Istota marketingu

  • View
    3.148

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Istota marketingu

  • 1. ISTOTA MARKETINGU
    Opracowa: Bartomiej Berliski

2. Ewolucja marketingu
Era
sprzedaowa
Era
produkcyjna
Era
marketingowa
Marketing
strategiczny
Marketing
spoeczny
3. Ewolucja marketingu
Era
sprzedaowa
Era
produkcyjna
Era
marketingowa
Marketing
strategiczny
Marketing
spoeczny
4. Druga poowa XIX wieku,
Produkcja seryjna i masowa,
Nadwyka popytu nad poda,
Wzrost zyskw producentw,
Odejcie konsumentw od samowystarczalnoci,
Rynek producenta.
Era produkcyjna
5. Ewolucja marketingu
Era
sprzedaowa
Era
produkcyjna
Era
marketingowa
Marketing
strategiczny
Marketing
spoeczny
6. Pierwsza poowa XX wieku,
Zmiana relacji popytowo-podaowych,
Wzrost znaczenia dziau handlowego,
Sprzeda wyprodukowanych towarw,
Nasycenie rynku.
Era sprzedaowa
7. Ewolucja marketingu
Era
sprzedaowa
Era
produkcyjna
Era
marketingowa
Marketing
strategiczny
Marketing
spoeczny
8. Druga poowa XX wieku,
Zmiana firm w podejciu do rynku,
Zainteresowanie potrzebami nabywcw,
Zaostrzenie konkurencji,
Dostosowanie produkcji do potrzeb,
Rynek konsumenta.
Era Marketingowa
9. Ewolucja marketingu
Era
sprzedaowa
Era
produkcyjna
Era
marketingowa
Marketing
strategiczny
Marketing
spoeczny
10.Lata 70. XX wieku,
Modyfikacja koncepcji marketingowych,
Harmonizacja potrzeb klientw z potrzebami spoeczestwa,
Zachowanie zasad koncepcji marketingowej z jednoczesnym zachowaniem rwnowagi midzy interesami firmy, konsumenta oraz rodowiska.
Marketing spoeczny
11. Ewolucja marketingu
Era
sprzedaowa
Era
produkcyjna
Era
marketingowa
Marketing
strategiczny
Marketing
spoeczny
12.Lata 80. XX wieku,
Poszerzenie koncepcji marketingowej o elementy strategiczne,
Gwatowne zmiany w mikro- i makrootoczeniu spowodoway konieczno szybkiej reakcji firm,
Koncentrowanie si na przewidywaniu zmian i dostosowaniu do nowych wyzwa,
Innowacyjno dziaa oraz przedsibiorczo.
Marketing strategiczny
13. Co to jest
marketing?
14. Skojarzenia zwizane
ze sowem marketing
reklama
ekscytujca kariera
sprzeda
promocja
perswazja
15. 16. Dwa gwne ujcia
definicji marketingu
marketing klasyczny
marketing nowoczesny
17. Marketing w ujciu
klasycznym
Planowanie, koordynacja i kontrola dziaa przedsibiorstwa na rynku,
Badanie, przewidywanie i ksztatowanie struktury popytu,
Wypracowanie mocnej pozycji, wprowadzenie nowych produktw ich promocja oraz dystrybucja,
Ograniczenie do towarw i usug, pominicie organizacji non-profit.
18. Marketing w ujciu
nowoczesnym
Filozofia prowadzenia biznesu, i funkcjonowania przedsibiorstwa,
Dostrzeganie koniecznoci orientacji na konsumenta jako podstawy, zapewniajcej wiksz efektywno i funkcjonowanie organizacji na rynku.
19. Inne podejcia do
marketingu
KONCEPCYJNE okrelona koncepcja mylenia i dziaania na rynku,
NARZDZIOWE dotyczy instrumentw oddziaywania na rynek (4P),
INFORMACYJNO-DECYZYJNE kadzie nacisk na procesy kierowania przedsibiorstwem i mechanizm podejmowania decyzji.
20. Pojcie marketingu moemy
take rozpatrywa w ujciu:
wskim
szerokim
21. Marketing w ujciu
wskim
Zbir dziaa uatwiajcych lub przypieszajcych proces wymiany,
Pewien rodzaj ludzkiej aktywnoci majcy na celu zaspokojenie potrzeb i pragnie drog wymiany,
Aby wymiana nastpia musz zosta spenione okrelone warunki,
Dziaania dotyczce produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
22. Marketing w ujciu
szerokim
Zarzdzanie firm z punktu widzenia rynku,
Proces zarzdzania dziaaniami produkcyjnymi i handlowymi w sposb zyskowny dla firmy i przynoszcy satysfakcj klientom.
23. Cztery filary marketingu
Potrzeby
klienta
Rentowno
(zyskowno)
Rynek
docelowy
Marketing
skoordynowany
24. Cztery filary marketingu
Potrzeby
klienta
Rentowno
(zyskowno)
Rynek
docelowy
Marketing
skoordynowany
25. Rynek docelowy
Przedsibiorstwa nie s w stanie zaspokoi wszystkich potrzeb konsumentw, poniewa jest to nieefektywne i w duszym okresie nieskuteczne,
Naley okreli dla kogo i co si bdzie produkowa, czyli wybra docelowy segment rynku.
26. Cztery filary marketingu
Potrzeby
klienta
Rentowno
(zyskowno)
Rynek
docelowy
Marketing
skoordynowany
27. Potrzeby klientw
Rozpoznanie potrzeb rynku docelowego,
Przeprowadzenie bada marketingowych w celu zdefiniowania potrzeb z punktu widzenia klienta,
Dostosowanie oferty do wybranej grupy docelowej.
28. Cztery filary marketingu
Potrzeby
klienta
Rentowno
(zyskowno)
Rynek
docelowy
Marketing
skoordynowany
29. Marketing skoordynowany
Dziaania zwizane z produktem, cen dystrybucj i promocj marketing mix (4P),
Zastosowanie odpowiedniej kombinacji instrumentw marketingowych w zalenoci od potrzeb i celu,
Koordynacja dziaa oznacza, e marketing musi by skoordynowany z innymi dziaami firmy.
30. Cztery filary marketingu
Potrzeby
klienta
Rentowno
(zyskowno)
Rynek
docelowy
Marketing
skoordynowany
31. Rentowno (zyskowno)
Zaspokajanie potrzeb klientw w sposb opacalny dla firmy,
Celem firm jest generowanie zysku,
Poniesienie kosztw bada marketingowych bdzie suszne jedynie wtedy, jeeli firma osignie zyski dziki waciwemu zaspokojeniu potrzeb klientw.
32. Zastosowanie wszystkich
czterech elementw
wiadczy o orientacji
marketingowej firmy.
33. To ju koniec