Izvješće o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti

  IZVJEE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZATITE OD

  NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2010. GODINE

  - tijekom 2010. godine -

  Zagreb, 2011. godine

  1

 • SADRAJ:

  Stranica

  1. Uvod .......

  3

  2. Saetak

  4

  3. Izvjee o provedbi mjera...............................................

  7

  I. Edukacija strunjaka koji rade u podruju zatite od nasilja u obitelji ...

  7

  II. Psihosocijalni tretman poinitelja nasilja u obitelji ...

  8

  III. Analiza i implementacija zakona iz podruja zatite od nasilja u obitelji.

  8

  IV. Sklonita i potpora rtvi nasilja u obitelji ............

  10

  V. Poboljanje statusa rtve u postupcima u kojima sudjeluje...........

  11

  VI. Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji........

  12

  3.1. Tablini pregled utroka financijskih sredstava po podrujima Nacionalne strategije zatite od nasilja u obitelji..

  14

  4. Zakljuak 15 5. Privitak

  16

  5.1. Analiza provedbe pojedinih mjera od strane tijela dravne uprave..

  16

  5.2. Analiza provedbe pojedinih mjera od strane jedinica lokalne i podrune (regionalne samouprave) .

  62

  5.2.1. Grad Zagreb ... 62 5.2.2. Bjelovarsko-bilogorska upanija ... 65 5.2.3. Brodsko-posavska upanija ... 66 5.2.4. Karlovaka upanija ... 67 5.2.5. Koprivniko-krievaka upanija...... 68 5.2.6. Krapinsko-zagorska upanija . 70 5.2.7. Liko-senjska upanija ...... 71 5.2.8. Meimurska upanija . 72 5.2.9. Poeko-slavonska upanija ...... 74 5.2.10. Sisako-moslavaka upanija 74 5.2.11. ibensko-kninska upanija . 78 5.2.12. Varadinska upanija . 79 5.2.13. Virovitiko-podravska upanija . 81 5.2.14. Vukovarsko-srijemska upanija . 81 5.2.15. Zagrebaka upanija .. 83 5.2.16. Zadarska upanija ..

  85

  2

 • 1. UVOD Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici odranoj 29. studenoga 2007. godine,

  usvojila Nacionalnu strategiju zatite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2008. do 2010. godine (Narodne novine, broj 126/07).

  Ciljevi Nacionalne strategije, izmeu ostalog, ukljuuju poboljanje i intenziviranje programa osposobljavanja djelatnika dravnih tijela za suzbijanje obiteljskog nasilja, osiguravanje sustavne izobrazbe strunjaka koji e provoditi psihosocijalni tretman poinitelja nasilja u obitelji, usklaivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zahtjevima koji proizlaze iz meunarodnih i regionalnih dokumenata, unaprjeenje implementacije zakona iz podruja zatite od nasilja u obitelji, unaprjeenje socijalnog statusa rtve, osiguravanje zapoljavanje rtava, poticanje rada organizacija civilnog drutva koje tite rtve nasilja u obitelji te osnivanje tajnih sklonita za rtve nasilja, uspostava sustava za pruanje podrke rtvama/svjedocima nasilja u obitelji, promoviranje prava rtava i podrku rtvama i svjedocima djela nasilja u obitelji, senzibiliziranje javnosti o problematici nasilja u obitelji te provoenje izobrazbe novinara o mogunostima izvjetavanja o problematici nasilja u obitelji.

  Nacionalna strategija sadri 6 podruja djelovanja s ukupno 49 mjera i 135 provedbenih aktivnosti. Podruja djelovanja su:

  1. Edukacija strunjaka koji rade u podruju zatite od nasilja u obitelji (3 mjere i 9 aktivnosti),

  2. Psihosocijalni tretman poinitelja nasilja u obitelji (3 mjere i 8 aktivnosti), 3. Analiza i implementacija zakona iz podruja zatite od nasilja u obitelji (17 mjera i

  45 aktivnosti), 4. Sklonita i potpora rtvi nasilja u obitelji (11 mjera i 32 aktivnosti), 5. Poboljanje statusa rtve u postupcima u kojima sudjeluje (11 mjera i 33

  aktivnosti) i 6. Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji (4 mjere i 8 aktivnosti). Nositelji provedbe pojedinih mjera i aktivnosti su sredinja tijela dravne uprave i

  druga dravna tijela, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave te organizacije civilnog drutva koje djeluju u cilju promicanja ljudskih prava, posebice zatite rtava nasilja u obitelji.

