitanjem istorijskog razvoja ljudskih prava sa posebnim osvrtom

  na ljudska prava u Rimu. Ljudska prava kao pravni fenomen imaju bogatu istoriju

  razvoja, o emu nam svedoe mnogobrojne istorijske injenice i dogaaji. Autor nastoji da sistemski objasni istorijski razvoj ljudskih prava, dajui periodian prikaz njihovog razvoja. U radu se poseban akcenat stavlja na ljudska prava u Rimu, iz

  razloga to su rimljani dostigli vrhunac u razvoju graanskog-privatnog prava, a u sva etiri perioda rimske drave posedovali su svest o klasnoj podeli drutva, uz postojanje i robovlasnikog sistema. Teoretiari prirodnog prava nisu prihvatali da je pravo izraz volje i standarda samo neke grupe ili drutva, ve su smatrali da je prirodno pravo apsolutno pravedno i da proizilazi iz prirode i boije volje, ili iz ljudskog razuma. Suprotno tim uenjima, u Rimu je postojao robovlasniki sistem, gde su ljudi robovi bili stvari res,orue koje govori. Boija volja i priroda u takvom sistemu nisu imali mesta, ljudska prava bila su razliita za razliite klase, a robovlasnik je mogao ubiti svog roba, prodati ga, pokloniti ga, i postupati sa njim na

  druge naine kao postupa i sa drugim stvarima kao materijalnim delovima prirode.

  Kljune rei: ljudska prava, istorijski razvoj ljudskih prava, ljudska prava u Rimu, patriciji, plebejci.

  UVOD

  Pojam ljudskih prava i sloboda postaje istorijski znaajan u onom trenutku

  kada se u politikom smislu ljudi izjednaavaju po razliitim osnovama. Posebno

  mesto u razvoju ljudskih prava i sloboda imala je teorija prirodnog prava. Ideja o

  ljudskim pravima vezuje se za samu prirodu ljudskog bia koje se shvata kao

  slobodno roeno. U tom smislu kae se da se pojedinac raa sa svojim pravima i

  slobodama. Ljudska prava su bitan deo ljudske prirode, koja se ne bi mogla

  * Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, docent za teorijsko-istorijsku pravnu

  oblast, r.kurtovic@uninp.edu.rs.

 • Istorjski razvoj ljudskih prava sa posebnim osvrtom na ljudska prava u Rimu 219

  zamisliti bez njih. Svi ljudi imaju jednaka prava i slobode i svi su duni da potuju

  ljudska prava svakog pojedinca (Gajin, 2012:16). Filozof ak Mariten istie, ljudsko bie poseduje izvesna prava samim tim to je ljudsko bie, jedna celina, gospodar sebe i svojih postupaka, i to, prema tome, nije samo sredstvo za ispunjenje nekog cilja, ve je i samo cilj cilj koji se mora tretirati kao takav... Na osnovu prirodnog zakona ljudsko bie ima pravo da bude potovano, ono je subjekt prava, poseduje

  prava. To su stvari koje se duguju oveku na osnovu same injenice to je ovek

  (Vasiljevi, 1991:32).

  Jedna od vanih karakteristika ljudskih prava jeste i njihova neotuivost.

  Ljudska prava se ne mogu oduzeti ni prenositi, ali vlast ih u manjoj ili veoj meri

  moe priznati i u odreenim sluajevima ograniiti.

  Sam termin ljudska prava je novijeg datuma, i zamena je za termin prava

  oveka. Najvea zahvalnost za uvoenje termina prava oveka pripada Eleonori

  Ruzvelt, koja je zahtevala da se zameni termin prava oveka, terminom ljudska

  prava, jer su ljudska prava univerzalna kategorija i ne odnose se samo na mukarce,

  ve se odnose i na ene i decu. Meutim, i danas se pored termina ljudska prava u

  politikoj teoriji i praksi, koristi i termin prava oveka. Termin ,,prava oveka

  prvi put se upotrebljava u XIX veku, a to ini Vilijem Lojd Gerison u novinama

  ,,Oslobodilac iz 1831. godine. Sutinski je teko precizirati razliku izmeu ova dva

  pojma, jer ljudskih prava nema bez oveka kao individue. Ova dva izraza dolaze iz

  razliitih jezikih podruja. Tako, izraz ,,ljudska prava, je u upotrebi na irokom

  polju anglo-amerikog prava i jezikog podruja (Human Rights), dok se u

  francuskom jezikom podruju upotrebljava izraz ,,prava oveka (Droits de

  lHomme) (Perovi, 2002:151). Polazei od pojmovne istovetnosti i jezike razliitosti, moe se zakljuiti da izmeu ova dva izraza nema sutinskih razlika i da

  se oba mogu podjednako koristiti za imenovanje istog fakta.

  1. DEFINISANJE LJUDSKIH PRAVA

  Ljudska prava se u pravnoj literaturi obino odreuju kao skup prava i

  sloboda koja pripadaju svim ljudima. U najoptijem smislu ljudska prava

  podrazumevaju ona prava koja pripadaju svakom pojedincu zbog toga to je on

  ljudsko bie, nezavisno od zakonskih akata. Postoje brojne definicije ljudskih prava.

