Izborni Zakon Precisceni Tekst-bos

 • View
  10

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izborni_zakon

Text of Izborni Zakon Precisceni Tekst-bos

 • IZBORNI ZAKON

  BOSNE I HERCEGOVINE

  (Neslubeni preieni tekst

  zakljuno sa izmjenom i dopunom objavljenim u Slubenom glasniku BiH broj: 7/14)

  POGLAVLJE 1

  OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.1

  Ovim Zakonom ureuje se izbor lanova i delegata Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine i

  lanova Predsjednitva Bosne i Hercegovine, te utvruju principi koji vae za izbore na svim nivoima

  vlasti u Bosni i Hercegovini.

  lan 1.1a

  Pojedini izrazi koriteni u ovom Zakonu znae:

  1) "Politiki subjekt" podrazumijeva politiku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu

  nezavisnih kandidata, ovjerenu za uee na izborima u skladu s ovim Zakonom.

  2) "Izborna jedinica" podrazumijeva:

  a) osnovnu izbornu jedinicu koja podrazumijeva opinu, grad Banju Luku, Brko Distrikt

  BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog podruja

  Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za odreeni nivo

  vlasti i koje unutar sebe nemaju vielane izborne jedinice,

  1 Ovaj neslubeni preieni tekst sadri tekst Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 23/01), Odluku o izmjenama i dopunama Izbornog

  zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 7/02), Odluku o

  izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik

  BiH, broj 9/02), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i

  Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 20/02), Ispravka zakona o izmjenama i

  dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj

  25/02), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

  (Slubeni glasnik BiH, broj 4/04), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog

  zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 20/04), Zakon o

  izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik

  BiH, broj 25/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i

  Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 52/05), Ispravka zakona o izmjenama i

  dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj

  65/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

  (Slubeni glasnik BiH, broj 77/05), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog

  zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 11/06), Zakon o

  izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik

  BiH, broj 24/06), Zakon o usvajanju zakona o izmjenama i dopunama Izbornog

  zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 32/07), Zakon o

  izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik

  BiH, broj 33/08), Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i

  Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 37/08), Zakon o izmjenama i dopunama

  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 32/10), Zakon o

  izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik

  BiH, broj 18/13) i Zakon o izmjeni i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

  (Slubeni glasnik Bih broj 7/14).

 • 2

  Neslubeni preieni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne moe pozivati prilikom slubene upotrebe.

  b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za

  odreeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju vielane izborne jedinice,

  c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar

  sebe imaju vielane izborne jedinice i

  d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira dravni nivo vlasti.

  3) "Vielana izborna jedinica" podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira vie od jednog

  a manje od ukupnog broja predstavnika za odreeni nivo vlasti.

  4) "Izborni ciklus" podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na odreeni nivo vlasti.

  5) "Izborni prag" podrazumijeva odreen procenat osvojenih glasova (vaeih glasakih

  listia) koji mora osvojiti politiki subjekt da bi stekao pravo uea u raspodjeli mandata.

  6) "Izborna kampanja" podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrenom ovim Zakonom u

  kojem politiki subjekt na zakonom utvren nain upoznaje birae i javnost sa svojim

  programom i kandidatima za predstojee izbore.

  7) "Kompenzacijski mandati" podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste politikih

  stranaka ili koalicija prema broju dobivenih vaeih glasova i slue da kompenziraju

  nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za

  pojedine vielane izborne jedinice u entitetu."

  8) "Pripadnik nacionalne manjine" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine koji ne

  pripada nijednom od tri konstitutivna naroda. Nacionalnu manjinu ine ljudi istog ili

  slinog etnikog porijekla, iste ili sline tradicije, obiaja, vjerovanja, jezika, kulture i

  duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obiljeja.

  9) "Raseljeno lice" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog

  lica utvrdio nadleni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.

  10) "Izbjeglo lice" podrazumjeva dravljanina Bosne i Hercegovine koji ima birako pravo i

  boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH.

