ISU DAN CABARAN PENYELIAAN KOPERASI - ikkm.edu.my .1 isu dan cabaran penyeliaan koperasi : perspektif

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ISU DAN CABARAN PENYELIAAN KOPERASI - ikkm.edu.my .1 isu dan cabaran penyeliaan koperasi :...

 • 1

  ISU DAN CABARAN PENYELIAAN

  KOPERASI : PERSPEKTIF DDE

  NOR AZAM MD SALLEH BAHAGIAN PENYELIAAN DAN TADBIR URUS

  SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

  SEMINAR “PEMBUBARAN DAN PELIKUIDASIAN KOPERASI: APA YANG ANDA PERLU TAHU?”

  MKM ZON TENGAH 1 NOVEMBER 2018

  TAMARIND SQUARE, CYBERJAYA

  SKM reserves all propriety rights to the content of this presentation. No part of this presentation may be used or reproduced in any form without SKM’s prior written permission.

  This presentation is provided for information purpose only. Neither SKM or the presenter makes any warranty, expressed or implied nor assumes any

  legal liability or responsibility for the accuracy or completeness of the contents of this presentation.

  http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design

 • 2

 • 3

 • 4

  PROSES MENDAPATKAN MAKLUMAT BAGI MEMASTIKAN PENGURUSAN KOPERASI DITADBIR DAN DIURUSKAN MENGIKUT PERUNDANGAN YANG DITETAPKAN PROSES MENDAPATKAN MAKLUMAT YANG MERANGKUMI AKTIVITI-AKTIVITI: • MEMERHATI • MEMBIMBING • MEMUJI • MENGUJI • MENEGUR • MEMBAIKI • MENILAI • MERUNDING BAGI TUJUAN MEMBANGUNKAN KOPERASI

 • FUNGSI BPTU

  5

  Melaksanakan fungsi kawal selia melalui pemeriksaan usaha

  wajar (DDE) & pemeriksaan khas di

  bawah seksyen 64

  Menilai kedudukan kewangan dan

  pengurusan kewangan koperasi

  berdasarkan parameter FLAME-T

  Mengemukakan saranan dan

  penambahbaikan yang perlu diambil

  hasil penemuan pemeriksaan

  http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0mP2HnsXaAhVBNo8KHRdMDpUQjRx6BAgAEAU&url=http://paso.evolist.co/free-design-powerpoint/&psig=AOvVaw3j8X-AK1CUDw88-hg64CHu&ust=1524189266171728

 • 6

  Mengenalpasti kelemahan tadbir urus dan membantu koperasi mengambil tindakan penambahbaikan

  Membantu koperasi membuat penilaian atas pencapaiannya

  Menentukan kedudukan koperasi berdasarkan penarafan

  OBJEKTIF DDE

 • KOMPONEN

  F - Struktur Kewangan

  20%

  Menilai sama ada Koperasi mempunyai struktur kewangan yang efektif melalui kecukupan modal untuk mengembangkan perniagaannya.

  L - Kedudukan Likuiditi

  15%

  Menilai keupayaan untuk memenuhi tuntutan obligasi semasa.

  A - Kualiti Aset

  15%

  Menilai kualiti aset bagi menentukan aset dinilai mempunyai nilai yang benar dan saksama.

  M - Prestasi Pengurusan

  30%

  Menilai kompetensi dan tadbir urus pengurusan Koperasi.

  E - Prestasi Perolehan

  15%

  Menilai prestasi semasa pendapatan dan perbelanjaan Koperasi berbanding tahun-tahun kewangan sebelumnya.

  T - Keberkesanan Teknologi Maklumat

  5%

  Menilai fungsi teknologi maklumat berdasarkan kualiti pengurusan IT dari segi pemantauan dan sokongan.

  SISTEM PENARAFAN FLAME-T

 • CEMERLANG BAIK MEMUASKAN TIDAK

  MEMUASKAN LEMAH

  PENARAFAN

 • KLASIFIKASI PENARAFAN DDE KOPERASI BAGI TAHUN 2008 - 2018

  Bintang Jumlah Koperasi

  Peratus (%) Penarafan

  5 5 1 Cemerlang

  4 106 22 Baik

  3 266 56 Memuaskan

  2 67 14 Tidak Memuaskan

  1 12 2 Lemah

  0 23 5 Lain-Lain

  JUMLAH KOPERASI : 479 9

 • KLASIFIKASI PENARAFAN DDE KOPERASI BAGI TAHUN 2008 - 2018

  10

 • STATUS PENARAFAN DDE 2008 - 2018

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  5 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0

  4 17 16 16 11 14 9 4 6 3 3 7

  3 25 44 43 36 42 24 18 11 6 7 10

  2 7 9 14 11 7 6 3 3 3 2 1

  1 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0

  - 0 4 6 1 5 0 6 0 0 0 1

  Jumlah 51 76 82 63 71 42 31 20 12 12 19 11

 • RUJUKAN PEMERIKSAAN

  12

  AKTA KOPERASI

  1993

  PERATURAN- PERATURAN KOPERASI

  GARIS PANDUAN

  PEKELILING/ ARAHAN/ PERINTAH/ NOTIS

  UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI

  ATURAN-ATURAN KOPERASI

  PENYATA KEWANGAN TERAUDIT

 • SENARAI GARIS PANDUAN

  13

 • 14

 • PEMATUHAN PELAPORAN MAKLUMAT MELALUI SISTEM ON-LINE

  15

   Surat Pekeliling Arahan Kemasukan Maklumat dan Data Koperasi ke Dalam Sistem DKOOP (Data Pengurusan Koperasi)

