izgradnja vlastite efikasnosti

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

upravljanje vremenom

Text of izgradnja vlastite efikasnosti

 • 1

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 11

  Prof.dr Hasan MuratoviProf.dr Hasan Muratovi

  IZGRADNJA VLASTITE IZGRADNJA VLASTITE EFIKASNOSTIEFIKASNOSTI

  EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 22

  Navike su snaNavike su snaan faktor naan faktor naeg eg ivota.ivota.Navike se mogu sticati (nauNavike se mogu sticati (nauiti) i oduiti) i oduiti iti (nepa(nepanja, kriticizam, sebinja, kriticizam, sebinost, nost, ))Navika je meNavika je meuzavisnostuzavisnost

  -- znanjaznanja-- vjevjetinetine-- elelje je nastojanjanastojanja

  Kontinuitet sazrijevanja:Kontinuitet sazrijevanja:ovisnostovisnostneovisnost (nezavisnost)neovisnost (nezavisnost)memeuzavisnostuzavisnost

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 33

  SEDAM NAVIKASEDAM NAVIKA

  ZNANJE (ta i zato)

  ELJA (Motivacija/ nastojanje)VJETINA (Kako)

  NAVIKE

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 44

  7 NAVIKA 7 NAVIKA -- KONTINUITET SAZRIJEVANJAKONTINUITET SAZRIJEVANJA

  OSOBNI USPJEH

  DRUTVENI USPJEH (Kooperacija i komunikacija)

  1. Biti proaktivan

  2. Zapoti sa krajem na umu

  3. Raditi prvo najvanije stvari

  4. Razumjeti druge da bi nas razumjeli

  5. (win-win) razmiljanje, svi na dobitku

  6. Sinergija

  ZAVISNOST

  NEZAVISNOST

  MEUZAVISNOST

  7. Stalno unapreivanje (bruenje)

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 55

  ta je proizvodta je proizvodEfektivnost Sredstva za proizvodnjuEfektivnost Sredstva za proizvodnju

  Tri su vrste resursa: fiziki, financijski i Tri su vrste resursa: fiziki, financijski i ljudski.ljudski.Nae najvee i najvanije financijsko sredstvo Nae najvee i najvanije financijsko sredstvo je na kapacitet da zaraujemo.je na kapacitet da zaraujemo.P/PC balans = eljeni rezultat P/PC balans = eljeni rezultat proizvodnje/proizvodni kapacitet.proizvodnje/proizvodni kapacitet.Da imamo cij/ da razvijamo kapacitet za Da imamo cij/ da razvijamo kapacitet za ostvarenje cilja.ostvarenje cilja.Postepeno postajemo neovisni.Postepeno postajemo neovisni.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 66

  OVISNOST (zavisnost) (brini o meni) OVISNOST (zavisnost) (brini o meni) Vi Vi ste odgovorni za moj rezultat.ste odgovorni za moj rezultat.Mentalno ovisan Mentalno ovisan vi mislite za mene. vi mislite za mene. (Primjer: na ovjek na radu u Njemakoj).(Primjer: na ovjek na radu u Njemakoj).

  NEOVISNOST (ja to mogu uiniti) NEOVISNOST (ja to mogu uiniti) ja sam ja sam odgovoran za rezultat.odgovoran za rezultat.

  Ja mogu odabrati Ja mogu odabrati imam pravo izboraimam pravo izboraNeovisnost je osobna zrelost.Neovisnost je osobna zrelost.Moj osjeaj vrijednosti ne zavisi od vaeg Moj osjeaj vrijednosti ne zavisi od vaeg miljenja.miljenja.Emocionalno nezavisan Emocionalno nezavisan pokretan iznutra.pokretan iznutra.Neovisni mogu sami postii ono to ele.Neovisni mogu sami postii ono to ele.Niko nikoga ne moe uvjeriti da se promijeni.Niko nikoga ne moe uvjeriti da se promijeni.

 • 2

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 77

  MEMEUZAVISNOST (mi to moemo uiniti) UZAVISNOST (mi to moemo uiniti) Mi zajedno moemo ostvariti rezultat.Mi zajedno moemo ostvariti rezultat.