  Radi boljeg objanjenja daemo osvrt na neke od najvie citiranih definicija, koje su

  se ustalile u dosadanjoj teoriji ljudskih prava i koje se smatraju opteprihvaenim.

  Tako, prema jednoj od definicija, pod ljudskim pravima smatraju se

  zajamena prava pojedinca na zatitu od drave, prava koja mu pripadaju na

  temelju njegovog postojanja kao oveka, prava koja u svakom sluaju ostaju

  odriva i drava ih ne moe ograniavati.1 Ovde se na ljudska prava gleda kao na

  odreenu uroenu karakteristiku oveka kao subjekta prava, i kao na odbranbeni

  mehanizam od strane samovolje drave. Posebno je znaajno to se navodi da

  drava takva prava ne moe ograniiti. Meutim, kao to smo i naveli, drava moe

  1 http://www.skole.hr/ucenici/ss?news_id=2289

 • 220 Rejhan Kurtovi

  ograniiti ljudska prava iz pojedinih naroitih razloga. Takoe, ne navodi se da je

  drava ta koja garantuje stepen ljudskih prava u njoj samoj, i da se esto puta u

  granicama volje dravne vlasti kree i celokupan sistem zatite ljudskih prava.

  Svedoci smo, da pored svih zagovaranja univerzalnosti, jednakosti i sl. u pojednim

  delovima sveta ljudska prava nisu jo na zavidnom nivou i da se stepen ljudskih

  prava od drave do drave razlikuje, to smatramo velikim hendikepom

  celokupnog sistema meunarodnih ljudskih prava.

  Druga definicija polazi od toga, da ljudska prava oznaavaju celokupnost

  prava na slobodu koja pojedinac moe zahtevati na temelju svog postojanja kao

  oveka i koja mu zajednica mora pravno jemiti iz etikih razloga (Milievi,

  2011:42). U tom smislu re je o prirodnim, nedravnim, uroenim ili

  neotuivim pravima, kroz ije se potovanje i osiguranje legitimie neka politika

  zajednica (...). Kod ove definicije, u pravi plan se opravdano stavlja pravo na

  slobodu, jer, ukoliko se oveku uskrati ovo osnovno pravo, postavlja se pitanje

  smisla postojanja svih drugih prava. Pravo na slobodu je nosila celokupne ideje

  ljudskih prava i sloboda. I ovom definicijom se daje posebna naglaenost elementu

  prirodnosti kod ljudskih prava, jer se samo takvim poimanjem moe jasno dati do

  znanja da se neto to je prirodno ne moe otuiti, tj. da ne moe zavisiti od bilo

  ije volje, situacije, organizacije, sistema i sl.

  Veoma vana definicija ljudskih prava, jeste ona definicija koju daje

  ustavnopravna teorija. Klasina ustavnopravna teorija, definie ljudska prava kao

  prava koja ovek poseduje nezavisno od dravne vlasti (Jovanovi, 1990:123).

  Prema ovom shvatanju, ljudska prava su ustanovljena s ciljem ogranienja dravne

  vlasti, kao jedan od mehanizama njene kontrole. Shodno tome, dravna vlast ne

  moe biti demokratska ukoliko ne potuje i ne titi ljudska prava i osnovne slobode,

  jer, pored principa ustavnosti, ljudska prava predstavljaju branu samovolji dravne

  vlasti. Ovako poimanje ljudskih prava od posebnog je znaaja, jer se ljudska prava

  posmatraju kao karakteristika oveka nezavisna od dravne vlasti, i kao takva ona

  bivaju kontrolni mehanizam dravne vlasti. Svako vaan deo ove definicije je onaj

  koji se odnosi i na ocenu demokratinosti u jednoj dravi, gde se jasno istie da

  jedna drava ne moe biti demokratska ukoliko ne potuje i ne titi osnovna prava i

  slobode. Po ovoj definiciji, demokratija u jednoj dravi meri se na osnovu stepena

  zatite ljudskih prava u njoj. Upravo, to je i cilj demokratskih drutava, da ljudska

  prava i slobode uzdignu na najvei mogui nivo.

  Tradicionalno politiko shvatanje ljudskih prava sagledava ta prava kao

  spontani produkt politikog sistema koji se zasniva na politikom konsensusu, a taj

  konsensus se, po pretpostavci, zasniva na shvatanju najvanijih zajednikih potreba

  i naina za njihovo zadovoljavanje koji preteno konstituiu politiku zajednicu

  (Fati, 1999:20). Po ovom shvatanju, politika zajednica (drava) definie ljudska

  prava, ona iz nje proistiu, u njoj su i putem nje iskljuivo garantovana.

  Savremeno shvatanje ljudskih prava podrazumeva da ona ne proistiu iz

  drave, nezavisna su od njene volje, postoje i bez nje, i proistiu iz same ljudske

  prirode. Savremeno shvatanje ljudskih prava je liberalnije u odnosu na

 • Istorjski razvoj ljudskih prava sa posebnim osvrtom na ljudska prava u Rimu 221

  tradiconalno, i kao takvo u prvi plan stavlja oveka kao beneficijara ljudskih prava.

  Ovo shvatanje u sebi sadri demokratsku notu, gde ovek kao jedinka uiva

  poseban status i autoritet nad dravom kao organizacijom. Meutim, vrei analizu

  celokupnih drutvenih odnosa u meuna