   Surat Pekeliling SKM Bil. 1/2014: Kemasukan Maklumat Kewangan Teraudit Ke Dalam Modul Kewangan Sistem Aplikasi Online SKM

 • PENEMUAN UTAMA

  PEMERIKSAAN

  (Aktiviti Perniagaan)

  16

  Subsidiari GP17 & PPK SUBSIDIARI

  S. 19 S. 19A

  Cawangan GP18

  S. 50(e) Pinjaman/ deposit

  daripada bukan anggota GP9

  S. 51

  S. 54

  S. 54A

  Pinjaman kepada bukan anggota

  Pelaburan Wang GP16 & PPK PELABURAN

  Pelaburan Harta Tak Alih GP24, SURAT PEKELILING HAD

  PELABURAN & PPK PELABURAN

  ISU: • Tidak mengemukakan

  permohonan kelulusan kepada Suruhanjaya terlebih dahulu

  • Pelaburan melebihi had ditetapkan

  • Pelaburan dalam aset tidak berkualiti

  • Tiada feasibility study dibuat sebelum melabur

  • Pelantikan ALK sebagai ALP Subsidiari melebihi had

  • Memberi pinjaman kepada bukan anggota

  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji_t6x2MXaAhVEPY8KHYUcCcUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.freepik.com/free-vector/infographic-template-design_1130959.htm&psig=AOvVaw3uTyRdSq-Wbvn1W5_hxa4w&ust=1524204905243662

 • S. 46(2) Saraan ALK

  PENEMUAN UTAMA

  PEMERIKSAAN

  (Audit & Kewangan)

  • GP27: Garis Panduan Tadbir Urus Koperasi • Bayaran saraan ALK yang tidak setimpal dengan prestasi

  kewangan koperasi

  17

  S. 55 Akaun Rizab

  Modal

  • Akaun Rizab Modal tidak diwujudkan setelah penjualan/penilaian semula aset hartanah

  • Penggunaan hasil penjualan atau penilaian semula aset hartanah tidak selaras dengan seksyen 55

  S. 56 Untung Bersih

  • Untung bersih terlebih nyata • Tidak membuat rosot nilai atau hapus kira bagi

  pelaburan dan pinjaman • Penyata Kewangan Tahunan Teraudit tidak memberikan

  gambaran yang benar & saksama

  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpgIfM08XaAhUKvo8KHY7nCasQjRx6BAgAEAU&url=https://www.thefire.org/unm-findings-letter-the-growing-micromanagement-of-title-ix-compliance/&psig=AOvVaw2t3473JrbFRmgkP949A2C1&ust=1524203726748164

 • 18

  S. 54 Pelaburan

  Wang

  S. 54A Pelaburan

  Harta Tak Alih

  • Wang Lebihan • Pelaburan Wang : Syer, Sekuriti dan Subsidiari • Nisbah Pelaburan /KWA • Koperasi Kredit: < 10%; • Bukan Kredit (AU selain Pelaburan): tidak boleh >

  20%; dan • Bukan Kredit (AU Pelaburan): boleh > 20%.

  • Tiada had khusus yang ditetapkan dalam GP24; dan • Tertakluk kepada Had Agregat Semua Kategori

  Pelaburan Koperasi

  Menilai tahap efisiensi dan keoptimuman pelaburan koperasi

  Mengelakkan koperasi daripada ‘over-invest’ yang boleh memberikan

  kesan negatif kepada operasi (AU) dan kedudukan kewangan koperasi

 • 19

  HAD AGREGAT SEMUA KATEGORI PELABURAN KOPERASI

  Pelaburan:

  GP 16 + GP 24 + S.54

  Koperasi Kredit: ≤ 30%

  Bukan Kredit (AU selain Pelaburan): ≤ 70%

  Bukan Kredit (AU Pelaburan): ≤ 80%

  Surat Pekeliling Penentuan Had Pelaburan Koperasi bertarikh 4.12.2012

 • S. 59 Penyata

  Kewangan

  PENEMUAN UTAMA

  PEMERIKSAAN

  (Audit & Kewangan)

  • GP23: Garis Panduan Pelaporan Penyata Kewangan Koperasi

  • KWRS tidak diwakili dengan aset cair KWRS (Pekeliling Suruhanjaya 1 Tahun 2009 – Panduan Penyenggaraan KWRS)

  • Kesilapan pengklasifikasian akaun – aset semasa & bukan semasa

  20

  • Pembayaran dividen melebihi 10% dibuat sebelum kelulusan bertulis Suruhanjaya terlebih dahulu

  • Pembayaran honorarium tanpa kelulusan Suruhanjaya terlebih dahulu

  • GP22: Garis Panduan Permohonan Pembayaran Honorarium Kepada Anggota Lembaga Koperasi

  • GP2: Garis Panduan Permohonan Pembayaran Dividen Oleh Koperasi (Pindaan) 2012 & Arahan SKM Bil. 1/2011 – Pembayaran Dividen Atas Syer dan Yuran.

  S. 57 Pengagihan

  Untung Bersih

  Teraudit

  https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpgIfM08XaAhUKvo8KHY7nCasQjRx6BAgAEAU&url=https://www.thefire.org/unm-findings-letter-the-growing-micromanagement-of-title-ix-compliance/&psig=AOvVaw2t3473JrbFRmgkP949A2C1&ust=1524203726748164

 • P. 16 PPK 2010 Belanjawan Tahunan

  Perbelanjaan 2017

  Sebenar Bajet Varian

  RM RM RM %

  KWSP dan Perkeso 24,806.90 23,200.00 1,606.90 6.9

  Belanja Mesyuarat Agung 36,709.70 13,23