  Moemo suraivati, moemo udruiti Moemo suraivati, moemo udruiti talente i sposobnosti.talente i sposobnosti.Zajedno moemo napraviti neto vee.Zajedno moemo napraviti neto vee.Stvarna nezavisnost nam daje mo da Stvarna nezavisnost nam daje mo da djelujemo aktivno, umjesto da djelujemo djelujemo aktivno, umjesto da djelujemo po tupo tuoj volji.oj volji.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 88

  Neovisno miljenje se ne podudara Neovisno miljenje se ne podudara sa nezavisnom realnou.sa nezavisnom realnou.

  MeMeuzavisnost je suvremeni dominantni uzavisnost je suvremeni dominantni koncept.koncept.Samo nezavisna osoba moe biti Samo nezavisna osoba moe biti memeuzavisna.uzavisna.

  MreeMreeSa visokom zavisnou ne moemo Sa visokom zavisnou ne moemo uspjeti.uspjeti.Sa visokom nezavisnou, takoer, ne Sa visokom nezavisnou, takoer, ne moemo uspjti (sami).moemo uspjti (sami).MeMeuzavisni udruenim naporima postiu uzavisni udruenim naporima postiu sinergetske efekte.sinergetske efekte.Posjeduju dosta svega za razmjenu.Posjeduju dosta svega za razmjenu.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 99

  PRINCIPI OSOBNE VIZIJE PRINCIPI OSOBNE VIZIJE PRINCIP 1: BITI PROAKTIVANPRINCIP 1: BITI PROAKTIVAN

  Navike moemo promijenti samo svjesno Navike moemo promijenti samo svjesno koncentracijom na promjenu.koncentracijom na promjenu.Samosvijest nam pomae da ispitujemo Samosvijest nam pomae da ispitujemo sebe.sebe.

  Kako vidimo sebeKako vidimo sebeKako vidimo drugeKako vidimo druge

  Ako sebe vidimo kako nas vide drugi to Ako sebe vidimo kako nas vide drugi to moe biti smijeno ogledalo.moe biti smijeno ogledalo.Ne smijemo se mnogo obazirati na miljenje Ne smijemo se mnogo obazirati na miljenje drugih.drugih.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1010

  Deterministike teorije odreuju tri Deterministike teorije odreuju tri prirode ovjeka:prirode ovjeka:

  1.1. Genetski determinizam Genetski determinizam 2.2. Fiziki determinizamFiziki determinizam3.3. Determinizam okruenja: ekonomija, Determinizam okruenja: ekonomija,

  socijalni odnosi u drutvu itd. socijalni odnosi u drutvu itd. Prave vas onakvim kakvi jeste.Prave vas onakvim kakvi jeste.U kojoj mjeri je determinizam prihvatljiv?U kojoj mjeri je determinizam prihvatljiv?Mi imamo nau unutarnju samosvijest, Mi imamo nau unutarnju samosvijest, samopouzdanje, svijest.samopouzdanje, svijest.Imamo slobodnu volju Imamo slobodnu volju -- nisu sva djeca od nisu sva djeca od istog oca ista.istog oca ista.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1111

  MODEL PROAKTIVNOSTI

  STIMULANS PONAANJE

  Sloboda izbora

  Samosvijest

  Imaginacija

  Slobodna volja

  Svijest

  Sposobnost da u naim mislima kreiramo stvari koje su iznad nae realnosti

  Unutarnji osjeaj ta je dobro, a ta loe

  Izmeu stimulansa i ponaanja stoji naa sloboda izbora. Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1212

  Nae ponaanje je rezultat nae Nae ponaanje je rezultat nae odluke odluke ne uvjeta niti naeg stanja! ne uvjeta niti naeg stanja! Zavisi od nae odluke Zavisi od nae odluke odgovornosti.odgovornosti.Naa je odgovornost za izbor.Naa je odgovornost za izbor.Ne moemo kriviti: uvjete, sluaj, Ne moemo kriviti: uvjete, sluaj, uvjetovanje za nae ponaanje.uvjetovanje za nae ponaanje.Izabrati trebamo na osnovu Izabrati trebamo na osnovu vrijednosti ne na osnovu osjeanja.vrijednosti ne na osnovu osjeanja.

