Izmjena Zakona o porezu na dobit

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Katica Amidi Peroevi

  tel. 00 385 1 4641-340fax 00 385 1 4641-329e.mail: katica.amidzic-perocevic@porezno-savjetovanje.hr

 • Izmjena Zakona o porezu na dobit Od 1. srpnja 2010.g.

 • PropisiZakon o porezu na dobit

  (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10)

  Pravilnik o porezu na dobit

  (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10)

 • Izmjena porezne osnovice U lanku 5. dodana dva stavka:(5) Rashodima iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se i rashodi po osnovi uplaenih premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplauje u korist zaposlenika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu koji je registriran u skladu s propisima koji ureuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, a na koje se ne plaa porez na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak do 6.000 kn za 2010. max. 3.000,00 kn (6) Rashodima poreznog razdoblja ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika niti su posljedica obavljanja djelatnosti. Ovakova odredba postoji u lanku 7. stavak 1. toka 13.

 • Poveanje porezne osnovice Brisane su odredbe o poveanju porezne osnovice u lanku 7:

  za trokove koji se odnose na privatni ivot dioniara i lanova drutva (izuzimanja) te zaposlenika (za zabavu, odmor, sport i rekreacija), ukljuujui i pripadajui porez na dodanu vrijednost.

  za skrivene isplate dobiti.

  Za takove trokove propisana je obveza plaanja poreza na dohodak na nain propisan Zakonom o porezu na dohodak (40%). !?

 • Poveanje porezne osnovice 2Osnovica poreza na dobit poveava za rashode s pripadajuim porezom na dodanu vrijednost, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak te obveznim doprinosima ako se u postupku nadzora utvrdi da su odreeni rashodi umjesto u poslovne svrhe nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja dioniara, lanova drutva, fizikih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaa porez na dobit, te s njima povezanim osobama, a porezni obveznik nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak obraunavao, obustavljao i uplatio porez na dohodak, te prirez porezu na dohodak u Zakonom o porezu na dohodak propisanom roku.

  Kada? Dok traje postupak? Po konanosti rjeenja? Po konanju postupka?

 • Manjkovi l. 26. Pravilnika l 7. st. 1. to. 5. Zakona i l. 26. Pravilnika

  Ranije lanak 7. st. 5. to. 5. Zakona

  Porezna osnovica poveava se za manjkove na imovini iznad visine utvrene odlukama HGK odnosno HOK-a, u smislu propisa o PDV-u, po kojoj osnovi se ne plaa porez na dohodak ako je odluku da se ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skuptina trgovakog drutva, a zbog nepostojanja objektivne mogunosti utvrivanja osobne odgovornosti radnika, lana drutva ili druge fizike osobe.

 • DarovanjaU darovanja spada i plaanje trokova za zdravstvene potrebe fizikih osoba (operativne zahvate, lijeenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) rjeavanje kojih nije plaeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizike osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaanje trokova obavljeno na iro raun primatelja dara ili zdravstvene ustanove, te na temelju vjerodostojnih isprava.

  Bilo je na raun

 • Predujam dividende i udjela u dobiti lanak 10.a

  Ako je tijekom poreznog razdoblja dioniaru, lanu drutva i fizikoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost od koje se plaa porez na dobit, isplaen predujam dividende ili udjela u dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokrie takvog predujma ili isti nije podmiren do dana podnoenja prijave poreza na dobit, tada se razlika koja je ostala nepodmirena, smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.????

 • Isplata predujma dobiti l. 35.a. Pravilnika Isplata predujma dobiti - na iro raun Vie isplaeni predujam koji nije vraen - za porezne svrhe, ne moe u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraivanja.Pri isplati predujma dobiti tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik treba postupati sukladno posebnim propisima kojima se propisuje mogunost isplate predujma dobiti, te panjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri, odnosno izvriti isplatu predujma dobiti do iznosa kojeg pokazuje privremeni raun dobiti i gubitka.Ako porezni obveznik isplauje predujmove dobiti, obvezan voditi evidenciju o isplaenim i podmirenim predujmovima dobiti koja osobito sadri sljedee podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaen predujam, nadnevak i iznos isplaenog predujma, te nadnevak i iznos podmirenog predujma. Evidencija o isplaenim i podmirenim predujmovima dobiti obvezno se prilae uz prijavu poreza na dobit.

