IV OSNOVE TEORIJSKOG MIŠLJENJA O BILANSU

 • View
  38

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IV OSNOVE TEORIJSKOG MILJENJA O BILANSU. 22. SHVATANJA (TEORIJE) BILANSA USLOVLJENOST TEORIJA CILJEVIMA BILANSA. razvoj bilansa pod uticajem zahteva i potreba prakse stalni porast broja korisnika i stalno poveanje njihovih potreba - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • IVOSNOVE TEORIJSKOG MILJENJA O BILANSU

 • 22. SHVATANJA (TEORIJE) BILANSA USLOVLJENOST TEORIJA CILJEVIMA BILANSArazvoj bilansa pod uticajem zahteva i potreba praksestalni porast broja korisnika i stalno poveanje njihovih potrebaprvobitna funkcija utvrivanje garantne supstance (odgovarala je nerazvijenim oblicima preduzea i inokosnom vlasnitvu)

 • sa razvojem korporativnih preduzea: zahtevi uprave (u bilansu vidi instrument upravljanja), akcionara (utvrivanje raspodeljivog dobitka) i fiskusa (izraunavanje oporezivog dobitka)nametanje obaveze sastavljanja bilansa od strane drave kao posledica irenja kruga adresata bilansa

 • odredba nemakog zakona iz 1861. godine: "kod utvrivanja inventara i bilansa svi imovinski predmeti i potraivanja treba da se procene po vrednosti koja im je pripadala u trenutku utvrivanja"prvi pokuaj teorijskog objanjenja bilansne prakse preduzea od strane pravnika, koji su bilans tumaili kao pregled imovine, a u godinjem zakljuku videli samo bilans stanja imovinska teorija ili starije statiko shvatanje bilansa

 • malenbah "Dinamiki bilans" (1919. godina) dinamiko shvatanje bilansaprimarna svrha bilansa prema malenbahu: periodiziranje rezultata

 • i starije statiko i dinamiko shvatanje: novano (nominalno) definisanje dobitka

  organsko shvatanje bilansa tvorac mit ("Organski bilans", 1921)organski bilans: ukazuje na organsku povezanost preduzea sa nacionalnom privredom

 • teorija eudinamikog bilansa (Zomerfeld), varijanta organskog shvatanja zahteva ne samo otklanjanje efekata inflacije, ve i eliminisanje svih rizika i obezbeenje razvoja preduzea

  novije statiko shvatanje (L'Kutr i Nikli) primarna svrha bilansa je maksimalno jasan uvid u strukturu imovine i kapitala, to se postie svrsishodnim ralanjavanjem bilansnih pozicija

 • finansijski orijentisano, pluralistiko shvatanje bilansa, koje nastoji da integrie statiko i dinamiko shvatanje svrhe bilansa

 • 23. GLAVNA OBELEJA BILANSNIH TEORIJABilansne teorije tangiraju:ralanjavanje forma bilansa (formalni aspekt) iliprocenjivanje sadrina bilansa (materijalni aspekt).Svaka teorija bilansa je istovremeno i teorija odravanja novanog (nominalnog) kapitala ili teorija odravanja supstance.

 • Starije statiko shvatanje primarna svrha je utvrivanje imovine (neto imovine) kao potencijala za pokrie dugova.Utvrivanje neto imovine moe da se shvati na dva naina:pod pretpostavkom likvidacije preduzea i unovavanja svih imovinskih delova ili pod pretpostavkom nastavljanja poslovanja.

 • Dinamiko shvatanje bilansa godinji zakljuak slui utvrivanju uspeha. Bilans stanja je pomono sredstvo koje preuzima rashode i prihode koji se odnose na budue periode.

  I starije statiko i dinamiko shvatanje se bave sadrinom bilansa (zahtev istinitosti), pa su to teorije procenjivanja.

 • I starije statiko i dinamiko shvatanje zastupaju odravanje nominalnog (novanog) kapitala. Prema starijem statikom shvatanju, svaka promena neto imovine u odnosu na prethodni period predstavlja dobitak (gubitak), a prema dinamikom shvatanju rezultat proizilazi iz razlike prihoda i rashoda.

 • Organsko i eudinamiko shvatanje dominantnost rauna periodinog rezultata zahtevaju naknadu potroenih dobaraprocenjivanje rashoda po cenama ponovne nabavke (reprodukcione cene)dobitak: viak prihoda preko rashoda obraunatih po cenama na dan bilansiranja zahtev za odravanje supstance

 • Novije statiko shvatanje:bavi se problemom ralanjavanjasvrha bilansa: obezbeenje sigurnog uvida u strukturu imovine i kapitalaakcenat na jasnosti bilansa (formalni aspekt)zastupa koncept odravanja nominalnog kapitala

 • Bilansne teorijeUenje o:Koncept odravanja:procenji-vanjuralanja-vanjunominalnog (novanog) kapitalasupstance1. Starije statiko shvatanje++2. Dinamiko shvatanje++3. Organsko shvatanje++4. Novije statiko shvatanje++

  ***************