 • 3

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1313

  Ako biramo na osnovu uvjetovanja Ako biramo na osnovu uvjetovanja reaktivni smo.reaktivni smo.Ako biramo na bazi svijesti Ako biramo na bazi svijesti proaktivni proaktivni smo.smo.Tada smo voTada smo voeni vrijednostima.eni vrijednostima.

  Reaktivni Reaktivni prilagoavaju svoj ivot prilagoavaju svoj ivot ponaanju drugih. Oni daju mo drugima da ponaanju drugih. Oni daju mo drugima da ih kontroliraju na osnovu svoga ponaanja.ih kontroliraju na osnovu svoga ponaanja.Na njih djeluje ak i vrijeme!Na njih djeluje ak i vrijeme!Proaktivni Proaktivni prilagoavaju ponaanje prilagoavaju ponaanje vrijednostima. Oni su vvrijednostima. Oni su vooeni vrijednostima.eni vrijednostima.PrilagoPrilagoavanje proaktivnosti okolini je na avanje proaktivnosti okolini je na bazi vrijednosti.bazi vrijednosti.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1414

  Kljuno pitanje:Kljuno pitanje:Kako reagiramo na ono to se dogaa?Kako reagiramo na ono to se dogaa?

  Kad smo neim pogoeni esto je vanije Kad smo neim pogoeni esto je vanije kako to skvaamo i kako na to reagiramo kako to skvaamo i kako na to reagiramo nego koliko smo pogonego koliko smo pogoeni.eni.

  Tri su kljune vrijednosti u ivotu:Tri su kljune vrijednosti u ivotu:Eksperimentalne (ta doivljavamo, ta nam se Eksperimentalne (ta doivljavamo, ta nam se dogadogaa).a).Kreativne Kreativne ta smo stvorilita smo stvoriliPonaanje Ponaanje na odgovor na (teke) situacijena odgovor na (teke) situacije

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1515

  PREUZIMANJE INICIJATIVEPREUZIMANJE INICIJATIVE

  Osnovno ponaanje:Osnovno ponaanje:Djelovati na dogaDjelovati na dogaaje aje ne dopustiti da ne dopustiti da dogadogaaji djeluju na nas.aji djeluju na nas.Kad ipak na nas djeluju, koliko im se Kad ipak na nas djeluju, koliko im se preputamo?preputamo?Djelovati (biti aktivan) prepoznati potrebe i Djelovati (biti aktivan) prepoznati potrebe i obavezu da uinimo da se neto dogodi.obavezu da uinimo da se neto dogodi.Uporebljavati: resurse i inicijativu.Uporebljavati: resurse i inicijativu.Drugi nain: ekati da se neto dogodi ili Drugi nain: ekati da se neto dogodi ili da neko pobrine o nama.da neko pobrine o nama.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1616

  DJELUJ ILI E DJELOVATI DJELUJ ILI E DJELOVATI NAD TOBOMNAD TOBOM

  Oni koji prakticiraju inicijativu efikasniji su Oni koji prakticiraju inicijativu efikasniji su ne 10 nego 1000 puta od onih koji je ne ne 10 nego 1000 puta od onih koji je ne prakticiraju.prakticiraju.Sve nae osobine (ostalih 6) ovise od toga Sve nae osobine (ostalih 6) ovise od toga da li smo proaktivni.da li smo proaktivni.ta moram uiniti?ta moram uiniti?

  Dva tipina reagiranja:Dva tipina reagiranja:ReaktivniReaktivni

  Gledaj faktima u oi!Gledaj faktima u oi!Prije ili kasnije mora pogledati istini u Prije ili kasnije mora pogledati istini u oi.oi.

  Prof.dr. H.MuratoviProf.dr. H.Muratovi 1717

  AktivniAktivnita se sada dogaa?ta se sada dogaa?ta moram uinitita moram uiniti

  To je kljuna razlika izmeu To je kljuna razlika izmeu proaktivnih i reaktivnih.proaktivnih i reaktivnih.Ono to se dogaa u okolini ne Ono