  11) Parlamentarna stranka podrazumjeva politiku stranku koja je zastupljena u predstavnikim

  ili zakonodavnim organima vlasti.

  12) "Izborni period" podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrivanja

  rezultata izbora.

  13) "Izborna godina" je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predvieno

  odravanje izbora.

  14) "Bira" je, u smislu ovog Zakona, dravljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni

  biraki spisak.

  15) "Glasa" je, u smislu ovog Zakona, dravljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u

  Centralni biraki spisak i koji je ostvario aktivno birako pravo.

 • 3

  lan 1.2

  (1) Sredstva za provedbu izbora su sredstva za materijalne trokove i sredstva za naknade za rad

  organa za provoenje izbora.

  (2) Sredstva za materijalne trokove su sredstva za osiguranje vrenja ovlatenja organa za provedbu

  izbora iz lana 2.9 i lana 2.13 ovog Zakona i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

  (u daljem tekstu: Centralna izborna komisija BiH), kojom se utvruje nadlenost izbornih komisija

  entiteta, a u skladu s lanom 2.21 ovog Zakona.

  (3) Sredstva za naknade za rad organa za provedbu izbora su sredstva utvrena u lanu 2.12 stav (9) i

  lana 2.19 stav (11) i (12) ovog Zakona.

  lan 1.2a

  (1) U budetu institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem

  tekstu: Budet BiH) osiguravaju se sredstva za osiguranje vrenja ovlatenja Centralne izborne

  komisije BiH iz lana 2.9 i lana 2.19 stav (12) ovog Zakona.

  (2) U budetu entiteta i kantona osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja izbornih organa iz lana

  2.21 ovog Zakona u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH kojom se utvruje nadlenost

  ovih izbornih organa, kao i nedostajua sredstva za finansiranje obaveza iz stava (3) ovog lana.

  (3) U budetu opina i grada osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja opinskih izbornih komisija

  iz lana 2.13 i sredstva za naknade iz lana 2.12 stav (9) i lana 2.19 stav (11) ovog Zakona.

  (4) U budetu Brko Distrikta BiH osiguravaju se sredstva za vrenje ovlatenja izborne komisije

  Brko Distrikta BiH i sredstva za naknade za rad izborne komisije i birakih odbora Brko Distrikta

  BiH u skladu sa Izbornim zakonom Brko Distrikta BiH.

  (5) Sredstvima za vrenje ovlatenja i provedbu izbora samostalno raspolae u okviru odobrenog

  budeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana, koja je ovlatena odrediti nain

  koritenja sredstava i provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i koritenjem.

  (6) Sredstva za provedbu izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog lana moraju osigurati u

  roku od 15 dana od dana donoenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora.

  lan 1.2b

  Kada naelniku opine, odnosno gradonaelniku, koji je neposredno izabran, prestane mandat u skladu

  sa zakonom, sredstva za provedbu novih izbora osigurat e se u budetu opine, odnosno grada za koje

  se provodi izbor za naelnika opine, odnosno za gradonaelnika.

  lan 1.3

  Izbor lanova svih organa vlasti vri se na osnovu slobodnih izbora, opeg i jednakog birakog prava

  direktno od biraa tajnim glasanjem, osim ako ovim Zakonom nije drugaije odreeno.

 • 4

  lan 1.3a

  (1) lanovi predstavnikih organa izabrani u skladu s ovim Zakonom, osim u sluajevima utvrenim

  lanom 1.10 ovog Zakona, ne mogu se opozvati, a prava i dunosti poinju im danom konstituiranja

  predstavnikih organa.

  (2) Mandat lanova predstavnikih organa izabranih na redovnim izborima traje etiri godine i tee od

  dana objavljivanja rezultata izbora u Slubenom glasniku BiH.

  (3) Izabrani nosilac mandata, izabran na neposrednim i posrednim izborima, duan je da potpie izjavu

  kojom odbija ili prihvata mandat na obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija BiH.

  lan 1.4