  Izvjee o provedbi mjera Nacionalne strategije zatite od nasilja u obitelji, tijekom 2010. godine, izraeno je temeljem izvjea nositelja provedbe mjera Nacionalne strategije (Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva financija, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva pravosua, Hrvatskog zavoda za zapoljavanje, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Visokog prekrajnog suda Republike Hrvatske i Hrvatskog novinarskog drutva. Izvjee takoer sadrava podatke o provedbi mjera kojih su sunositelji jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.1

  1 Novu Nacionalnu strategiju zatite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je na sjednici odranoj 3. veljae 2011. godine

  3

 • 2. SAETAK Sukladno Zavrnim odrednicama Nacionalne strategije zatite od nasilja u obitelji, za

  razdoblje od 2008. do 2010. godine, zadueni nositelji za provedbu mjera Nacionalne strategije (Ministarstvo pravosua, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnog razvoja, umarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatski zavod za zapoljavanje, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, Visoki prekrajni sud Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko drutvo) dostavili su Ministarstvu obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti, kao koordinatoru provedbe ove Strategije, izvjea o provedbi mjera iz svoje nadlenosti, temeljem kojih je sainjeno ovo Izvjee.

  Izvjea o provedbi mjera takoer su dostavile i jedinice lokalne i podrune

  (regionalne) samouprave, odnosno Brodsko-posavska, Karlovaka, Koprivniko-krievaka, Krapinsko-zagorska, Meimurska, Poeko-slavonska, Sisako-moslavaka, ibensko-kninska, Varadinska, Virovitiko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska i Zagrebaka upanija, gradovi Bjelovar, akovec, azma, Gospi, Grubino Polje, Karlovac, Krievci, Kutina, Novalja, Otoac, Petrinja, Poega, Sisak, Vukovar, Zadar, Zaprei i Zagreb, te opine Donji Lapac, Domainec, Drenovci, urmanec, Hum na Sutli, Ivanac, Lekenik, Jakovlje, Luka, Mala, Martinska Ves, Pitomaa, Rakovec, Saborsko, Stari Jankovci, Trnoved Bartoloveki, Virje i Zlatar Bistrica.

  Objedinjeno Izvjee daje prikaz ostvarenja mjera od strane nositelja te njihovih suradnika u provedbi, odnosno onih mjera kojima je rok provedbe bila 2010. godina, mjera kojima je odreena kontinuirana provedba, kao i pojedinih mjera kojima je kao rok provedbe odreena 2009. godina, obzirom da su nositelji i suradna tijela izvijestila o daljnjim aktivnostima kao nadogradnji provedbe.

  Temeljem zaprimljenih izvjea nadlenih sredinjih tijela dravne uprave,

  pravosudnih i drugih institucija drave o provedbi mjera u podruju Edukacija strunjaka koji rade u podruju zatite od nasilja u obitelji moe se zakljuiti kako su i u 2010. godini napravljeni znatni pomaci vezano uz prepoznavanje i djelovanje u situacijama nasilja u obitelji, a to je osobito postignuto provedbom mjere broj 2. Provoditi sustavnu izobrazbu djelatnika dravnih tijela, javnih ustanova i dijela organizacija civilnog drutva o problematici nasilja u obitelji. U cilju dodatne izobrazbe djelatnika policije, centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, dravnog odvjetnitva, prekrajnih, obiteljskih i kaznenih sudova, lijenikog osoblja, te prosvjetnih radnika s ciljem uenja boljih naina postupanja, te uoavanja vanosti i obveza meuresornog povezanog i usklaenog djelovanja odrano je niz seminara i programa izobrazbe. Ukupno je za provedbu mjera ovog podruja utroeno 43.869,97 kuna od ega 42.739,00 kuna iz sredstava Dravnog prorauna te 1.130,97 kuna iz prorauna jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

  Nadalje, istiemo i provedbu mjera podruja Psihosocijalni tretman poinitelja nasilja u obitelji. Poradi osposobljavanja za provedbu psihosocijalnog tretmana poinitelja nasilja u obitelji dosad je program izobrazbe zavrilo 90 strunjaka iz itave Hrvatske. Ujedno, nastavno na proteklo razdoblje nastavljen je i razvoj mree pravnih i fizikih osoba koje e provoditi obvezni psihosocijalni tretman poinitelja nasilja u obitelji, izvan zdravstvenih ustanova. Razvoj mree pravnih i fizikih osoba planiran je kroz tri faze, od kojih je prva faza trajala u razdoblju od 2007. do 2008. godine, druga faza u razdoblju 2009.

  4

 • do 2010. godine, te trea faza ije je trajanje predvieno u 2011. godini. Tijekom prve faze planiran je razvoj mree u 14 najveih gradova i upanijskih sredita, a u drugoj fazi sjedita 7 upanija i 13 gradova. Tijekom tree faze planirano je obuhvatiti vee otoke i gradove. Ukupno je za provedbu mjera ovog podruja utroeno 1.306.487,83 kuna od ega 1.600,00 kuna iz sredstava Dravnog prorauna, 798.970,00 kuna iz prihoda od igara na sreu, 40.000,00 kuna iz ostalih izvora te 465.917,83 kune iz prorauna jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

  Mjere u podruju Analiza i implementacija zakona iz podruja zatite od nasilja u obitelji imaju za cilj poduzeti aktivnosti usmjerene osiguravanju preduvjeta za izradu zakonskih i podzakonskih propisa usmjerenih boljoj i ui