 • RezerviranjaPriznaju se kao rashod rezerviranja za neiskoritene godinje odmore sukladno raunovodstvenim propisima. Rezerviranja obvezno se ukidaju u sljedeem poreznom razdoblju. Sve je pobrkano jer se radi o kratkoronim obvezama za primanja zaposlenih obraunanim (ukalkuliranim) trokovima kao obraunana a neisplaena plaa Zbrka zbog pojmova rezervacija i rezrerviranjaPismo PU - Klasa: 410-01/03-01/623, Ur. br: 513-07/03-2 od 1. prosinca 2003.

 • Transferne cijene rezidenataOdredbe o transfernim cijenama odnose se i na povezane osobe koje su rezidenti ako jedna od povezanih osoba:

  1. ima povlateni porezni status odnosno plaa porez na dobit po stopama koje su nie od propisane stope ili je osloboena od plaanja poreza na dobit, ili 2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

  Ozakonjeno je pisano stajalite PU

 • Kamata na dane zajmove kod povezanih osoba - l.14.Pri utvrivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obraunava se kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila izmeu nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma eskontna stopa HNB-a. Dopunjeno je da se te odredbe odnose i povezane osobe rezidente, ako jedna od povezanih osoba ima povlateni porezni status, odnosno plaa porez na dobit po niim stopama od propisane i koja koristi pravo na osloboenje od plaanja poreza na dobit prema posebnim propisima (za podruja posebne dravne skrbi, brdsko-planinska podruja, podruje Grada Vukovara, slobodne zone te poticaje ulaganja) ili pak ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja. Ozakonjeno stajalite u pismu PU.

 • Prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenamaPravnom slijedniku prestaje pravo na prijenos poreznog gubitka: 1. ako pravni prednik ve dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili 2. ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika.

 • Prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjenama - 2Za iznos iskoritenog poreznog gubitka, pravni slijednik je duan uveati poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojem je prestalo pravo na prijenos poreznog gubitka

  Odredbe se primjenjuju i sluaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasnitva poreznog obveznika promijeni za vie od 50% u odnosu na strukturu vlasnitva na poetku poreznog razdoblja? Kako je mogue uvjetovati poslovanje drutva vlasnikom strukturom? - burza ???

  Ne primjenjuju se za pravnog slijednika koji bitno promijeni djelatnost zbog ouvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

 • Trokovi uporabe DIVrijednost sitnog inventara poveava se sa 2.000,00 kuna na 3.500,00 kuna,.

  Ne priznaju se rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost sada je u l. 22. st. 5. Pravilnika.

 • Luksuzna DIAko se u dugotrajnoj imovini iskazuju plovila, zrakoplovi, apartmani i kue za odmor, amortizacija se priznaje pod uvjetima: 1. da je porezni obveznik registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kue za odmor, 2. da po osnovi koritenja plovila i zrakoplova ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 7% nabavne vrijednosti takve imovine, i 3. da po osnovi koritenja apartmana i kue za odmor ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 5% nabavne vrijednosti takve imovine.

 • Posljedice neispunjena uvjetaAko porezni obveznik ne ispuni navedene uvjete, duan je za isto porezno razdoblje uveati poreznu osnovicu za rashod amortizacije takve imovine, te za sve pripadajue trokove koji su nastali u svezi s koritenjem takve imovine. Poreznom obvezniku, ija je imovina u prethodnim poreznim razdobljima amortizirana, priznaju se trokovi koji su nastali u svezi s koritenjem takve imovine u skladu sa Zakonom, ako isti u poreznom razdoblju ispunjava propisane uvjete. Ako porezni obveznik ne ispuni u poreznom razdoblju uvjete, istom se uveava porezna osnovica za sve pripadajue trokove koji su nastali u svezi s koritenjem takve imovine.

 • Primjena propisa za 2010.g.Za 2010. porezno priznati rashod amortizacije i trokovi koritenja imovine (luksuzne), utvruju se od dana stupanja na snagu Zakona i to za razmjerni dio poreznog razdoblja

 • Vaee amortizacijske stopeGodinje amortizacijske stope : za graevinske objekte i brodove vee od 1000 BRT, (20 godina), 5%, (prihod 5%)za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%, za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%, za raunala, raunalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za raunalne mree (2 godine), 50%, za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10% (prihod 7%)Mogunost udvostruenja stopa.

 • Luksuzna DI u najmuPoreznom obvezniku koji koristi imovinu temeljem poslovnog najma, priznaju se trokovi najma takve imovine, te trokovi nastali po osnovi koritenja iste imovine u skladu sa Zakonom, pod uvjetom da je porezni obve

Recommended

View more >